Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczne aspekty badań i konserwacji detalu architektonicznego i zabytków ruchomych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-III-PAB-P Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty badań i konserwacji detalu architektonicznego i zabytków ruchomych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla Studium Podyplomowego Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Archn
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zna podstawowe zagadnienia: historyczne i teoretyczne ochrony zabytków, technik budowlanych, profilaktyki i konserwacji detalu architektonicznego i zabytków ruchomych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowany z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe wykładu, przewidziane w programie): 24

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, konieczny do zaliczenia przedmiotu (przygotowanie i uzupełnienie notatek): 36.


LICZBA PUNTÓW ECTS - 2

Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W05 - student posiada zaawansowaną wiedzę szczegółową wybranych zagadnień dyscyplin: nauki o sztuce oraz o konserwacji i restauracji dzieł sztuki, a także przyczyn niszczenia struktury i poszczególnych elementów zabytków architektonicznych oraz metod konserwacji i restauracji.

EK_W07 - student rozumie uwarunkowania przyjętych metod konserwacji i restauracji zabytków architektury w pracach budowlano – konserwatorskich.


Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U03 - student identyfikuje i rozróżnia działania konserwatorskie leżące w jego kompetencjach od prac konserwatorskich, których rozeznanie, przygotowanie i wykonawstwo przeprowadza odpowiedni specjalista konserwator – restaurator dzieł sztuki.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K03 - student rozpoznaje zagrożenia dla zabytku, a zwłaszcza dla jego pierwotnej (oryginalnej) substancji i nawarstwień wynikające z braku wiedzy historycznej i konserwatorskiej.

EK_K05 - student jest gotów do współdziałania w zespole różnych specjalistów w procesie projektowania prac konserwatorsko – restauratorskich zabytków i posiada świadomość zakresu swoich kompetencji.


Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są jako wykład problemowy.

Wykładowi towarzyszy praktyczna prezentacja w poszczególnych Zakładach.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Na przedmiot składają się wykłady w następujących zakładach:

1. Zakład Konserwatorstwa (Z.K)

2. Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (ZKEiDA)

3. Zakład technologii i Technik Malarskich (ZTiTM)

4. Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (ZKEiDA Prac. metalu)

5. Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej (ZKMiRzP)

Pełny opis:

1. Zakład Konserwatorstwa (Z.K)

Szczegółowo omawia i przedstawia detale zgromadzone w Zakładzie Konserwatorstwa. Ukazuje sposoby ich wykonania, wykończenia, a jeżeli to możliwe również działania. Zwraca uwagę na historyczne rozwiązania i możliwość ich współczesnego wykorzystania – a nie usuwania, w obiektach zabytkowych. Prowadzący odwołuje się podczas prezentacji do własnych spostrzeżeń i doświadczeń z prac projektowych, jak i wykonawczych na placu budowy przy obiektach zabytkowych.

2. Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (ZKEiDA)

Wykłady i pokazy wybranych zabytków (przykłady z własnej oraz promotorskiej praktyki konserwatorskiej), mają charakter autorski i systematyzują wiedzę o problematyce konserwatorskiej. Cykl wykładów został pomyślany jako wprowadzenie słuchaczy studiów podyplomowych w badawczo –konserwatorskie zagadnienia obiektów dyplomowych, które były poddane pracom konserwatorskim w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych. W czasie prezentacji studenci i mają możliwość zaznajomienia się z metodami badań i wizualizacji stratygrafii warstw zdobniczych wraz z podłożem, przebiegiem prac konserwatorskich i restauratorskich na wybranych przykładach, wraz z dokumentacjami powykonawczymi. Uczestniczą także w pokazach próbnego oczyszczania – przy pomocy technik laserowych – zabytków kamiennych, ceramicznych i ceglarskich, z kości słoniowej oraz metalu.

3. Zakład technologii i Technik Malarskich (ZTiTM)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi problematyki technologicznej, badawczej i konserwatorskiej malarstwa sztalugowego i polichromii ściennych. W ramach zajęć studenci odwiedzają pracownie w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich IZK Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Przedstawiane i omawiane są studentom problemy związane z technologią i badaniem obiektów zabytkowych. Prezentowane są techniki nieniszczące i inwazyjne stosowane do diagnostyki obiektów zabytkowych.

4. Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (ZKEiDA Prac. metalu).

Metody i środki stosowane w konserwacji zabytków metalowych wykonanych ze stopów aluminium, cynku, żelaza, cyny, ołowiu, miedzi omówione na przykładzie realizacji konserwatorskich w zależności od miejsca ekspozycji i rodzaju obiektu zabytkowego z zastosowaniem zasad postępowania konserwatorskiego, elementami historii stopów i ich charakterystyki fizykochemicznej. Wykład informacyjny i problemowy. Zagadnienia przybliżone są prezentacjami.

5. Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej (ZKMiRzP)

Omówienie najnowszych metod badania dzieł sztuki: MXRF (makro fluorescencja rentgenowska), OCT (Optyczna Coherentna Tomografia).

Omówienie aktualnych tendencji w podejściu do rozwiązywania problemów konserwatorskich występujących w zabytkach malarstwa sztalugowego na różnych podłożach, drewnianej rzeźby polichromowanej i rzemiosła artystycznego na przykładzie prac konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych aktualnie w ramach dydaktyki w ZKMiRzP.

Literatura:

1. Zakład Konserwatorstwa (Z.K):

Patrz literatura dot. następujących przedmiotów:

- Historyczne konstrukcje murowane i ich problematyka konserwatorska.

- Historyczne konstrukcje drewniane i ich problematyka konserwatorska.

- Historyczna stolarka architektoniczna, pokrycia dachowe i elementy wykończenia wnętrz i ich problematyka konserwatorska.

2. Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (ZKEiDA):

- Slansky B., Technika malarstwa, t. I i II, Warszawa 1965.

- Rogóż J., Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2009.

- Techniki analityczne w konserwacji zabytków, Seminarium i warsztaty, Gdańsk 8-9 czerwca 2006, wyd. IMPPAN, Gdańsk 2006.

3. Zakład Technologii i Technik Malarskich (ZTiTM):

- Slansky B., Technika malarstwa, t. II, Warszawa 1965.

- Rogóż J., Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.

- Accardo G., Vigliano G., Strumenti e materiali del restauro – metodi di analisi, misure e controllo, Edizioni Kappa, Roma 1989.

- Amoroso G., Camaiti M., Scienza dei materiali e restauro. La pietra: dale mani degli artisti e degli scalpellini a quella dei chimici macromolecolari, Alinea, Firenze 1997.

- Fiori C., Ricerca tecnico-scientifica per la conservazione del patrimonio musivo, Balletino Economico, Camera di Commercio di Ravenna, n. 4, 1997, s. 73-78.

Vandini M., Fiori C., Ruffini A., Metodologie di analidi chimica strumentale applicate all studio dei vetri musivi antichi, [w:] Atti del I Congresso Nazionale

di Archeometria, Verona 2-4 dicembre 1999, a cura di M., Martini et al., Patron Editore, Bologna 2000, s. 447-458.

- Scientific Examination for the Investigation of Paintings. A Handbook for Conservator-restores, Daniela Pinna, Monica Galeotti, Rocco Mazeo (editors), Centro Di, Firenze 2009.

4. Zakład Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych (ZKEiDA Prac. metalu):

Patrz literatura przedmiotu:

- Ogólne zagadnienia metodologiczne badań, profilaktyki i konserwacji detalu architektonicznego i zabytków ruchomych.

5. Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej (ZKMiRzP):

Patrz literatura przedmiotu:

- Ogólne zagadnienia metodologiczne badań, profilaktyki i konserwacji detalu architektonicznego i zabytków ruchomych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i aktywnego udziału w zajęciach.ene

Zaliczenie od minimum 50% obecności na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Rudy, Ulrich Schaaf
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Elżbieta Basiul, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Magdalena Kapka, Arletta Piasecka, Beata Piaskowska, Katarzyna Polak, Jarosław Rogóż, Elżbieta Szmit-Naud, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Karolina Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

j.w.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piaskowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

j.w.

Pełny opis:

j.w.

Literatura:

j.w.

Uwagi:

j.w.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.