Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dokumentacji budowy technicznej zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PDB-5Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Pracownia dokumentacji budowy technicznej zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-znajomość dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych

-znajomość metodyki badań zabytkowych dzieł sztuki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30


Efekty uczenia się - wiedza:

-K_WO1 , ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną

-K_W09 posiada wiedzę na temat technologii i technik artystycznych

-K_W10 posiada wiedzę w zakresie warsztatu artystycznego


Efekty uczenia się - umiejętności:

odróżniając oryginał od warstw wtórnych

-K_UO4 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego

-K_UO8 potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki bada chemicznych , fizycznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych,

-K_UO9 posiada umiejętności opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej

-K_U10 rozpoznaje techniki sztuk plastycznych

-K_KU21 posiada umiejętność przygotowana wystąpień ustnych dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony zabytków,

-K_U22potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-K_KO1 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

-K_KO4 ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich

-K_KO5 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

-K_KO8 rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-resturatorskich


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- projektu

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają za zadanie przygotowanie studenta do podjęcia w przyszłości w ramach jego działalności konserwatorskiej samodzielnych badań dzieł sztuki oraz umiejętności ich interpretacji.

Pełny opis:

Ustalenie na podstawie badań fizycznych, mikroskopowych, mikrochemicznych rodzaju materiałów oraz technologii i techniki dzieła sztuki będącego przedmiotem pracy dyplomowej (w uzasadnionych przypadkach innego obiektu zabytkowego). Opis budowy technicznej dzieła sztuki. Interpretacja szkoły,warsztatu, artysty. Określenie budowy technicznej obiektu z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych. Wykonanie dokumentacji badań technologii i techniki analizowanego dzieła.

Literatura:

Opracowania ogólne:

1. J.Dunkerton, S.Foister, D.Gordon, N.Penny, Giotto to Dürer. Early Renaissance Painting in the National Gallery, London 2004

2. J. Dunkerton,S. Foister,N.Penny, Dürer to Veronese. Sixteenth-Century Painting in the National Gallery, London 1999

3. T.J.S. Learner, Analysis of Modern Paints,The Getty Conservation Institute, Los Angeles, California 2004

4. Modern Paints Uncovered ,The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2006

5.Scientific Examination for the investigation of Paintings.A handbookfor conservator-restores, ed. By D.Pina, M.Galeotti, R.Mazzeo,Centr Di 2009

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Kurkiewicz, Julia Szczerbińska-Klossek
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Dorota Jutrzenka-Supryn, Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna Polak, Julia Szczerbińska-Klossek, Bożena Szmelter-Fausek, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn, Julia Szczerbińska-Klossek
Prowadzący grup: Dariusz Bógdał, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Dorota Jutrzenka-Supryn, Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna Polak, Julia Szczerbińska-Klossek, Bożena Szmelter-Fausek, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn, Julia Szczerbińska-Klossek
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Ivona Jablonskaja, Teresa Kurkiewicz, Julia Szczerbińska-Klossek, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.