Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia konserwacji i restauracji elementów snycerskich i ram

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKES-5Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia konserwacji i restauracji elementów snycerskich i ram
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Od studenta wymaga się wiadomości, które były przedmiotem prowadzonego na II roku wykładu, poświęconego problematyce konserwacji i restauracji rzeźby polichromowanej, poszerzone o wiedzę i umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie zajęć dotyczących konserwacji i restauracji tego rodzaju zabytków. Rozpoczynając pracę powinien potrafić określić stan zachowania obiektu, jego potrzeby konserwatorskie i zasugerować kolejność planowanych działań. Mając już pewną wiedzę na temat stosowanych metod i środków powinien potrafić zasugerować odpowiednie i uzasadnić proponowany wybór.

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe 60

praca własna studenta pogłębianie wiedzy, przygotowanie do zajeć 30

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności;

K_W04 zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków;

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich;

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków;

K_W07 zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki;

K_W08 zna podstawy historii i teorii ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki i zabytków;

K_W09 posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych;

K_W12 zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich;

K_W13 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku,określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich;

K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnianiem oryginału i warstw wtórnych;

K_U03 potrafi określić główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku;

K_U04 posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego;

K_U05 posiada umiejętność wykonania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich;

K_U06 potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków;

K_U07 posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków;

K_U08 potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych

K_U09 - posiada umiejętność opracowania kompleksowego dokumentacji konserwatorskiej

K_U13 - potrafi wykorzystywać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych

K_U14 - potrafi wykorzystywać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich

K_U16 - umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac konserwatorskich

K_U17 - jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K_U22 - potrafi przedstawiać wyniki swojej pracy w postaci multimedialnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K02 - ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K03 - ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K_K04 - ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich

K_ K05 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

K_K06 - potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K_K07 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego

K_K08 - rozumie znaczenia kształtowania estetyki dzieła jako wynik prac konserwatorsko-restauratorskich

Literatura:

Bjerre H., Frame state of the art, Kopenhaga 2008.

Ford & Mimmack, The art and science of gilding. A handbook of information for picture framer, Rochester, Nowy Jork 1909.

Huckel A., Picture Frame in the Nineteenth Century, (w:) Gilded Wood, Conservation and History, Madison, Connrcticut 1991.

Mielniczuk T., Grzegorzewski B., Historia ramy do obrazu, Warszawa 1977.

Payne J., Framing Nineteenth Century Picture Frames 1837-1935, Victoria Australia 2007.

Raszewski Z., Zabojszcz W., Masy wyciskowe i gipsy, Katowice 2010.

Sierszynska U., Uzupełnienia ubytków pozłoty w ramach złoconych, praca magisterska, ZKMiRP UMK, Toruń 1983 maszynopis dostępny w archiwum ZKMiRP.

Stachera J., Materiały stosowane do uzupełniania powierzchni srebrzonych. [w:] Badania Technologii i technik Malarskich, Konserwacja Dzieł Sztuki, Kopia, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr art. kons. Józefowi Flikowi pod redakcją Justyny Olszewskiej-Świetlik, UMK Toruń 2007, s. 203-221.

Stachera J., Werniksy i lakiery barwne do ochrony powierzchni posrebrzonych, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, nr 3 – 4, 2004, s. 18 – 25.

Swaczyna I. Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995 .

Wantuch-Jarkiewicz K., Renesansowa rama z Muzeum Narodowego w poznaniu. Analiza stylistyczna prób rekonstrukcji brakujących elementów, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXII, Toruń 2002, s. 209-222.

Wantuch-Jarkiewicz K., Rama do obrazu w służbie kształtowania wnętrza, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXIX, Toruń 2010, s. 85-89.

Wantuch-Jarkiewicz K., Złocone ramy do obrazów: konserwacja i restauracja w zarysie, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XL, Toruń 2011, s. 275-284.

Wantuch-Jarkiewicz K., Ramy do obrazów: cechy konstrukcji i dekoracji, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLII, Toruń 2011, s. 209-249.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec każdego z dwóch semestrów cyklu dydaktycznego.

Student oceniany jest na podstawie zaangażowania w realizowane prace, jakości ich wykonania, umiejętności stawiania i rozwiązywania napotkanych problemów konserwatorskich i restauratorskich. Pod uwagę brana jest również obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Stachera
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Kinga Szczepińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązuje literatura dotycząca konserwacji i restauracji zabytków drewnianych, a także podana przy podstawowych informacjach o przedmiocie. Obiekty, będące przedmiotem prac na zajęciach, wymagają dopełnienia literatury o pozycje im dedykowane.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Stachera, Kinga Szczepińska
Prowadzący grup: Jacek Stachera, Kinga Szczepińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązuje literatura dotycząca konserwacji i restauracji zabytków drewnianych, a także podana przy podstawowych informacjach o przedmiocie. Obiekty, będące przedmiotem prac na zajęciach, wymagają dopełnienia literatury o pozycje im dedykowane.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Stachera, Kinga Szczepińska
Prowadzący grup: Daria Piasecka, Jacek Stachera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązuje literatura dotycząca konserwacji i restauracji zabytków drewnianych, a także podana przy podstawowych informacjach o przedmiocie. Obiekty, będące przedmiotem prac na zajęciach, wymagają dopełnienia literatury o pozycje im dedykowane.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)