Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Problematyka dokumentacji zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-Pdok-1l-s1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka dokumentacji zabytków
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury (s1)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu terminologii historii sztuki.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz.):

- udział w zajęciach – 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 5

- czytanie literatury - 5

- przygotowanie pracy zaliczeniowej - 5

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:


W1: ma podstawową wiedzę o sposobach badania i dokumentacji zabytków (KW_01, KW_03, KW_04, KW_06);


W2: rozumie interdyscyplinarny i zespołowy charakter badań i dokumentacji zabytków (KW_01, KW_03, KW_04, KW_06);


W3: posiada elementarną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu instytucji ochrony zabytków (KW_07).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:


U1: potrafi przygotować schemat dokumentacji zabytku w oparciu o obowiązujące standardy (KU_02, KU_03, KU_07)


U2: potrafi zebrać podstawowe informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji zabytku (KU_02, KU_03, KU_07)


U3: potrafi wykonać wybrane elementy dokumentacji zabytku (KU_02, KU_03, KU_07)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1: potrafi współdziałać z innymi osobami zaangażowanymi z ochronę zabytków (KK_02, KK_03, KK_05)


K2: potrafi w zarysie zaplanować interdyscyplinarny i zespołowy proces badania i dokumentacji zabytków (KK_02, KK_03, KK_05)


K3: rozumie złożoność procesu badania i dokumentacji zabytków, jest świadom własnej w nim roli (KK_02, KK_03, KK_04, KK_05, KK_06)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są jako konwersatorium ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień problemowych. Zajęciom towarzyszy prezentacja multimedialna dotycząca poruszanych zagadnień. W ramach zajęć studenci są angażowani w praktyczne przygotowanie wybranych elementów dokumentacji zabytku.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi sposobami ewidencjonowania i dokumentacji zabytków. Obejmuje on skrótowe omówienie przeznaczenia, wymogów i schematu rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi sposobami ewidencjonowania i dokumentacji zabytków. Obejmuje on skrótowe omówienie przeznaczenia, wymogów i schematu rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem oraz powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. Cykl dydaktyczny pod względem merytorycznym podzielny jest na dwie części. W ramach pierwszej studenci zapoznają się obowiązującymi typami rejestrów i ewidencji zabytków, ich celem, uwarunkowaniami prawnymi oraz ogólnymi zasadami sporządzania. Celem drugiej części jest przygotowanie przyszłych absolwentów do bliskiej współpracy z konserwatorami i restauratorami zabytków przy prowadzeniu badań konserwatorskich, tworzeniu projektów konserwatorskich oraz sporządzaniu powykonawczych dokumentacji konserwatorskich. W jej ramach studenci otrzymują podstawowe informacje odnoszące się do przygotowania projektu konserwatorskiego i programu konserwatorskiego oraz powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej. Nacisk położony jest na wykorzystanie w tym procesie umiejętności i wiedzy absolwenta kierunku Ochrona dóbr kultury. Ponadto studenci poznają się z różnymi typami dokumentacji i ekspertyz specjalistycznych często stosowanych w badaniach konserwatorskich (np. badania pigmentów, badania petrograficzne, badania zasolenia murów, ekspertyzy mykologiczno-budowlane).

Tematy zajęć:

1. Wprowadzenie

2. Rejestr zabytków

3. Ewidencja zabytków

4. Krajowy wykaz zabytków skradzionych

5. Powykonawcza dokumentacja konserwatorska - wprowadzenie

6. Powykonawcza dokumentacja konserwatorska - zagadnienia praktyczne

7. Inne rodzaje dokumentacji wykorzystywanych w dokumentacji zabytków

Literatura:

DOKUMENTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, Nr 162, poz. 1568 ze zmianami)

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. 2017 poz. 1086).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz.U. Nr 113 poz.661).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę (Dz. U. Nr 98 poz. 510).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru utraconych dóbr kultury (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1275).

LITERATURA:

Michalak A., Ginter A., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć [red:] K. Zeidler, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010

Krawczyk, Janusz: Dialog z tradycją w konserwatorstwie – koncepcja zabytkoznawczej analizy wartościującej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo” 44 (2013), s. 507-529

Rouba, Bogumiła J.: „Proces ochrony dóbr kultury – pojęcia, terminologia”, [w:] Ars longa – vita brevis. Tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, red. Józef Flik, Toruń 2003, s. 349-379.

Rouba, Bogumiła J.: „Projektowanie konserwatorskie”, Ochrona Zabytków, r. 61 (2008), nr 1, s. 57-78.

Szałygin, Jerzy: „Rejestr i ewidencja zabytków nieruchomych oraz ruchomych w działaniach Narodowego Instytutu Dziedzictwa”, Ochrona Zabytków, r. 65 (2012), z. 1-2, s. 117-158

Szmygin, Bogusław: Propozycje założeń do systemu wartościowania zabytków architektury – podmiot, przedmiot, status wartości, [w:] Wartościowanie zabytków architektury, red. Bogusław Szmygin, Warszawa 2013, s. 187-196

Szmygin, Bogusław: Teoria i kryteria wartościowania dziedzictwa jako podstawy jego ochrony, „Wiadomości Konserwatorskie” 44 (2015), s. 44-52

ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych, seria Szkolenia NIMOZ, t. 9, Warszawa 2015

ABC zarządzania kolekcją muzealną, seria Szkolenia NIMOZ, t. 3, Warszawa 2014

INNE

https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-nieruchome/instrukcje-wytyczne-zalecenia/

https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-ruchome/instrukcje-wytyczne-zalecenia/

https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki_techniki/

https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytki-archeologiczne/instrukcje-wytyczne-zalecenia/

http://www.dzielautracone.gov.pl/katalog-strat-wojennych

https://www.nimoz.pl/dzialalnosc/wywoz-zabytkow-za-granice

Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 1081/2012 z dnia 9 listopada 2012 r. do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 w sprawie wywozu dóbr kultury

Rozporządzenie Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie wywozu dóbr kultury

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, kolokwium oraz wykonanie pracy zaliczeniowej. Praca zaliczeniowa polega na samodzielnym wykonaniu wskazanych elementów dokumentacji konserwatorskiej zabytku.

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (W1-W3, U1-U3, K1-K3)

- kolokwium obejmuje następujące zagadnienia: historia inwentaryzacji zabytków na terenie obecnej Polski oraz podstawowe inwentarze zabytków; urzędowe formy ochrony zabytków oraz związana z nimi dokumentacja; dokumentacja muzealiów; dokumentacja utraconych dóbr kultury; struktura powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej (W1-W3)

- praca zaliczeniowa (W1-W3, U1-U3)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Skibiński
Prowadzący grup: Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Skibiński
Prowadzący grup: Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Franciszek Skibiński
Prowadzący grup: Franciszek Skibiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)