Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pracownia tradycyjnych technik introligatorskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PTTMA-3Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia tradycyjnych technik introligatorskich
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 3 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem do rozpoczęcia zajęć jest pozytywne zaliczenie II roku studiów na kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki,specjalność konserwacja i Restauracja Papieru i Skóry,


Bezpośrednio przygotowującymi zajęciami kursowymi do uczestnictwa w przedmiocie są:

-Pracownia oprawy i zabezpieczania obiektów zabytkowych II r., sem. 4

-Konstrukcja książki na przestrzeni wieków II r., sem. 4

- Pracownia konserwacji-restauracji oprawy książki zabytkowej, IV r. sem. 7, 8


Konieczne jest posiadanie następujących podstawowych narzędzi oraz materiałów: kostka introligatorska, metalowa linijka z naniesioną miarą, nożyk introligatorski, skalpel (obsadka + kilka ostrzy), zestaw igieł do ręcznego szycia, płaski pędzel najlepiej z włosia naturalnego bez metalowej "skuwki" (szer.: max 3 cale), płaski pędzel z włosiem syntetycznym (nr 15 - 25), punktak, 1x ryza papierowa 80 g/m2, fragment bawełnianego białego cienkiego płótna (około 30 cm x 10cm), ściereczka z mikrofibry.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 45 godzin

2. samodzielna praca studenta: 10 godzin

ilość punktów ECTS: 3 pkt.

Efekty uczenia się - wiedza:

Posiada wiedzę z zakresu terminologii i rodzajów historycznych konstrukcji książki K_W01


Rozumie konieczność posiadania wiedzy z zakresu tradycyjnych technik introligatorskich oraz współczesnego warsztatu introligatorskiego w celu wykonania tradycyjnych konstrukcji książki na przestrzeni wieków K_W02


Posiada wiedzę z zakresu materiałoznawstwa współczesnych i historycznych materiałów introligatorskich K_W05


Posiada wiedzę z zakresu dawnych technik i technologii introligatorskich K_W09


Zna podstawy kształtowania się warsztatu introligatorskiego na przestrzeni wieków K_W11


Ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie praktycznie wykorzystać wiedzę z zakresu terminologii, materiałoznawstwa K_U01


Potrafi prawidłowo rozpoznać rodzaje historycznych konstrukcji książki i opisać ich budowę techniczną K_U2


Potrafi rozpoznać techniki introligatorskie K_U10


Potrafi prawidłowo wykonać konstrukcję książki pod względem technicznym, estetycznym i artystycznym oraz indywidualnie doskonalić swój warsztat pod względem manualnym i precyzji wykonania K_U11


Posiada umiejętności warsztatowe i potrafi wykonać atrapy konstrukcji książek nawiązujących do technik stosowanych od końca XV do początku XX wieku w tradycyjnym rzemiośle introligatorskim K_U12


Potrafi w swoich pracach introligatorskich zarówno artystycznych jak i konserwatorskich zastosować tradycyjne techniki wraz z obowiązującymi zasadami konserwatorskimi K_U13Potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie tradycyjnych technik introligatorskich w celu wykonania kopii technologiczno - konserwatorskiej zabytkowych i historycznych konstrukcji książki oraz jest przygotowany do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji poszczególnych elementów konstrukcyjnych w budowie książki historycznej i zabytkowej K_U15Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Ma świadomość znaczenia wartości tradycyjnego warsztatu introligatorskiego K_K_U01


Ma świadomość znaczenia prawidłowego wykonania konstrukcji książki oraz konieczności przestrzegania etyki zawodowej K_K02


Ma świadomość i rozumie konieczność uwzględnienia tradycyjnych technik i technologii introligatorskich w przyszłych decyzjach konserwatorskich K_K04


Posiada świadomość potrzeby bezustannego doskonalenia warsztatu i pogłębiania wiedzy K_K05


Potrafi samodzielnie i świadomie planować pracę K_K06


Metody dydaktyczne:

Metody teoretyczne:

• wyjaśnienie i opis poszczególnych etapów pracy

• pisemne instrukcje do ćwiczeń

• dyskusja dotycząca tradycyjnych technik introligatorskich

Metody praktyczne:

• ćwiczenia przedmiotowe

• pokazy

• bieżące korekty wykonywanych ćwiczeń


Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji

Skrócony opis:

Poprzez cykl ćwiczeń prowadzonych w pracowni introligatorskiej zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu tradycyjnych technik introligatorskich oraz materiałoznawstwa. Podczas zajęć korzysta się z metod i narzędzi stosowanych w dawnym oraz tradycyjnym współczesnym warsztacie introligatorskim nawiązując do technik stosowanych od końca XV do początku XX w. Efektem zdobywanej wiedzy i umiejętności jest wykonanie kilku atrap książek.

Pełny opis:

Zajęciami bezpośrednio wykorzystującymi wiedzę i umiejętności zdobyte podczas uczestnictwa w zajęciach kursowych w ramach Pracowni tradycyjnych technik introligatorskich są:

- Pracownia konserwacji-restauracji oprawy książki zabytkowej, IV r. sem. 7, 8

- Seminarium dyplomowe konserwatorskie IV, V r., sem. 8- 10

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z

zakresu konstruowania książek zgodnie z technikami używanymi od końca XV do początków XX wieku w tradycyjnym rzemiośle introligatorskim z uwzględnieniem podejścia konserwatorskiego. Poprzez ćwiczenia praktyczne

utrwalane i poszerzane są szczegółowe umiejętności rozpoznawania własności materiałów i klejów w celu ich świadomego i prawidłowego wykorzystania w rzemiośle introligatorskim. Student pracuje z materiałami współczesnymi nawiązującymi do materiałów historycznych i zabytkowych.

Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się wykonaniem atrap książki zgodnych z tradycyjnym warsztatem introligatorskim stosowanym w XX I XIX wieku.

W ramach zajęć w semestrze letnim studenci maja obowiązek wykonać dwie atrapy książek:

Oprawa nieorganiczna teczkowa: 23h zajęć

Oprawa półorganiczna uproszczona z wolnym grzbietem i wolnym przegubem (oprawa w tkaninę)

Zajęcia w semestrze letnim obejmują naukę technik i technologii w rzemiośle introligatorskim sięgających tradycją do XV wieku.

W ramach zajęć w semestrze letnim studenci maja obowiązek wykonać dwie atrapy książek: 22h zajęć

Oprawę półorganiczną, uproszczoną z wolnym grzbietem i zwartym przegubem (półskórek) : 23 h zajęć

Oprawę organiczną ze zwartym grzbietem i przegubem, oporkowaną 90 stopni: 22 h zajęć

Warunkiem do pomyślnego ukończenia przedmiotu jest wykonanie łącznie czterech atrap książek wraz z dokumentacją pisemną na koniec cyklu zajęć w każdym semestrze. Ważnym elementem kształcenia w przedmiocie jest umiejętność planowania i argumentowania podejmowanych decyzji. Przedmiot ma również na celu przygotowanie studentów do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji i kopii konstrukcji zabytkowych książek.

Literatura:

PODSTAWOWA:

1. Zjawiński Z., „Introligatorstwo” , Warszawa 1967 rok

2. Semkowicz A., „Introligatorstwo” , Kraków 1948 rok.

3. Grycz J., „Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951 rok.

UZUPEŁNIAJĄCA:

4. Encyklopedia Wiedzy o Książce, wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1971

5. Aldren A. Watson, “Hand Bookbinding, a Manual of Instruction, London 1986

6. Szirmai J. A., “The Archeology of Medieval Bookbinding”, Ashgate 1999

7. Les Tranchefiles brodees, Etude historique et technique, Bibliotheque Nationale France 1989

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja wiedzy i umiejętności na podstawie:

a. wszystkich wykonanych ćwiczeń:

- dwóch atrap książek tzw.: oprawy teczkowe

- atrapa książki tzw.: oprawa uproszczona półorganiczna

- dwóch atrap książek tzw.: oprawy organiczne

b. przedstawionej do ćwiczeń dokumentacji opisowej do wyżej wymienionych ćwiczeń

c. punktualnej obecności na zajęciach (dozwolone max. dwie usprawiedliwione nieobecności, które muszą zostać odrobione po uzgodnieniu z prowadzącym.

K_W01, K_W05, K_W09, K_W011, K_W013,

K_U01, K_U02, K_U010 - 13, K_U015.

K_U01 -2, K_U04 - 6

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poprzez cykl ćwiczeń prowadzonych w pracowni introligatorskiej zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z

zakresu tradycyjnych technik introligatorskich oraz materiałoznawstwa. Podczas zajęć korzysta się z metod i narzędzi stosowanych w

dawnym oraz tradycyjnym współczesnym warsztacie introligatorskim nawiązując do technik stosowanych od końca XV do początku XX w.

Efektem zdobywanej wiedzy i umiejętności jest wykonanie kilku atrap książek.

Pełny opis:

Od studenta przed rozpoczęciem nauki oczekuje się zdobycia wiedzy i umiejętności w ramach przedmiotów realizowanych na 2 roku

studiów.

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z

zakresu konstruowania książek zgodnie z technikami używanymi od końca XV do początków XX wieku w tradycyjnym rzemiośle

introligatorskim z uwzględnieniem podejścia konserwatorskiego. Poprzez ćwiczenia praktyczne

utrwalane i poszerzane są szczegółowe umiejętności rozpoznawania własności materiałów i klejów w celu ich świadomego i prawidłowego

wykorzystania w rzemiośle introligatorskim. Student pracuje z materiałami współczesnymi nawiązującymi do materiałów historycznych i

zabytkowych.

Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się wykonaniem atrap książki zgodnych z tradycyjnym warsztatem introligatorskim

stosowanym w XX I XIX wieku.

Zajęcia w semestrze letnim obejmują naukę technik i technologii w rzemiośle introligatorskim sięgających tradycją do XV wieku.

Warunkiem do pomyślnego ukończenia przedmiotu jest wykonanie łącznie pięciu atrap książek wraz z dokumentacją pisemną na koniec

cyklu zajęć w każdym semestrze. Ważnym elementem kształcenia w przedmiocie jest umiejętność planowania i argumentowania

podejmowanych decyzji. Przedmiot ma również na celu przygotowanie studentów do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji i

kopii konstrukcji zabytkowych książek.

Literatura:

1. Zjawiński Z., „Introligatorstwo” , Warszawa 1967 rok

2. Semkowicz A., „Introligatorstwo” , Kraków 1948 rok.

3. Grycz J., „Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951 rok.

4. Encyklopedia Wiedzy o Książce, wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1971

5. Aldren A. Watson, “Hand Bookbinding, a Manual of Instruction, London 1986

6. Szirmai J. A., “The Archeology of Medieval Bookbinding”, Ashgate 1999

7. Les Tranchefiles brodees, Etude historique et technique, Bibliotheque Nationale France 1989

Uwagi:

Konieczne jest posiadanie następujących podstawowych narzędzi oraz materiałów: kostka introligatorska, metalowa linijka z naniesioną miarą, nożyk introligatorski, skalpel (obsadka + kilka ostrzy), zestaw igieł do ręcznego szycia, płaski pędzel najlepiej z włosia naturalnego bez metalowej "skuwki" (szer.: max 3 cale), płaski pędzel z włosiem syntetycznym (nr 15 - 25), punktak, 1x ryza papierowa 80 g/m2, fragment bawełnianego białego cienkiego płótna (około 30 cm x 10cm), ściereczka z mikrofibry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poprzez cykl ćwiczeń prowadzonych w pracowni introligatorskiej zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z

zakresu tradycyjnych technik introligatorskich oraz materiałoznawstwa. Podczas zajęć korzysta się z metod i narzędzi stosowanych w

dawnym oraz tradycyjnym współczesnym warsztacie introligatorskim nawiązując do technik stosowanych od końca XV do początku XX w.

Efektem zdobywanej wiedzy i umiejętności jest wykonanie kilku atrap książek.

Pełny opis:

Od studenta przed rozpoczęciem nauki oczekuje się zdobycia wiedzy i umiejętności w ramach przedmiotów realizowanych na 2 roku

studiów.

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z

zakresu konstruowania książek zgodnie z technikami używanymi od końca XV do początków XX wieku w tradycyjnym rzemiośle

introligatorskim z uwzględnieniem podejścia konserwatorskiego. Poprzez ćwiczenia praktyczne

utrwalane i poszerzane są szczegółowe umiejętności rozpoznawania własności materiałów i klejów w celu ich świadomego i prawidłowego

wykorzystania w rzemiośle introligatorskim. Student pracuje z materiałami współczesnymi nawiązującymi do materiałów historycznych i

zabytkowych.

Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się wykonaniem atrap książki zgodnych z tradycyjnym warsztatem introligatorskim

stosowanym w XX I XIX wieku.

Zajęcia w semestrze letnim obejmują naukę technik i technologii w rzemiośle introligatorskim sięgających tradycją do XV wieku.

Warunkiem do pomyślnego ukończenia przedmiotu jest wykonanie łącznie pięciu atrap książek wraz z dokumentacją pisemną na koniec

cyklu zajęć w każdym semestrze. Ważnym elementem kształcenia w przedmiocie jest umiejętność planowania i argumentowania

podejmowanych decyzji. Przedmiot ma również na celu przygotowanie studentów do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji i

kopii konstrukcji zabytkowych książek.

Literatura:

1. Zjawiński Z., „Introligatorstwo” , Warszawa 1967 rok

2. Semkowicz A., „Introligatorstwo” , Kraków 1948 rok.

3. Grycz J., „Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951 rok.

4. Encyklopedia Wiedzy o Książce, wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1971

5. Aldren A. Watson, “Hand Bookbinding, a Manual of Instruction, London 1986

6. Szirmai J. A., “The Archeology of Medieval Bookbinding”, Ashgate 1999

7. Les Tranchefiles brodees, Etude historique et technique, Bibliotheque Nationale France 1989

Uwagi:

Konieczne jest posiadanie następujących podstawowych narzędzi oraz materiałów: kostka introligatorska, metalowa linijka z naniesioną miarą, nożyk introligatorski, skalpel (obsadka + kilka ostrzy), zestaw igieł do ręcznego szycia, płaski pędzel najlepiej z włosia naturalnego bez metalowej "skuwki" (szer.: max 3 cale), płaski pędzel z włosiem syntetycznym (nr 15 - 25), punktak, 1x ryza papierowa 80 g/m2, fragment bawełnianego białego cienkiego płótna (około 30 cm x 10cm), ściereczka z mikrofibry.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Poprzez cykl ćwiczeń prowadzonych w pracowni introligatorskiej zajęcia mają na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z

zakresu tradycyjnych technik introligatorskich oraz materiałoznawstwa. Podczas zajęć korzysta się z metod i narzędzi stosowanych w

dawnym oraz tradycyjnym współczesnym warsztacie introligatorskim nawiązując do technik stosowanych od końca XV do początku XX w.

Efektem zdobywanej wiedzy i umiejętności jest wykonanie kilku atrap książek.

Pełny opis:

Od studenta przed rozpoczęciem nauki oczekuje się zdobycia wiedzy i umiejętności w ramach przedmiotów realizowanych na 2 roku

studiów.

W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza teoretyczna i praktyczna z

zakresu konstruowania książek zgodnie z technikami używanymi od końca XV do początków XX wieku w tradycyjnym rzemiośle

introligatorskim z uwzględnieniem podejścia konserwatorskiego. Poprzez ćwiczenia praktyczne

utrwalane i poszerzane są szczegółowe umiejętności rozpoznawania własności materiałów i klejów w celu ich świadomego i prawidłowego

wykorzystania w rzemiośle introligatorskim. Student pracuje z materiałami współczesnymi nawiązującymi do materiałów historycznych i

zabytkowych.

Zajęcia w semestrze zimowym rozpoczynają się wykonaniem atrap książki zgodnych z tradycyjnym warsztatem introligatorskim

stosowanym w XX I XIX wieku.

Zajęcia w semestrze letnim obejmują naukę technik i technologii w rzemiośle introligatorskim sięgających tradycją do XV wieku.

Warunkiem do pomyślnego ukończenia przedmiotu jest wykonanie łącznie pięciu atrap książek wraz z dokumentacją pisemną na koniec

cyklu zajęć w każdym semestrze. Ważnym elementem kształcenia w przedmiocie jest umiejętność planowania i argumentowania

podejmowanych decyzji. Przedmiot ma również na celu przygotowanie studentów do wykonywania demontażu, napraw, rekonstrukcji i

kopii konstrukcji zabytkowych książek.

Literatura:

1. Zjawiński Z., „Introligatorstwo” , Warszawa 1967 rok

2. Semkowicz A., „Introligatorstwo” , Kraków 1948 rok.

3. Grycz J., „Z dziejów i techniki książki, Wrocław 1951 rok.

4. Encyklopedia Wiedzy o Książce, wyd.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu 1971

5. Aldren A. Watson, “Hand Bookbinding, a Manual of Instruction, London 1986

6. Szirmai J. A., “The Archeology of Medieval Bookbinding”, Ashgate 1999

7. Les Tranchefiles brodees, Etude historique et technique, Bibliotheque Nationale France 1989

Uwagi:

Konieczne jest posiadanie następujących podstawowych narzędzi oraz materiałów: kostka introligatorska, metalowa linijka z naniesioną miarą, nożyk introligatorski, skalpel (obsadka + kilka ostrzy), zestaw igieł do ręcznego szycia, płaski pędzel najlepiej z włosia naturalnego bez metalowej "skuwki" (szer.: max 3 cale), płaski pędzel z włosiem syntetycznym (nr 15 - 25), punktak, 1x ryza papierowa 80 g/m2, fragment bawełnianego białego cienkiego płótna (około 30 cm x 10cm), ściereczka z mikrofibry.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)