Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia rzeźby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PRz-3Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia rzeźby
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiada: podstawową wiedzę z zakresu anatomii człowieka, wykazuje się znajomością podstaw historii sztuki, dysponuje podstawowymi umiejętnościami w zakresie warsztatu rzeźbiarskiego

Całkowity nakład pracy studenta:

4 pkt ECTS

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela,

Godziny kontaktowe: 75

Godziny niekontaktowe :30 - samodzielne przygotowanie do zajęć : utrwalenie wiedzy z zakresu anatomii człowieka wraz z przełożeniem na obserwację fizycznego obiektu, wstęp do pracy z materiałami źródłowymi: rozwijanie umiejętności właściwego doboru materiałów pomocniczych przy realizacji indywidualnego tematu ( poruszane problemy: warsztat, konwencja, styl, interpretacja, aranżacja)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną


K_W02 wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju


K_W09 posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych


K_W10 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych, dotyczącą warsztatu artystycznego


K_W11 zna podstawy kształtowania się form artystycznych w ujęciu historycznych

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich


K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych


K_U10 rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych


K_U11 posiada umiejętności warsztatowe i potrafi zrealizować swoją wizję artystyczną w wybranej formie


K_U12 potrafi wykonać dzieło artystyczne w różnych konwencjach


K_U13 potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych


k_U17 est przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieła sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji


K_K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej


K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich


K_K06 potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Metody dydaktyczne:

Opracowanie w ramach zaproponowanego tematu, projektów wstępnych.


Ćwiczenia- realizacja przez studenta wybranego projektu , praca koordynowana przez prowadzącego.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- wystawa

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia realizowany jest w formie ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności: artystycznych a także technicznych i technologicznych. Program obejmuje podstawowe i złożone zagadnienia rzeźby: rozwija umiejętności w zakresie prawidłowego konstruowania bryły rzeźbiarskiej, utrwala praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie anatomii człowieka, przygotowuje i utrwala umiejętności w zakresie analizy obiektów przestrzennych w kontekście stylu historycznego, zgłębia zagadnienia tradycyjnego warsztatu rzeźbiarskiego oraz nowych technik i technologii stosowanych w rzeźbie i konserwacji.

Realizowane bloki tematyczne:

-studium natury i jego interpretacje

- praca na bazie dokumentacji fotograficznej i materiałów źródłowych

- detal architektoniczny

- elementy ceramiki

- liternictwo

- kopia obiektu rzeźbiarskiego ( praca na podstawie obserwacji, pomiarów)

Literatura:

Sinelnikow – Atlas Anatomii Człowieka

S. Simblet – Anatomia dla Artystów

T. Gourevitch – Portret rzymski

Wydawnictwo Taschen – Sculpture From Antiquity to the Present Day

Tibor Szanto”Pismo i styl”

Z. Wolski”Sztukatorstwo”

Wzorniki sztukatorskie

Gawin Ambrowe, Paul Harris „Typografia”

itd

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 5. sem.

Wymagania dotyczące zaliczenia:

- zaliczenie każdego semestru odbywa się w oparciu o przegląd prac zrealizowanych w ramach semestru, w oparciu o dokonaną analizę oraz krytyczne omówienie realizacji zadań oraz ocenę semestralną

(K_W01 K_W02 K_W09 K_W10 K_W11)

- na ocenę składa się : obecność na zajęciach, zaangażowanie oraz aktywność, terminowość wykonania, poziom rozumienia realizowanych zadań, biegłość manualna i techniczna, opanowanie warsztatu rzeźbiarskiego, jakość artystyczna i estetyczna , twórcza postawa w czasie realizacji zadań (K_U01 K_U02 K_U10 K_U11 K_U12 K_U13 K_U17)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Sebastian Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia realizowany jest w formie ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności: artystycznych a także technicznych i technologicznych. Program obejmuje podstawowe i złożone zagadnienia rzeźby: rozwija umiejętności w zakresie prawidłowego konstruowania bryły rzeźbiarskiej, utrwala praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie anatomii człowieka, przygotowuje i utrwala umiejętności w zakresie analizy obiektów przestrzennych w kontekście stylu historycznego, zgłębia zagadnienia tradycyjnego warsztatu rzeźbiarskiego oraz nowych technik i technologii stosowanych w rzeźbie i konserwacji.

Realizowane bloki tematyczne:

-studium natury i jego interpretacje

- praca na bazie dokumentacji fotograficznej i materiałów źródłowych

- kopia obiektu rzeźbiarskiego ( praca na podstawie obserwacji, pomiarów)

Literatura:

Sinelnikow – Atlas Anatomii Człowieka

S. Simblet – Anatomia dla Artystów

T. Gourevitch – Portret rzymski

Wydawnictwo Taschen – Sculpture From Antiquity to the Present Day

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Mikołajczak
Prowadzący grup: Sebastian Mikołajczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia realizowany jest w formie ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności: artystycznych a także technicznych i technologicznych. Program obejmuje podstawowe i złożone zagadnienia rzeźby: rozwija umiejętności w zakresie prawidłowego konstruowania bryły rzeźbiarskiej, utrwala praktyczne wykorzystanie wiedzy w zakresie anatomii człowieka, przygotowuje i utrwala umiejętności w zakresie analizy obiektów przestrzennych w kontekście stylu historycznego, zgłębia zagadnienia tradycyjnego warsztatu rzeźbiarskiego oraz nowych technik i technologii stosowanych w rzeźbie i konserwacji.

Realizowane bloki tematyczne:

-studium natury i jego interpretacje

- praca na bazie dokumentacji fotograficznej i materiałów źródłowych

- kopia obiektu rzeźbiarskiego ( praca na podstawie obserwacji, pomiarów)

Literatura:

Sinelnikow – Atlas Anatomii Człowieka

S. Simblet – Anatomia dla Artystów

T. Gourevitch – Portret rzymski

Wydawnictwo Taschen – Sculpture From Antiquity to the Present Day

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Majewska
Prowadzący grup: Alicja Majewska, Paweł Otwinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot Rzeźba i kopia prowadzony jest dla studentów kierunku Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki specjalności konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

Należy do grupy przedmiotów o charakterze artystycznym. Ćwiczenia służą rozwijaniu zdolności i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu zawodu konserwatora dzieł sztuki. Realizowane są wg stopniowania trudności i złożoności podejmowanych problemów.

Głównymi podejmowanymi zagadnieniami są: studium z natury ( w oparciu o pracę z modelem), praca na podstawie dokumentacji i materiałów źródłowych oraz temat interpretacji w rzeźbie

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń zostanie zrealizowane zagadnienie detalu architektonicznego w przestrzennych obiektach zabytkowych. Podjętymi problemami będą: analiza obiektu w zakresie formy, kontekst stylu historycznego, wpływ materiału realizacyjnego na formę rzeźbiarską, rola detalu (ornamentyka, elementy floralne i figuralne) oraz zagadnienia techniczne i technologiczne.

W ramach ćwiczeń zostanie zrealizowany 15 godz. blok ćwiczeń dotyczący technik odlewów (silikon) oraz imitacji materiałów rzeźbiarskich - sztuczny kamień.

Na początek zostanie zrealizowane krótkie zespołowe zadanie związane z zagadnieniem szablonów , profili ciągnionych na stole sztukatorskim oraz możliwości wykorzystywania plotera.

Literatura:

Wydawnictwo Taschen – Sculpture From Antiquity to the Present Day

Publikacje internetowe,

zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej

zbiory Biblioteki WSP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)