Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Praktyki zawodowe (3 tygodnie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PR-33-KIR-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe (3 tygodnie)
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem praktyki odbywającej się w wakacje student w terminie do 30 czerwca powinien przedstawić prodziekanowi ds. kształcenia i organizacji studiów WSP lub opiekunowi praktyk następujące dokumenty:

• umowę o odbywaniu studenckiej praktyki zawodowej sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze stron);

• plan praktyki zawodowej ustalony z osobą odpowiedzialną w zakładzie pracy, zaakceptowany przez kierownika zakładu danej specjalności

• kopię imiennego dokumentu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.


Całkowity nakład pracy studenta:

168 godz. pracy w instytucji w której odbywa się praktyka zawodowa

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W02: wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju

K_W03: ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności

K_W04: zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01: umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich

K_U05: posiada umiejętność wykonywania zabiegów konserwatorskich i restauratorskich realizowanych w trakcie praktyk zawodowych

K_U06: potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków

K_U09: posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiejEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K02: ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K03: ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje


Metody dydaktyczne:

Praca indywidualna lub zespołowa pod kierunkiem opiekuna - pracownika pracowni w której student odbywa praktykę. Student wykonuje praktyczne zabiegi konserwatorskie związane z projektami konserwatorskim prowadzonymi przez daną instytucję.


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Praktyka zawodowa - 168 godzin pracy.

Pełny opis:

Praktyka odbywa się w zakładach pracy, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach kulturalno-oświatowych krajowych lub zagranicznych wskazanych przez Uczelnię bądź zaproponowanych przez studenta. Są to pracownie konserwatorskie mieszczące się w muzeach, bibliotekach, archiwach lub w firmach konserwatorskich różnej specjalności. Student zapoznaje się z charakterem pracy pracowni konserwatorskiej. Pod kierunkiem opiekuna uczestniczy w projektach realizowanych przez daną instytucję. Są to prace konserwatorsko-restauratorskie, prace o charakterze konserwacji zachowawczej i zapobiegawczej. Student poznaje współczesny rynek pracy konserwatora-restauratora dzieł sztuki. Wiedzę teoretyczną i praktyczną poznaną w trakcie zajęć dydaktycznych na studiach wykorzystuje w/w zakresach działań. .

Literatura:

Dotyczy zadań wykonywanych na praktykach zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

W terminie do 30 dni po zakończeniu praktyki student ma obowiązek złożyć u opiekuna praktyk następujące dokumenty:

• wniosek o zaliczenie praktyki zawodowej;

• zaświadczenie o odbyciu praktyki i formularz oceny studenta;

• dziennik praktyki podpisany przez opiekuna z zakładu pracy .

6. Na podstawie ww. dokumentów opiekun praktyk dokonuje zaliczenia praktyki w systemie USOS.

7. Dokumenty potwierdzające zaliczenie praktyki opiekun praktyk przekazuje do dokumentacji studenta znajdującej się w dziekanacie.

Praktyki zawodowe:

jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 168 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Iwaszczuk, Katarzyna Polak, Katarzyna Zapolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 168 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Iwaszczuk, Katarzyna Zapolska, Anna Zaręba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 168 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Iwaszczuk, Katarzyna Zapolska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Skrócony opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Pełny opis:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Literatura:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Uwagi:

patrz podstawowe informacje o przedmiocie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)