Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka konserwacji zabytków - drewno

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-MKZ-D-3Z-RK-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka konserwacji zabytków - drewno
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe podczas zajęć 30

godziny pracy własnej studenta pogłębianie wiedzy czytanie literatury przygotowanie do zajęc 60

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju AJA_W02

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności AJA_W03

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich PJA_W02, XJA_W02

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych AJA_U02, XJA_U02

K_U05 posiada umiejętność wykonywania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich AJA_U05

K_U10 rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych AJA_U08

K_U17 jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach AJA_U15 (odpowiednik - A2_U15)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji AJA_K01, HJA_K01

K_K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej AJA_K02

K_K03 ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje AJA_K03

K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich AJA_K04, PJA_K01, XJA_K01, HJA_K03

K_K06 potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania AJA_K05


Metody dydaktyczne:

Studenci poznają podstawowe zabiegi konserwatorskie poprzez omówienie, dyskusję, prezentację wykonania, a także realizację powierzonych zadań. Doświadczalnie poznają i porównują cechy materiałów i środków konserwatorskich oraz metod.

Skrócony opis:

Rodzaje prac konserwatorskich wykonywane przy zniszczonych obiektach drewnianych:

a. dezynfekcja i dezynsekcja

b. czyszczenie powierzchni drewna

c. wzmacnianie strukturalne drewna

d. klejenie drewna

e. uzupełnianie ubytków i rekonstrukcje - metody i materiały

Literatura:

- P. Kozakiewicz, M. Matejek, Klimat a drewno zabytkowe. Dawna i współczesna wiedza o drewnie, Warszawa 2013

- W. Kokocińcki, Drewno. Pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych, Poznań 2014

- W. Kokocińcki, Anatomia drewna, 2005

- L. Giełdowski, Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna, Warszawa 2008

- A.Unger, A. Schniewind, W. Unger, Conservation of Wood Artifacts. A Handbook, Berlin Heidelberg 2001 (fragmenty dostępne on-line)

- The Structural Conservation of Panel Paintings: Proceedings of a Symposium at the J. Paul Getty Museum; red. K. Dardes, A. Rothe, 1998 (dostęp on-line, download pdf)

- J-D. Godet, Atlas drewna, Warszawa 2008

- J. Karbowska-Berent, A. Strzelczyk, Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie, Toruń 2004

- A.B. Strzelczyk-Brąszkiewicz, Biodeterioration of historic objects by microorganisms and insects. Prevention and control, Toruń 2012

- J.Ważny, W. Kurpik, Konserwacja drewna zabytkowego w Polsce, Nauka, 1/2015, s. 101-121

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dozwolone 2 nieobecności).

Do oceny brane są pod uwagę: aktywność, zaangażowanie oraz wykonana dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaźmierczak
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kaźmierczak
Prowadzący grup: Adam Kaźmierczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)