Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji-restauracji bloku książki zabytkowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PK-3Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia konserwacji-restauracji bloku książki zabytkowej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pozytywne zaliczenie przedmiotów na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki, specjalności Konserwacja Papieru i Skóry na kursie od I do II roku studiów oraz objętych programem wakacyjnych praktyk zawodowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:135 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 45 godz.):

- systematyczne przygotowanie studenta do zajęć

- opracowanie projektu konserwatorskiego, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej (opisowej i fotograficznej)

Łącznie: 180 godz. (7 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

- posiada podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z tworzeniem projektu konserwatorskiego dotyczącego konserwacji i restauracji bloku książki zabytkowej- K_W01;

- wykazuje zrozumienie relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów obejmujących tematykę konserwacji bloków kodeksów zabytkowych, a także potrafi zastosować posiadaną wiedzę w sposób praktyczny dostosowując strategie i projekty konserwatorskie indywidualnie zależnie do rozpatrywanego przypadku (manuskrypt, stary druk, inkunabuł itp.) - K_W02;

- ma bazową wiedzę teoretyczną i praktyczną wiążącą się ze specyfiką oraz metodyką działań i zbiegów konserwatorskich przeprowadzanych na zabytkowych blokach książek - K_W03;

- zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię książek zabytkowych - K_W04;

- posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej książki oraz wykorzystywanych materiałów konserwatorskich - K_W05;

- posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik rzemieślniczych i artystycznych stosowanych w zabytkowych blokach książek K_W09;

- zna podstawy fotografii i technik dokumentacji zabytkowej książki, badań i procesów konserwatorskich-restauratorskich K_W12;

- ma konieczną wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wymaganej podczas przeprowadzania zabiegów konserwatorskich - K_W13;


Efekty uczenia się - umiejętności:

- potrafi przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania bloku książki zabytkowej, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich uwzględniając specyfikę tych zabytków– K_U01;

- jest zdolny określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną bloku książki zabytkowej z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych tegoż zabytku - K_U02;

- potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku i zasad etyki konserwatorskiej obowiązujących w danym kręgu kulturowym - K_U03;

- posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego obejmującego blok książki zabytkowej - K_U04;

- posiada umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów konserwatorskich i restauratorskich przewidzianych projektem dla zabytkowych bloków książek - K_U05;

- potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię tego rodzaju zabytków - K_U06;

- posiada umiejętność opracowania dokumentacji konserwatorskiej książki zabytkowej K_U09;

- umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji przydzielonych w trakcie zajęć prac konserwatorskich – K_U16;

- jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych, jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach - K_U17;

- ma umiejętności językowe z zakresu specjalistycznego słownictwa w wykładanym zakresie K_U19;

- posiada umiejętność przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony książek zabytkowych K_U21.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) zabytkowych książek, ich unikatowości i obowiązku respektowania specyficznych dla kręgu kulturowego zabytku wartości w procesie konserwacji-restauracji - K_K01;

- ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i profesjonalizmu w działaniach konserwatorskich-restauratorskich - K_K02

- ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje - K_K03

- ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich - K_K04;

- poznał ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich zabytkowych książek - K_K05;

- potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - K_K06;

- rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego zabytków pochodzących z różnych okresów czasu oraz kręgów kulturowych - K_K07;

- rozumie doniosłe znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorskich-restauratorskich przeprowadzanych przy książkach zabytkowych - K_K08


Metody dydaktyczne:

Case study – wykonanie przez studenta projektu konserwatorskiego oraz dokumentacji dla danego zabytku; problemowe dyskusje inicjujące i podsumowujące przeprowadzone działania konserwatorskie-restauratorskie; praktyczne ćwiczenia w realizacji zabiegów konserwatorskich-restauratorskich wykonywane indywidualnie i zespołowo.Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- studium przypadku
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką związaną z konserwacją i restauracją zabytkowych bloków książek. W ramach zajęć zaplanowane jest praktyczne wykorzystanie wiadomości zdobytych na wykładach i ćwiczeniach dotyczących metodyki konserwacji-restauracji zabytków na papierze, skórze i pergaminie oraz historii książki, drukarstwa, bibliotek, rozpoznanie techniki wykonania zabytku, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, odpowiednie planowanie i przeprowadzanie zabiegów konserwatorskich i restauratorskich obejmujących zabytkowe książki.

Pełny opis:

Studenci III roku w ramach zajęć pracowni konserwacji bloku książki zabytkowej, pod kierunkiem prowadzących, realizują konserwacje-restauracje zabytkowych książek. Staranny dobór obiektów zróżnicowanych pod względem: tematyki, datowania, techniki wykonania (rękopisy, rękopisy z iluminacjami, druki, druki z ilustracjami itp.) oraz stanu zachowania materii zabytkowej (od niemalże całkowitego destruktu po książki wymagające niewielkiej ingerencji) pozwala studentom na zdobycie doświadczenia w poznaniu i doborze odpowiednich metod, materiałów i środków stosowanych w tej dziedzinie konserwacji-restauracji. Podstawowe zagadnienia dotyczą: wykonania dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej, zróżnicowanie działań konserwatorskich-restauratorskich w zależności od techniki wykonania obiektu, stanu zachowania materii zabytkowej oraz atrybutów obiektu. Planowanie zabiegów konserwatorskich oraz organizacja warsztatu i kolejnych etapów pracy z uwzględnieniem specyfiki zabytku jakim jest forma kodeksu czyli złożoność budowy, duża powierzchnia substancji zabytkowej, funkcjonalność konstrukcji oraz walory estetyczne i merytoryczne. Metody oczyszczania mechanicznego, oczyszczania chemicznego, zabiegi wzmacniające i stabilizujące osłabiony papier, utrwalania warstwy druku, pisma, pieczątek oraz warstwy malarskiej, uzupełnianie ubytków papieru w maszynie jak i manualne.

W bloku zajęciowym każdy ze studentów prowadzi dokumentację (opisową i fotograficzną), dziennik i „kieruje” zabiegami konserwatorskimi obejmującymi wybrany, przynajmniej jeden zabytek. Student przygotowuje na jego temat krótką prezentację, a także omówienie wybranego zagadnienia z dziedziny konserwacji i restauracji zabytkowych bloków książek. W praktyce poszczególne procesy konserwatorskie często realizowane są zespołowo, co stwarza możliwość efektywniejszej pracy oraz bezpośredniego uczestniczenia w zróżnicowanej gamie zabiegów. Jednocześnie kładziony jest nacisk na umiejętność działania w grupie, kreatywnej organizacji oraz adaptacji pracowni do poszczególnych procesów.

Bezpośredni kontakt z oryginalną, zabytkową substancją stwarza możliwość ukształtowania właściwych zachowań i postaw zgodnych z etyką, sztuką i rzemiosłem konserwatorskim.

Po zakończeniu konserwacji bloku książki dalsze prace związane z oprawą prowadzone są w ramach Pracowni konserwacji-restauracji oprawy książki zabytkowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Dokumentacje prac konserwatorskich oraz prace magisterskie (zasób Biblioteki KKRPS).

• Ługowska, W., Nawarstwienia historyczne w świetle zagadnień konserwatorskich. Teoria a praktyka, MA Thesis, University of Nicolaus Copernicus in Toruń, 2010.

• Dahl S., Dzieje książki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.

• Dąbrowski J., Siniarska-Czaplicka J., Rękodzieło papiernicze, Warszawa 1991.

• Jutrzenka-Supryn D., Ocalić autentyzm czy przedłużyć trwałość - dylematy w ustaleniu zakresu ingerencji konserwatorskiej na przykładzie inkunabułów i starych druków ze zbiorów biblioteki WSD “Hosianum” w Olsztynie, “FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, nr 1-2 (28-29), 2009, s. 46-65, źródło [http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych-r2009-t1_2_(28_29)/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych-r2009-t1_2_(28_29)-s46-65/Fides_Biuletyn_Bibliotek_Koscielnych-r2009-t1_2_(28_29)-s46-65.pdf].

• Roberts M.T., Etherington D., Bookbinding and the conservation of books : a dictionary of descriptive terminology, Library of Congress. 1982, źródło: Etherington & Roberts. Dictionary--Electronic edition, [https://cool.culturalheritage.org/don/don.html], stan z dnia: 5.10.2020.

• Ink Corrosion - An autocatalytic nightmare? The Iron Gall Ink Website, źródło [https://irongallink.org/ink-corrosion-an-autocatalic-nightmare.html], dostęp 1.10.2021.

• de Valk Marijn, Library Damage Atlas. A tool for assessing damage, Antwerp, 2018, źródło [https://www.metamorfoze.nl/sites/default/files/publicatie_documenten/Library%20Damage%20Atlas%202018_DEF.pdf], dostęp 1.10.2021.

• Defize Peter, van der Most Peter, Havermans John, Archives Damage Atlas. A tool for assessing damage, Hague 2010, źródło [http://www.heritageforpeace.org/wp-content/uploads/2013/03/archives_damage_atlas.pdf], dostęp 1.10.2021.

• Reißland Birgit, Hofenk de Graaff Judith, Condition rating for paper objects with iron-gall ink, źródło: [https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties/publicaties/2001/01/01/condition-rating-for-paper-object-with-iron-gall-ink], dostęp 1.10.2021.

Literatura uzupełniająca:

• Badecki Karol, Znaki wodne w księgach Archiwum miasta Lwowa 1382-1600, Lwów 1928.

• Baker C.A., Methylocellulose and sodium carboxymethylocellulose: an evalution for use in paper conservation through accelerated aging, Preprints of the Contributions to the Paris Congress 1984, s.55-59

• Baker C. A., The role viscosity grade play when choosing methyllulose as sizing agent, Conference Papers, Machester 1992, s. 219-221

• Banik G., Wachter O., Investigation of the destructive action of copper pigments on paper and consequences for conservation, Science and Technology in the Service of Conservation, Washington 1982, s.75-79

• Becker B., Moroff H., Uber das waschen von papier, Maltechnik-Restauro 4(1987), s.42-48

• Birkenmayer Aleksander, Oprawa rękopisu 2470 Biblioteki Jagiellońskiej i inne oprawy tej samej pracowni introligatorskiej, Kraków 1925

• Bland D., A History of Book Illustration, London

• Bogeng G.A.E., Geschichte der Buchdruckerkunst. Bd. 1-2, Dresden 1930.

• Briquet C. M., Les filigranes.Dictionere du marques du papier 1282-1600, T. 1-4, Leipzig 1923

• Burgess H., The stabilization of cellulosis fibres by borohydride derrivates, ICOM Comitette for Conserwation Preprints, 9th Triennal Meeting, Dresden 1990, s. 447-52

• Carlyle L., Townsend J., Hacney S., Triamonium citrate, an investigation into its application for surface cleaning. Dirt and Pictures Separated, 1990,s.44-48

• Chmiel Adam, Introligatorzy cudzoziemscy i zamiejscowi w Krakowie w latach 1574-1646, Kraków 1929 w: Exlibris t.VII, z.2, 1929.

• Conroy T., Movement of the book spine, The book and paper group annual, nr 6 1987.

• Clarkson Ch., Board slotting – a new technique for re-attaching backboards, Conference Papers, Machester 1992, s. 158-164.

• Czrnatowicz J., Książka grecka średniowieczna i renesansowa, Wrocław 1976.

• Karbowska-Berent J., Geneza foksingu w świetle badań chemików, biologów i konserwatorów zabytków, Bibliotheca Nostra, Śląski Kwartalnik Naukowy, Katowice 2017; 1 (47) 2017, s. 125-138

• Kawecka-Gryczowa A., Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, Wrocław 1982.

• Keyes K.M., Alternatives to conventional methodos of reducing discoloration in works of art on paper, International Conference on the Conservation of Library and Archive Materials and the Graphic Arts, London 1987, s.49-55.

• Komasara I., Książka na dworach Wazów w Polsce, Wrocław 1994.

• Komsta-Sławińska K., "Contemporary Trends in the Field of Conservation of Historic Codices", International Journal of Young Conservator and Restorers of Works of Art, nr 2, 2018.

• Kommornicki S., Zabytkowe oprawy średniowieczne: zbiór Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1925.

• Kosek Joanna, Barry Caroline, Investigating the condition of iron gall ink drawings: developing an assessment survey, Journal of the Institute of Conservation, 42:3, 191-209, DOI: 10.1080/19455224.2019.1656660.

• Lewicka-Kamińska A., Rzut oka na rozwój oprawy książkowej w Krakowie [w:] Roczniki Biblioteczne, R.XVI:1972, z. 1.

• Maleczyński K., Dzieje starego papieru, Wrocław 1974.

• Mocarski Z., Książka w Toruniu do 1793: zarys dziejów, Toruń 1934.

• Notes konserwatorski, Biblioteka Narodowa, t. 1-22 1998-2020

• Okrągła D, i in., Zasady postępowania z obiektami zabytkowymi na podłożu papierowym, "Ochrona zbiorów", z.1, Warszawa 2012.

• Piekarski K., Superexlibrisy polskie od XV do XVIII w.. Zeszyt 1, Kraków 1929.

• Pokorzyńska E., Początki polskiej oprawy wydawniczej: przegląd zabytków, "Acta Poligraphica", vol. 6, 2015, s. 37-50, źródło: [https://docplayer.pl/19627371-Poczatki-polskiej-oprawy-wydawniczej-przeglad-zabytkow.html].

• Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski, Warszawa 1984.

• Pronobis-Bobowska M., Konserwacja książek bez demontażu bloku - krótkie omówienie na przykładzie trzech realizacji, "BIKDzSzt", Vol.13 No 1-2 (48-49) 2002, s. 40-45.

• Pronobis-Gajdzis M., Czuczko J., Jutrzenka-Supryn D., Nowe kierunki w obszarze konserwacji-restauracji zabytkowych kodeksów, [w:] Toruńskie Studia Bibliologiczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, s.157-188, Toruń 2015, .ISSN 2080-1807, źródło: [https://www.researchgate.net/publication/300082672_Nowe_kierunki_w_obszarze_konserwacji-restauracji_zabytkowych_kodeksow/fulltext/57135a4308ae39beb87b9ebf/Nowe-kierunki-w-obszarze-konserwacji-restauracji-zabytkowych-kodeksow.pdf].

• Pronobis-Gajdzis M. Analiza wartościująca zabytkowych kodeksów, księgozbiorów i bibliotek podstawą projektu konserwatorskiego, Bibliotheca Nostra, Śląski Kwartalnik Naukowy, Katowice 2017; 1 (47) 2017: s. 55- 77.

• Przywecka –Samecka M., Dzieje drukarstwa muzycznego w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław 1993.

• Semkowicz W., Paleografia Łacińska, Kraków 1951.

• Shenton H., A conservation strategy for books at the Vitoria and Albert Museum, Conference Papers, Machester 1992.

• Siniarska-Czaplicka J., Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do poł XVIII w., Wrocław 1969.

• Siniarska-Czaplicka J., "Przegląd badań i działalności w zakresie historii papiernictwa ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego dziesięciolecia", Przegląd Biblioteczny, nr 2, 1980.

• Sipayłło M., Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku, Warszawa 1988.

• Sobucki W., Badania nad zastosowaniem borowodorku sodu w konserwacji papieru, Ochrona Zabytków 1993/2, s.172-177.

• Szwejkowska H., Książka drukowana XV – XVIII wieku: zarys historyczny, Wrocław 1983.

• Tomaszewski J., Techniki zdobienia opraw w XVII wieku, „Ochrona Zabytków” 3, 1989.

• Voet L., The Golden Compasses. The History of the House of Plantin-Moretus, Amsterdam 2008, źródło [https://www.dbnl.org/tekst/voet004gold01_01/index.php], stan z dnia 7.10.2020.

• Zappala M. P., Modified Starches for Library and Archive Conservation Effect on Paper, International Conference on Conservation and Restoration of Archive and Library Materials, Erice 1996,s.761-775.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Warunki zaliczenia: przedstawienie dokumentacji opisowej i fotograficznej realizowanego zadania - projektu konserwatorskiego, oraz jego krótka prezentacja; prowadzenie dziennika prac konserwatorskich; ocena prezentacji przygotowanej przez studenta na wybrany temat; weryfikacja wiedzy i umiejętności na podstawie bieżącego przygotowania do zajęć, ocena prac wykonanych w trakcie zajęć i zadań poleconych przez prowadzącego – ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładność i estetykę pracy; zaangażowanie; umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystywania materiałów; umiejętność pracy w zespole; obecność na zajęciach (dozwolone maksymalnie dwie usprawiedliwione nieobecności, które student musi odrobić – formę i czas uzgadnia z prowadzącym); ocena określonych typów efektów kształcenia- wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. (K_W01-05, K_W09, K_W012, K_W013, K_U01-06, K_U09, K_U16-17, K_U19, K_U21; K_K01-08)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Komsta-Sławińska
Prowadzący grup: Maciej Banasiak, Karolina Komsta-Sławińska, Marta Nalaskowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

w cyklu 2020/21 konserwacja-restauracja prowadzona jest przy następujących obiektach:

1. Anfologion, rękopis w formie kodeksu, ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, XVII w.

2.

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 w związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia przeprowadzono w formie hybrydowej: 28 godz. ze 135 odbyło się zdalnie. 64 godz. przeniesiono na semestr letni 2020/21, w konsekwencji zaliczenie i ocenę również przesunięto na koniec semestru letniego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Komsta-Sławińska, Marta Nalaskowska, Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Karolina Komsta-Sławińska, Marta Nalaskowska, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

w cyklu 2022/23 konserwacja-restauracja prowadzona jest przy następujących obiektach:

1. D. Marcus Evangelista. Rodolphi Gualtheri Tigurini in Evangelium Jesu Christi secundum Marcum Homiliae CXXXIX. Zurych 15(61).

2. Rzezawski, Franciszek Edmund, Theatrum życia Chrystusowego, w naymisternieyszych dla zbawienia narodu ludzkiego operach feralny epilog prawdziwemi okrutney tragedyi portretami adumbrowany reprezentuiące, przy muzach w wierszu oyczystym od iednego kapłana z professow wąchockich zakonu S. Cystercienskiego zlożonym, smutno nucących, ludzkiemu

spektatorowi wystawione. Roku przyiścia na swiat Aktora cierpiącego, Drukarnia Opactwa Cystersów w Oliwie 1717 [...].,

3. Mszał uratowany z pożaru kościoła p.w. św. Józefa w Kasparusie;

4. Biblia Lutra, 1575r, kodeks ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu;

5. Marii Nizolii, Brixellensis in M.T. Ciceronem observationes. Coelii Secundi 28/K03, kodeks ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu.

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 w związku z sytuacją epidemiologiczną zajęcia przeprowadzono w formie hybrydowej: 28 godz. ze 135 odbyło się zdalnie. 64 godz. przeniesiono na semestr letni 2020/21, w konsekwencji zaliczenie i ocenę również przesunięto na koniec semestru letniego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 135 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Komsta-Sławińska, Marta Nalaskowska, Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Karolina Komsta-Sławińska, Marta Nalaskowska, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

w cyklu 2022/23 konserwacja-restauracja prowadzona jest przy następujących obiektach:

1. D. Marcus Evangelista. Rodolphi Gualtheri Tigurini in Evangelium Jesu Christi secundum Marcum Homiliae CXXXIX. Zurych 15(61).

2. Stanisław Skibicki, Przygotowanie do przimowania Sakramentu Nayświętszego, Lublin 1689 r. Przygotowanie do dobrej i szczęśliwej śmierci, Kalisz 1685 r., sygn. 150171150172, ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej.

3. Biblia Lutra, 1575r, kodeks ze zbiorów Biblioteki UMK w Toruniu.

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)