Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka konserwacji zabytków - kamień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-MKZ-KA-2Z-RK-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka konserwacji zabytków - kamień
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień omawianych na zajęciach z chemii na pierwszym roku KiR.

Całkowity nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: 45 godz. (ćwiczenia)

- godziny niekontaktowe:

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta – zebranie niezbędnych materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z wymaganą literaturą, stałe, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć, przygotowanie i przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonych doświadczeń (zaliczenie na ocenę) 45 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

- Posiada podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności K_W03

- Rozumie podstawy mechanizmu oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków K_W04

- Posiada podstawową wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich K_W05

- Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki. K_W06

- Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy K_W013

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Umie przeprowadzić wstępne rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić rodzaje zniszczeń, sformułować program prac badawczych i identyfikować podstawowy skład chemiczny nawarstwień K_U01

- Potrafi wstępnie określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych K_U02

- Posiada umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów konserwatorskich K_U05

- Potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków, rozróżnia metody i środki chemiczne stosowane do usuwania nawarstwień, po wykonaniu prób oraz wstępnej identyfikacji nawarstwień umie podjąć decyzje o wyborze optymalnej metody oczyszczania dla danego obiektu, posiada umiejętność oceny efektywności i bezpieczeństwa użycia wybranych metod i materiałów stosowanych do oczyszczania obiektów kamiennych, posiada umiejętność oceny efektywności i bezpieczeństwa użycia metod i środków stosowanych do usuwania przemalowań olejnych, zaplamień oraz podklejania spękań w obiektach zabytkowych. K_U06

- Posiada umiejętność pozwalającą na opracowanie i przedstawienie wyników z pracy doświadczalnej w formie pisemnej. K_U07

Potrafi wstępnie zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych, umie na drodze analizy i interpretacji uzyskanych wyników badań wstępnie rozpoznać problematykę konserwatorską wybranego obiektu. K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. K_K02

- Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich, m.in. związane z użytywanymi preparatami, na obiekty zabytkowe, środowisko naturalne, ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.K_K03

- Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego. K_K05Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia oparte na indywidualnej i grupowej pracy studentów pod kierunkiem prowadzącego wzbogacone o metodę podająca, wyjaśnienie lub/i objaśnienie niezrozumiałych treści niezbędnych do dalszego prawidłowego przebiegu doświadczenia.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń

Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie studentów z zabiegami i materiałami konserwatorskimi stosowanymi w ramach profilaktycznej konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu zapoznaniu studentów z podstawowymi zabiegami oraz materiałami stosowanymi w ramach profilaktycznej konserwacji obiektów kamiennych. Na próbkach i materiale niezabytkowym oraz na elementach materiałów budowlanych studenci pod kierunkiem prowadzącego wykonują podstawowe badania i zabiegi konserwatorskie tj.: oczyszczanie, podklejanie rozwarstwień, usuwanie zaplamień i przemalowań. Oceniają poszczególne metody i środki. Oceny dokonują pod kątem ich skuteczności, metody aplikacji, rodzaju, stężenia, czasu działania, wpływu na materiał oryginalny, tj. właściwości fizycznych i mechanicznych kamienia oraz jego cech optycznych.

Literatura:

1.Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

2.J. W. Łukaszewicz, Metody i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych, VII Form Konserwatorów, Toruń, 13-15.10.2004.

3.B. Penkala, Konserwacja kamienia w budownictwie, PWN, 1966.

4.Z. Przedpełski, Konserwacja kamienia w architekturze, Budownictwo i Architektura, 1957.

5.W. Domasłowski, M. Kęsy Lewandowska, J. W. Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wyd. UMK, Toruń, 1998.

6.Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu, materiały pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

7.S. Leźnicka, A. Strzelczyk, D. Wandrychowska, Removing of fungal stains from stone-works, VIth International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Torun, 12-14.09.1988.

8.M. Rudy, Profilaktyka w ochronie kamiennych obiektów zabytkowych, Ochrona Zabytków 2/1991.

9.J. Delgado Rodrigues, Jezus Valero, A brief note on the elimination of dark stains of biological origin, Studies in Conservation 48, 2003, s. 17-22.

10.M. Pacoszyński, Usuwanie plam żelazistych z kamieni porowatych, praca magisterska z 1983r. napisana pod kierunkiem prof. W. Domasłowskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się następujące elementy: obecność na zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów), zrealizowanie wszystkich ćwiczeń ujętych w konspekcie przekazanym przez prowadzącego, pisemne opracowanie wyników przeprowadzonych badań dostarczone prowadzącemu w postaci sprawozdania.

Na ocenę studenta składa się:

- aktywność i przygotowanie do zajęć

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Witkowska
Prowadzący grup: Karolina Witkowska, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie studentów z zabiegami i materiałami konserwatorskimi stosowanymi w ramach profilaktycznej konserwacji

kamiennych obiektów zabytkowych

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu zapoznaniu studentów z podstawowymi zabiegami oraz materiałami stosowanymi w ramach

profilaktycznej konserwacji obiektów kamiennych. Na próbkach i materiale nie zabytkowym oraz na elementach materiałów budowlanych

studenci pod kierunkiem prowadzącego wykonują podstawowe badania i zabiegi konserwatorskie tj.: oczyszczanie, podklejanie

rozwarstwień, usuwanie zaplamień i przemalowań. Oceniają poszczególne metody i środki. Oceny dokonują pod kątem ich skuteczności,

metody aplikacji, rodzaju, stężenia, czasu działania, wpływu na materiał oryginalny, tj. właściwości fizycznych i mechanicznych kamienia

oraz jego cech optycznych.

Literatura:

1.Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

2.J. W. Łukaszewicz, Metody i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych, VII Form

Konserwatorów, Toruń, 13-15.10.2004.

3.B. Penkala, Konserwacja kamienia w budownictwie, PWN, 1966.

4.Z. Przedpełski, Konserwacja kamienia w architekturze, Budownictwo i Architektura, 1957.

5. W. Domasłowski, M. Kęsy-Lewandowska, J. W. Łukaszewicz Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wydawnictwo

Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, Toruń 2004

6. Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu,

materiały pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

7. S. Leźnicka, A. Strzelczyk, D. Wandrychowska, Removing of fungal stains from stone-works, VIth International Congress on

Deterioration and Conservation of Stone, Torun, 12-14.09.1988.

8.M. Rudy, Profilaktyka w ochronie kamiennych obiektów zabytkowych, Ochrona Zabytków 2/1991.

9.J. Delgado Rodrigues, Jezus Valero, A brief note on the elimination of dark stains of biological origin, Studies in Conservation 48, 2003,

s. 17-22.

10.M. Pacoszyński, Usuwanie plam żelazistych z kamieni porowatych, praca magisterska z 1983r. napisana pod kierunkiem prof. W.

Domasłowskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Witkowska
Prowadzący grup: Karolina Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie studentów z zabiegami i materiałami konserwatorskimi stosowanymi w ramach profilaktycznej konserwacji

kamiennych obiektów zabytkowych

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu zapoznaniu studentów z podstawowymi zabiegami oraz materiałami stosowanymi w ramach

profilaktycznej konserwacji obiektów kamiennych. Na próbkach i materiale nie zabytkowym oraz na elementach materiałów budowlanych

studenci pod kierunkiem prowadzącego wykonują podstawowe badania i zabiegi konserwatorskie tj.: oczyszczanie, podklejanie

rozwarstwień, usuwanie zaplamień i przemalowań. Oceniają poszczególne metody i środki. Oceny dokonują pod kątem ich skuteczności,

metody aplikacji, rodzaju, stężenia, czasu działania, wpływu na materiał oryginalny, tj. właściwości fizycznych i mechanicznych kamienia

oraz jego cech optycznych.

Literatura:

1.Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

2.J. W. Łukaszewicz, Metody i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych, VII Form

Konserwatorów, Toruń, 13-15.10.2004.

3.B. Penkala, Konserwacja kamienia w budownictwie, PWN, 1966.

4.Z. Przedpełski, Konserwacja kamienia w architekturze, Budownictwo i Architektura, 1957.

5. W. Domasłowski, M. Kęsy-Lewandowska, J. W. Łukaszewicz Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wydawnictwo

Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, Toruń 2004

6. Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu,

materiały pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

7. S. Leźnicka, A. Strzelczyk, D. Wandrychowska, Removing of fungal stains from stone-works, VIth International Congress on

Deterioration and Conservation of Stone, Torun, 12-14.09.1988.

8.M. Rudy, Profilaktyka w ochronie kamiennych obiektów zabytkowych, Ochrona Zabytków 2/1991.

9.J. Delgado Rodrigues, Jezus Valero, A brief note on the elimination of dark stains of biological origin, Studies in Conservation 48, 2003,

s. 17-22.

10.M. Pacoszyński, Usuwanie plam żelazistych z kamieni porowatych, praca magisterska z 1983r. napisana pod kierunkiem prof. W.

Domasłowskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Jarmulska-Król
Prowadzący grup: Zuzanna Jarmulska-Król
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Praktyczne zapoznanie studentów z zabiegami i materiałami konserwatorskimi stosowanymi w ramach profilaktycznej konserwacji

kamiennych obiektów zabytkowych

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są praktycznemu zapoznaniu studentów z podstawowymi zabiegami oraz materiałami stosowanymi w ramach

profilaktycznej konserwacji obiektów kamiennych. Na próbkach i materiale nie zabytkowym oraz na elementach materiałów budowlanych

studenci pod kierunkiem prowadzącego wykonują podstawowe badania i zabiegi konserwatorskie tj.: oczyszczanie, podklejanie

rozwarstwień, usuwanie zaplamień i przemalowań. Oceniają poszczególne metody i środki. Oceny dokonują pod kątem ich skuteczności,

metody aplikacji, rodzaju, stężenia, czasu działania, wpływu na materiał oryginalny, tj. właściwości fizycznych i mechanicznych kamienia

oraz jego cech optycznych.

Literatura:

1.Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

2.J. W. Łukaszewicz, Metody i środki stosowane w konserwacji murów ceglanych i kamiennych detali architektonicznych, VII Form

Konserwatorów, Toruń, 13-15.10.2004.

3.B. Penkala, Konserwacja kamienia w budownictwie, PWN, 1966.

4.Z. Przedpełski, Konserwacja kamienia w architekturze, Budownictwo i Architektura, 1957.

5. W. Domasłowski, M. Kęsy-Lewandowska, J. W. Łukaszewicz Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wydawnictwo

Uniwersytetu Mikołaj Kopernika, Toruń 2004

6. Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu,

materiały pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

7. S. Leźnicka, A. Strzelczyk, D. Wandrychowska, Removing of fungal stains from stone-works, VIth International Congress on

Deterioration and Conservation of Stone, Torun, 12-14.09.1988.

8.M. Rudy, Profilaktyka w ochronie kamiennych obiektów zabytkowych, Ochrona Zabytków 2/1991.

9.J. Delgado Rodrigues, Jezus Valero, A brief note on the elimination of dark stains of biological origin, Studies in Conservation 48, 2003,

s. 17-22.

10.M. Pacoszyński, Usuwanie plam żelazistych z kamieni porowatych, praca magisterska z 1983r. napisana pod kierunkiem prof. W.

Domasłowskiego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)