Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia kopii malarstwa nowożytnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KMN-5L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Pracownia kopii malarstwa nowożytnego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

• ogólna orientacja w dziedzinie technologii i technik malarstwa uwzględniająca: rodzaje i metody przygotowania podłoży malarskich i zapraw, rodzaje materiałów i narzędzi malarskich wykorzystywanych w podstawowych technikach malarskich, techniki opracowania malarskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 105.

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek i wybór odpowiednich materiałów do zajęć (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, czytanie literatury: 30.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zal. z oceną – przygotowanie pracy na zaliczenie wraz dokumentacją): 40.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę na temat technologiczno-technicznych aspektów techniki malarstwa olejnego ich

W2: posiada wiedzę na temat wpływu właściwości materiałów malarskich i sposobu ich wykorzystania na kształtowanie estetyki dzieła sztuki

W3: posiada wiedzę na temat właściwego sposobu przeprowadzenia analizy technologiczno-technicznej dzieła sztuki i wykorzystania tej wiedzy w procesie kopiowania jak i rzetelnego dokumentowania tego procesu

(efekty uczenia się kierunkowe: K_W09 - posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych,

K_W11 - zna podstawy kształtowania się form artystycznych w ujęciu historycznym)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 – potrafi rozpoznać i analizować budowę technologiczno-techniczną dzieła sztuki realizowanego w technice malarstwa olejnego

U2 - potrafi wykorzystać wiedzę na temat właściwości farb, spoiw, mediów oraz narzędzi malarskich w celu odtworzenia techniki wykonania oryginału

U3 – potrafi udokumentować proces realizowania kopii poprzedzony analizą wizualną budowy technologiczno-technicznej oryginału

(efekty kierunkowe:

K_U02 - potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych;

K_U07 - posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków.

K_U10 - rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych;

K_U15 - potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w celu wykonania kopii technologiczno-konserwatorskiej zabytku;

K_U13 - potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zdaje sobie sprawę z wzajemnej zależności technologii i techniki w zakresie wielowarstwowego malarstwa olejnego w kształtowaniu estetyki dzieła sztuki

K2: rozumie potrzebę dalszego kształcenia i rozwijania wiedzy oraz umiejętności warsztatowych w zakresie techniki malarstwa olejnego w celu posiadania umiejętności trafnego rozpoznania techniki malarskiej działa sztuki

K3: ma świadomość znaczenia posiadania wiedzy i umiejętności technicznych w zakresie wielowarstwowego opracowania malarskiego i wykorzystania ich w pracach konserwatorsko-restauratorskich


(efekty kształcenia kierunkowe:

K_K01 - ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K08 - rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich)


Metody dydaktyczne:

* ustna korekta bieżących artystycznych postępów studenta

* sprawdzanie materiałów przygotowanych przez studenta

* prezentacja dokumentacji wykonanej pracy przez studenta

* wystawa prac artystycznych

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest wykonanie przez studentów kopii malarskich w technice olejno-żywicznej.

Pełny opis:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie wykonanej przez studenta kopii malarskiej oraz dokumentacji opisowej i fotograficznej. Zajęcia mają na celu nauczenie studentów wykonywania kopii oryginalnego obrazu sztalugowego z uwzględnieniem jego budowy technicznej i stosowanych środków artystycznych.

Studenci wybierają oryginalny obraz do kopiowania i analizują jego budowę (materiały, poszczególne etapy malarskie, środki artystyczne); studenci samodzielnie przygotowują podobrazia i malują kopię pod kontrolą prowadzącego zajęcia; prowadzone badania kopiowanego obrazu oraz przebieg procesu malowania studenci dokumentują w formie pisemnej i fotograficznej

Literatura:

1. Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych , AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002

2. J. Białostocki, Innowacja i repetycja [w:] Oryginał, replika, kopia, Warszawa 1971

3. Flik J., Kopia, replika, rekonstrukcja w malarstwie sztalugowym, [w:] Problemy technologiczno- konserwatorskie malarstwa i rzeźby. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Leonarda Torwirta, Toruń 1992.

4. Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

5. Smith R., Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa 1994.

6. Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Metody i kryteria oceniania:

– ocena semestralna

elementy oceny:

zaliczenie na podstawie zakończonego etapu pracy malarskiej (opisy sposobu malowania oryginału, przygotowanie podobrazia, podmalowanie); obecność na zajęciach; umiejętność zorganizowania warsztatu pracy, prawidłowe posługiwanie się pojęciami z zakresu technologii i technik malarskich

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Dariusz Bógdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie ćwiczeń studenci wykonują jedną kopię malarską w technice olejno-żywicznej. Zajęcia odbywają się w pracowni kopii lub w salach muzealnych.Od początku zajęć studenci opracowują pisemną i fotograficzną dokumentację wykonania kopii.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci wybierają oryginalny obraz do kopiowania i analizują jego budowę:

- materiały malarskie,

- poszczególne etapy malarskie,

- zastosowane środki artystyczne

Do analizy wykorzystują techniki nieniszczące, głównie analizę wizualną.

Studenci samodzielnie przygotowują określony warsztat malarski: podobrazia, pędzle, palety, media malarskie; malują kopię pod kontrolą prowadzącego zajęcia; prowadzone badania kopiowanego obrazu oraz przebieg procesu malowania studenci dokumentują w formie pisemnej i fotograficznej

Literatura:

1.Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych , AUNC, abytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002

2. J. Białostocki, Innowacja i repetycja [w:] Oryginał, replika, kopia, Warszawa 1971

3.Flik J., Kopia, replika, rekonstrukcja w malarstwie sztalugowym, [w:] Problemy technologiczno- konserwatorskie malarstwa i rzeźby. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Leonarda Torwirta, Toruń 1992.

4.Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

5. Smith R., Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa 1994.

6. Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Dariusz Bógdał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie ćwiczeń studenci wykonują jedną kopię malarską w technice olejno-żywicznej. Zajęcia odbywają się w pracowni kopii lub w salach muzealnych.Od początku zajęć studenci opracowują pisemną i fotograficzną dokumentację wykonania kopii.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci wybierają oryginalny obraz do kopiowania i analizują jego budowę:

- materiały malarskie,

- poszczególne etapy malarskie,

- zastosowane środki artystyczne

Do analizy wykorzystują techniki nieniszczące, głównie analizę wizualną.

Studenci samodzielnie przygotowują określony warsztat malarski: podobrazia, pędzle, palety, media malarskie; malują kopię pod kontrolą prowadzącego zajęcia; prowadzone badania kopiowanego obrazu oraz przebieg procesu malowania studenci dokumentują w formie pisemnej i fotograficznej

Literatura:

1.Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych , AUNC, abytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002

2. J. Białostocki, Innowacja i repetycja [w:] Oryginał, replika, kopia, Warszawa 1971

3.Flik J., Kopia, replika, rekonstrukcja w malarstwie sztalugowym, [w:] Problemy technologiczno- konserwatorskie malarstwa i rzeźby. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Leonarda Torwirta, Toruń 1992.

4.Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

5. Smith R., Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa 1994.

6. Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie ćwiczeń studenci wykonują jedną kopię malarską w technice olejno-żywicznej. Zajęcia odbywają się w pracowni kopii lub w salach muzealnych.Od początku zajęć studenci opracowują pisemną i fotograficzną dokumentację wykonania kopii.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci wybierają oryginalny obraz do kopiowania i analizują jego budowę:

- materiały malarskie,

- poszczególne etapy malarskie,

- zastosowane środki artystyczne

Do analizy wykorzystują techniki nieniszczące, głównie analizę wizualną.

Studenci samodzielnie przygotowują określony warsztat malarski: podobrazia, pędzle, palety, media malarskie; malują kopię pod kontrolą prowadzącego zajęcia; prowadzone badania kopiowanego obrazu oraz przebieg procesu malowania studenci dokumentują w formie pisemnej i fotograficznej

Literatura:

1.Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych , AUNC, abytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002

2. J. Białostocki, Innowacja i repetycja [w:] Oryginał, replika, kopia, Warszawa 1971

3.Flik J., Kopia, replika, rekonstrukcja w malarstwie sztalugowym, [w:] Problemy technologiczno- konserwatorskie malarstwa i rzeźby. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Leonarda Torwirta, Toruń 1992.

4.Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

5. Smith R., Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa 1994.

6. Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W czasie ćwiczeń studenci wykonują jedną kopię malarską w technice olejno-żywicznej. Zajęcia odbywają się w pracowni kopii lub w salach muzealnych.Od początku zajęć studenci opracowują pisemną i fotograficzną dokumentację wykonania kopii.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci wybierają oryginalny obraz do kopiowania i analizują jego budowę:

- materiały malarskie,

- poszczególne etapy malarskie,

- zastosowane środki artystyczne

Do analizy wykorzystują techniki nieniszczące, głównie analizę wizualną.

Studenci samodzielnie przygotowują określony warsztat malarski: podobrazia, pędzle, palety, media malarskie; malują kopię pod kontrolą prowadzącego zajęcia; prowadzone badania kopiowanego obrazu oraz przebieg procesu malowania studenci dokumentują w formie pisemnej i fotograficznej

Literatura:

1.Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych , AUNC, abytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002

2. J. Białostocki, Innowacja i repetycja [w:] Oryginał, replika, kopia, Warszawa 1971

3.Flik J., Kopia, replika, rekonstrukcja w malarstwie sztalugowym, [w:] Problemy technologiczno- konserwatorskie malarstwa i rzeźby. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Leonarda Torwirta, Toruń 1992.

4.Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

5. Smith R., Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa 1994.

6. Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.