Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia tradycyjnych technik introligatorskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PTTMA-3L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia tradycyjnych technik introligatorskich
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem do rozpoczęcia zajęć jest pozytywne zaliczenie II roku studiów na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki,specjalność konserwacja i Restauracja Papieru i Skóry,


Bezpośrednio przygotowującymi zajęciami kursowymi do uczestnictwa w przedmiocie są:

-Pracownia oprawy i zabezpieczania obiektów zabytkowych II r., sem. 4

-Konstrukcja książki na przestrzeni wieków - wykłady II r., sem. 4Konieczne jest posiadanie następujących podstawowych narzędzi oraz materiałów: kostka introligatorska, metalowa linijka z naniesioną

miarą, nożyk introligatorski, skalpel (obsadka + kilka ostrzy), zestaw igieł do ręcznego szycia, płaski pędzel najlepiej z włosia naturalnego

bez metalowej "skuwki" (szer.: max 3 cale), płaski pędzel z włosiem syntetycznym (nr 15 - 25), punktak, 1x ryza papierowa 80 g/m2,

fragment bawełnianego białego cienkiego płótna (około 30 cm x 10cm), ściereczka z mikrofibry.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: godziny kontaktowe : 60 godzin

2. Czas poświęcony na indywidualną pracę studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (zapoznanie się z instrukcjami do

ćwiczeń dostarczonymi przez prowadzącego, z podaną w USOS literaturą, korygowanie błędów w pracach, bieżące przyswajanie i

powtarzanie materiału z zajęć, bieżące przygotowanie na każde zajęcia w formie samodzielnego opracowania elementów

konstrukcyjnych książki, klejów i materiałów wg wcześniejszych wskazówek prowadzącego :20 godzin

3. Czas wymagany do przygotowania i uczestnictwa w procesie oceniania (10 godzin)

RAZEM: 90 godzinEfekty uczenia się - wiedza:

Posiada wiedzę z zakresu terminologii i rodzajów historycznych konstrukcji książki K_W01

Rozumie konieczność posiadania wiedzy z zakresu tradycyjnych technik introligatorskich oraz współczesnego warsztatu introligatorskiego

w celu wykonania tradycyjnych konstrukcji książki na przestrzeni wieków K_W02

Posiada wiedzę z zakresu materiałoznawstwa współczesnych i historycznych materiałów introligatorskich K_W05

Posiada wiedzę z zakresu dawnych technik i technologii introligatorskich K_W09

Zna podstawy kształtowania się warsztatu introligatorskiego na przestrzeni wieków K_W11

Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu terminologii, materiałoznawstwa K_U01

Potrafi prawidłowo rozpoznać rodzaje historycznych konstrukcji książki i opisać ich budowę techniczną K_U2

Potrafi rozpoznać techniki introligatorskie K_U10

Potrafi prawidłowo wykonać konstrukcję książki pod względem technicznym, estetycznym i artystycznym oraz indywidualnie doskonalić

swój warsztat pod względem manualnym i precyzji wykonania K_U11

Posiada umiejętności warsztatowe i potrafi wykonać atrapy konstrukcji książek nawiązujących do technik stosowanych od końca XV do

początku XX wieku w tradycyjnym rzemiośle introligatorskim K_U12

Potrafi w swoich pracach introligatorskich zarówno artystycznych jak i konserwatorskich zastosować tradycyjne techniki wraz z

obowiązującymi zasadami konserwatorskimi K_U13

Potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie tradycyjnych technik introligatorskich w celu wykonania kopii technologiczno - konserwatorskiej

zabytkowych i historycznych konstrukcji książki oraz jest przygotowany do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji

poszczególnych elementów konstrukcyjnych w budowie książki historycznej i zabytkowej K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość znaczenia wartości tradycyjnego warsztatu introligatorskiego K_K01

Ma świadomość znaczenia prawidłowego wykonania konstrukcji książki oraz konieczności przestrzegania etyki zawodowej K_K02

Ma świadomość i rozumie konieczność uwzględnienia tradycyjnych technik i technologii introligatorskich w przyszłych decyzjach

konserwatorskich K_K04

Posiada świadomość potrzeby bezustannego doskonalenia warsztatu i pogłębiania wiedzy K_K05

Potrafi samodzielnie i świadomie planować pracę K_K06


Metody dydaktyczne:

Metody teoretyczne:

• wyjaśnienie i opis poszczególnych etapów pracy

• pisemne instrukcje do ćwiczeń

• dyskusja dotycząca tradycyjnych technik introligatorskich

Metody praktyczne:

• ćwiczenia przedmiotowe

• pokazy

• bieżące korekty wykonywanych ćwiczeń

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Skrócony opis:

Cykl zajęć prowadzonych w pracowni introligatorskiej ma na celu przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu materiałoznawstwa i tradycyjnych technik introligatorskich. Studenci wykonują kilka atrap książek korzystając z metod i narzędzi stosowanych w dawnym oraz tradycyjnym współczesnym warsztacie introligatorskim .

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania książek zgodnie z technikami używanymi od końca XV do początków XX wieku w tradycyjnym rzemiośle introligatorskim z uwzględnieniem etyki konserwatorskiej.

Zajęciami bezpośrednio wykorzystującymi wiedzę i umiejętności zdobytych podczas uczestnictwa w zajęciach kursowych w ramach Pracowni tradycyjnych technik introligatorskich są:

-Pracownia konserwacji-restauracji oprawy książki zabytkowej, IV r. sem. 7, 8

-Pracownia konserwatorska (w wypadku konserwacji - restauracji książek zabytkowych w ramach obiektu dyplomowego) IV, V r., sem. 8- 10

Poprzez ćwiczenia praktyczne utrwalane i poszerzane są umiejętności rozpoznawania własności materiałów i klejów w celu ich świadomego i prawidłowego wykorzystania w rzemiośle introligatorskim. Student pracuje z materiałami współczesnymi nawiązującymi do materiałów historycznych i zabytkowych. Warunkiem do pomyślnego ukończenia przedmiotu jest wykonanie pięciu atrap książek wraz z dokumentacją pisemną na koniec cyklu zajęć w każdym semestrze. Ważnym elementem kształcenia w przedmiocie jest umiejętność planowania i argumentowania podejmowanych decyzji. Przedmiot ma również na celu przygotowanie studentów do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji i kopii konstrukcji zabytkowych książek.

Literatura:

1. Zjawiński Z., „Introligatorstwo” , Warszawa 1967 rok

2. Semkowicz A., „Introligatorstwo” , Kraków 1948 rok.

3. Grycz J., „Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951 rok.

4. Encyklopedia Wiedzy o Książce, wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1971

5. Aldren A. Watson, “Hand Bookbinding, a Manual of Instruction, London 1986

6. Szirmai J. A., “The Archeology of Medieval Bookbinding”, Ashgate 1999

7. Les Tranchefiles brodees, Etude historique et technique, Bibliotheque Nationale France 1989

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności na podstawie:

a. wszystkich wykonanych ćwiczeń:

- dwóch atrap książek tzw.: oprawy teczkowe

- atrapa książki tzw.: oprawa uproszczona półorganiczna

- dwóch atrap książek tzw.: oprawy organiczne

b. przedstawionej do ćwiczeń dokumentacji opisowej i fotograficznej do wyżej wymienionych ćwiczeń

c. punktualnej obecności na zajęciach (dozwolone max. dwie usprawiedliwione nieobecności, które muszą zostać odrobione po uzgodnieniu z prowadzącym.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cykl zajęć prowadzonych w pracowni introligatorskiej ma na celu przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu materiałoznawstwa i tradycyjnych technik introligatorskich. Studenci wykonują kilka atrap książek korzystając z metod i narzędzi stosowanych w dawnym oraz tradycyjnym współczesnym warsztacie introligatorskim .

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania książek zgodnie z technikami

używanymi do końca XV wieku w tradycyjnym rzemiośle introligatorskim z uwzględnieniem podejścia

konserwatorskiego. Poprzez ćwiczenia praktyczne

utrwalane i poszerzane są umiejętności rozpoznawania własności materiałów i klejów w celu ich świadomego i prawidłowego

wykorzystania w rzemiośle introligatorskim. Student pracuje z materiałami współczesnymi nawiązującymi do materiałów historycznych i

zabytkowych. Warunkiem do pomyślnego ukończenia przedmiotu jest wykonanie atrap książek wraz z dokumentacją pisemną na

koniec cyklu zajęć w każdym semestrze. Ważnym elementem kształcenia w przedmiocie jest umiejętność planowania i argumentowania

podejmowanych decyzji. Przedmiot ma również na celu przygotowanie studentów do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji i

kopii konstrukcji zabytkowych książek.

Literatura:

1. Zjawiński Z., „Introligatorstwo” , Warszawa 1967 rok

2. Semkowicz A., „Introligatorstwo” , Kraków 1948 rok.

3. Grycz J., „Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951 rok.

4. Encyklopedia Wiedzy o Książce, wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1971

5. Aldren A. Watson, “Hand Bookbinding, a Manual of Instruction, London 1986

6. Szirmai J. A., “The Archeology of Medieval Bookbinding”, Ashgate 1999

7. Les Tranchefiles brodees, Etude historique et technique, Bibliotheque Nationale France 1989

Uwagi:

Konieczne jest posiadanie następujących podstawowych narzędzi oraz materiałów: kostka introligatorska, metalowa linijka z naniesioną

miarą, nożyk introligatorski, skalpel (obsadka + kilka ostrzy), zestaw igieł do ręcznego szycia, płaski pędzel najlepiej z włosia naturalnego

bez metalowej "skuwki" (szer.: max 3 cale), płaski pędzel z włosiem syntetycznym (nr 15 - 25), punktak, 1x ryza papierowa 80 g/m2,

fragment bawełnianego białego cienkiego płótna (około 30 cm x 10cm), ściereczka z mikrofibry.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cykl zajęć prowadzonych w pracowni introligatorskiej ma na celu przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu materiałoznawstwa i tradycyjnych technik introligatorskich. Studenci wykonują kilka atrap książek korzystając z metod i narzędzi stosowanych w dawnym oraz tradycyjnym współczesnym warsztacie introligatorskim .

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania książek zgodnie z technikami

używanymi do końca XV wieku w tradycyjnym rzemiośle introligatorskim z uwzględnieniem podejścia

konserwatorskiego. Poprzez ćwiczenia praktyczne

utrwalane i poszerzane są umiejętności rozpoznawania własności materiałów i klejów w celu ich świadomego i prawidłowego

wykorzystania w rzemiośle introligatorskim. Student pracuje z materiałami współczesnymi nawiązującymi do materiałów historycznych i

zabytkowych. Warunkiem do pomyślnego ukończenia przedmiotu jest wykonanie atrap książek wraz z dokumentacją pisemną na

koniec cyklu zajęć w każdym semestrze. Ważnym elementem kształcenia w przedmiocie jest umiejętność planowania i argumentowania

podejmowanych decyzji. Przedmiot ma również na celu przygotowanie studentów do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji i

kopii konstrukcji zabytkowych książek.

Literatura:

1. Zjawiński Z., „Introligatorstwo” , Warszawa 1967 rok

2. Semkowicz A., „Introligatorstwo” , Kraków 1948 rok.

3. Grycz J., „Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951 rok.

4. Encyklopedia Wiedzy o Książce, wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1971

5. Aldren A. Watson, “Hand Bookbinding, a Manual of Instruction, London 1986

6. Szirmai J. A., “The Archeology of Medieval Bookbinding”, Ashgate 1999

7. Les Tranchefiles brodees, Etude historique et technique, Bibliotheque Nationale France 1989

Uwagi:

Konieczne jest posiadanie następujących podstawowych narzędzi oraz materiałów: kostka introligatorska, metalowa linijka z naniesioną

miarą, nożyk introligatorski, skalpel (obsadka + kilka ostrzy), zestaw igieł do ręcznego szycia, płaski pędzel najlepiej z włosia naturalnego

bez metalowej "skuwki" (szer.: max 3 cale), płaski pędzel z włosiem syntetycznym (nr 15 - 25), punktak, 1x ryza papierowa 80 g/m2,

fragment bawełnianego białego cienkiego płótna (około 30 cm x 10cm), ściereczka z mikrofibry.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Cykl zajęć prowadzonych w pracowni introligatorskiej ma na celu przekazanie wiedzy praktycznej z zakresu materiałoznawstwa i tradycyjnych technik introligatorskich. Studenci wykonują kilka atrap książek korzystając z metod i narzędzi stosowanych w dawnym oraz tradycyjnym współczesnym warsztacie introligatorskim .

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania książek zgodnie z technikami

używanymi do końca XV wieku w tradycyjnym rzemiośle introligatorskim z uwzględnieniem podejścia

konserwatorskiego. Poprzez ćwiczenia praktyczne

utrwalane i poszerzane są umiejętności rozpoznawania własności materiałów i klejów w celu ich świadomego i prawidłowego

wykorzystania w rzemiośle introligatorskim. Student pracuje z materiałami współczesnymi nawiązującymi do materiałów historycznych i

zabytkowych. Warunkiem do pomyślnego ukończenia przedmiotu jest wykonanie atrap książek wraz z dokumentacją pisemną na

koniec cyklu zajęć w każdym semestrze. Ważnym elementem kształcenia w przedmiocie jest umiejętność planowania i argumentowania

podejmowanych decyzji. Przedmiot ma również na celu przygotowanie studentów do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji i

kopii konstrukcji zabytkowych książek.

Literatura:

1. Zjawiński Z., „Introligatorstwo” , Warszawa 1967 rok

2. Semkowicz A., „Introligatorstwo” , Kraków 1948 rok.

3. Grycz J., „Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951 rok.

4. Encyklopedia Wiedzy o Książce, wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1971

5. Aldren A. Watson, “Hand Bookbinding, a Manual of Instruction, London 1986

6. Szirmai J. A., “The Archeology of Medieval Bookbinding”, Ashgate 1999

7. Les Tranchefiles brodees, Etude historique et technique, Bibliotheque Nationale France 1989

Uwagi:

Konieczne jest posiadanie następujących podstawowych narzędzi oraz materiałów: kostka introligatorska, metalowa linijka z naniesioną

miarą, nożyk introligatorski, skalpel (obsadka + kilka ostrzy), zestaw igieł do ręcznego szycia, płaski pędzel najlepiej z włosia naturalnego

bez metalowej "skuwki" (szer.: max 3 cale), płaski pędzel z włosiem syntetycznym (nr 15 - 25), punktak, 1x ryza papierowa 80 g/m2,

fragment bawełnianego białego cienkiego płótna (około 30 cm x 10cm), ściereczka z mikrofibry.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)