Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji ceramiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKC-4Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia konserwacji ceramiki
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiadomości z dziedziny profilaktycznej konserwacji kamieni naturalnych i sztucznych, metod i materiałów służących wzmacnianiu i uzupełnianiu ubytków w kamiennych obiektach zabytkowych. Wiadomości z dziedziny chemii z zakresu programu nauczania w szkole średniej oraz na pierwszym roku studiów na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Wiadomości z wykładów: Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

- Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godzin,

- Godziny niekontaktowe: 70 godzin

Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta – zebranie niezbędnych materiałów do zajęć oraz zapoznanie się z wymaganą literaturą,

Czas wymagany do przygotowania opisu i dokumentacji z przeprowadzanych prac (zaliczenie na ocenę).

Efekty uczenia się - wiedza:

- Zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków. K_W04

- Posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich. K_W05

- Zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków. K-W06

- Zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki. K_W07

- Zna podstawy historii i teorii ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki i zabytków. K_W08

- Posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych. K_W09

- Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy K_W13

- Posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego. K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

- Umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich. K_U01

- Potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych. K_U02

- Potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku. K_U03

- Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego. K_U04

- Posiada umiejętność wykonywania większości zabiegów konserwatorskich i restauratorskich. K_U05

- Potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków. K_U06

- Potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych. K_U08

- Posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej. K_U09

- Rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych. K_U10

- Potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych. K_U13

- Potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich. K_U14

- Umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac konserwatorskich. K_U16


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji. K_K01

- Ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej. K_K02

- Ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K_K03

- Ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich. K_K04

- Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich. K_K05

- Potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. K_K06

- Rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. K_K07

- Rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich. K_K08


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia– indywidualna lub grupowa praca studentów przy obiektach zabytkowych poddawanych szeroko płaszczyznowym pracom konserwatorskim i restauratorskim przeprowadzanych pod kierunkiem prowadzącego, wzbogacona o metodę podającą, wyjaśnienie lub/i objaśnienie niezrozumiałych treści niezbędnych do dalszego prawidłowego przebiegu prac przy obiekcie zabytkowym.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych z ceramiki. Utrwalenie wiadomości z wykładów: Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika.

Pełny opis:

Student w ramach zajęć praktycznych, przeprowadza pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, konserwację i restaurację zabytkowego obiektu ceramicznego, na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika, a także wcześniejszych badań historycznych, technologicznych oraz po opracowaniu wytycznych konserwatorskich wraz z programem prac konserwacji zachowawczej bądź restauracji zabytku.

Literatura:

Literatura z zakresu historii sztuki dotycząca konserwowanego obiektu ceramicznego lub analogicznych.

Dokumentacje konserwatorskie i prace magisterskie studentów ZKEiDA (biblioteka Zakładu)

Dokumentacje technologiczne obiektów dyplomowych wykonywane przez studentów ZKEiDA w Zakladzie Technologii i Technik Malarskich

Profilaktyczna Konserwacja Kamiennych Obiektów Zabytkowych, skrypt UMK, 1993

Zabytki Kamienne i Metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red.

W. Domasłowskiego, UMK Toruń 2011

W.Domasłowski, M.Kęsy-Lewandowska J.Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, wyd. UMK Toruń 1998,

Pravoslav Rada, Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993.

Richard A. Eppler, Douglas R. Eppler, Glazes and glass coatings, Westerville, The American Ceramic Society, 2000.

Cronyn J. M., The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4.

Danuta Kleinrok, Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.3, Warszawa 1978.

Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.1, Warszawa 1974

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia i oceny jest systematyczna obecność na zajęciach, przeprowadzenie zaplanowanych zabiegów konserwatorskich przy obiekcie i przekazanie prowadzącemu częściowej dokumentacji prac konserwatorskich w wyznaczonym terminie. W trakcie trwania zajęć dopuszcza się dwie regulaminowe nieobecności (odpowiadające trzem spotkaniom). Przekroczenie tej liczby bez okazania zwolnienia lub innego usprawiedliwiającego dokumentu wiąże się z automatyczną rezygnacją z zajęć, tj. brakiem zaliczenia.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zaręba
Prowadzący grup: Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych z ceramiki. Utrwalenie wiadomości z wykładów: Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika.

Pełny opis:

Student w ramach zajęć praktycznych, przeprowadza pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, konserwację i restaurację zabytkowego obiektu ceramicznego, na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika, a także wcześniejszych badań historycznych, technologicznych oraz po opracowaniu wytycznych konserwatorskich wraz z programem prac konserwacji zachowawczej bądź restauracji zabytku.

Literatura:

Literatura z zakresu historii sztuki dotycząca konserwowanego obiektu ceramicznego lub analogicznych.

Dokumentacje konserwatorskie i prace magisterskie studentów ZKEiDA (biblioteka Zakładu)

Dokumentacje technologiczne obiektów dyplomowych wykonywane przez studentów ZKEiDA w Zakladzie Technologii i Technik Malarskich

Profilaktyczna Konserwacja Kamiennych Obiektów Zabytkowych, skrypt UMK, 1993

Zabytki Kamienne i Metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red.

W. Domasłowskiego, UMK Toruń 2011

W.Domasłowski, M.Kęsy-Lewandowska J.Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, wyd. UMK Toruń 1998,

Pravoslav Rada, Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993.

Richard A. Eppler, Douglas R. Eppler, Glazes and glass coatings, Westerville, The American Ceramic Society, 2000.

Cronyn J. M., The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4.

Danuta Kleinrok, Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.3, Warszawa 1978.

Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.1, Warszawa 1974

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zaręba
Prowadzący grup: Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych z ceramiki. Utrwalenie wiadomości z wykładów: Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika.

Pełny opis:

Student w ramach zajęć praktycznych, przeprowadza pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, konserwację i restaurację zabytkowego obiektu ceramicznego, na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika, a także wcześniejszych badań historycznych, technologicznych oraz po opracowaniu wytycznych konserwatorskich wraz z programem prac konserwacji zachowawczej bądź restauracji zabytku.

Literatura:

Literatura z zakresu historii sztuki dotycząca konserwowanego obiektu ceramicznego lub analogicznych.

Dokumentacje konserwatorskie i prace magisterskie studentów ZKEiDA (biblioteka Zakładu)

Dokumentacje technologiczne obiektów dyplomowych wykonywane przez studentów ZKEiDA w Zakladzie Technologii i Technik Malarskich

Profilaktyczna Konserwacja Kamiennych Obiektów Zabytkowych, skrypt UMK, 1993

Zabytki Kamienne i Metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red.

W. Domasłowskiego, UMK Toruń 2011

W.Domasłowski, M.Kęsy-Lewandowska J.Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, wyd. UMK Toruń 1998,

Pravoslav Rada, Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993.

Richard A. Eppler, Douglas R. Eppler, Glazes and glass coatings, Westerville, The American Ceramic Society, 2000.

Cronyn J. M., The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4.

Danuta Kleinrok, Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.3, Warszawa 1978.

Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.1, Warszawa 1974

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zaręba
Prowadzący grup: Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych wykonanych z ceramiki. Utrwalenie wiadomości z wykładów: Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika.

Pełny opis:

Student w ramach zajęć praktycznych, przeprowadza pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, konserwację i restaurację zabytkowego obiektu ceramicznego, na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu Naturalne i Sztuczne Kamienie w Rzeźbie i Architekturze – ceramika, a także wcześniejszych badań historycznych, technologicznych oraz po opracowaniu wytycznych konserwatorskich wraz z programem prac konserwacji zachowawczej bądź restauracji zabytku.

Literatura:

Literatura z zakresu historii sztuki dotycząca konserwowanego obiektu ceramicznego lub analogicznych.

Dokumentacje konserwatorskie i prace magisterskie studentów ZKEiDA (biblioteka Zakładu)

Dokumentacje technologiczne obiektów dyplomowych wykonywane przez studentów ZKEiDA w Zakladzie Technologii i Technik Malarskich

Profilaktyczna Konserwacja Kamiennych Obiektów Zabytkowych, skrypt UMK, 1993

Zabytki Kamienne i Metalowe ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, pod red.

W. Domasłowskiego, UMK Toruń 2011

W.Domasłowski, M.Kęsy-Lewandowska J.Łukaszewicz, Badania nad konserwacją murów ceglanych, wyd. UMK Toruń 1998,

Pravoslav Rada, Techniki ceramiki artystycznej, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1993.

Richard A. Eppler, Douglas R. Eppler, Glazes and glass coatings, Westerville, The American Ceramic Society, 2000.

Cronyn J. M., The Elements of Archaeological Conservation. London & New York: Routledge, 2005. ISBN 0-415-01207-4.

Danuta Kleinrok, Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.3, Warszawa 1978.

Marian Kordek, Technologia ceramiki, cz.1, Warszawa 1974

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)