Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zagadnienia ekspozycji muzealnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-I.ZEM-M-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia ekspozycji muzealnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium podyplomowego w zakresie ochrony i zarządzania kolekcją muzealną
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw muzeologii oraz historii sztuki polskiej i powszechnej

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych z zakresu muzeologii, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności profesjonalnej

W02: zna terminologię sztuk plastycznych odnoszącą się do problrmatyki wystawienniczej

W03: zna na poziomie poszerzonym i szczegółowym dzieje, teorie, doktryny wystawiennicze; rozumie ich uwarunkowania

W06: ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach pomiędzy dyscyplinami humanistycznymi, wynikających ze specyfiki muzeologii e kontekście wystawienniczym

W07: rozumie interdyscyplinarny charakter komunikatu wystawy muzealnej (z uwzględnieniem jego funkcji społecznej oraz kontekstu filozoficznego, teologicznego itd.)

W14: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej w obszarach muzealnictwa w kontekście wystawienniczym

W16Ł ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu artystycznymi działaniu instytucji kultury i sztuki (muzea, galerie itp.)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: potrafi samodzielnie przeprowadzić ukierunkowaną kwerendę merytoryczną (wyszukać, przeanalizować, wyselekcjonować informacje), korzystając z materiałów bibliograficznych, źródłowych (w tym –niepublikowanych i archiwalnych), ICT

U02: w sposób krytyczny czyta, analizuje i zestawia zastaną literaturę przedmiotu, w oparciu o którą przygotowuje krytyczny stan badań do problemu i wyprowadza z niego szczegółowy kwestionariusz badawczy

U03:samodzielnie argumentuje z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów, dążąc do wyprowadzenia logicznych wniosków i syntezy

U05: samodzielnie opracowuje i prezentuje wyniki prowadzonych przez siebie analiz, z wykorzystaniem różnych form i w różnych mediów

U07: podejmuje działania autonomiczne, zmierzające do kierowania własną praktyką zawodową (uczestnictwo w konferencjach naukowych, wybór i organizacja indywidualnych praktyk zawodowych, udział w projektach realizowanych na uniwersytecie, działalność w kołach naukowych)

U10: jest przygotowany do samodzielnego przygotowania wystawy muzealnej

U15: posiada pogłębioną umiejętność przygotowania klarownych wystąpień ustnych, dotyczących wystawiennictwa i popularyzacji mhistorii sztuki, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 01: posiada samodzielność i niezależność myślenia, ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego,którego kierunki sam wyznacza


K 03, 04, 05: posiada świadomość wagi dziedzictwa kultury i złożoności jego rozumienia,


K 06: posiada świadomość znaczenia wizualno-przestrzennych form komunikacji we współczesnej rzeczywistości kulturalno-artystycznej.

Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- okrągłego stołu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu wprowadzenie słuchaczy w problematykę budowania strategii ekspozycyjnych oraz prezentacji dzieł, w tym szczególnie wykorzystania potencjału nowych mediów, (w przypadku dzieł kreowanych w technologiach cyfrowych i dedykowanych wirtualnym środowiskom). Punkt wyjścia stanowią tu ramy teoretyczne definiowania sztuki w sytuacji ekspozycji oraz w realiach rzeczywistości wirtualnej.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu obejmują prezentację i pogłębioną analizę następujących zagadnień:

Ekspozycje muzealne; typologia wystaw; oryginał, kopia, symulakrum; koncepcja i scenariusz, aranżacja przestrzeni, narracja, światło, dźwięk i inne środki techniczne; katalog i inne teksty; organizacja wystawy, praca zespołowa

- Wykorzystanie nowych technologii w narracjach muzealnych (prezentacja)

- Problematyka rzeczywistości wirtualnej (zagadnienia teoretyczne):

czym są nowe media i jaki jest ich potencjał twórczy oraz prezentacyjny w sztukach wizualnych?

sztuka kreowana cyfrowo – jej byt wirtualny i rzeczywisty (teoria i praktyka)

medialne hybrydy i ich efemeryczny byt oraz otwarta struktura

sztuka sieci – wykorzystanie nowych form komunikacji w kreacji artystycznej

problem ekspozycji w rzeczywistości wirtualnej

wirtualne zbiory: problem klasyfikacji, archiwizacji oraz prezentacji.

interfejs i jego symboliczne oraz praktyczne znaczenie w prezentacji sztuki nowych mediów.

Literatura:

ABC organizacji wystaw czasowych w muzeach, red. Marek Rogowski (Szkolenia NIMOZ, 1), Warszawa 2012

ŚWIECIMSKI Jerzy, Muzea i wystawy muzealne, t. 1-5, Kraków 1992 – 1998

OBRIST, Hans Ulrich, A Brief History of Curating, JRP/Ringier – Presse du Réel, Dijon-Zurich 2009.

GUZEK ŁUKASZ, Sztuka instalacji, Neriton, Warszawa 2007 (gł. rozdział Wystawiennictwo).

Thinking about Exhibition, red. GREENBERG Reesa, FERGUSON Bruce W., NAIRINE Sandy, Routledge, London – New York 1996.

O’DOHERTY Brian, Inside of White Cube, University of California Press, San Francisco 1999.

Muzeum Sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. Maria Popczyk, Muzeum Śląskie, Katowice 2006 (gł. cz. Artyści i kuratorzy).

CRIMP Douglas On the Museum’s Ruins, MIT Press, Cambridge-London 2000 (gł. cz. Postmodern History, rozdział The Art of Exhibition)

STANISZEWSKI Mary Ann, The Power of Display: A History of Exhibition Installations at the Museum Of Modern Art, MIT, Cambridge 1999

POPCZYK Maria, Estetyczne przestrzenie ekspozycji muzealnych, Universitas, Kraków 2008.

Muzeum Sztuki. Antologia, red. Maria POPCZYK, Universitas, Krakow 2005 (gł. cz. Przestrzeń ekspozycji).

Dietz S., Collecting New-Media Art: Just Like Anything Else, Only Different, [w:] Collecting the New, Altshuler B. wyd., Princeton-Oxford 2005, s. 85-101

Fortnum R., C. Smith, The Problerm of Documenting Fine Art Practices and Processes, “Journal of Visual Art Practice” vol. 6, n.3 (2007), s. 167-175

Lyman P., Archiving the World Wide Web, [w:] Building a National Strategy for Preservation: Issues in Digital Media Archiving; Library of Congress, April 2002, http://www.clir.org/pubs/reports/pub106/web.html

Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006

Stallabrass J., Internet Art. The online Clash of Culture and Commerce, Londyn 2003

Archiving the Avant-Garde: Documenting and Preserving Digital/Variable Media Art, http://www.bampfa.berkley.edu/about_bampfa/avant-garde.html

Metody i kryteria oceniania:

ocena na zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Sebastian Dudzik, Dariusz Kacprzak, Anna Kroplewska-Gajewska, Joanna Sójka, Małgorzata Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Sebastian Dudzik, Dariusz Kacprzak, Anna Kroplewska-Gajewska, Joanna Sójka, Małgorzata Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset
Prowadzący grup: Sebastian Dudzik, Dariusz Kacprzak, Anna Kroplewska-Gajewska, Joanna Sójka, Małgorzata Wawrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)