Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Podstawy rekonstrukcji snycerskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PRS-3Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy rekonstrukcji snycerskiej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość technik snycerskich stosowanych w konserwacji dzieł sztuki.

Całkowity nakład pracy studenta:

2 pkt. ECTS


Godziny realizowane z udziałem nauczyciela, godziny kontaktowe: 60Efekty uczenia się - wiedza:

K_W05 - posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich


K_W06 - zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków


K_W07 - zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki


K_W08 - zna podstawy historii i teorii ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki i zabytków


K_W09 - posiada wiedzę dawnych technologii i technik artystycznych


K_W12 - zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich


K_W13 - ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich


K_U02 - potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginalnych i wtórnych warstw


K_U03 - potrafi określić główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku


K_U07 - posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków;


K_U13 - potrafi wykorzystywać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych


K_U14 - potrafi wykorzystywać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich


K_U17 - jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach


K_U22 - potrafi przedstawiać wyniki swojej pracy w postaci multimedialnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nie odtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji


K_K02 - ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej


K_K03 - ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje


K_K04 - ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich


K_ K05 - zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich


K_K07 - rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego


K_K08 - rozumie znaczenia kształtowania estetyki dzieła jako wynik prac konserwatorsko-restauratorskich

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

metoda ćwiczeniowa koordynowana przez prowadzącego


Praca o charakterze formalno-technicznym i analitycznym

- realizacja konkretnych zadań snycerskich z uwzględnieniem problematyki konserwacji i rekonstrukcji rzeźby polichromowanej

- instruktaż w zakresie warsztatowo technicznym z uwzględnieniem bhp

- komentarz problemowy dotyczący poszczególnych realizacji i uwarunkowań techniczno-warsztatowych oraz materiałowych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Prowadzący: dr hab. Sebastian Mikołajczak, prof. UMK, dr Stanisław Kośmiński

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technik snycerskich, oraz warsztatem obróbki drewna, skrawania, klejenia. Ćwiczenia i wykłady ukierunkowane są na potrzeby konserwacji - rekonstrukcji rzeźbiarskich obiektów zabytkowych.

Pełny opis:

Przedmiot Podstawy Rekonstrukcji Snycerskiej realizowany jest w formie ćwiczeń i wykładów. Program opiera się na podstawowych zagadnień warsztatowych techniki artystycznej obróbki drewna- snycerstwo, rzeźba w drewnie.

Realizowane bloki tematyczne:

Techniki artystycznej obróbki drewna- snycerstwo, rzeźba w drewnie.

- relief wklęsły

- relief wypukły

- relief ażurowy

- obróbka rzeźby przestrzennej

- ćwiczenie kreacyjne

- rekonstrukcja detalu rzeźbiarskiego

- problematyka w warsztatu rzeźbiarskiego w kontekście stylu historycznego.

Zagadnienia techniczne i technologiczne.

- zapoznanie z warsztatem - narzędziami

- obróbka drewna :cięcie drewna, skrawanie, szlifowanie

- budowa i właściwości drewna

- klejenie drewna w obiektach rzeźbiarskich

- konstrukcja i rekonstrukcja w obiektach rzeźbiarskich, czopowanie, wstawki, fleki (zgodne ze strukturą i budową drewna)

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na ocenę na koniec semestru dydaktycznego.

Student oceniany jest na podstawie stopnia i poziomu realizacji zadań, zaangażowania w realizowane ćwiczenia udokumentowane fotograficznie i opisowo.

Pod uwagę brana jest też obecność na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Egzamin
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Sebastian Mikołajczak, dr Stanisław Kośmiński

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technik snycerskich, oraz warsztatem obróbki drewna, skrawania, klejenia. Ćwiczenia i wykłady ukierunkowane są na potrzeby konserwacji - rekonstrukcji rzeźbiarskich obiektów zabytkowych.

Pełny opis:

1. Wykonanie w drewnie w technice reliefu wybranego ornamentu na podstawie przygotowanych materiałów źródłowych i dokumentacji.

2. Wykonanie uzupełnienia w drewnie - flek, wstawka, czop (zgodne ze strukturą i budową drewna).

3. Praca przy obiekcie zabytkowym - wykonanie uzupełnienia z drewna lub rekonstrukcja brakującego fragmentu (ćwiczenie pokazowe).

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Sebastian Mikołajczak, dr Stanisław Kośmiński

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technik snycerskich, oraz warsztatem obróbki drewna, skrawania, klejenia. Ćwiczenia i wykłady ukierunkowane są na potrzeby konserwacji - rekonstrukcji rzeźbiarskich obiektów zabytkowych.

Pełny opis:

1. Wykonanie w drewnie w technice reliefu wybranego ornamentu na podstawie przygotowanych materiałów źródłowych i dokumentacji.

2. Wykonanie uzupełnienia w drewnie - flek, wstawka, czop (zgodne ze strukturą i budową drewna).

3. Praca przy obiekcie zabytkowym - wykonanie uzupełnienia z drewna lub rekonstrukcja brakującego fragmentu (ćwiczenie pokazowe).

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Sebastian Mikołajczak, dr Stanisław Kośmiński

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technik snycerskich, oraz warsztatem obróbki drewna, skrawania, klejenia. Ćwiczenia i wykłady ukierunkowane są na potrzeby konserwacji - rekonstrukcji rzeźbiarskich obiektów zabytkowych.

Pełny opis:

1. Wykonanie w drewnie w technice reliefu wybranego ornamentu na podstawie przygotowanych materiałów źródłowych i dokumentacji.

2. Wykonanie uzupełnienia w drewnie - flek, wstawka, czop (zgodne ze strukturą i budową drewna).

3. Praca przy obiekcie zabytkowym - wykonanie uzupełnienia z drewna lub rekonstrukcja brakującego fragmentu (ćwiczenie pokazowe).

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Sebastian Mikołajczak, dr Stanisław Kośmiński

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technik snycerskich, oraz warsztatem obróbki drewna, skrawania, klejenia. Ćwiczenia i wykłady ukierunkowane są na potrzeby konserwacji - rekonstrukcji rzeźbiarskich obiektów zabytkowych.

Pełny opis:

1. Wykonanie w drewnie w technice reliefu wybranego ornamentu na podstawie przygotowanych materiałów źródłowych i dokumentacji.

2. Wykonanie uzupełnienia w drewnie - flek, wstawka, czop (zgodne ze strukturą i budową drewna).

3. Praca przy obiekcie zabytkowym - wykonanie uzupełnienia z drewna lub rekonstrukcja brakującego fragmentu (ćwiczenie pokazowe).

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Sebastian Mikołajczak, dr Stanisław Kośmiński

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technik snycerskich, oraz warsztatem obróbki drewna, skrawania, klejenia. Ćwiczenia i wykłady ukierunkowane są na potrzeby konserwacji - rekonstrukcji rzeźbiarskich obiektów zabytkowych.

Pełny opis:

1. Wykonanie w drewnie w technice reliefu wybranego ornamentu na podstawie przygotowanych materiałów źródłowych i dokumentacji.

2. Wykonanie uzupełnienia w drewnie - flek, wstawka, czop (zgodne ze strukturą i budową drewna).

3. Praca przy obiekcie zabytkowym - wykonanie uzupełnienia z drewna lub rekonstrukcja brakującego fragmentu (ćwiczenie pokazowe).

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Stanisław Kośmiński, Sebastian Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Prowadzący: dr Sebastian Mikołajczak, dr Stanisław Kośmiński

Praktyczne zapoznanie studentów z podstawowymi technik snycerskich, oraz warsztatem obróbki drewna, skrawania, klejenia. Ćwiczenia i wykłady ukierunkowane są na potrzeby konserwacji - rekonstrukcji rzeźbiarskich obiektów zabytkowych.

Pełny opis:

1. Wykonanie w drewnie w technice reliefu wybranego ornamentu na podstawie przygotowanych materiałów źródłowych i dokumentacji.

2. Wykonanie uzupełnienia w drewnie - flek, wstawka, czop (zgodne ze strukturą i budową drewna).

3. Praca przy obiekcie zabytkowym - wykonanie uzupełnienia z drewna lub rekonstrukcja brakującego fragmentu (ćwiczenie pokazowe).

Literatura:

1.Swaczyna I., Meble naprawa i odnawianie, Warszawa 1995.

2.Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, t. 2: Rzeźba, Warszawa 1990.

3.Diaz Pilar, Renowacja mebli i starych przedmiotów, Wydawnictwo RM 2008

4.Praca zbiorowa, Prace w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2010

5.Forrester Paul, Stolarstwo, Wydawnictwo Arkady 2010

6.Denning Antony, Snycerstwo, Wydawnictwo Arkady 2012

7.Schreiber Mieczysław, Przewodnik Stolarski, Wydawnictwo Seria,

8.Vicenç Gilbert, Josep López,Renowacja przedmiotów z drewna,Wydawnictwo RM 2009

9.Josepmaria T. Cami, Jacinto Santamera, Sztuka rzeźbienia w drewnie, Wydawnictwo Arkady 2008

10.Dietmar Lang, Schnitzen, VEB Fachbuchverlag Leipzig 1987

11.Peter Tangeberg, Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden, Gedruckt in Schweden 1986

12.Denning Antony, Holzschnitzen, Haupt, Bern 1996

13.De Jean-Pol Gomérieux, Manuel de sculpture sur bois,

14.Frederick Wilbur, Carving classic styles in wood,

15.Lora S. Irish, Classic Carving Patterns

16.Kurt Koch, Architectural carving

17.Chris Pye, Elements of woodcaring

18.Dick Onians, Essential woodcarving techniques

19.L. Noe ,Motifs ornemanteaux: Architecture et sculpture Vol1

20.L. Noe ,Motifs ornementaux: Architecture et sculpture Vol2

21.G. PERRAULT, Sculptures sur bois - Techniques traditionnelles et modernes , Réédition prévue en 2014

22.K. KOCH, Motif ornementaux - Sculpture sur bois, Henri vial 2000

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)