Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy rekonstrukcji snycerskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PRS-3Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy rekonstrukcji snycerskiej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość technik snycerskich stosowanych w konserwacji dzieł sztuki.

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt. ECTS


Godziny realizowane z udziałem nauczyciela, godziny kontaktowe: 45Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 - posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich


K_W07 - zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki


K_W09 - posiada wiedzę dawnych technologii i technik artystycznych


K_W13 - ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U03 - potrafi określić główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku


K_U13 - potrafi wykorzystywać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych


K_U14 - potrafi wykorzystywać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich


K_U17 - jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K02 - ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej


K_ K05 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich


K_K08 - rozumie znaczenia kształtowania estetyki dzieła jako wynik prac konserwatorsko-restauratorskich

Metody dydaktyczne:

- metoda ćwiczeniowa koordynowana przez prowadzącego

- prezentacja zdjęciowa wraz z omówieniem

- pokaz

- instruktaż w zakresie warsztatowo-technicznym z uwzględnieniem bhp


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Prowadzący:

dr hab. Sebastian Mikołajczak, prof. UMK

dr Stanisław Kośmiński

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawami technik snycerskich, oraz warsztatem obróbki drewna, skrawania, klejenia. Ćwiczenia i wykłady ukierunkowane są na potrzeby konserwacji i restauracji rzeźby drewnianej.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy Rekonstrukcji Snycerskiej realizowany jest w formie ćwiczeń i prezentacji. Program opiera się na podstawowych zagadnieniach warsztatowych snycerstwa, czyli sztuki rzeźbienia w drewnie.

Realizowane bloki tematyczne:

Techniki rzeźby ornamentalnej: relief wklęsły, relief wypukły, relief ażurowy

- obróbka formy przestrzennej

- rekonstrukcja detalu rzeźbiarskiego

- problematyka w warsztatu rzeźbiarskiego w kontekście stylu historycznego.

Zagadnienia techniczne i technologiczne.

- zapoznanie z warsztatem - narzędziami

- obróbka drewna :cięcie drewna, skrawanie, szlifowanie

- budowa i właściwości drewna

- klejenie drewna w obiektach rzeźbiarskich

- konstrukcja i rekonstrukcja w obiektach rzeźbiarskich, czopowanie, wstawki, fleki (zgodne ze strukturą i budową drewna)

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec semestru dydaktycznego.

Student/ka oceniany/a jest na podstawie poprawności i poziomu realizacji ćwiczeń oraz zaangażowania w realizowane ćwiczenia.

Pod uwagę brana jest także obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Sebastian Mikołajczak, dr Stanisław Kośmiński

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technik snycerskich, oraz warsztatem obróbki drewna, skrawania, klejenia. Ćwiczenia i wykłady ukierunkowane są na potrzeby konserwacji - rekonstrukcji rzeźbiarskich obiektów zabytkowych.

Pełny opis:

1. Wykonanie w drewnie w technice reliefu wybranego ornamentu na podstawie przygotowanych materiałów źródłowych i dokumentacji.

2. Wykonanie uzupełnienia w drewnie - flek, wstawka, czop (zgodne ze strukturą i budową drewna).

3. Praca przy obiekcie zabytkowym - wykonanie uzupełnienia z drewna lub rekonstrukcja brakującego fragmentu (ćwiczenie pokazowe).

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Stanisław Kośmiński

Zajęcia mają na celu praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii drewna oraz prac snycerskich. Student/ka zapozna się ze wszystkimi etapami rekonstrukcji snycerskiej począwszy od analizy dokumentacji, doboru i przygotowania odpowiedniego materiału, poprzez poznanie metod obróbki drewna podstawowymi narzędziami, po wykonanie określonego elementu z zakresu snycerstwa ornamentalnego. Student/ka zdobędzie umiejętność oceny poprawności i jakości rzeźbiarskich działań rekonstrukcyjnych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu każdy student/ka wykona następujące ćwiczenia:

1. Wykonanie w drewnie wybranego elementu ornamentalnego na podstawie dokumentacji zdjęciowej lub obiektu wzorcowego.

2. Wykonanie uzupełnienia w drewnie - flek, wstawka, czop

3. Uczestnictwo w pracy zespołowej przy realizacji wieloelementowej rekonstrukcji, np: gloria, fiala.

Podczas zajęć student/ka zapozna się z następującymi zagadnieniami:

- rozpoznawanie podstawowych gatunków drewna stosowanych w snycerstwie

- znajomość podstawowych wad drewna, dobór materiału rzeźbiarskiego

- zasady BHP podczas ręcznej pracy narzędziami w drewnie

- podstawy ostrzenia dłut

- nazewnictwo i sposób użytkowania podstawowych ręcznych narzędzi snycerskich i stolarskich.

- zasady klejenia drewna

- stosowanie kołków, czopów, fleków, wstawek

- metody wstępnej obróbki drewna

- analiza formy ornamentu

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Stanisław Kośmiński

Zajęcia mają na celu praktyczne zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu technologii drewna oraz prac snycerskich. Student/ka zapozna się ze wszystkimi etapami rekonstrukcji snycerskiej począwszy od analizy dokumentacji, doboru i przygotowania odpowiedniego materiału, poprzez poznanie metod obróbki drewna podstawowymi narzędziami, po wykonanie określonego elementu z zakresu snycerstwa ornamentalnego. Student/ka zdobędzie umiejętność oceny poprawności i jakości rzeźbiarskich działań rekonstrukcyjnych.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu każdy student/ka wykona następujące ćwiczenia:

1. Wykonanie w drewnie wybranego elementu ornamentalnego na podstawie dokumentacji zdjęciowej lub obiektu wzorcowego.

2. Wykonanie uzupełnienia w drewnie - flek, wstawka, czop

3. Uczestnictwo w pracy zespołowej przy realizacji wieloelementowej rekonstrukcji, np: gloria, fiala.

Podczas zajęć student/ka zapozna się z następującymi zagadnieniami:

- rozpoznawanie podstawowych gatunków drewna stosowanych w snycerstwie

- znajomość podstawowych wad drewna, dobór materiału rzeźbiarskiego

- zasady BHP podczas ręcznej pracy narzędziami w drewnie

- podstawy ostrzenia dłut

- nazewnictwo i sposób użytkowania podstawowych ręcznych narzędzi snycerskich i stolarskich.

- zasady klejenia drewna

- stosowanie kołków, czopów, fleków, wstawek

- metody wstępnej obróbki drewna

- analiza formy ornamentu

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)