Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka zabytkoznawcza dziedzictwa techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-PZDT-1Z-K-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Problematyka zabytkoznawcza dziedzictwa techniki
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): łącznie 45

w tym:

- udział w zajęciach – 30 godz.

- dodatkowe zajęcia w terenie – 10 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 5 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): łącznie 45

w tym:

- przygotowanie do konwersatorium – 5 godz.

- czytanie literatury – 10 godz.

- pisanie prac, projektów – 15 godz.

- przygotowanie do kolokwium – 15 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 pkt. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1 - ma poszerzoną wiedzę na temat dziedzictwa techniki (jego elementów, specyfiki i waloryzacji), którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej (K_W01)


W2 - zna fachową terminologię z zakresu przemysłu oraz techniki i technologii produkcji (K_W04)


W3 - zna metody analizy zakładów przemysłowych, pojedynczych obiektów techniki i ciągów technologicznych (K_W04)


W4 - zna na poziomie pogłębionym współczesne dylematy związane z problematyką ochrony dziedzictwa techniki w jego różnych aspektach (K_W06)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1 – posiada umiejętność analizy problemów i formułowania hipotez w obszarze ochrony dziedzictwa techniki, posługując się odpowiednimi pojęciami i narzędziami badawczymi (K_U02)


U2 - potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy z zakresu dziedzictwa techniki (K_U04)


U3 - posiada umiejętność samodzielnego przygotowania dokumentacji konserwatorskiej zabytków techniki: karty ewidencyjnej zabytków ruchomych techniki i nieruchomych techniki (K_U05)


U4 - potrafi przeprowadzić merytoryczną dyskusję – stosując spójną argumentację, wykorzystując poglądy własne i innych – na temat zagadnień związanych z ochroną zabytków techniki (K_U07)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy, podejmuje autonomiczne działania, które zmierzają w kierunku jego rozwoju naukowego (K_K02)


K2 – jest wrażliwy na problematykę zabytkoznawczą dziedzictwa techniki, potrafi dostrzec oraz ocenić dobre i złe praktyki w tym zakresie (K_K04)


K3 – identyfikuje i rozstrzyga dylematy, które związane są z ochroną dziedzictwa techniki, jest również świadomy swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie posiadanych kompetencji; w podejmowanych działaniach kieruje się zasadami etyki zawodowej (K_K05)


Metody dydaktyczne:

wykłady konwersatoryjne, dyskusja, ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kola, Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Robert Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kola, Janusz Krawczyk
Prowadzący grup: Robert Kola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie i oswojenie studenta z problematyką zabytkoznawczą dziedzictwa techniki oraz słownictwem specjalistycznym z tego zakresu. Uwrażliwienie go na problematykę odpowiedzialnego podejścia do ochrony zabytków techniki.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane na zajęciach:

- Czym jest dziedzictwo techniki? – zagadnienia wstępne

- Dziedzictwo przemysłowe

(różne obszary, w tym – wydobywczy <gł. kopalnie>; lekki <gł. tkalnie, przędzalnie etc.>; maszynowy; spożywczy <gł. gorzelnie, browary, piekarnie, młyny, rzeźnie>; transport)

- Dziedzictwo inżynierii

(budowa i eksploatacja maszyn; inżynieria budowlana <mosty, konstrukcje stalowe etc.>)

- Dziedzictwo niematerialne w obszarze dziedzictwa techniki

- Wartościowanie dziedzictwa techniki – metoda TECHNITAS

- Prace konserwatorskie i restauratorskie, adaptacje – studium przypadku

- Karta ewidencyjna dziedzictwa techniki

zajęcia w terenie

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1. Affelt W., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury (cz.1). Ochrona Zabytków 4/2008, s. 60-84.

2. Affelt. W., Dziedzictwo techniki jako cząstka kultury (cz.2). Ochrona Zabytków 1/2009, s. 53-82.

3. Kobus K., Olej-Kobus A., Dylewski A. Niezwykły świat techniki. Najciekawsze zabytki w Polsce, Warszawa 2005.

4. Januszewski St. (red.), Dzieła techniki – dobra kultury, Wrocław 2000.

5. Januszewski St. (red.), Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola, cz. 1 i 2, Warszawa 2009, 2010.

6. Orłowski B., Historia techniki polskiej, Radom 2008.

7. Orłowski B., Powszechna historia techniki, Warszawa 2010.

8. Zabytki przemysłu i techniki w Polsce (seria), Wrocław 2000-2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Literatura specjalistyczna przykładowa [pozycje dotyczące konkretnych zagadnień poruszanych na zajęciach podawane na zakończenie zajęć]

1. Adamczewski J., Młynarstwo magiczne, Wrocław 2005.

2. Affelt W.. Most nad mostami. Spotkania z Zabytkami, 2010, nr 11-12, s. 20-27; oraz numer specjalny dla szkół, s. 16-23: http://www.spotkania-z-zabytkami.pl/files/szz_dla_szkol.pdf

3. Affelt W. (red.). Zabytkowy most tczewski. Konteksty, Pelplin 2009.

4. Czarnecki W., Proniewski M., Obiekty kolejowe. Układy przestrzenne, architektura, elementy techniki, Białystok 2005.

5. Januszewski S., Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce. Inżynieria Wodna, Wrocław 1998.

6. Januszewski S., Bliszczuk J., Zabytki przemysłu i techniki w Polsce. Mosty, Wrocław 2000.

7. Kaprowski W., Midura F., Sienkiewicz J. (red.), Dziedzictwo przemysłowe Mazowsza i jego rola w turystyce, Warszawa 2008.

8. Kusiński J., Bonisławski R., Janik M., Księga Fabryk Łodzi, Łódź 2010.

9. Orłowski B., Fenomen turystyki industrialnej, Ciechanów 2008.

netografia, m. in.

- Dziedzictwo postindustrialne Warszawy – katalog obiektów:

http://katalog.fundacja-hereditas.pl/obiekty.php

- Zabytki techniki województwa świętokrzyskiego:

http://rot.swietokrzyskie.travel/s,42,Wydawnictwa.html

- Szlak zabytków techniki województwa śląskiego:

http://www.slaskie.pl/szt/

- Szlak zabytków hydrotechniki województwa pomorskiego:

http://www.prot.gda.pl/4szlaki/hydro/index.html

- Szlak górniczy w Karpaczu:

http://www.przewodnik.is24.pl/pl

Uwagi:

METODY I KRYTERIA OCENIANIA:

Ocena końcowa wystawiana na podstawie:

 oceny z kolokwium (pytania podawane na koniec każdych zajęć);

 oceny karty ewidencyjnej dziedzictwa techniki;

(aktywność na zajęciach może być premiowana podniesieniem ostatecznej oceny o 0,5 stopnia).

Obecność: dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności;

 przy przekroczeniu: prezentacja;

 nieusprawiedliwione powyżej połowy – brak zaliczenia.

Kryteria oceniania:

 ndst – 0 – 10 pkt (0% - 50%)

 dst- 10,5 - 12 pkt (51 - 60%)

 dst plus- 12,5 – 13,5 pkt (61 - 69%)

 db- 14 – 16,5 pkt (70 - 84%)

 db plus- 17 – 18,5 pkt (85 -94%)

 bdb- 19 - 20 pkt (95 - 100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Jagiełło
Prowadzący grup: Daria Jagiełło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Zajęcia prowadzone w formie zdalnej [kurs na platformie Moodle, z użyciem systemu do prowadzenia konferencji BigBlueButton]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.