Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Konserwacja rzemiosła artystycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-KRzA-4Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Konserwacja rzemiosła artystycznego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość wybranych materiałów wykorzystywanych przy produkcji rzemieślniczej, ich procesów korozyjnych oraz metod konserwacji w zakresie wykładu "Konserwacja rzemiosła artystycznego".

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

45 godzin kontaktowych, 45 godzin indywidualnej pracy studenta

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju AJA_W02

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z postępowania konserwatorskiego w zakresie rzemiosła AJA_W03

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich PJA_W02, XJA_W02

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich AJA_U01, XJA_U01

K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych AJA_U02, XJA_U02

K_U03 potrafi określić główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego zabytku

K_U04 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej,

K_U05 posiada umiejętność wykonywania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich AJA_U05

K_U10 rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych AJA_U08

K_U16 umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac konserwatorskich

K_U17 jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach AJA_U15 (odpowiednik - A2_U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji AJA_K01, HJA_K01

K_K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej AJA_K02

K_K03 ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje AJA_K03

K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich AJA_K04, PJA_K01, XJA_K01, HJA_K03

K_K06 potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania AJA_K05

Metody dydaktyczne:

Obserwacja - określenie stanu zachowania.


Dyskusja - założenia konserwatorskie i ustalenie metodyki zabiegów konserwatorskich (wstęp do przygotowania projektu konserwatorskiego).


Projekt - przygotowanie projektu konserwatorskiego.


Doświadczenie - wykonanie prób w celu dobrania materiałów konserwatorskich.


Ćwiczenie - wykonanie zabiegów konserwatorskich.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Podstawowe zabiegi konserwatorskie obiektów rzemiosła artystycznego.

Pełny opis:

Ćwiczenia oparte na nauce rozpoznawania form zniszczeń zabytków wykonanych z kości, macicy perłowej, bursztynu oraz szkła. Prawidłowej dokumentacji i opisu zabytku oraz przeprowadzania zabiegów konserwatorskich z zakresu usuwania nawarstwień, odsalania (zależnie od problematyki obiektu), łączenia, uzupełniania ubytków oraz zabezpieczania i/lub wzmacniania kości, macicy perłowej oraz szkła.

Literatura:

(do wyboru)

• Adam Bochnak, K. Buczkowski, Rzemiosło artystyczne w Polsce, Warszawa 1971

• Jan Samek, Polskie rzemiosło artystyczne. Czasy nowożytne, Warszawa 1984

• Jan Samek, Polskie rzemiosło artystyczne. Średniowiecze, Warszawa 2000

• Zdzisław Żygulski Jun., Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, Warszawa 1987

• Carla Cerutti, Attilia Dorigano, Szkło XV-XX wieku, (1998)

(uzupełniająca)

Kinga Szczepkowska-Naliwajek, Bibliografia historii rzemiosł artystycznych w Polsce w czasach średniowiecza i w epoce nowożytnej do połowy XIX wieku, Toruń 2003

KOŚĆ

• Maria Rudy. Problemy ekspozycyjne zabytków rzemiosła artystycznego w świetle wymogów konserwatorskich. Muz. Narodowe Szreniawa 2013, s.158-173. ISBN 978-83-64119-12-5

MACICA PERŁOWA

• Maria Rudy. Badania i konserwacja drewnianego krucyfiksu zdobionego macicą perłową i kością słoniową z k-ła oo Franciszkanów w Poznaniu. Dokumentacja technologiczno-konserwatorska, Toruń 2009

BURSZTYN

• Maria Rudy. Bursztynowy Relikwiarz Redlina 1680;Problematyka Badawcza i Konserwatorska, praca zbiorowa pod red. naukową Janusza Hochleitnera, wyd. Jantar 2011, s.27-41. ISBN 978-83-905578-6-1

• Bursztyn – poglądy i opinie, praca zbiorowa pod red. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz i Wiesława Girłowskiego, Warszawa 2005 ISBN-83-912894-5-1

• Bursztyn – poglądy i opinie, tom II, praca zbiorowa pod red. Barbary Kosmowskiej-Ceranowicz i Wiesława Girłowskiego, Gdańsk-Warszawa 2010 ISBN-978-83-912894-7-1

SZYLKRET I RÓG

• Rodgers Bradley A. The Archaeologist’s Manual for Conservation. A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004. ISBN 0-306-48467-8

• Cronyn J. M. The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4

• H.J. Plenderleith, The Conservation of Antiquities and Works of Art, London (1962)

• N. Sobczak, T. Sobczak, Wielka encyklopedia kamieni szlachetnych i ozdobnych, Warszawa 1998

netografia

• T. Hainschwang, L. Leggio, The Characterization of Tortoise Shell and Its Imitations, “Gems & Gemology”, 2006, pdf

• R. Remetter, Schildpatt, Das Material und Möglichkeiten seiner Verarbeitung, München 2002, pdf

• L. Trusheim, Balancing ethics and restoration in the conservation treatment of an 18th century sewing box with tortoiseshell veneer, AIC Objects Specialty Group Postprints, 2011, pdf

SZKŁO

(podstawowa)

• Kunicki Goldfinger Jerzy Jakub, Zabytkowe szkło: od badań do konserwacji, [w:] Ars Longa Vita Brevis – tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, (red. Flik Józef), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s.389 (379-397).

• Greiner-Wronowa E, Pusoska Alicja, Wpływ formaldehydu na stan zachowania szkieł przechowywanych i eksponowanych w warunkach muzealnych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, vol. 15, nr 3 – 4, 2004.

• Greiner-Wronowa E., Korozja szkieł zabytkowych, Ceramika, Vol.85, PAN, Kraków 2004.

• Soldenhoff Bożena, Usuwanie substancji inkrustujących warstwy korozyjne w szkłach archeologicznych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki i zabytków kultury materialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1993.

• Soldenhoff Bożena, Wzmacnianie warstw korozyjnych w szkłach archeologicznych, [w:] Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wiesławowi Domasłowskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.

• Soldenhoff Bożena, Próba określenia typów zniszczeń szkieł archeologicznych, AUNC, Archeologia XIX, Nauki Humanistyczno–Społeczne, Zeszyt 223, Toruń 1991.

(uzupełniająca)

• Nowotny Wacław, Technologia szkła, t. 1, Warszawa 1981.

• Nowotny Wacław, Technologia zdobienia szkła, Warszawa 1978.

• Nowotny Wacław, Szkła barwne, Warszawa 1969.

• Davison S., Conservation and Restoration of Glass, Butterworth –Heinemann, Oxford 2003.

• Patrycja Janina Ptrasz "Uzupełnienie ubytków - szczelin i mikrospękań w obiektach z kości słoniowej" pod kierunkiem dr hab. Piotra Niemcewicza, Toruń 2017. Maszynopis w archiwum Zakładu Konserwacji i Restauracji Elementów i Detali Architektonicznych,

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła znajomości przedmiotu, zrozumienia tematu, umiejętności rozwiązywania problemu, inwencji własnej, terminowości, organizacji stanowiska pracy, realizacji zadania indywidualnie i pracy w grupie

prawidłowo wykonana konserwacja przedmiotów zabytkowych powierzonych studentowi.

Obecność jest obowiązkowa. W razie przypadków losowych lub z powodów zdrowotnych należy ubiegać się o urlop u dziekana wydziału (regulamin studiów § 42 - 46). Obecności reguluje § 23, pkt 2 regulaminu studiów. Obecność nieusprawiedliwiona skutkuje obniżeniem oceny (nieobecność na 2 zajęcia o jeden stopień, na 4 o dwa stopnie).

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Tomaszewska-Szewczyk
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiczną i zgodnie z zarządzeniami wykłady oraz egzamin prowadzone zostaną w sposób zdalny synchroniczny z wykorzystaniem platformy TEAMS oraz aplikacji TESTPORTAL (przewiduje się wcześniejsze szkolenie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Adam Kaźmierczak, Piotr Niemcewicz, Arletta Piasecka, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiczną i zgodnie z zarządzeniami wykłady oraz egzamin prowadzone zostaną w sposób zdalny synchroniczny z wykorzystaniem platformy TEAMS oraz aplikacji TESTPORTAL (przewiduje się wcześniejsze szkolenie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Adam Kaźmierczak, Piotr Niemcewicz, Arletta Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Z uwagi na sytuację epidemiczną i zgodnie z zarządzeniami wykłady oraz egzamin prowadzone zostaną w sposób zdalny synchroniczny z wykorzystaniem platformy TEAMS oraz aplikacji TESTPORTAL (przewiduje się wcześniejsze szkolenie).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)