Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia kopii malarstwa nowożytnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KMN-5Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Pracownia kopii malarstwa nowożytnego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

*podstawowa wiedza z zakresu historycznego warsztatu malarskiego

*umiejętność posługiwania się podstawową terminologią z zakresu technik malarskich

*podstawowe umiejętności w zakresie praktyki malarskiej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 105

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek i wybór odpowiednich materiałów do zajęć (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, czytanie literatury: 45.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zal. z oceną – przygotowanie pracy na zaliczenie wraz dokumentacją): 30


Efekty uczenia się - wiedza:

• posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich. K_W05

• posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych. K_W09

• zna podstawy kształtowania się form artystycznych w ujęciu historycznym. K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

• potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych. K_U02

• posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków. K_U07

• rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych. K_U10

• potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w celu wykonania kopii technologiczno-konserwatorskiej zabytku. K_U15

• potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych K_U13


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

• ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji. K_K01

• ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich HJA_K02


Metody dydaktyczne:

-bieżąca korekta przez prowadzącego postępów pracy studenta

-prezentacja wyników pracy przez studenta - pokaz

*wystawa pracMetody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest wykonanie przez studentów kopii malarskich w technice olejno-żywicznej

Pełny opis:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie wykonanej przez studenta kopii malarskiej oraz dokumentacji opisowej i fotograficznej. Zajęcia mają na celu nauczenie studentów wykonywania kopii oryginalnego obrazu sztalugowego z uwzględnieniem jego budowy technicznej i stosowanych środków artystycznych.

Studenci wybierają oryginalny obraz do kopiowania i analizują jego budowę (materiały, poszczególne etapy malarskie, środki artystyczne); studenci samodzielnie przygotowują podobrazia i malują kopię pod kontrolą prowadzącego zajęcia; prowadzone badania kopiowanego obrazu oraz przebieg procesu malowania studenci dokumentują w formie pisemnej i fotograficznej

Literatura:

1.Artymowski R., Materiały i narzędzia malarskie, Skrypt 6, Warszawa 1989.

2.Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002

3.J. Białostocki, Innowacja i repetycja [w:] Oryginał, replika, kopia, Warszawa 1971

4.Flik J., Kopia, replika, rekonstrukcja w malarstwie sztalugowym, [w:] Problemy technologiczno- konserwatorskie malarstwa i rzeźby. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Leonarda Torwirta, Toruń 1992.

5.Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991.

6.Smith R., Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa 1994.

7.Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

Metody i kryteria oceniania:

ocena semestralna

elementy oceny:

zaliczenie na podstawie zakończonego etapu pracy malarskiej (opisy sposobu malowania oryginału, przygotowanie podobrazia, podmalowanie); obecność na zajęciach; umiejętność zorganizowania warsztatu pracy, prawidłowe posługiwanie się pojęciami z zakresu technologii i technik malarskich

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Klaudia Rajmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.