Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konserwacja drewna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KD-3L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konserwacja drewna
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład z konserwacji drewna, zaliczone ćwiczenia z metodyki konserwacji drewna, zaliczenia innych przedmiotów zgodnie z obowiązującym programem studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 60 godzin,

godziny niekontaktowe: 90 godzin - analiza literatury, opracowanie dokumentacji konserwatorskiej,

Efekty uczenia się - wiedza:

- Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju. K_W02

- Posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki konserwacji drewna w obiektach zabytkowych. K_W03

- Rozumie podstawy mechanizmu oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków. K_W04

- Posiada podstawową wiedzę odnośnie materiałoznawstwa zabytków z drewna oraz tradycyjnych i współczesnych materiałów konserwatorskich stosowanych do prac K_W05

- Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania właściwości drewna K_W06

- Posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych. K_W09

- Zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich K_W12

- Ma elementarną wiedzę na temat bezpiecznego postępowania z odczynnikami chemicznymi, które służą do oczyszczania, klejenia i konsolidacji zabytków z drewna K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

- Umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich. K_U01

- Potrafi wstępnie określić, rozpoznać budowę techniczną z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych K_U02

- Posiada umiejętność wykonywania zabiegów z zakresu konserwacji profilaktycznej, oczyszczania , wzmacniania strukturalnego, dezynfekcji, zabezpieczenia warstw dekoracyjnych przy zabytkach drewniancyh K_U05

- Potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków, rozróżnia metody i środki chemiczne stosowane do oczyszczania, dezynfekcji, stabilizacji, podklejania, wzmacniania i zabezpieczania zabytków drewnianych, posiada umiejętność oceny efektywności i bezpieczeństwa użycia wybranych metod i materiałów. K_U06

- Posiada umiejętność pozwalającą na opracowanie i przedstawienie wyników z pracy w formie pisemnej. K_U07

- Potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi. Umie na drodze analizy i interpretacji uzyskanych wyników badań wstępnie rozpoznać problematykę konserwatorską wybranego obiektu. K_U08

- Posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej. K_U09

- Rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych. K_U10

- Potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich K_U14

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji – restauracji. K_K01

- Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. K_K02

- Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich, m.in. związane z używanymi preparatami, na obiekty zabytkowe, środowisko naturalne, ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.K_K03

- Ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich.K_K04

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich. K_K05

- Rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko – restauratorskich. K_K08


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia– indywidualna i grupowa praca studentów pod kierunkiem prowadzącego wzbogacona o metodę podającą, wyjaśnienie lub/i objaśnienie niezrozumiałych treści niezbędnych do dalszego prawidłowego przebiegu prac przy obiekcie zabytkowym.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Studenci poznają zasady pracy z obiektami zabytkowymi z drewna, wykonują dokumentację fotograficzną stanu zachowania, wykonują opis formalny, identyfikują technikę wykonania, rozpoznają i opisują stan zachowania, wartościują obiekt, formułują założenia konserwatorskie i następnie proponują program prac konserwatorskich i restauratorskich oraz metodykę postępowania. Następnie wykonują badania i próby niezbędne dla sprawdzenia skuteczności zaproponowanych metod i środków oraz stosują je praktycznie w celu zrealizowania zaproponowanego programu.

Pełny opis:

Każdy student pracuje przy przydzielonym obiekcie wykonanym z drewna o zróżnicowanej problematyce konserwatorskiej. W trakcie ćwiczeń student wykonuje dokumentację stanu zachowania (opisową, fotograficzną); planuje i realizuje podstawowe badania technologiczne (identyfikacja gatunku drewna, identyfikacja techniki wykonania opracowań powierzchni); identyfikuje czynniki niszczące a następnie formułuje założenia konserwatorskie i program prac. Następnie przeprowadza prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wraz z bieżącą dokumentacją.

Literatura:

P. Kozakiewicz, M. Matejek, Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie, Warszawa 2013

- W. Kokocińcki, Drewno. Pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych, Poznań 2014

- W. Kokocińcki, Anatomia drewna, 2005

- L. Giełdowski, Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna, Warszawa 2008

- A.Unger, A. Schniewind, W. Unger, Conservation of Wood Artifacts. A Handbook, Berlin Heidelberg 2001 (fragmenty dostępne on-line)

- The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum; red. K. Dardes, A. Rothe, 1998 (dostęp on-line, download pdf)

- J-D. Godet, Atlas drewna, Warszawa 2008

- J. Karbowska-Berent, A. Strzelczyk, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004

- A.B. Strzelczyk-Brąszkiewicz, Biodeterioration of historic objects by microorganisms and insects. Prevention and control, Toruń 2012

- J.Ważny, W. Kurpik, Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce, Nauka, 1/2015, s. 101-121,

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- obecność na zajęciach, punktualność i umiejętność wykorzystania czasu ćwiczeń; (25%)

- dokumentacja konserwatorska: umiejętność opisania stanu zachowania, sformułowania programu badań i prac, prawidłowość opisu przebiegu prac, sformułowania zaleceń dla użytkownika; jakość i prawidłowość dokumentacji fotograficznej (25%)

- realizacja prac: umiejętność rozpoznania stanu zachowania, znajomość dawnych technologii, sprawność wykonania badań i prac konserwatorskich, umiejętność wykorzystania wiedzy z wykładów, umiejętność planowania i realizacja planu, dokładność, staranność wykonywania prac, dbałość o sprzęt i stanowisko pracy, dbałość o obiekt zabytkowy, (50%)

90-100% - bdb

85-90% - db+

75-85% - db

60-75% - dst

poniżej 60% - nzal

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaźmierczak
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaźmierczak
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaźmierczak
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Pracownia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)