Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka konserwatorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PKo-1Z-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka konserwatorstwa
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury (s1)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- czytanie literatury- 5

- przygotowanie do egzaminu- 10


Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę na temat teorii ochrony i konserwacji zabytków (K_W06).

W2: ma elementarną wiedzę o powiązaniach między dyscyplinami humanistycznymi wynikającymi ze specyfiki ochrony dóbr kultury (K_W10).

W3: ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu instytucji ochrony zabytków (K_W23).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami właściwymi dla ochrony zabytków (K_U07).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu swojej wiedzy - swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego. (K_K01).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia wykładowe prowadzone są jako konwencjonalny wykład informacyjny. Przekazywane treści są ilustrowane prezentacjami multimedialnymi, w których obok materiału ikonograficznego przedstawiane są wybrane fragmenty najważniejszych dokumentów międzynarodowych i krajowych, a także teksty teoretyczne mające największy wpływ na kształtowanie współczesnych praktyk konserwatorskich.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem wykładów jest wprowadzenie studentów w problematykę działalności konserwatorskiej, a także zapoznanie ich z tradycją toruńskiej szkoły konserwacji zabytków oraz omówienie oferty dydaktycznej na specjalności konserwatorstwo kierunku Ochrona dóbr kultury.

Pełny opis:

1-2. Podstawowe terminy z zakresu konserwatorstwa, przedmiot i metody działań konserwatorskich, dawne i współczesne koncepcje konserwatorstwa - najważniejsze międzynarodowe dokumenty konserwatorskie.

3. Prawna ochrona zabytków w Polsce, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r., struktura organizacyjna i działalność służb konserwatorskich, schemat organizacyjny procesu konserwatorskiego, omówienie najważniejszych etapów.

4. Prezentacja oferty dydaktycznej na specjalności konserwatorstwo – studia I stopnia, prezentacja oferty dydaktycznej na specjalności konserwatorstwo – studia II stopnia.

5. Egzamin

Literatura:

1. Marian Arszyński, Idea, pamięć, troska. Rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działania na rzecz ich zachowania od starożytności do połowy XX wieku, Malbork 2007;

2. Jerzy Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918, Warszawa 1975;

3. Janusz Pasierb, Ochrona zabytków sztuki sakralnej, Warszawa 1995;

4. Iwona Szmelter, Monika Jadzińska (red.), Sztuka konserwacji i restauracji The Art. Of Conservation and Restoration, Warszawa 2005;

5. Bogusław Szmygin, Kształtowanie koncepcji zabytku i doktryny konserwatorskiej w Polsce w XX w., Lublin 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

egzamin pisemny ( W1, W3)

Kryteria oceniania:

0-10 (50%) - ndst

11-12 (52-60%) - dst

13-14 (62-70%) - dst plus

15-16 (72-80%) - db

17-18 (82-90%) - db plus

19-20 (92-100%) - bdb

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Janusz Krawczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.