Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-MKMrzp-2L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Metodyka konserwacji malarstwa i rzeźby drewnianej polichromowanej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończony I rok studiów jednolitych konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

120 godzin zajęć w pracowni i 30 godzin indywidualnej pracy studenta (przygotowanie teoretyczne do poszczególnych zajęć, realizacja części zadań poza pracownią, przygotowanie do kolokwium)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju AJA_W02

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności AJA_W03

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich PJA_W02, XJA_W02

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich AJA_U01, XJA_U01

K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych AJA_U02, XJA_U02

K_U05 posiada umiejętność wykonywania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich AJA_U05

K_U10 rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych AJA_U08

K_U17 jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach AJA_U15 (odpowiednik - A2_U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji AJA_K01, HJA_K01

K_K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej AJA_K02

K_K03 ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje AJA_K03

K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich AJA_K04, PJA_K01, XJA_K01, HJA_K03

K_K06 potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania AJA_K05


Metody dydaktyczne:

Studenci poznają podstawowe zabiegi konserwatorskie poprzez omówienie, dyskusję, prezentację wykonania, a także realizację powierzonych zadań. Doświadczalnie poznają cechy materiałów i środków konserwatorskich oraz uczą się obsługi narzędzi i sprzętu konserwatorskiego. Testy dokonywane są na fantomach i rzeczywistych obiektach zabytkowych.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- referatu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Ćwiczenia zapoznają studentów z materiałami stosowanymi w konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej oraz zabiegami konserwatorskimi w tych obszarach a także ich sekwencją. Pozwalają przyswoić praktyczne umiejętności przeprowadzania podstawowych zabiegów konserwatorskich.

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń studenci uczą się określania budowy i stanu zachowania obiektów zabytkowych na podstawie analizy wizualnej oraz nieniszczących badań konserwatorskich a także rozpoznawania problematyki konserwatorskiej. Zapoznają się z właściwościami materiałów i środków stosowanych w konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej, metodami ich przygotowania i aplikacji. Uczą się wykonywania podstawowych zabiegów konserwatorskich (profilaktycznego zabezpieczania obrazów i rzeźb, konsolidacji warstw malarskich i zapraw, oczyszczania powierzchni lica i odwrocia, usuwania wtórnych nawarstwień, prostowania deformacji podłoży płóciennych i drewnianych, lokalnych reperacji rozdarć, pęknięć i rozcięć podobrazi tekstylnych oraz uzupełniania ubytków podłoży płóciennych i drewnianych, uzupełniania ubytków zapraw, dublowania obrazów na płótnie, itp.). Ćwiczenia prowadzone są na obiektach pozorowanych lub destruktach obiektów oryginalnych, a niekiedy także na pełnowartościowych obiektach zabytkowych pod ścisłą opieką prowadzącego.

Literatura:

1. Arszyńska J., Zarys współczesnej problematyki oczyszczania obrazów sztalugowych, Ochrona Zabytków, z. 4, 1996, s. 417-423;

2. Bellucci R., Buzzegoli E., Matteini M., Moles A., Zastosowanie emulsji jako nośnika rozpuszczalników w zabiegu oczyszczania obrazów Ochrona Zabytków, 4, 1988, s. 261-264;

3. Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998;

4. Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990;

5. Hilfrich U., Weser U., The clearing of vernish coated point surfaces by ammonium citrate, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 17, no. 1 (2003), s. 85-94;

6. Konserwacja malarstwa sztalugowego, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, Tom XXVII, Warszawa 1970;

7. Maniakowska A. M., Metody konserwacji malarstwa sztalugowego na ziemiach polskich w latach 1800-1918: zarys, Toruń 2006;

8. Markowski D., Pianki polietylenowe jako warstwy amortyzujące nacisk wywierany na lico obrazu podczas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich, AUNC, XXIV, s. 45-58, Toruń 1994, ISSN 0208-522X, ISSN 0860-1232;

9. Problemy dublowania obrazów na płótnie, praca zbiorowa pod red. Roznerskiej M. i Arszyńskiej J. M., Toruń 2005;

10. Rouba B. J., Płótna jako podobrazia malarskie, Ochrona Zabytków, z. 3 - 4, 1985, s. 222 - 244, ISSN 0029-8247

11. Rouba B. J., Podobrazia płócienne w procesie konserwacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000;

12. Slansky B., Technika malarstwa, T. II: Badania i konserwowanie obrazów, Warszawa 1965;

13. Strzelczyk A.B., Karbowska J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie , Toruń 2004;

14. Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki. Malarstwo sztalugowe i ścienne, t.1., 1989;

15. Ślesiński Wł., 250 lat recept na czyszczenie obrazów, [w:] BMiOZ, t. XXVII, Warszawa 1970;

16. Szmelter I., Metody i środki konserwacji rozdarć i ubytków podobrazia płóciennego obrazów, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, T. LXXXI (1986), s. 134-146;

17. Wehlte K., Werkstoffe und Techniken der Malerei: mit einen Anhang über Farbenlehre: ein Fachbuch / Kurt Wehlte Ravensburg 1990;

18. Wyszyńska J., Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tom XII, Kraków 2003;

19. Wolbers R., Cleaning painted surfaces: aqueous methods, London 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Ruhemann H., The cleaning of paintings, problems and potentialities, Londyn 1968;

2. Khandekar N., A survey of the conservation literature relating to the development of aqueous gel cleaning on painted and varnished surfaces. Reviews in conservation no. 1 (2000), s. 10 - 20;

3. Phenix A., Sutherland K., The cleaning of paintings: effects of organic solvents on oil paint films, Reviews in conservation no. 2 (2001), s. 47-60.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, umiejętności organizacji pracy i pracy w zespole oraz jakości indywidualnie wykonanych ćwiczeń i realizacji powierzonych zadań, a także stopnia teoretycznego przygotowania do poszczególnych zajęć i końcowego kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Łękawa-Wysłouch, Elżbieta Szmit-Naud
Prowadzący grup: Sławomir Kamiński, Teresa Łękawa-Wysłouch, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci poznają właściwości, sposoby przygotowania i materiałów używanych w konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej oraz ich stosowania. Przyswajają i ćwiczą umiejętności przeprowadzania podstawowych zabiegów konserwatorskich.

Pełny opis:

Studenci, na podstawie analizy wizualnej oraz nieniszczących badań konserwatorskich, uczą się określania budowy i stanu zachowania obiektów zabytkowych, rozpoznawania problematyki konserwatorskiej, jak również określania celu i założeń planowanych prac konserwatorskich. Zapoznają się z właściwościami materiałów i środków stosowanych w konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej, metodami ich przygotowania i aplikacji. Uczą się wykonywania podstawowych zabiegów konserwatorskich (profilaktycznego zabezpieczania obrazów i rzeźb, konsolidacji warstw malarskich i zapraw, oczyszczania powierzchni lica i odwrocia, usuwania wtórnych nawarstwień, prostowania deformacji podłoży płóciennych i drewnianych, lokalnych reperacji rozdarć, pęknięć i rozcięć podobrazi tekstylnych oraz uzupełniania ubytków podłoży płóciennych i drewnianych, uzupełniania ubytków zapraw, dublowania obrazów na płótnie, itp.). Ćwiczenia prowadzone są na obiektach pozorowanych lub destruktach obiektów oryginalnych, a niekiedy także na pełnowartościowych obiektach zabytkowych pod ścisłą opieką prowadzącego.

Literatura:

1. Arszyńska J., Zarys współczesnej problematyki oczyszczania obrazów sztalugowych, Ochrona Zabytków, z. 4, 1996, s. 417-423;

2. Bellucci R., Buzzegoli E., Matteini M., Moles A., Zastosowanie emulsji jako nośnika rozpuszczalników w zabiegu oczyszczania obrazów Ochrona Zabytków, 4, 1988, s. 261-264;

3. Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998;

4. Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990;

5. Hilfrich U., Weser U., The clearing of vernish coated point surfaces by ammonium citrate, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 17, no. 1 (2003), s. 85-94;

6. Konserwacja malarstwa sztalugowego, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, Tom XXVII, Warszawa 1970;

7. Maniakowska A. M., Metody konserwacji malarstwa sztalugowego na ziemiach polskich w latach 1800-1918: zarys, Toruń 2006;

8. Markowski D., Pianki polietylenowe jako warstwy amortyzujące nacisk wywierany na lico obrazu podczas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich, AUNC, XXIV, s. 45-58, Toruń 1994, ISSN 0208-522X, ISSN 0860-1232;

9. Problemy dublowania obrazów na płótnie, praca zbiorowa pod red. Roznerskiej M. i Arszyńskiej J. M., Toruń 2005;

10. Rouba B. J., Płótna jako podobrazia malarskie, Ochrona Zabytków, z. 3 - 4, 1985, s. 222 - 244, ISSN 0029-8247

11. Rouba B. J., Podobrazia płócienne w procesie konserwacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000;

12. Slansky B., Technika malarstwa, T. II: Badania i konserwowanie obrazów, Warszawa 1965;

13. Strzelczyk A.B., Karbowska J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie , Toruń 2004;

14. Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki. Malarstwo sztalugowe i ścienne, t.1., 1989;

15. Ślesiński Wł., 250 lat recept na czyszczenie obrazów, [w:] BMiOZ, t. XXVII, Warszawa 1970;

16. Szmelter I., Metody i środki konserwacji rozdarć i ubytków podobrazia płóciennego obrazów, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, T. LXXXI (1986), s. 134-146;

17. Wehlte K., Werkstoffe und Techniken der Malerei: mit einen Anhang über Farbenlehre: ein Fachbuch / Kurt Wehlte Ravensburg 1990;

18. Wyszyńska J., Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tom XII, Kraków 2003;

19. Wolbers R., Cleaning painted surfaces: aqueous methods, London 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Ruhemann H., The cleaning of paintings, problems and potentialities, Londyn 1968;

2. Khandekar N., A survey of the conservation literature relating to the development of aqueous gel cleaning on painted and varnished surfaces. Reviews in conservation no. 1 (2000), s. 10 - 20;

3. Phenix A., Sutherland K., The cleaning of paintings: effects of organic solvents on oil paint films, Reviews in conservation no. 2 (2001), s. 47-60.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Łękawa-Wysłouch, Elżbieta Szmit-Naud
Prowadzący grup: Teresa Łękawa-Wysłouch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci poznają właściwości, sposoby przygotowania i materiałów używanych w konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej oraz ich stosowania. Przyswajają i ćwiczą umiejętności przeprowadzania podstawowych zabiegów konserwatorskich.

Pełny opis:

Studenci, na podstawie analizy wizualnej oraz nieniszczących badań konserwatorskich, uczą się określania budowy i stanu zachowania obiektów zabytkowych, rozpoznawania problematyki konserwatorskiej, jak również określania celu i założeń planowanych prac konserwatorskich. Zapoznają się z właściwościami materiałów i środków stosowanych w konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej, metodami ich przygotowania i aplikacji. Uczą się wykonywania podstawowych zabiegów konserwatorskich (profilaktycznego zabezpieczania obrazów i rzeźb, konsolidacji warstw malarskich i zapraw, oczyszczania powierzchni lica i odwrocia, usuwania wtórnych nawarstwień, prostowania deformacji podłoży płóciennych i drewnianych, lokalnych reperacji rozdarć, pęknięć i rozcięć podobrazi tekstylnych oraz uzupełniania ubytków podłoży płóciennych i drewnianych, uzupełniania ubytków zapraw, dublowania obrazów na płótnie, itp.). Ćwiczenia prowadzone są na obiektach pozorowanych lub destruktach obiektów oryginalnych, a niekiedy także na pełnowartościowych obiektach zabytkowych pod ścisłą opieką prowadzącego.

Literatura:

1. Arszyńska J., Zarys współczesnej problematyki oczyszczania obrazów sztalugowych, Ochrona Zabytków, z. 4, 1996, s. 417-423;

2. Bellucci R., Buzzegoli E., Matteini M., Moles A., Zastosowanie emulsji jako nośnika rozpuszczalników w zabiegu oczyszczania obrazów Ochrona Zabytków, 4, 1988, s. 261-264;

3. Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998;

4. Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990;

5. Hilfrich U., Weser U., The clearing of vernish coated point surfaces by ammonium citrate, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 17, no. 1 (2003), s. 85-94;

6. Konserwacja malarstwa sztalugowego, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, Tom XXVII, Warszawa 1970;

7. Maniakowska A. M., Metody konserwacji malarstwa sztalugowego na ziemiach polskich w latach 1800-1918: zarys, Toruń 2006;

8. Markowski D., Pianki polietylenowe jako warstwy amortyzujące nacisk wywierany na lico obrazu podczas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich, AUNC, XXIV, s. 45-58, Toruń 1994, ISSN 0208-522X, ISSN 0860-1232;

9. Problemy dublowania obrazów na płótnie, praca zbiorowa pod red. Roznerskiej M. i Arszyńskiej J. M., Toruń 2005;

10. Rouba B. J., Płótna jako podobrazia malarskie, Ochrona Zabytków, z. 3 - 4, 1985, s. 222 - 244, ISSN 0029-8247

11. Rouba B. J., Podobrazia płócienne w procesie konserwacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000;

12. Slansky B., Technika malarstwa, T. II: Badania i konserwowanie obrazów, Warszawa 1965;

13. Strzelczyk A.B., Karbowska J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie , Toruń 2004;

14. Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki. Malarstwo sztalugowe i ścienne, t.1., 1989;

15. Ślesiński Wł., 250 lat recept na czyszczenie obrazów, [w:] BMiOZ, t. XXVII, Warszawa 1970;

16. Szmelter I., Metody i środki konserwacji rozdarć i ubytków podobrazia płóciennego obrazów, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, T. LXXXI (1986), s. 134-146;

17. Wehlte K., Werkstoffe und Techniken der Malerei: mit einen Anhang über Farbenlehre: ein Fachbuch / Kurt Wehlte Ravensburg 1990;

18. Wyszyńska J., Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tom XII, Kraków 2003;

19. Wolbers R., Cleaning painted surfaces: aqueous methods, London 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Ruhemann H., The cleaning of paintings, problems and potentialities, Londyn 1968;

2. Khandekar N., A survey of the conservation literature relating to the development of aqueous gel cleaning on painted and varnished surfaces. Reviews in conservation no. 1 (2000), s. 10 - 20;

3. Phenix A., Sutherland K., The cleaning of paintings: effects of organic solvents on oil paint films, Reviews in conservation no. 2 (2001), s. 47-60.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Łękawa-Wysłouch, Elżbieta Szmit-Naud
Prowadzący grup: Teresa Łękawa-Wysłouch, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci poznają właściwości, sposoby przygotowania i materiałów używanych w konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej oraz ich stosowania. Przyswajają i ćwiczą umiejętności przeprowadzania podstawowych zabiegów konserwatorskich.

Pełny opis:

Studenci, na podstawie analizy wizualnej oraz nieniszczących badań konserwatorskich, uczą się określania budowy i stanu zachowania obiektów zabytkowych, rozpoznawania problematyki konserwatorskiej, jak również określania celu i założeń planowanych prac konserwatorskich. Zapoznają się z właściwościami materiałów i środków stosowanych w konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej, metodami ich przygotowania i aplikacji. Uczą się wykonywania podstawowych zabiegów konserwatorskich (profilaktycznego zabezpieczania obrazów i rzeźb, konsolidacji warstw malarskich i zapraw, oczyszczania powierzchni lica i odwrocia, usuwania wtórnych nawarstwień, prostowania deformacji podłoży płóciennych i drewnianych, lokalnych reperacji rozdarć, pęknięć i rozcięć podobrazi tekstylnych oraz uzupełniania ubytków podłoży płóciennych i drewnianych, uzupełniania ubytków zapraw, dublowania obrazów na płótnie, itp.). Ćwiczenia prowadzone są na obiektach pozorowanych lub destruktach obiektów oryginalnych, a niekiedy także na pełnowartościowych obiektach zabytkowych pod ścisłą opieką prowadzącego.

Literatura:

1. Arszyńska J., Zarys współczesnej problematyki oczyszczania obrazów sztalugowych, Ochrona Zabytków, z. 4, 1996, s. 417-423;

2. Bellucci R., Buzzegoli E., Matteini M., Moles A., Zastosowanie emulsji jako nośnika rozpuszczalników w zabiegu oczyszczania obrazów Ochrona Zabytków, 4, 1988, s. 261-264;

3. Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998;

4. Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990;

5. Hilfrich U., Weser U., The clearing of vernish coated point surfaces by ammonium citrate, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 17, no. 1 (2003), s. 85-94;

6. Konserwacja malarstwa sztalugowego, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, Tom XXVII, Warszawa 1970;

7. Maniakowska A. M., Metody konserwacji malarstwa sztalugowego na ziemiach polskich w latach 1800-1918: zarys, Toruń 2006;

8. Markowski D., Pianki polietylenowe jako warstwy amortyzujące nacisk wywierany na lico obrazu podczas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich, AUNC, XXIV, s. 45-58, Toruń 1994, ISSN 0208-522X, ISSN 0860-1232;

9. Problemy dublowania obrazów na płótnie, praca zbiorowa pod red. Roznerskiej M. i Arszyńskiej J. M., Toruń 2005;

10. Rouba B. J., Płótna jako podobrazia malarskie, Ochrona Zabytków, z. 3 - 4, 1985, s. 222 - 244, ISSN 0029-8247

11. Rouba B. J., Podobrazia płócienne w procesie konserwacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000;

12. Slansky B., Technika malarstwa, T. II: Badania i konserwowanie obrazów, Warszawa 1965;

13. Strzelczyk A.B., Karbowska J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie , Toruń 2004;

14. Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki. Malarstwo sztalugowe i ścienne, t.1., 1989;

15. Ślesiński Wł., 250 lat recept na czyszczenie obrazów, [w:] BMiOZ, t. XXVII, Warszawa 1970;

16. Szmelter I., Metody i środki konserwacji rozdarć i ubytków podobrazia płóciennego obrazów, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, T. LXXXI (1986), s. 134-146;

17. Wehlte K., Werkstoffe und Techniken der Malerei: mit einen Anhang über Farbenlehre: ein Fachbuch / Kurt Wehlte Ravensburg 1990;

18. Wyszyńska J., Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tom XII, Kraków 2003;

19. Wolbers R., Cleaning painted surfaces: aqueous methods, London 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Ruhemann H., The cleaning of paintings, problems and potentialities, Londyn 1968;

2. Khandekar N., A survey of the conservation literature relating to the development of aqueous gel cleaning on painted and varnished surfaces. Reviews in conservation no. 1 (2000), s. 10 - 20;

3. Phenix A., Sutherland K., The cleaning of paintings: effects of organic solvents on oil paint films, Reviews in conservation no. 2 (2001), s. 47-60.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Łękawa-Wysłouch, Elżbieta Szmit-Naud
Prowadzący grup: Teresa Łękawa-Wysłouch, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci poznają właściwości, sposoby przygotowania i materiałów używanych w konserwacji i restauracji malarstwa sztalugowego i rzeźby drewnianej polichromowanej oraz ich stosowania. Przyswajają i ćwiczą umiejętności przeprowadzania podstawowych zabiegów konserwatorskich.

Pełny opis:

Studenci, na podstawie analizy wizualnej oraz nieniszczących badań konserwatorskich, uczą się określania budowy i stanu zachowania obiektów zabytkowych, rozpoznawania problematyki konserwatorskiej, jak również określania celu i założeń planowanych prac konserwatorskich. Zapoznają się z właściwościami materiałów i środków stosowanych w konserwacji malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej, metodami ich przygotowania i aplikacji. Uczą się wykonywania podstawowych zabiegów konserwatorskich (profilaktycznego zabezpieczania obrazów i rzeźb, konsolidacji warstw malarskich i zapraw, oczyszczania powierzchni lica i odwrocia, usuwania wtórnych nawarstwień, prostowania deformacji podłoży płóciennych i drewnianych, lokalnych reperacji rozdarć, pęknięć i rozcięć podobrazi tekstylnych oraz uzupełniania ubytków podłoży płóciennych i drewnianych, uzupełniania ubytków zapraw, dublowania obrazów na płótnie, itp.). Ćwiczenia prowadzone są na obiektach pozorowanych lub destruktach obiektów oryginalnych, a niekiedy także na pełnowartościowych obiektach zabytkowych pod ścisłą opieką prowadzącego.

Literatura:

1. Arszyńska J., Zarys współczesnej problematyki oczyszczania obrazów sztalugowych, Ochrona Zabytków, z. 4, 1996, s. 417-423;

2. Bellucci R., Buzzegoli E., Matteini M., Moles A., Zastosowanie emulsji jako nośnika rozpuszczalników w zabiegu oczyszczania obrazów Ochrona Zabytków, 4, 1988, s. 261-264;

3. Ciabach J., Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wydawnictwo UMK, Toruń 1998;

4. Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław 1990;

5. Hilfrich U., Weser U., The clearing of vernish coated point surfaces by ammonium citrate, Zeitschrift für Kunsttechnologie und Konservierung 17, no. 1 (2003), s. 85-94;

6. Konserwacja malarstwa sztalugowego, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, Tom XXVII, Warszawa 1970;

7. Maniakowska A. M., Metody konserwacji malarstwa sztalugowego na ziemiach polskich w latach 1800-1918: zarys, Toruń 2006;

8. Markowski D., Pianki polietylenowe jako warstwy amortyzujące nacisk wywierany na lico obrazu podczas trwania niektórych zabiegów konserwatorskich, AUNC, XXIV, s. 45-58, Toruń 1994, ISSN 0208-522X, ISSN 0860-1232;

9. Problemy dublowania obrazów na płótnie, praca zbiorowa pod red. Roznerskiej M. i Arszyńskiej J. M., Toruń 2005;

10. Rouba B. J., Płótna jako podobrazia malarskie, Ochrona Zabytków, z. 3 - 4, 1985, s. 222 - 244, ISSN 0029-8247

11. Rouba B. J., Podobrazia płócienne w procesie konserwacji, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000;

12. Slansky B., Technika malarstwa, T. II: Badania i konserwowanie obrazów, Warszawa 1965;

13. Strzelczyk A.B., Karbowska J., Drobnoustroje i owady niszczące zabytki oraz ich zwalczanie , Toruń 2004;

14. Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki. Malarstwo sztalugowe i ścienne, t.1., 1989;

15. Ślesiński Wł., 250 lat recept na czyszczenie obrazów, [w:] BMiOZ, t. XXVII, Warszawa 1970;

16. Szmelter I., Metody i środki konserwacji rozdarć i ubytków podobrazia płóciennego obrazów, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, T. LXXXI (1986), s. 134-146;

17. Wehlte K., Werkstoffe und Techniken der Malerei: mit einen Anhang über Farbenlehre: ein Fachbuch / Kurt Wehlte Ravensburg 1990;

18. Wyszyńska J., Metody dublowania w procesie konserwacji malowideł sztalugowych na płótnie, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, tom XII, Kraków 2003;

19. Wolbers R., Cleaning painted surfaces: aqueous methods, London 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Ruhemann H., The cleaning of paintings, problems and potentialities, Londyn 1968;

2. Khandekar N., A survey of the conservation literature relating to the development of aqueous gel cleaning on painted and varnished surfaces. Reviews in conservation no. 1 (2000), s. 10 - 20;

3. Phenix A., Sutherland K., The cleaning of paintings: effects of organic solvents on oil paint films, Reviews in conservation no. 2 (2001), s. 47-60.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.