Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Psychologia sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PSz-1Lka-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia sztuki
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - I rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1)
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład:

30 godz. i 1 pkt ECTS – godziny kontaktowe, konsultacje indywidualne i grupowe

30 godz. i 1 pkt ECTS – praca indywidualna, przegląd literatury przedmiotu, przygotowanie się do egzaminu:

- konsultacje z prowadzącym 3)

- zapoznanie z literaturą (12)

- przygotowanie do egzaminu (15)Łącznie 60 godz. 2 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna terminologię sztuk plastycznych w zakresie psychofizjologii widzenia (K_W09)

W2: ma uporządkowaną wiedzę na temat zjawisk i przemian w sztukach plastycznych ze świadomością logiki zmian uwzględniających percepcyjne możliwości człowieka (K_W09)

W3: ma podstawową wiedzę z zakresu percepcji wzrokowej, ze szczególnym uwzględnieniem przemian i uwarunkowań w sztukach wizualnych (K_W09)

W4: Posiada wiedzę w zakresie twórczości w aspekcie psychologicznym, socjologicznym oraz edukacyjnym (K_W09)

W5: Dysponuje wiedzą na temat mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie nowych i twórczych rozwiązań oraz strategii rozwijających dyspozycje twórcze osób o różnym potencjale i w różnym wieku, wyjaśnia metodę synektyczną, rozpoznaje stymulatory i inhibitory twórczości, a także wyjaśnia znaczenie myślenia metaforycznego dla twórczości (K_W09, K_W11)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie podejmować samodzielnie decyzje w procesie tworzenia prac plastycznych na tematy związane z psychologicznymi uwarunkowaniami widzenia (K_U03)

U2: posiada umiejętność rozwiązywania zadań twórczych umożliwiającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej (K_U11)

U3: analizuje etyczne i humanistyczne wartości sztuki (K_U11, K_U08, K_U04)

U4: Wykorzystuje wiedzę o strategiach heurystycznych rozwijających dyspozycje twórcze w zakresie odbioru dzieł (opisu, analizy i interpretacji) jak również w realizowaniu własnych działań artystycznych w zakresie sztuk wizualnych i audiowizualnych (K_U11, K_U08, K_U04)

U5: Opanował strategie działań twórczych, umożliwiające ciągły rozwój w wyniku podejmowania aktywności twórczej K_U11, K_U03


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma świadomość poziomu wiedzy z zakresu psychofizjologii widzenia oraz pozytywne nastawienie do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji (K_K01)

K2: ma zdolność krytycznej oceny otaczającej rzeczywistości wizualnej oraz umiejętność autokrytycyzmu wobec własnej wiedzy z zakresu percepcji widzenia i własnej pracy twórczej (K_K04)

K3: Odczuwa potrzebę poszukiwania i rozwiązywania nowych problemów, zadań twórczych, wynikającą z motywacji wewnętrznej (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące (pokaz, prezentacja).

Metody dydaktyczne podające (opis, pogadanka, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy).

Metody dydaktyczne w kształceniu online (metody rozwijające refleksyjne myślenie, metody służące prezentacji treści, metody wymiany i dyskusji).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot psychologia sztuki ma celu zapoznanie studentów z mechanizmami odpowiedzialnymi za odbiór informacji wizualnej z uwzględnieniem zróżnicowanych warunków środowiska zewnętrznego i wewnętrznego odbiorcy połączonymi z wiedzą z zakresu psychologii twórczości.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu psychologia sztuki dostarczana jest wiedza oraz analizowane są mechanizmy percepcyjne odpowiedzialne za odbiór informacji wizualnej. Omawiane są także uwarunkowania fizjologiczne, anatomiczne, osobowościowe wpływające na proces widzenia. Analizowany jest także rozwój świadomości wzrokowej w aspekcie historycznym. Dostarczana jest także wiedza z zakresu psychologii twórczości, rodzajów twórczości, uwarunkowań przebiegu procesów twórczych, roli wyobraźni i jej mechanizmów.

Literatura:

Literatura obowiązkowa (do zapoznania w wybranych fragmentach):

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz P. (red.). (2007). Obrazy w umyśle. Studia nad percepcją i wyobraźnią. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR.

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane fragmenty)

Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Academia.edu

Limont, W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (wybrane fragmenty)

Mirzoeff N. (2016). Jak zobaczyć świat, Kraków: Wydawnictwo Karakter

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź

Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk: GWP Wydawnictwo Naukowe PWN (wybrane fragmenty)

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (wybrane fragmenty)

Popek S. (2001) Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS (wybrane fragmenty)

Rozet I.M. (1982). Psychologia twórczej aktywności umysłowej. Warszawa: PWN (wybrane fragmenty)

Szmidt K.J. (2007) Pedagogika twórczości. Gdańsk: GWP (wybrane fragmenty)

Literatura uzupełniająca (do zapoznania w wybranych fragmentach):

Arnheim, R. (2011). Myślenie wzrokowe, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Baltrušaitis, J. (2009). Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Demidow, W. (1989). Patrzeć i widzieć, Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT–SIGMA

Deręgowski, J.B. (1990). Oko i obraz. Studium psychologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Didkowska B. (2015). Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Frutiger, A. (2003). Człowiek i jego znaki, Warszawa: Wydawnictwo Do/Optima

Gage, J. (2008). Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków: UNIVERSITAS

Gage, J. (2010). Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków: UNIVERSITAS

Goethe, J.W. (1981). Wybór pism estetycznych, rozdział: Nauka o barwie (289-324), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie, Warszawa: PIW

Gombrich, E.H. (2009). Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków: UNIVERSITAS

Gombrich, E.H. (2011).Pisma o sztuce i kulturze. Wybór i opracowanie Richard Woodfield, Kraków: UNIVERSITAS

Hopfinger M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Hornung, D. (2009). Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Kraków: UNIVERSITAS

Itten J. (2015). Sztuka barwy. Wydawnictwo d2d.pl

Kandyński, W. (1989). Punkt linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Kandyński, W. (1996). O duchowości w sztuce, Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Pastuszak, W. (2000). Barwa w grafice komputerowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rzepińska, M. ( 1989). Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, t. II, Warszawa: Wydawnictwo ,,Arkady’’

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Strzemiński, W. (2006). Wybór pism estetycznych, Kraków: UNIVERSITAS

Zausznica A. (2012). Nauka o barwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Arnheim, R. (2004). Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Francuz, P. (2013). IMAGIA. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin: Wydawnictwo KUL

Grabowska, A., Budohowska, W. (1992). Procesy percepcji, (W:) T. Tomaszewski (red.): Psychologia ogólna. Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji (9-57), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Mirzoeff N. (2016). Jak zobaczyć świat, Kraków: Wydawnictwo Karakter

Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka, Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN

Literatura uzupełniająca:

Arnheim, R. (2011). Myślenie wzrokowe, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Baltrušaitis, J. (2009). Anamorfozy albo Thaumaturgus opticus, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Demidow, W. (1989). Patrzeć i widzieć, Warszawa: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych NOT–SIGMA

Deręgowski, J.B. (1990). Oko i obraz. Studium psychologiczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Didkowska B. (2015). Rysunek dziecka w wieku od 3 do 12 lat a język wizualny nowych mediów, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK

Frutiger, A. (2003). Człowiek i jego znaki, Warszawa: Wydawnictwo Do/Optima

Gage, J. (2008). Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, Kraków: UNIVERSITAS

Gage, J. (2010). Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, Kraków: UNIVERSITAS

Goethe, J.W. (1981). Wybór pism estetycznych, rozdział: Nauka o barwie (289-324), Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Gombrich, E.H. (1981). Sztuka i złudzenie, Warszawa: PIW

Gombrich, E.H. (2009). Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków: UNIVERSITAS

Gombrich, E.H. (2011).Pisma o sztuce i kulturze. Wybór i opracowanie Richard Woodfield, Kraków: UNIVERSITAS

Hopfinger M. (2003). Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze współczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Hornung, D. (2009). Kolor. Kurs dla artystów i projektantów, Kraków: UNIVERSITAS

Itten J. (2015). Sztuka barwy. Wydawnictwo d2d.pl

Kandyński, W. (1989). Punkt linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy

Kandyński, W. (1996). O duchowości w sztuce, Łódź: Państwowa Galeria Sztuki w Łodzi

Pastuszak, W. (2000). Barwa w grafice komputerowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rzepińska, M. ( 1989). Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. I, t. II, Warszawa: Wydawnictwo ,,Arkady’’

Strzemiński, W. (1974). Teoria widzenia, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Strzemiński, W. (2006). Wybór pism estetycznych, Kraków: UNIVERSITAS

Zausznica A. (2012). Nauka o barwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność, obecność na zajęciach, zaangażowanie na zajęciach (W1, W2, W3, W4, W5, U3, U4, K1, K2)

- egzamin ustny (W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3)

Kryteria oceniania:

Wykład : zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu pisemnego (W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2, U3, U4, U5, K1, K2, K3)

Zaliczenia mogą być prowadzone w trybie tradycyjnym lub zdalnym, za pomocą aplikacji MS Teams

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim 2021 realizowane w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Google Classroom z wykorzystaniem narzędzi: Dokumenty i Prezentacje Google, Google Meet, Gmail.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim 2021 realizowane w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Google Classroom z wykorzystaniem narzędzi: Dokumenty i Prezentacje Google, Google Meet, Gmail.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Dominika Łowkajtis
Prowadzący grup: Dominika Łowkajtis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Jak wyżej.

Pełny opis:

Jak wyżej.

Literatura:

Jak wyżej.

Uwagi:

Zajęcia w semestrze letnim 2021 realizowane w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Google Classroom z wykorzystaniem narzędzi: Dokumenty i Prezentacje Google, Google Meet, Gmail.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)