Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyczne aspekty projektowania konserwatorskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PA-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyczne aspekty projektowania konserwatorskiego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość elementarnej terminologii konserwatorskiej pomocnej w tworzeniu projektu konserwatorskiego.

Posiadanie wiedzy:

- o specyfice przedmiotowej i metodologicznej badań i wartościowania zabytków z obszaru zabytków papierowych i skórzanych;

- z zakresu etyki konserwatorskiej obowiązującej w kręgu kultury europejskiej, amerykańskiej, dalekowschodniej i polskiej;

Posiadanie umiejętności:

- wykorzystania wiedzy teoretycznej dla przygotowania projektu konserwatorskiego;

- językowych z zakresu specjalistycznego słownictwa konserwatorskiego;

Posiadanie świadomości:

- konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i profesjonalizmu w działaniach konserwatorskich;

- skutków działań konserwatorskich, ich wpływu na zabytek i związanej z tym odpowiedzialności;

- potrzeby dalszego kształcenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności (także interpersonalnych) oraz potrzeby włączenia innych ludzi specjalistów i niespecjalistów w ochronę dziedzictwa.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe: 15 godzin (0,5 pkt. ECTS) obejmujących m. in. prezentacje studentów

godziny niekontaktowe: min. 15 godzin pracy własnej studenta (0,5 pkt. ECTS)

Razem: 1 pkt. ECTS

Praca własna studenta ma na celu przygotowaniem projektu konserwatorskiego wybranego zabytku oraz praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej przekazanej na wykładach w poprzednim semestrze.Efekty uczenia się - wiedza:

- Zna i potrafi wykorzystać w tworzeniu projektu konserwatorskiego terminologię konserwatorską - K_W02

- wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnychrelacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju - K_W03

- Posiada wiedzę i umiejętność wykonywania wartościowania zabytków z obszaru zabytków papierowych i skórzanych - K_W06

- Posiada wiedzę i umiejętność wykonywania projektu konserwatorskiego z obszaru zabytków papierowych i skórzanych - K_W06

- zna podstawy interpretacji i podstawowego wartościowania zabytków z papieru i skóryi - K_W07Efekty uczenia się - umiejętności:

- Umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować projekt i program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich - K_U01

- Potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych - K_U02

- Potrafi ocenić wartości oraz określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku - K_U03

- Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego - K_U04Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Student ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji - K_K01

- Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej - K_K02

- Ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - K_K03

- Ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich - K_K04

- Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich - K_K05

- Rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła, jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich - K_K08


Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w formie konwersatorium z włączeniem studentów do rozwiązywania zadań problemowych na przykładach wybranych przez nich obiektów zabytkowych, zakończone przygotowaniem przez studentów programu prac badawczych i konserwatorskich oraz projektu zawierającego główną koncepcję konserwatorską i zestaw zalecanych działań uporządkowanych według podziału: pilne, dalekosiężne, cykliczne.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Student zdobywa narzędzia i ugruntowuje wiedzę potrzebna do wykonania projektu konserwatorskiego (K_W02, K_W03, K_W06, K_W06, K_W07). Umie rozpoznać i opisać budowę techniczną zabytku, jego stan zachowania z uwzględnieniem warstw pierwotnych i wtórnych zabytku. Potrafi ocenić atrybuty decydujące o wartości zabytku. Potrafi przygotować otwarty projekt konserwatorski (K_U01, K_U02, K_U03, K_U04).

Pełny opis:

Na gruncie wiedzy teoretycznej i wiedzy zdobytej w ramach przedmiotu-konwersatorium "Praktyczne aspekty profilaktyki konserwatorskiej" oraz wykładu "Projektowanie konserwatorskie", student nabywa praktycznej umiejętności tworzenia otwartego projektu konserwatorskiego. Zasadniczym celem przedmiotu jest rozwijanie „myślenia konserwatorskiego” i wprowadzanie w praktykę zdobytej wcześniej wiedzy, w szczególności umiejętnego argumentowania podejmowanych decyzji konserwatorskich, zwłaszcza dotyczących głównych założeń i planowania prac.

W trakcie zajęć student uczy się umiejętności swobodnego operowania wiedzą dotyczącą tworzenia specjalistycznych projektów konserwatorskich. Praktycznym wykorzystaniem zdobytej wcześniej wiedzy, jest samodzielne przygotowanie przez studenta otwartego projektu konserwatorskiego dla wybranego przez siebie obiektu. Najczęściej jest to obiekt, dla którego student przygotowywał wcześniej "Bilans dobrostanu zabytku", co stwarza okazję do dogłębnego poznania i przemyślenia zakresu niezbędnych badań i działań konserwatorsko-restauratorskich.

Literatura:

Wymagana literatura:

1. M. Pronobis-Brzezińska, Refleksja konserwatora nad wartościowaniem jako kluczowym zagadnieniem ochrony dziedzictwa kulturowego – historia, metodologia, perspektywa współczesności, w: Dzieła sztuki: konserwacja i badania, Konserwacja: Nauka i sztuka, t.2, red. J. Olszewska-Świetlik, s. 10-28; Wydawnictwo Naukowe UMK, wersja dwujęzyczna 1)pol. ISBN 978-83-231-4573-8 eISBN 978-83-231-4574-5 2) ang. ISBN 978-83-231-4575-2 eISBN 978-83-231-4576-9, publikacja recenzowana, dostęp: https://bit.ly/3DoSruj

2. M. Pronobis-Gajdzis, Analiza wartościująca zabytkowych kodeksów, księgozbiorów i bibliotek podstawą projektu konserwatorskiego [w:] Bibliotheca Nostra, Śląski Kwartalnik Naukowy. Konserwacja i digitalizacja dokumentów, Katowice 2017, nr 1(47)2017, s. 55 – 77.

3. M. Pronobis-Gajdzis, Marta Kłosiewicz, Grzegorz Nehring, Rola zabytkoznawczej analizy wartościującej w ustalaniu priorytetów konserwatorskich. Przypadek księgozbioru starych druków z Opactwa Benedyktynek w Żarnowcu., w: „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2017, nr 2 (19): 9-26.

4. M. Pronobis-Gajdzis, Od projektu do konserwacji. Sztuka konserwacji zabytkowych kodeksów - woluminy, księgozbiory, biblioteki. Katalog wystawy habilitacyjnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Galeria „Forum” 25 kwietnia - 4 maja 2017, Wydawnictwo Naukowe UMK (red. Ewelina Gajewska), Toruń 2017.

5. Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Wartościowanie obiektów zabytkowych w kontekście współpracy muzeum – konserwator i oczekiwań odbiorcy zabytku. [w:] Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 5 – 6 października 2012, Szreniawa 2013, s. 304 - 310, ISBN 978-83-62119-12-5.

6. Szmelter I., O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa, 2020.

Literatura uzupełniająca:

1. Archeologica Hereditas, Konserwacja zapobiegawcza środowiska t.1, Warszawa Zielona Góra 2012.

2. Chmielewski Krzysztof, Uwagi do „Kodeksu etyki zawodowej konserwatorów dzieł sztuki” [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 20-21.

3. E.C.C.O. Wytyczne zawodowe, [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 22-27.

4. Kossakowski Edward, Projektowanie konserwatorskie, [w:]Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Tom IX, cz. 2, Kraków 2000, s. 76 – 79.

5. Kowalski Wojciech, Konserwacja dzieł sztuki a prawo autorskie, [w:]Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Tom IX, cz. 2, Kraków 2000, s. 114 – 124.

6. Ostaszewska Maria, Aranżacja – rekonstrukcja – ekspozycja. Próba uściślenia pojęć [w:]Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Tom IX, cz. 2, Kraków 2000, s. 28 – 35.

7. Perkowska Magdalena Iwona, Post scriptum do dyskusji o kodeksie konserwatora dzieł sztuki [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 2000, nr 2 (41), vol. 11, s. 93-95.

8. Płuska Ireneusz, Międzynarodowa konferencja konserwatorska „Kraków 2000”, Karta Krakowska 2000 [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 2000, nr 4 (43), vol. 911 s. 58-65.

9. Rouba Bogumiła J., Potrzeba rozszerzania Kodeksu Etyki Zawodowej, [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 32-33.

10. Rouba Bogumiła J., Projektowanie konserwatorskie [w:] Ochrona Zabytków, 2008, nr 1 (240), s. 57-78.

11. Rouba Bogumiła J., Propozycja uporządkowania definicji [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 4 – 5.

12. Rouba Bogumiła J., Zasady postępowania etycznego w ochronie dóbr kultur, [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 2000, nr 2 (41), vol. 11, s. 82-88.

13. Rouba Bogumiła J., Ruiny, mury a zagadnienie integralności technicznej [w:] Problemy utrzymania i adaptacji. Ochrona, konserwacja i adaptacja zabytkowych murów. Praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Politechnika Lubelska, Warszawa – Lublin 2010 s. 155-173, ISBN 978-83-61596-17-1.

14. Rouba Bogumiła J., Zasady konserwatorskie a zabytki techniki [w:] PROBLEMY MUZEÓW ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM I KONSERWACJĄ ZBIORÓW, IV Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska, Szreniawa, 8 – 9 października 2010; PROBLEMS CONNECTED WITH KEEPING AND CONSERVATION OF COLLECTIONS IN MUSEUMS, 40 International Conservation Conference, Szreniawa, 8 – 9 October 2010, Szreniawa 2011, s. 62 – 71; ISBN978-83-86624-78-2.

15. Rouba Bogumiła J., Wartościowanie w praktyce konserwatorskiej [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, PKN ICOMOS, BSKZ UMS Warszawa, Politechnika Lubelska Warszawa-Lublin 2012, s. 201-209, ISBN 978-83-63569-08-2.

16. Rouba Bogumiła J., Wartościowanie, jako narzędzie służące podejmowaniu decyzji w procesie konserwacji-restauracji; Value Assessment as a Tool Supporting Decision-making in the Process of Conservation-restoration [w:] Pod lupą konserwatora. Wymiana doświadczeń w kontekście rewitalizacji zamku w Lidzbarku Warmińskim; Under the Conservator’s Magnifying Glass: an exchange of experiences about the restoration of the castle in Lidzbark Warmiński. Wyd. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 2016, ss. 11-20 (polski), ss. 21-30 (angielski) ISBN 978-83-600-16-46-6.

17. Rouba Bogumiła J., Zasady konserwatorskie a zabytkowe parki –[w:] Ochrona Zabytków.nr 1/2016 s. 29 – 55. ISSN 0029-8247INDEKS- 367605. Tekst zamówiony - umowa NID 123/2016.

18. Stawicki Stanisław, Moralność i etyka – ogólny zarys problematyki [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 18-19.

19. Stec Mieczysław, Etymologia etyki konserwatora-restauratora dzieł sztuki [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 2003, nr 3-4 (54-55), vol. 14, s. 4-7.

20. Stec Mieczysław, Projektowanie jako podstawa optymalizacji nakładów i uprawnienia polityki konserwatorskiej [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 2000, nr 2 (41), vol. 11, s. 57- 60.

21. Stec Mieczysław, Projektowanie konserwatorskie – jako droga do lepszego porozumienia między konserwatorem a zleceniodawcą [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 2003, nr 3-4 (54-55), vol. 14, s. 8 -9.

22. Szmelter Iwona, Strategia decyzyjna i projektowanie konserwatorskie na tle przeglądu teorii i doktryn konserwatorskich, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki”, 2000, nr 2 (41), vol. 11, s. 61 - 63

23. Szmelter Iwona, Współczesna teoria konserwacji i restauracji dóbr kultury. Zarys zagadnień [w:] Ochrona Zabytków 2006, nr 2, s. 5 – 40.

24. Święcka Ewa, Konserwator, restaurator i tożsamość kulturowa [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 6.

25. Tomaszewski Andrzej, Konserwacja zapobiegawcza środowiska, Międzynarodowa konferencja konserwatorska Kraków 2000. Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji 23 – 26. 10. 2000. Materiały konferencyjne, red. A. Kadłuczka, Kraków 2000, s. 306 – 307.

26. Wolski Jerzy, Kodeks etyki zawodowej konserwatorów dzieł sztuki [w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 16-17; 2000, nr 2 (41), vol. 11, s. 91-92.

27. Wolski Jerzy, P.S. do Kodeksu Zawodowego Konserwatorów-Restauratorów Dzieł Sztuki […][w:] Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, 2000, nr 3 (42), vol. 11, s. 47-48.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są 2 nieobecności spowodowane ważnymi przyczynami odpowiednio udokumentowanymi.

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia i uzyskanych przez studenta kompetencji jest poprawne wykonanie projektu konserwatorskiego, składanego w formie pisemnej. Ocenie podlega prawidłowość opisu, właściwe wykorzystanie fachowej terminologii, forma edytorska tekstu i umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy. Ponadto oceniany jest sposób przedstawienia prezentacji oraz udział w dyskusjach.

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:

aktywne uczestnictwo w zajęciach - 10%

przedstawiona prezentacja - 30%

Ocena projektu konserwatorskiego złożonego w formie pisemnej - 60%

Praktyki zawodowe:

Formuła zajęć sprawia, że są one rodzajem praktyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Polak, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Bogumiła Rouba, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Anna Zaręba
Prowadzący grup: Katarzyna Polak, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Bogumiła Rouba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu zgodny z informacjami wpisanymi w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Pełny opis:

Opis przedmiotu zgodny z informacjami wpisanymi w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Literatura:

Literatura konieczna i zalecana do zaliczenia przedmiotu zgodna z informacjami wpisanymi w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Uwagi:

Przedmiot w cyklu dydaktycznym 2021/22 prowadzony poprzez spotkania ze studentami w formie konwersatorium na platformie ms teams.

Kurs zawieszony na platformie moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3073

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Polak, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Bogumiła Rouba, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Anna Zaręba
Prowadzący grup: Piotr Maćko, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Bogumiła Rouba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu zgodny z informacjami wpisanymi w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Pełny opis:

Opis przedmiotu zgodny z informacjami wpisanymi w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Literatura:

Literatura konieczna i zalecana do zaliczenia przedmiotu zgodna z informacjami wpisanymi w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Uwagi:

Przedmiot w cyklu dydaktycznym 2021/22 prowadzony poprzez spotkania ze studentami w formie konwersatorium na platformie ms teams.

Kurs zawieszony na platformie moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3073

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Rouba, Anna Zaręba
Prowadzący grup: Maciej Banasiak, Ivona Jablonskaja, Piotr Maćko, Bogumiła Rouba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu zgodny z informacjami wpisanymi w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Pełny opis:

Opis przedmiotu zgodny z informacjami wpisanymi w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Literatura:

Literatura konieczna i zalecana do zaliczenia przedmiotu zgodna z informacjami wpisanymi w sekcji nadrzędnej ("Podstawowe informacje o przedmiocie").

Uwagi:

Przedmiot w cyklu dydaktycznym 2021/22 prowadzony poprzez spotkania ze studentami w formie konwersatorium na platformie ms teams.

Kurs zawieszony na platformie moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3073

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)