Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-NM-2z-KA-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Nowe media
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem zimowy - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych zjawisk w sztuce współczesnej, historii sztuki XX wieku, rozpoznawanie podstawowych kierunków artystycznych.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny kontaktowe realizowane z udziałem nauczyciela: 30h i 1 pkt. ECTS

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta konieczny do pozytywnego zaliczenia przedmiotu, zapoznanie i przyswojenie

tekstów i opracowań wskazanych przez wykładowcę, przygotowanie do dyskusji na zajęciach wg. wskazywanych zagadnień, powtarzanie

i utrwalanie realizowanych na zajęciach tematów: 30h i 1 pkt. ECTS

3.Opracowanie wybranego wspólnie z wykładowcą tematu referatu końcowego wraz z prezentacją: 30h i 1 pkt. ECTS

4. Rozszerzanie wiedzy niezbędnej do rozumienia prezentowanych zjawisk, oglądnie filmów, udział w wystawach i pokazach: 30h i 1 pkt. ECTS

Razem 120 godz. i 4 pkt. ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Ma pogłębioną wiedzę na temat zjawisk w sztuce XX i XX1 wieku związanych z rozwojem technologii i komunikacji. K_W01

W2. Zna podstawy metodologiczne badań naukowych w dziedzinie sztuki współczesnej w obszarze nowych mediów. K_W02

W3. Rozpoznaje podstawowe kierunki rozwoju sztuki w obszarze nowych mediów, doktryny i koncepcje. K_W04


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Szczegółowo analizuje problemy i formułuje hipotezy

w obszarze sztuki nowych mediów wykorzystując nabytą wiedzę trafnie analizuje zjawiska. K_U02

U2. Potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą

z innych dyscyplin, szczególnie w kontekście dzieł intermedialnych i przekraczających dyscypliny. K_U03

U3. Potrafi sprawnie prowadzić dyskusję, w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy z zakresu nauk o sztuce z różnymi

kręgami odbiorców, K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Jest wrażliwy na społeczny kontekst sztuki, świadomie wykorzystuje ten kontekst w swojej pracy zawodowej. K_K02

K2. Posiada świadomość poziomu swoich umiejętności i wiedzy, rozumie potrzebę ciągłego ich doskonalenia oraz potrafi inspirować i

organizować proces uczenia się innych osób. K_K02

K3. Dostrzega i wartościuje problemy moralne i etyczne związane z własną i cudzą twórczością osadzoną w różnych kontekstach społecznych oraz prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. K_K03

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody realizacji zajęć:

Wykład problemowy/konwersacyjny wprowadzający w wybrany temat.

Konwersatorium: dyskusja w oparciu o przeczytane teksty teoretyczne i przywoływane przykłady.

Dyskusja wokół referatu i prezentacji multimedialnej przygotowanych przez studenta.

Zajęcia mogą się odbywać zdalnie na platformie MS Teams, łącząc wykład, pokazy prac i filmów przy pomocy Internetu.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz
- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia "Nowe media" mają na celu omówienie najważniejszych zjawisk w sztuce XX i XXI wieku w kontekście zmian technologicznych, cywilizacyjnych i społecznych. Wybrane zjawiska sztuki uwzględniają przede wszystkim eksperymenty artystyczne, realizacje z pogranicza dziedzin, rozwój kierunków artystycznych. Zajęcia mają na celu nie tylko pogłębienie wiedzy z zakresu sztuki XX i XXI wieku o tematy związane z szeroko rozumianymi mediami analogowymi i cyfrowymi, ale również przygotowanie studenta do odbioru i rozumienia współczesnych dzieł sztuki.

Pełny opis:

Zajęcia "Nowe media" poświęcone są omówieniu wybranych zjawisk w sztuce XX i XXI wieku związanych z nowymi mediami i rozwojem technologii, jak również sztuki intermedialnej, animacji i "filmu artystów".

Wybrane zagadnienia omówione zostaną w oparciu o historię sztuki XX i XXI wieku, historię technologii, teorię kultury jak również wybrane zjawiska społeczne i polityczne znajdujące swoje odzwierciedlanie w eksperymentach artystów współczesnych.

Analizowane problemy uwzględniać będą przede wszystkim zjawiska łączenia dyscyplin, wpływy eksperymentów artystycznych na rozwój kierunków i kulturę. Problematyka wykładu uwzględniać będzie również temat poszerzania granic sztuki, sposoby obrazowania i ekspresję artystyczną.

Zajęcia mają na celu nie tylko przybliżenie zjawisk i postaw artystycznych w sztuce XX i XXI wieku związanych z rozwojem technologii i komunikacji ale również zrozumienie ich w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zmian cywilizacyjnych. W ten sposób student zostanie przygotowany do rozumienia współczesnych dzieł sztuki i koncepcji artystycznych.

Literatura:

1. "Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku." pod red. Maryli Hopfinger, wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa 2002

2. Ryszard Kluszczyński "Społeczeństwo Informacyjne. Cyberkultura. SztukaMultimediów" wyd. Rabid, Kraków 2001

3. Ryszard Kluszczyński "Film - wideo - multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej" wyd. Rabid, Kraków 2002

4. Kluszczyński Ryszard W., Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, 2010

5. Grupa ETC "Fluxus w trzech aktach", Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014

6. Piotr Sitarski "Rozmowa z cyfrowym cieniem" wyd. Rabid, 2002

7. "W kręgu neoawangardy. Warsztat Formy Filmowej", pod red. Marzeny Bomanowskiej i Alicji Cichowicz, wyd. Muzeum Kinematografii w Łodzi, Łódź 2017

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie uzyskuje się w trybie semestralnym.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach

K_W01, K_W02

- przygotowanie wystąpienia wraz z prezentacją multimedialną -

K_U02, K_U03

Kryteria oceniania:

- twórcze podejście do tematu, znajomość pojęć, koncepcji i postaw artystów w obszarze omawianej problematyki

K_W04

-umiejętność łączenia faktów i wydarzeń z zakresu sztuki nowych mediów, historii technologii oraz wybranych obszarów kultury

K_U04

- umiejętność zastosowania wiedzy oraz formułowanie pytań i odpowiedzi podczas przedstawienia samodzielnie przygotowanego referatu

K_U04, K_K02, K_K03

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: Małgorzata Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jankowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Joanna Chołaścińska, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Chilińska, Joanna Chołaścińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.