Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metodyka konserwacji zabytków - kamień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-MKZ-KA-3Z-RK-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metodyka konserwacji zabytków - kamień
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość budowy i właściwości materiałów, z których wykonany jest obiekt zabytkowy. Podstawowa umiejętność zbadania właściwości oryginalnych materiałów i materiałów do uzupełnień oraz porównanie wyników i ich interpretacja (na podstawie wykładu i ćwiczeń laboratoryjnych: Chemia w Konserwacji Zabytków oraz wykładu: Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze i ćwiczeń: Profilaktyczna Konserwacja Zabytków Kamiennych). Wiadomości obejmujące metody i materiały służące uzupełnianiu ubytków w obiektach zabytkowych z kamieni naturalnych i sztucznych (na podstawie wykładu: Uzupełnianie Ubytków w Zabytkach Kamiennych).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 75 godzin,

- Godziny niekontaktowe: 30 godzin

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta – zebranie niezbędnych materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z wymaganą literaturą,

Czas wymagany do przygotowania opisu i dokumentacji z przeprowadzanych prac (zaliczenie na ocenę).


Efekty uczenia się - wiedza:

- Wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju. K_W02

- Ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki uzupełniania zabytków kamiennych i ceramicznych. K_W03

- Zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków. K_W04

- Posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa z kamieni naturalnych i sztucznych oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich. K_W05

- Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania właściwości kamieni naturalnych i sztucznych. K_W06

- Zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich K_W12

- Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy. K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

- Posiada umiejętność wykonywania zabiegów konserwatorskich w zakresie uzupełniania ubytków w zabytkach z kamieni naturalnych i sztucznych. K_U05

- Posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków. K_U07

- Potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowej. K_U08

- Potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich, restauratorskich i artystycznych. K_U13

- Potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich K_U14

- Posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł. K_U18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji – restauracji. K_K01

- Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. K_K02

- Ma świadomość i rozumie aspekty oraz skutki działań konserwatorskich, m.in. związane z używanymi preparatami, na obiekty zabytkowe, środowisko naturalne, ma świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K_K03

- Zna ograniczenia swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich. K_K05

- Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. K_K06


Metody dydaktyczne:

Indywidualna i grupowa praca studentów pod kierunkiem prowadzącego wzbogacona o metodę podająca (wyjaśnienie niezrozumiałych treści niezbędnych do właściwego wykonania zadania). Zajęcia odbywają się przy pomocy następujących metod dydaktycznych poszukujących: ćwiczeniowa, doświadczeń, laboratoryjna, obserwacji.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z materiałami konserwatorskimi stosowanymi do uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych.

Wymagania wstępne wobec studenta: zaliczenie oraz wiadomości z zakresu wykładów „Konserwacja zabytków kamiennych - uzupełnianie ubytków”.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są przygotowaniu studentów do samodzielnego prowadzenia prac konserwatorskich przy kamiennych obiektach zabytkowych. W trakcie zajęć studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie uzupełniania ubytków w zabytkach kamiennych oraz utrwalają wiadomości z wykładów dotyczących uzupełniania ubytków. Studenci pod kierunkiem prowadzącego samodzielnie przygotowują zaprawy na bazie spoiw mineralnych i żywic sztucznych. Składniki poszczególnych zapraw łączą ze sobą, zgodnie z przygotowanymi przez prowadzącego recepturami lub stosują gotowe produkty w oparciu o instrukcje zawarte w kartach technicznych. Studenci zapoznają się ze sposobem przygotowania zapraw, warunkami, w jakich następuje wiązanie, ich sezonowaniem oraz oceniają efekty estetyczne wykonanych zapraw. Następnie prowadzą badania fizyczne i mechaniczne zapraw polegające na badaniu: skurczu liniowego, właściwości kapilarnych, nasiąkliwości, porowatości, gęstości objętościowej oraz wytrzymałości na ściskanie. Studenci porównują właściwości fizyczne i mechaniczne przygotowywanych zapraw do właściwości gotowych produktów fabrycznych oraz kamieni naturalnych. Wyniki swoich badań podsumowują i opisują.

Literatura:

1. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

2. W. Domasłowski, M. Kęsy Lewandowska, J. W. Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wyd. UMK, Toruń, 2004.

3. Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu, pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

4. P. Niemcewicz, Konserwacja wapienia dębnickiego, Wyd. UMK, 2005.

5. J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń, 1998.

6. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w Budownictwie, Arkady, Warszawa, 1996.

7. J.W. Łukaszewicz, Badanie możliwości uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych zaprawami o spoiwie krzemoorganicznym, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 155-165.

8. M. Obajtek, K. Lisek, Badania nad możliwością zastosowania cementu glinowego w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 247-249.

9. D. Sobkowiak, Badania nad zastosowaniem żywic silikonowych typu Adhesil K-1 do sporządzania kitów oraz imitacji kamieni naturalnych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 166-173.

10. L. Bujała, M. Kulesza, J. Michalak, D. Sobkowiak, Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw budowlanych do celów prac konserwatorskich, BIKDS, Vol. 13 No 1-2 (48-49)2002, s. 50-55.

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie przedmiotu składają się następujące elementy: obecność na wszystkich zajęciach (zgodnie z regulaminem studiów), zrealizowanie wszystkich ćwiczeń ujętych w konspekcie przekazanym przez prowadzącego, pisemne opracowanie wyników przeprowadzonych badań dostarczone prowadzącemu w postaci sprawozdania.

Na ocenę studenta składa się:

- aktywność i przygotowanie do zajęć

- ocena ze sprawozdania.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zaręba
Prowadzący grup: Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z materiałami konserwatorskimi stosowanymi do uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych.

Wymagania wstępne wobec studenta: zaliczenie oraz wiadomości z zakresu wykładów „Konserwacja zabytków kamiennych - uzupełnianie ubytków”.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są przygotowaniu studentów do samodzielnego prowadzenia prac konserwatorskich przy kamiennych obiektach zabytkowych. W trakcie zajęć studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie uzupełniania ubytków w zabytkach kamiennych oraz utrwalają wiadomości z wykładów dotyczących uzupełniania ubytków. Studenci pod kierunkiem prowadzącego samodzielnie przygotowują zaprawy na bazie spoiw mineralnych i żywic sztucznych. Składniki poszczególnych zapraw łączą ze sobą, zgodnie z przygotowanymi przez prowadzącego recepturami lub stosują gotowe produkty w oparciu o instrukcje zawarte w kartach technicznych. Studenci zapoznają się ze sposobem przygotowania zapraw, warunkami, w jakich następuje wiązanie, ich sezonowaniem oraz oceniają efekty estetyczne wykonanych zapraw. Następnie prowadzą badania fizyczne i mechaniczne zapraw polegające na badaniu: skurczu liniowego, właściwości kapilarnych, nasiąkliwości, porowatości, gęstości objętościowej oraz wytrzymałości na ściskanie. Studenci porównują właściwości fizyczne i mechaniczne przygotowywanych zapraw do właściwości gotowych produktów fabrycznych oraz kamieni naturalnych. Wyniki swoich badań podsumowują i opisują.

Literatura:

1. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

2. W. Domasłowski, M. Kęsy Lewandowska, J. W. Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wyd. UMK, Toruń, 2004.

3. Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu, pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

4. P. Niemcewicz, Konserwacja wapienia dębnickiego, Wyd. UMK, 2005.

5. J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń, 1998.

6. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w Budownictwie, Arkady, Warszawa, 1996.

7. J.W. Łukaszewicz, Badanie możliwości uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych zaprawami o spoiwie krzemoorganicznym, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 155-165.

8. M. Obajtek, K. Lisek, Badania nad możliwością zastosowania cementu glinowego w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 247-249.

9. D. Sobkowiak, Badania nad zastosowaniem żywic silikonowych typu Adhesil K-1 do sporządzania kitów oraz imitacji kamieni naturalnych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 166-173.

10. L. Bujała, M. Kulesza, J. Michalak, D. Sobkowiak, Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw budowlanych do celów prac konserwatorskich, BIKDS, Vol. 13 No 1-2 (48-49)2002, s. 50-55.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zaręba
Prowadzący grup: Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z materiałami konserwatorskimi stosowanymi do uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych.

Wymagania wstępne wobec studenta: zaliczenie oraz wiadomości z zakresu wykładów „Konserwacja zabytków kamiennych - uzupełnianie ubytków”.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są przygotowaniu studentów do samodzielnego prowadzenia prac konserwatorskich przy kamiennych obiektach zabytkowych. W trakcie zajęć studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie uzupełniania ubytków w zabytkach kamiennych oraz utrwalają wiadomości z wykładów dotyczących uzupełniania ubytków. Studenci pod kierunkiem prowadzącego samodzielnie przygotowują zaprawy na bazie spoiw mineralnych i żywic sztucznych. Składniki poszczególnych zapraw łączą ze sobą, zgodnie z przygotowanymi przez prowadzącego recepturami lub stosują gotowe produkty w oparciu o instrukcje zawarte w kartach technicznych. Studenci zapoznają się ze sposobem przygotowania zapraw, warunkami, w jakich następuje wiązanie, ich sezonowaniem oraz oceniają efekty estetyczne wykonanych zapraw. Następnie prowadzą badania fizyczne i mechaniczne zapraw polegające na badaniu: skurczu liniowego, właściwości kapilarnych, nasiąkliwości, porowatości, gęstości objętościowej oraz wytrzymałości na ściskanie. Studenci porównują właściwości fizyczne i mechaniczne przygotowywanych zapraw do właściwości gotowych produktów fabrycznych oraz kamieni naturalnych. Wyniki swoich badań podsumowują i opisują.

Literatura:

1. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

2. W. Domasłowski, M. Kęsy Lewandowska, J. W. Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wyd. UMK, Toruń, 2004.

3. Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu, pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

4. P. Niemcewicz, Konserwacja wapienia dębnickiego, Wyd. UMK, 2005.

5. J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń, 1998.

6. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w Budownictwie, Arkady, Warszawa, 1996.

7. J.W. Łukaszewicz, Badanie możliwości uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych zaprawami o spoiwie krzemoorganicznym, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 155-165.

8. M. Obajtek, K. Lisek, Badania nad możliwością zastosowania cementu glinowego w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 247-249.

9. D. Sobkowiak, Badania nad zastosowaniem żywic silikonowych typu Adhesil K-1 do sporządzania kitów oraz imitacji kamieni naturalnych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 166-173.

10. L. Bujała, M. Kulesza, J. Michalak, D. Sobkowiak, Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw budowlanych do celów prac konserwatorskich, BIKDS, Vol. 13 No 1-2 (48-49)2002, s. 50-55.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Maćko
Prowadzący grup: Zuzanna Jarmulska-Król, Piotr Maćko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest praktyczne zapoznanie studentów z materiałami konserwatorskimi stosowanymi do uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych.

Wymagania wstępne wobec studenta: zaliczenie oraz wiadomości z zakresu wykładów „Konserwacja zabytków kamiennych - uzupełnianie ubytków”.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są przygotowaniu studentów do samodzielnego prowadzenia prac konserwatorskich przy kamiennych obiektach zabytkowych. W trakcie zajęć studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie uzupełniania ubytków w zabytkach kamiennych oraz utrwalają wiadomości z wykładów dotyczących uzupełniania ubytków. Studenci pod kierunkiem prowadzącego samodzielnie przygotowują zaprawy na bazie spoiw mineralnych i żywic sztucznych. Składniki poszczególnych zapraw łączą ze sobą, zgodnie z przygotowanymi przez prowadzącego recepturami lub stosują gotowe produkty w oparciu o instrukcje zawarte w kartach technicznych. Studenci zapoznają się ze sposobem przygotowania zapraw, warunkami, w jakich następuje wiązanie, ich sezonowaniem oraz oceniają efekty estetyczne wykonanych zapraw. Następnie prowadzą badania fizyczne i mechaniczne zapraw polegające na badaniu: skurczu liniowego, właściwości kapilarnych, nasiąkliwości, porowatości, gęstości objętościowej oraz wytrzymałości na ściskanie. Studenci porównują właściwości fizyczne i mechaniczne przygotowywanych zapraw do właściwości gotowych produktów fabrycznych oraz kamieni naturalnych. Wyniki swoich badań podsumowują i opisują.

Literatura:

1. Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W. Domasłowskiego, Wyd. UMK, Toruń, 2011.

2. W. Domasłowski, M. Kęsy Lewandowska, J. W. Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, Wyd. UMK, Toruń, 2004.

3. Konserwacja murów ceglanych. Badania i Praktyka, referaty na Ogólnopolską Konferencję w dniach 19-20 listopada 1999r. w Toruniu, pod red. B. Soldenhoff, Toruń, 1999.

4. P. Niemcewicz, Konserwacja wapienia dębnickiego, Wyd. UMK, 2005.

5. J. Ciabach, Żywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacji zabytków, Wyd. UMK, Toruń, 1998.

6. L. Czarnecki, T. Broniewski, O. Henning, Chemia w Budownictwie, Arkady, Warszawa, 1996.

7. J.W. Łukaszewicz, Badanie możliwości uzupełniania ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych zaprawami o spoiwie krzemoorganicznym, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 155-165.

8. M. Obajtek, K. Lisek, Badania nad możliwością zastosowania cementu glinowego w konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 247-249.

9. D. Sobkowiak, Badania nad zastosowaniem żywic silikonowych typu Adhesil K-1 do sporządzania kitów oraz imitacji kamieni naturalnych, [w:] Naukowe podstawy ochrony i konserwacji dzieł sztuki oraz zabytków kultury materialnej, Wyd. UMK, Toruń, 1993, s. 166-173.

10. L. Bujała, M. Kulesza, J. Michalak, D. Sobkowiak, Wpływ redyspergowalnych żywic proszkowych na właściwości zapraw budowlanych do celów prac konserwatorskich, BIKDS, Vol. 13 No 1-2 (48-49)2002, s. 50-55.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)