Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka badań technologii i techniki zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-MTTZ-5Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0219) Sztuka (inne)
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań technologii i techniki zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość dawnych i współczesnych technologii i technik malarskich,

-znajomość metodyki badań zabytkowych dzieł sztuki


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 15

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj.wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury:30

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (w egzaminach):15


Efekty uczenia się - wiedza:

-K_WO1 , ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną,AJA_W01

-K_W09 posiada wiedzę na temat technologii i technik artystycznych ,AJA_W04

-K_W10 posiada wiedzę w zakresie warsztatu artystycznego,AJA_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_UO2 potrafi określić,rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki, odróżniając oryginał od warstw wtórnych,AJA_U02,XJA_U02

-K_UO4 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego, AJA_U04,

PJA_U03, HJA_U02

-K_UO8 potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki bada chemicznych , fizycznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych,

-K_UO9posiada umiejętności opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej,AJA_U07XJA_U07,XJA_U03

XJA_U07

-K_U10rozpoznaje techniki sztuk plastycznych, AJA_U09

-K_KU21 posiada umiejętność przygotowana wystąpień ustnych dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony zabytków,AJA_U17,HJA_U05

-K_U22 potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej, AJA_U18


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_KO1 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji , AJA_K011,HJA_K01

-K_KO4 ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich,HJA_K02

-K_KO5 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich, AJA_K04,PJA_K01,XJA_K01,HJA_K03

-K_KO8rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-resturatorskich, AJA_K07


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie metodyki badań związanej z określeniem technologii i techniki dzieła sztuki .

Wykład ma za zadanie uzupełnienie wiedzy wzbogacającej warsztat badawczy konserwatorów dzieł sztuki specjalności Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Pełny opis:

Zapoznanie z metodami pozwalających określić sposób wykonania obiektu, jego typowe cechy mówiące o stylu, wieku i warsztacie malarskim.Przedstawienie pojęć związanych z technologią i techniką malarską.Rodzaje i sposoby analizy dzieł sztuki oraz ich znaczenie dla konserwatora, artysty i znawcy technologii i technik malarskich.Rola i wykorzystanie źródeł pisanych.Kategorie analiz pozwalających na identyfikację metod i rodzaju działań malarskich jakimi posługiwał się artysta. Omówienie poprawnej analizy dzieła sztuki w aspekcie techniki i warsztatu malarskiego.

Literatura:

opracowania ogólne:

1. J.Dunkerton, S.Foister, D.Gordon, N.Penny, Giotto to Dürer. Early Renaissance Painting in the National Gallery, London 2004

2. J. Dunkerton,S. Foister,N.Penny, Dürer to Veronese. Sixteenth-Century Painting in the National Gallery, London 1999

3. T.J.S. Learner, Analysis of Modern Paints,The Getty Conservation Institute, Los Angeles, California 2004

4. Modern Paints Uncovered ,The Getty Conservation Institute, LosAngeles 2006

5.Scientific Examination for the investigation of Paintings.A handbook for conservator-restores, ed. By D.Pina,M.Galeotti,R.Mazzeo,Centro Di 2009

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Opracowania szczegółowe-wybór:

1. Z Brochwicz, Toruński portret Kopernika w świetle nowych badań technologicznych, „Rocznik Muzeum w Toruniu”,t.5.1973,s.113-124

2. E. Basiul , Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku, Toruń w 2007

3.J. Czernichowska , Św. Stanisław Biskup wskrzeszający Piotrowina, obraz z kościoła w Drużbinie. Nietypowa budowa techniczna i technologiczna , „Ochrona Zabytków”, 2002, nr ¾ ,s. 294-308

4.J. Flik, Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Studium Warsztatu Malarskiego, Rozprawy. Toruń 1990.

5.J. Flik, J. Olszewska – Świetlik, Tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga

z Muzeum Narodowego w Gdańsku – technologia i technika malarska, Toruń 2005.

6. International Conference„Technology and Technique In Research on the Worksof Art” / Międzynarodowa Konferencja „Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki”, 25-26 listopada 2010r, pod red. J.Olszewska-Świetlik, J.M.Arszyńska, B.Szmelter-Fausek, K.Cybulska, Toruń 2010

7. M. Ligęza, Z. Kaszowska, J. Rutkowski, Technologia malowideł włoskich z Kolekcji Lanckorońskich Zamku Królewskiego na Wawelu, „ Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie „, t X, Kraków 2001

8. Z. Kaszowska, Możliwości i ograniczenia metod analitycznych stosowanyh w badaniach technologicznych gotckich malowideł tablicowych, „ Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie „, t XIX, Kraków 2010

9.W.Kurpik,Częstochowska Hodegetria, Łódź-Pelpilin 2008

10. B.Marconi,O sztuce konserwacji,Warszawa 1982

11.D. Markowski , Zagadnienia technologii i technik malarstwa Jacka Malczewskiego, Toruń 2002

12.J. Nykiel , Budowa technologiczna obrazów na desce tzw. szkoły krakowskiej z lat 1420-1460, ,, Ochrona zabytków ”, R. 22, 1969, s. 273-283

13. J. Nykiel , Technologia malarstwa tablicowego Małopolski (1480-ok.1510), „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków” , seria B, t.88, 1992, s. 258-282

14.J.Olszewska–Świetlik,W.Nowik, Identyfikacja czerwonych barwników organicznych w tablicowym malarstwie gdańskim II połowy XV wieku, ,, Ochrona Zabytków”, 1-2, 2004, s.71-77

15.J.Olszewska – Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005.

16.J.Olszewska-Świetlik, Nieznany obraz na średniowiecznej predelli ,,Chrystus i dwunastu apostołów” z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, red. J. Olszewska-Świetlik,), Toruń 2007, s. 278-283

17.J.Olszewska-Świetlik, Z. Rozłucka, Możliwości diagnozowania stanu zachowania warstw malarskich przy pomocy ultrafioletu na przykładzie ołtarza antwerpskiego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, red. J. Olszewska-Świetlik, Toruń, 2007, s. 285-297

18. J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2008

19. J. Olszewska-Świetlik ,Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2009

20.J. Olszewska-Świetlik, Zagadnienia warsztatu malarskiego epitafium Hansa Gronau z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici” – Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 38 (2010), s. 129-142,

21.J. Olszewska-Świetlik, Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Toruń 2010

22.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski osiemnastowiecznych portrecistów gdańskich na przykładzie dwóch portretów z Biblioteki Gdańskiej PAN, ,,Gdańskie Studia Muzealne”, 7 (2011), s. 91-101

23.M. Pańczyk, E. Pańczyk, J. Olszewska-Świetlik, Petrological analysis of paint layers in 15th-18th century icons from SE Poland, ,,Mineralogia”, 32 (2008), s. 125

24.M. Pańczyk, E.Pańczyk , L.Giro, E.Gaździcka, J. Gemza, J. Olszewska-Świetlik, Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej i instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej do identyfikacji pigmentów z ikony „Chrzest Chrystusa”(Objawienia Pańskiego), ,,Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 439 (2010), p. 459-468

25. B. Rouba , Budowa techniczna obrazów XIX-wiecznych malowanych na handlowych podobraziach płóciennych i problematyka ich konserwacji, Toruń 1988

26.M. Roznerska , Techniki malarskie „Małych Mistrzów Holenderskich”, XVIII w., UMK, Rozprawy, Toruń 1991.

27. J Szpor , Michałowski nieznany, Warszawa 1991

28. Serenissima światło Wenecji, Warszawa 1999.

29.J. Wyszyńska , Obraz Matki Boskiej Myślenickiej jako pierwowzór obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t V, Kraków 1995

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na podstawie egzaminu pisemnego lub egzaminu ustnego:

ndst - 50 %

dst-51-60%)

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Celem wykładów jest przedstawienie metodyki badań związanej z określeniem technologii i techniki dzieła sztuki .

Wykład ma za zadanie uzupełnienie wiedzy wzbogacającej warsztat badawczy konserwatorów dzieł sztuki specjalności Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Pełny opis:

Zapoznanie z metodami pozwalających określić sposób wykonania obiektu, jego typowe cechy mówiące o stylu, wieku i warsztacie malarskim.Przedstawienie pojęć związanych z technologią i techniką malarską.Rodzaje i sposoby analizy dzieł sztuki oraz ich znaczenie dla konserwatora, artysty i znawcy technologii i technik malarskich.Rola i wykorzystanie źródeł pisanych.Kategorie analiz pozwalających na identyfikację metod i rodzaju działań malarskich jakimi posługiwał się artysta. Omówienie poprawnej analizy dzieła sztuki w aspekcie techniki i warsztatu malarskiego.

Literatura:

opracowania ogólne:

1. J.Dunkerton, S.Foister, D.Gordon, N.Penny, Giotto to Dürer. Early Renaissance Painting in the National Gallery, London 2004

2. J. Dunkerton,S. Foister,N.Penny, Dürer to Veronese. Sixteenth-Century Painting in the National Gallery, London 1999

3. T.J.S. Learner, Analysis of Modern Paints,The Getty Conservation Institute, Los Angeles, California 2004

4. Modern Paints Uncovered ,The Getty Conservation Institute, LosAngeles 2006

5.Scientific Examination for the investigation of Paintings.A handbook for conservator-restores, ed. By D.Pina,M.Galeotti,R.Mazzeo,Centro Di 2009

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Opracowania szczegółowe-wybór:

1. Z Brochwicz, Toruński portret Kopernika w świetle nowych badań technologicznych, „Rocznik Muzeum w Toruniu”,t.5.1973,s.113-124

2. E. Basiul , Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną, św. Katarzyną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku, Toruń w 2007

3.J. Czernichowska , Św. Stanisław Biskup wskrzeszający Piotrowina, obraz z kościoła w Drużbinie. Nietypowa budowa techniczna i technologiczna , „Ochrona Zabytków”, 2002, nr ¾ ,s. 294-308

4.J. Flik, Portret Mikołaja Kopernika z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Studium Warsztatu Malarskiego, Rozprawy. Toruń 1990.

5.J. Flik, J. Olszewska – Świetlik, Tryptyk „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga

z Muzeum Narodowego w Gdańsku – technologia i technika malarska, Toruń 2005.

6. International Conference„Technology and Technique In Research on the Worksof Art” / Międzynarodowa Konferencja „Technologia i Technika w Badaniach Dzieł Sztuki”, 25-26 listopada 2010r, pod red. J.Olszewska-Świetlik, J.M.Arszyńska, B.Szmelter-Fausek, K.Cybulska, Toruń 2010

7. M. Ligęza, Z. Kaszowska, J. Rutkowski, Technologia malowideł włoskich z Kolekcji Lanckorońskich Zamku Królewskiego na Wawelu, „ Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie „, t X, Kraków 2001

8. Z. Kaszowska, Możliwości i ograniczenia metod analitycznych stosowanyh w badaniach technologicznych gotckich malowideł tablicowych, „ Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie „, t XIX, Kraków 2010

9.W.Kurpik,Częstochowska Hodegetria, Łódź-Pelpilin 2008

10. B.Marconi,O sztuce konserwacji,Warszawa 1982

11.D. Markowski , Zagadnienia technologii i technik malarstwa Jacka Malczewskiego, Toruń 2002

12.J. Nykiel , Budowa technologiczna obrazów na desce tzw. szkoły krakowskiej z lat 1420-1460, ,, Ochrona zabytków ”, R. 22, 1969, s. 273-283

13. J. Nykiel , Technologia malarstwa tablicowego Małopolski (1480-ok.1510), „Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków” , seria B, t.88, 1992, s. 258-282

14.J.Olszewska–Świetlik,W.Nowik, Identyfikacja czerwonych barwników organicznych w tablicowym malarstwie gdańskim II połowy XV wieku, ,, Ochrona Zabytków”, 1-2, 2004, s.71-77

15.J.Olszewska – Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005.

16.J.Olszewska-Świetlik, Nieznany obraz na średniowiecznej predelli ,,Chrystus i dwunastu apostołów” z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, red. J. Olszewska-Świetlik,), Toruń 2007, s. 278-283

17.J.Olszewska-Świetlik, Z. Rozłucka, Możliwości diagnozowania stanu zachowania warstw malarskich przy pomocy ultrafioletu na przykładzie ołtarza antwerpskiego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, red. J. Olszewska-Świetlik, Toruń, 2007, s. 285-297

18. J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2008

19. J. Olszewska-Świetlik ,Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2009

20.J. Olszewska-Świetlik, Zagadnienia warsztatu malarskiego epitafium Hansa Gronau z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici” – Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 38 (2010), s. 129-142,

21.J. Olszewska-Świetlik, Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Toruń 2010

22.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski osiemnastowiecznych portrecistów gdańskich na przykładzie dwóch portretów z Biblioteki Gdańskiej PAN, ,,Gdańskie Studia Muzealne”, 7 (2011), s. 91-101

23.M. Pańczyk, E. Pańczyk, J. Olszewska-Świetlik, Petrological analysis of paint layers in 15th-18th century icons from SE Poland, ,,Mineralogia”, 32 (2008), s. 125

24.M. Pańczyk, E.Pańczyk , L.Giro, E.Gaździcka, J. Gemza, J. Olszewska-Świetlik, Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej i instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej do identyfikacji pigmentów z ikony „Chrzest Chrystusa”(Objawienia Pańskiego), ,,Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 439 (2010), p. 459-468

25. B. Rouba , Budowa techniczna obrazów XIX-wiecznych malowanych na handlowych podobraziach płóciennych i problematyka ich konserwacji, Toruń 1988

26.M. Roznerska , Techniki malarskie „Małych Mistrzów Holenderskich”, XVIII w., UMK, Rozprawy, Toruń 1991.

27. J Szpor , Michałowski nieznany, Warszawa 1991

28. Serenissima światło Wenecji, Warszawa 1999.

29.J. Wyszyńska , Obraz Matki Boskiej Myślenickiej jako pierwowzór obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t V, Kraków 1995

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.