Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia budowy chemicznej i czynników niszczących

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PBCh-4Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia budowy chemicznej i czynników niszczących
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie chemii w konserwacji zabytków, dokumentacji konserwatoriej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta – zapoznanie się z wymaganą literaturą: 30 godzin

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 15 godzin

- czas wymagany do przygotowania sprawozdania – bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału (egzamin): 30 godzin


Łącznie: 90. godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 posiada podstawową wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich,

K_W06 - zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków,

K_W13 - ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 - potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę, w zakresie podstawowym, techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych,

K-U08 - potrafi wstępnie zaplanować, zinterpretować wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik tworzenia dzieł sztuki,

K_U07 - posiada w zakresie ogólnym umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K05 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich,

K_K06 - potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody dydaktyczne:

Praca zespołowa i indywidualna w laboratoriach chemicznych, dyskusja nad metodami oraz wynikami badań; pokaz i praca doświadczalna.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką badań konserwatorskich w zakresie badań podstawowych i stosowanych. Powyższy cel realizowany jest poprzez krótki wykład omawiające metody badawcze, a następnie pracę indywidualną studentów nad rozwiązaniem problemu związanego z ustaleniem budowy wybranych substancji, stanowiących materię zabytku lub będących produktem korozji.

Pełny opis:

W ramach zajęć studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Metody inwazyjne i nieinwazyjne w badaniu dzieł sztuki i zabytków.

2. Schemat badań analitycznych.

3. Karta próbek.

4. Metodyka badań naturalnych i sztucznych kamieni.

5. Metodyka analizy zapraw i ceramiki.

6. Analiza szkieł i glazur.

7. Analiza soli rozpuszczalnych w wodzie, które zawarte są w materiałach kamiennych oraz wykwitów soli z powierzchni.

Literatura:

Zabytki kamienne i metalowe, ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red. W.Domasłowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.

Preventive Conservation of Stone Objects, edited by Wiesław Domasłowski, wyd. UMK Toruń 2003

J.W. Łukaszewicz, Badania konserwatorskie stanu zachowania zabytków architektonicznych, ceglanych murów i ruin [w:] Trwała ruina II Problemy utrzymania i adaptacji, Ochrona konserwacja i adaptacja zabytkowych murów, red. B. Szmygin, wydawca Politechnika Lubelska, Lublin-Warszawa 2010, s. 97-110,

J.Rogóż, Zastosowanie technik nieniszczących w badaniach konserwatorskich malowideł ściennych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.

W.Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2004.

Metody i kryteria oceniania:

W ostatecznej ocenie uwzględniane będą:

- frekwencja i zaangażowanie w czasie zajęć,

- staranność wykonywanych zadań badawczych,

- wiedza, którą studenci reprezentują w czasie dyskusji,

- sprawozdanie z przeprowadzonych eksperymentów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Witkowska
Prowadzący grup: Marta Chylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)