Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia oprawy i zabezpieczania i obiektów zabytkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-POZ-2L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia oprawy i zabezpieczania i obiektów zabytkowych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Od studenta przed rozpoczęciem nauki oczekuje się wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach wszystkich przedmiotów realizowanych na 1. roku studiów, na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki.


Konieczne jest posiadanie podstawowych narzędzi: kostki introligatorskiej, linijki metalowej do mierzenia oraz cięcia materiałów, kątomierza, nożyka introligatorskiego, skalpela (obsadka + kilka ostrzy), płaskiego pędzla z włosia naturalnego, najlepiej bez metalowej "skuwki", o szer max 3 cali, płaskiego pędzla z włosiem syntetycznym (nr 15 - 25), punktak, ściereczka z mikrofibry do "czystych" prac introligatorskich, dla celów ochrony osobistej - fartucha.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 45

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (zapoznanie się z literaturą przedmiotu, korygowanie błędów w pracach, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć, wykonywanie projektów opraw i zabezpieczeń: 7,5 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin na ocenę, powtórzenie materiału do egzaminu poprawkowego): 7,5 godzin

Łącznie 60 godzin

Punkty ECTS: 2 pkt


Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z tworzeniem projektu oprawy lub innej formy zabezpieczenia zabytków papierowych i skórzanych K_W01


Zna elementarną terminologię z zakresu materiałoznawstwa introligatorskiego w opracowywanym w wykładanym przedmiocie zakresie K_W02


Posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa materiałów introligatorskich stosowanych w oprawie i zabezpieczaniu zabytków papierowych i skórzanych K_W05


Zna podstawowe metody badań materiałów introligatorskich oraz sposoby posługiwania się narzędziami niezbędne do wykonania opraw obiektów zabytkowych i artystycznych K_W06


Posiada elementarną wiedzę o prawidłowym i bezpiecznym wykorzystaniu narzędzi i urządzeń introligatorskich oraz o higienie pracy K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

Rozpoznaje rodzaje i właściwości materiałów introligatorskich K_U10


Posiada umiejętności warsztatowe i potrafi zrealizować swoją wizję artystyczną w zakresie wybranych form oprawy i zabezpieczania zabytków papierowych i skórzanych K_U11


Potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w artystycznych pracach introligatorskich K_U13


Potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne przy wykonywaniu opraw funkcjonalnych, dopasowanych do struktury obiektu zabytkowego lub artystycznego i posiadających wysoki walor estetyczny K_U14, K_U11


Umie podejmować samodzielne decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac mających na celu oprawę i/lub wykonanie zabezpieczenia służącego do przechowywania obiektów zabytkowych K_U16


Jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami (inwestorzy, decydenci – z jednej strony, z drugiej – odbiorcy, użytkownicy) w ramach zagadnień introligatorskich związanych z oprawą i bezpiecznym przechowywaniem obiektów zabytkowych K_U17


Ma umiejętności językowe z zakresu specjalistycznego słownictwa introligatorskiego K_U19


Posiada umiejętność swobodnego wypowiadania się i argumentowania z zakresu omawianych zagadnień K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i profesjonalizmu w działaniach konserwatorskich K_K02


Ma świadomość i rozumie skutki działań konserwatorskich (w tym odpowiedniego zabezpieczenia zabytku po konserwacji), ich wpływu na zabytek i związanej z tym odpowiedzialności K_K03


Zna ograniczenia własnej wiedzy, konieczność jej ciągłego pogłębiania, dopasowywania projektu do indywidualnych wymagań (struktura, budowa, funkcje) obiektów zabytkowych i artystycznych które zostaną oprawione K_K05


Rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich K_K08


Metody dydaktyczne:

Metody teoretyczne:

• Wyjaśnienie i opis poszczególnych etapów pracy

• Dyskusja dotycząca przedstawianego do realizacji projektu

Metody praktyczne:

• Ćwiczenia przedmiotowe

• Pokazy

• Metoda projektu – wykonanie projektu i jego realizacja - z zakresu introligatorstwa artystycznego z uwzględnieniem możliwości zastosowania go w zabezpieczaniu obiektów zabytkowych

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Poprzez cykl ćwiczeń zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy z dziedziny materiałoznawstwa konserwatorskiego i introligatorskiego, elementarne zapoznanie z tradycyjnym i współczesnym warsztatem introligatora, zapoznanie z terminologią konserwatorską w zakresie introligatorstwa, przekazanie wiedzy o zasadach konstruowania odpowiednich opakowań ochronnych do zabytków (pudła, obwoluty, futerały, passe-partou’t). Wiedza obejmuje zarówno podstawy teoretyczne jak i praktyczne umiejętności nabyte podczas realizacji poszczególnych ćwiczeń.

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje studenta do pracy z zabytkami na podłożu papierowym i skórzanym. Istotnym elementem kształcenia jest rozwijanie i udoskonalanie własnych zdolności estetycznych. Podczas kolejnych ćwiczeń stopniowo zmienia się zakres i stopień trudności wykonywanych prac.

Zajęcia kursowe wykorzystujące efekty kształcenia w ramach przedmiotu

Pracownia oprawy i zabezpieczania i obiektów zabytkowych:

- Pracownia tradycyjnych technik introligatorskich III r., sem. 5, 6.

-Wszystkie Pracownie konserwacji - restauracji oraz Pracownia konserwatorska w ramach trwania studiów (niezbędne opakowania ochronne wykonywane do obiektów zabytkowych)

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza teoretyczna z zakresu introligatorstwa artystycznego oraz ćwiczone są praktyczne umiejętności jej zastosowania. Student pracuje z materiałami współczesnymi nawiązującymi właściwościami do materiałów zabytkowych, co przygotowuje go do późniejszej pracy już z samymi zabytkami. Tematyka przedmiotu obejmuje wiadomości z dziedziny materiałoznawstwa introligatorskiego i konserwatorskiego (wiadomości o klejach, wytworach papierniczych, tkaninach stosowanych w oprawach i skórze). Prezentowane są i ćwiczone umiejętności rozpoznawania wybranych własności wytworów papierniczych (np. ustalenie anizotropii, stopnia zaklejenia itp). W ramach zajęć student poznaje tradycyjny i współczesny warsztat introligatora (obsługa urządzeń i narzędzi). Przedstawiana jest podstawowa terminologia introligatorska i konserwatorska w zakresie introligatorstwa.

Podczas kolejnych ćwiczeń praktycznych w semestrze zimowym przekazywana jest wiedza o zasadach konstruowania odpowiednich opakowań ochronnych do zabytków (pudła, obwoluty, futerały, passe-partout). Student samodzielnie analizuje przedstawione przez prowadzącego przykładowe realizacje projektów z zakresu introligatorstwa, a następnie samodzielnie projektuje opakowanie i po przedyskutowaniu projektu z prowadzącym wykonuje prace.

Semestr letni jest poświęcony przede wszystkim nauce wykonywania opraw w postaci różnych rodzajów passe-partout dla obiektów płaskich, takich jak grafiki, obrazki malowane na papierze, a także zdobyciu podstawowej wiedzy na temat zasad ich prawidłowego kontaktowego i bezkontaktowego montażu.

Reasumując, poprzez zdobycie powyższych umiejętności, zasadniczym celem przedmiotu jest rozwijanie „myślenia konserwatorskiego” nawet w pracach z materiałami współczesnymi, wprowadzanie w praktykę zdobywanej wiedzy, nabycie biegłości w pracach manualnych a także umiejętności argumentowania przy podejmowanych decyzjach dotyczących planowania i sposobu wykonania prac.

Literatura:

Literatura dostępna na terenie bibliotek UMK

R. J. Wolfe, Marbled paper : its history, techniques and patterns, Philadelphia 1990.

S. Jakucewicz, Papiery ozdobne / text & cover, Warszawa 2006.

S. Jakucewicz, Papier w poligrafii, Warszawa 1999.

M. Gąsiorowska, Oprawy artystyczne XIII - XVIII w. w zbiorach Czartoryskich w Krakowie: wybór zabytków, Kraków 1952.

S. Magdzik, Introligatorstwo przemysłowe, Warszawa 1992.

M. W. Bałandin, W. Tacikowski, Introligatorstwo przemysłowe, Warszawa 1956.

Z. Piszczek, Introligatorstwo : program praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych, Warszawa 1976.

S. Magdzik, Introligatorstwo przemysłowe : podręcznik dla technikum, Warszawa 1988.

Polska Gazeta Introligatorska, z lat 1928-1934.

S. Magdzik, Ćwiczenia laboratoryjne z technologii introligatorstwa przemysłowego, Warszawa 2001.

M. Bałandin, Wskazówki dla introligatora, Warszawa 1951.

M. Brown, Boxes for the protection of rare books: Their design and construction, Washington 1982.

A. Semkowicz Aleksander, Introligatorstwo. Kraków 1948

D. Vogel, P. Maurer, Marbling. A complete beautiful patterned papers and fabrics, New York, 1991.

Literatura dodatkowa

Kosek, J.M., Conservation Mounting for Prints and Drawings: A Manual Based on Current Practice at the British Museum, London 2004.

J. Rayner, J.M. Kosek, and B. Christensen, Art on Paper: Mounting and Housing, London 2005.

Keynan, D., J. Barten, and E. Estabrook, Installation Methods for Robert Ryman's Wall-Mounted Works, The Paper Conservator 2007, 31, pp. 7-16.

M. Smith, Matting and Hinging Works of Art on Paper. Washington, 1981.

A. B. Craddock, Construction Materials for Storage and Exhibition, [w:] Conservation Concerns: A Guide for Collectors and Curators, K. Bachmann, ed., Washington 1992, pp. 23–28.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Obserwacja pracy studenta podczas zajęć:

- aktywności oraz bieżącego przyswajania uzyskanej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa introligatorskiego (K_W05, K_W01, K_W06).

- precyzji i czystości w wykonywanych pracach introligatorskich, dokładnego i prawidłowego zwymiarowania obiektów zabytkowych, artystycznych, które poddawane są oprawianiu (K_U13, K_U14, K_U11)

- prawidłowego obchodzenia się z zabytkiem. (K_U16, K_K02, K_K03)

- prawidłowego wykorzystania materiałów introligatorskich (K_U10),

(odpowiednich decyzji aby nie marnować materiałów introligatorskich) (K_U10),

Oceny wstępnych projektów/szkiców zaplanowanych prac,

-prawidłowego określenie właściwości materiałów introligatorskich(K_U19)

Oceny wykonanych prac studentów podczas zajęć

Kryteria oceniania:

Wszystkie zaplanowane prace przez prowadzącego muszą być poprawnie wykonane pod względem technicznym, estetycznym i artystycznym

Semestr zimowy:

prawidłowo wykonane i zatwierdzone przez prowadzącego projekty i przestrzenne formy ochronne dla różnych rodzajów obiektów zabytkowych.

Semestr letni:

Prawidłowo wykonane pod względem technicznym i estetycznym oprawy passe - partout (projekty wykonane samodzielnie przez studentów i zatwierdzone przez prowadzącego). Studenci są zobowiązani do samodzielnego montażu prac w wykonanej oprawie. Oprawy obiektów artystycznych takich jak rysunki, malarstwo na podłożu papierowym oraz grafiki musza być wykonane zgodnie z zasadami obowiązującymi w konserwacji dzieł sztuki o podłożu papierowym.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części ogólnej

Pełny opis:

jak w części ogólnej

Literatura:

jak w części ogólnej

Uwagi:

jak w części ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części ogólnej

Pełny opis:

jak w części ogólnej

Literatura:

jak w części ogólnej

Uwagi:

jak w części ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jutrzenka-Supryn
Prowadzący grup: Dorota Jutrzenka-Supryn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

jak w części ogólnej

Pełny opis:

jak w części ogólnej

Literatura:

jak w części ogólnej

Uwagi:

jak w części ogólnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)