Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona wartości kulturowych miejskich układów przestrzennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-OWK-2Z-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona wartości kulturowych miejskich układów przestrzennych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Historia urbanistyki, Historia teorii i konserwacji zabytków, Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa w prawie krajowym i międzynarodowym, Współczesne koncepcje ochrony dóbr kultury, Ochrona krajobrazu kulturowego, Waloryzacja dziedzictwa, Konserwacja i restauracja zabytków architektury, Wybrane zagadnienia dokumentacji ewidencyjnej i konserwatorskiej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

np.

- udział w wykładach - 15

- udział w ćwiczeniach – 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim podczas dyżurów- 10


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

np.

- przygotowanie do ćwiczeń – 10

- wykonanie dokumentacji- 40

- czytanie literatury- 20

- przygotowanie do egzaminu- 35


Łącznie: 150 godz. (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 posiada pogłębioną wiedzę odnośnie metodologii badań zabytkowych układów przestrzennych w zakresie identyfikacji i analizy ich wartości (K_W01)

W2 Charakteryzuje etapy historii i rozwoju teorii ochrony zabytkowych układów przestrzennych oraz problematyki zagospodarowania przestrzennego (K_W01; K_W03; K_W04, K_W07)

W3 Jest przygotowany do zastosowania tej wiedzy w analizie wartości układu przestrzennego i sformułowaniu wniosków oraz wytycznych konserwatorskich (K_W02)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 jest przygotowany do samodzielnego wykonania dokumentacji ewidencyjnej historycznego układu urbanistycznego oraz elementów studium urbanistyczno-konserwatorskiego, w oparciu o aparat badawczy z zakresu konserwatorstwa (K_U2)

U2 posiada umiejętność gromadzenia i pogłębionej analizy krytycznej źródeł zw. z problematyką konserwatorską zabytkowych układów przestrzennych (K_U02; K_U03)

U3 Jest przygotowany do formułowania i przedstawiania w sposób syntetyczny wyników analizy oraz logicznych wniosków konserwatorskich dotyczących wartości zabytkowych układów przestrzennych za pomocą różnych mediów (K_U02;K_U07)

U4 Potrafi prowadzić merytoryczną dyskusję na temat zagadnień ochrony konserwatorskiej zabytkowych układów przestrzennych w odniesieniu do założeń teorii ochrony oraz poglądów innych autorów (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1 Jest przygotowany do pracy zespołowej (K_K02; K_K03; K_K06)

K2 Jest wrażliwy na zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta w jego materialnych i niematerialnych aspektach (K_K04)

K3 Identyfikuje problemy związane z ochroną zabytkowych miast i jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w tym zakresie w zgodności ze swoimi kompetencjami (K_K04; K_K05)


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, konwersatoryjny z prezentacją multimedialną, pokaz, ćwiczenia: metoda ćwiczeniowa, obserwacji, referatu, studium przypadku, zajęcia terenowe w Toruniu i Bydgoszczy

2 zajęcia z ćwiczeń i 1 zajęcia z wykładu możliwe do przeprowadzenia zdalnie w formie synchronicznej, na platformie MSTeams. Termin zajęć zostanie uzgodniony z grupą oraz zostanie przesłany link do zespołu.

W przypadku zmiany przepisów ze względu na pandemię i obligatoryjnego wprowadzenia zajęć zdalnych będą odbywać się w formie online lub częściowo offline (z komentarzami i pytaniami dla studentów, udostępnieniem materiałów i omówieniem ich w formule on-line (synchronicznej).


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają z metodologią identyfikacji, analizy i ochrony wartości miejskich układów przestrzennych oraz funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego. Kształcą umiejętność wykorzystania własnego aparatu badawczego do analizy struktur urbanistycznych w kontekście rewaloryzacji, ochrony i planowania przestrzennego układów miejskich. Uwrażliwiają na problematykę odpowiedzialnego podejścia do ochrony układów urbanistycznych.

Praktycznym uzupełnieniem wiedzy z wykładu są ćwiczenia, podczas których studenci są zapoznani szczegółowo z formami dokumentacji zawierającymi elementy waloryzacji i wnioski konserwatorskie dotyczące układów urbanistycznych. Analizują wybrane wnętrza urbanistyczne i formułują ogólne wnioski konserwatorskie na podstawie analizy materiałów ikonograficznych oraz w terenie.

Studenci wykonują samodzielnie skrócone studium urbanistyczno-konserwatorskie wybranego układu urbanistycznego. Wyniki przedstawiają również w formie prezentacji multimedialnej.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznać z metodologią identyfikacji, analizy i ochrony wartości miejskich układów przestrzennych oraz funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego. Wykształcić umiejętność wykorzystania własnego aparatu badawczego do analizy struktur urbanistycznych w kontekście rewaloryzacji, ochrony i planowania przestrzennego układów miejskich. Uwrażliwić na problematykę odpowiedzialnego podejścia do ochrony układów urbanistycznych.

Praktycznym uzupełnieniem wiedzy pozyskanej na wykładzie są ćwiczenia, podczas których studenci dokonują identyfikacji i analizy wartości kulturowych wskazanego układu urbanistycznego oraz wnętrz urbanistycznych oraz formułują wnioski konserwatorskie w formie dokumentacji. Wyniki przedstawiają również w formie prezentacji multimedialnej.

Wykład:

1. Wstęp, pojęcia ogólne, rozwój ochrony miast – normy prawne dawne i ob. obowiązujące w zakresie przepisów zw. z ochroną układów przestrzennych

2-4. Dokumenty doktrynalne – wyodrębnienie wartości miejskich układów przestrzennych, kierunki polityki krajobrazowej dotyczącej miast

5-6. Rewaloryzacja i odbudowa ośrodków miejskich w Polsce po II wojnie światowej – prace badawcze i projektowe, praktyka

7-8 Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu zurbanizowanego, ośrodek historyczny, miasto współczesne, panoramy miast współczesnych, zieleń w miastach, architektura współczesna w krajobrazie zurbanizowanym.

Ćwiczenia:

1. Wstęp, omówienie prac zaliczeniowych.

2. Dokumentacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego i dokumentacje konserwatorskie związane z zagospodarowaniem przestrzennym.

3-5. Metodologia wartościowania w praktyce: ćwiczenia terenowe - studium przypadku: identyfikacja i analiza wartości historycznego założenia przestrzennego: ćwiczenia terenowe

6-10. Identyfikacja i analiza wartości kult. układów urbanistycznych - formułowanie wniosków konserwatorskich, studium przypadku: ćwiczenia/ćwiczenia terenowe

11-12. Identyfikacja i analiza wartości kult. układów urbanistycznych, wnioski konserwatorskie: ćwiczenia terenowe.

12-14. Prezentacje studentów, analiza i dyskusja w grupie

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kłosek Kozłowska D., Ochrona wartości kulturowych miast a urbanistyka, Warszawa 2007.

2. Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w środowisku kulturowym, wyd. IV, Warszawa 2007.

3. Miasto historyczne w dialogu ze współczesnością, red. J. Bogdanowski, Gdańsk 2002.

4. Międzynarodowe teksty doktrynalne ochrony i konserwacji zabytków, oprac. B. Szmygin, Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2023.

4. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, poradnik dla planistów i samorządów lokalnych, opr. J. Welc-Jędrzejewska i in., NID, Warszawa 2011.

5. Rymaszewski B., O przetrwanie dawnych miast, Warszawa 1984.

6. Witwicki M., Strefy ochrony konserwatorskiej (cechy obszarów chronionych, wyznaczenie granic ochrony, podstawowe wytyczne konserwatorskie), "Ochrona Zabytków", R. 38: 1985, z. 3-4, s. 151-156.

7. Vademecum konserwatora zabytków, opr. zb., Warszawa 2015 (międzynarodowe dokumenty dotyczące dziedzictwa miast).

8. Zabytki architektury i urbanistyki w Polsce, t. 1: Miasta historyczne, pr. zb. pod red. W. Zina, Warszawa 1986.

9. Zimna-Kawecka K., Kuśnierz-Krupa D., Krupa M., Heritage of (non-)existing cities – on the Polish examples of medieval Świecie and Renaissance Krasiczyn, „Muzeológia a kultúrne dedičstvo”, vol. 9 (2021), No 3, p. 65-92.

https://drive.google.com/file/d/1cdKd_QeMuvD4morU0fEekdurGmmwJxnX/view?usp=sharing

Literatura uzupełniająca:

1. Kłosek-Kozłowska D., Dziedzictwo miast. Ochrona i rozwój, Warszawa 2013.

2. Małachowicz E., Ochrona środowiska kulturowego, t. 1, Warszawa 1988.

3. Ostrowski W., Zespoły zabytkowe a urbanistyka, Warszawa 1980.

4. Pawłowski K. K., Witwicki M., Wartość zabytkowa zespołów miejskich a zakres ich ochrony, [w:] Miasto a oblicze czasu, Warszaw-Moskwa 1973, s. 173-183

5. Potrzeby prawne ochrony miast historycznych, red. D. Kłosek Kozłowska, Warszawa 1996.

6. Zarębska T., Studia historyczno-urbanistyczne do planów zagospodarowania przestrzennego miast, [w:] Miasto a oblicze czasu, pr. zbiorowa po red. Z. Skibniewskiego i in., Warszawa-Moskwa 1973, s. 160-172.

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny- np. W1-W3, U3, K3

- aktywność, zadania ćwiczeniowe – W1-W3, U1-U4, K1-K3

- dokumentacja i prezentacja wyników – W1-W3, U1-U4, K1-K3

Kryteria oceniania:

np. Wykład: egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, identyfikacja i analiza materiału ikonograficznego. Przykładowa punktacja (możliwe niewielkie zmiany związane ze zmianami pytań):

14,75-17,75 - 3

18-20 - 3,5

20,25-23,25 - 4

23,5-26,25 - 4 +

26,5-29 - 5

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie: aktywności na zajęciach (pół stopnia), poprawnego wykonania ćwiczeń zadanych podczas zajęć, prezentacji wyników identyfikacji i analizy wartości wybranego ośrodka miejskiego w Polsce, wykonania skróconej dokumentacji urbanistyczno-konserwatorskiej wybranego ośrodka miejskiego.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

1. ZAJĘCIA WYKŁADOWE W SEM. ZIMOWYM 2020/21 BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ ON-LINE NA MS TEAMS a częściowo OFFLINE na Classroomie konta g.umk.pl. W celu uczestnictwa należy aktywować na USOS konto Office365 i zainstalować MS TEAMS. Należy także w USOSie zapisać się na wykład. Dzień przed zajęciami wpiszę osoby do zespołu i podeślę wg osób zapisanych w grupie (na USOS) link do zajęć.

Z wykładów Offline będą zadawane pytania (nie na ocenę) w celu kontrolowania przebiegu procesu dydaktycznego i realizacji efektów kształcenia, zgodnie z

Zarządzeniem Rektora z 8 IX 2020 r.

2. 16 H ĆWICZEŃ W FORMIE TRADYCYJNEJ ZBLOKOWANEJ PO 3 H (X i XI)- W TERENIE - 8 X spotykamy się na Placu Rapackiego pod tablicą z planem miasta.

WYCIECZKA DO BYDGOSZCZY W PAŹDZIERNIKU - terminy ustalimy na pierwszym spotkaniu (Plac Rapackiego).

Pozostała część ćwiczeń - w formie zdalnej na MS Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Zimna-Kawecka
Prowadzący grup: Mateusz Przedmojski, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)