Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe z technologii i technik sztuk plastycznych z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SD-RK-5Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe z technologii i technik sztuk plastycznych z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. zima - Konserwacja i restauracja (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-znajomość dawnych i współczesnych technologii i technik malarskich,

-znajomość metodyki badań zabytkowych dzieł sztuki


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 15

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury:20

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach):25


Efekty uczenia się - wiedza:

-K_W01,ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną AJA_W01

-K_W09 posiada wiedzę na temat technologii i technik artystycznych, AJA_W04

-K_W10 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego,AJA_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

-K_UO2 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych ,AJA_U02,XJA_U02

-K_UO4posiada umiejętność wykorzystania wiedzy technologicznej dla przygotowania projektu konserwatorskiego,AJA_U04, PJA_U03, HJA_U02

-K_U7 posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków, XJA_U05

-K_UO8 potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych, XJA-U06,AJA-U06

-K_UO9 posiada umiejętności opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej, AJA-U07,XJA-U07,HJA-U03

-K_U10 rozpoznaje techniki sztuk plastycznych,AJA-U08

-K_U21 posiada umiejętność przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony zabytków,AJA-U17,HJA-U05

-K_U22 potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej,AJA-U18




Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-K_KO1 ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji AJA-K01,HJA-K01

-K_KO5 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

,AJA_K04, PJA_K01,XJA_K01,HJA_K04

-K_KO8 rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich AJA_K07,




Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przygotowanie do samodzielnej realizacji programu badań dzieła sztuki. Sformułowanie programu prac badawczych dla obiektu dyplomowego (uzasadnionych przypadkach innego zabytku).Na podstawie wyników badań materiałów składających się na dzieło sztuki, rozpoznaniu budowy technicznej oryginału oraz określeniu ewentualnych przekształceń i warstw wtórnych opracowanie wytycznych niezbędnych do sformułowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich .Rozpoznanie i opis technologii i techniki dzieła sztuki

Pełny opis:

Przedstawienie historii obiektu, omówienie analizy formalnej, stylistycznej, stanu zachowania. Zaplanowanie i przedstawienie programu prac badawczych. Sformułowanie zakresu i rodzaju badań materiałów. Omówienie i dyskusja nad zakresem i rodzajem badań technologii i techniki zabytku. Określenie możliwości badawczych oraz wyciągnięcie prawidłowych wniosków. Zakres badań specjalistycznych zostanie ustalony indywidualnie dla każdego zabytku. Umiejętność rozwiązywania problemów badawczych związanych z analizą dział sztuki. Wspólna dyskusja nad wybranymi zagadnieniami badawczymi.

Interpretacja wyników badań zabytków, prawidłowe określenie techniki oryginału i warstw wtórnych.

Zajęcia powiązane z Pracownią dokumentacji technologiczno-konserwatorskiej V KiR , Seminarium konserwatorskim V rok KiR.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Literatura dotycząca obiektu dyplomowego

2. J. Dunkerton, S. Foister, D. Gordon, N. Penny, Giotto to Dürer. Early Renaissance Painting in the National Gallery. London 2004

3.J. Dunkerton,S. Foister,N.Penny, Dürer to Veronese.Sixteenth-Century

Painting in the National Gallery, London 1999

4.T.J.S. Learner, Analysis of Modern Paints,The Getty Conservation Institute, Los Angeles, California 2004

5.Modern Paints Uncovered ,The Getty Conservation Institute, Los Angeles 2006

6.Scientific Examination for the investigation of Paintings.A handbook for conservator-restores, ed. By D.Pina,M.Galeotti,R.Mazzeo,Centro Di 2009

7.J.Olszewska-Świetlik,Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia(1486/87), Toruń 2002

8.J. Olszewska – Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

9.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2008

10. J. Olszewska-Świetlik ,Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2009

11.J. Olszewska-Świetlik, Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Toruń 2010

Czasopisma:

1.Studies in conservation [Eng]

2.The Burlington Magazine [Eng]

3.National Gallery Technical Bulletin [Eng]

4.Maltechnik/ Resturo [Ger]

5.Oud Holland

6.Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek

7.Ochrona Zabytków

8.Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków

9.Biuletyn Historii Sztuki

10.AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo UMK, Toruń

11.Skrypty dydaktyczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

12.Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

13.Technologia artist, Praha

14.Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocena na podstawie aktywności i dyskusji na zajęciach. Ocena poprawności przygotowania projektu prac badawczych oraz prezentacji.

Wykonanie prezentacji multimedialnej oraz części dokumentacji konserwatorskiej w formie pisemnej i cyfrowej. Opracowanie wraz z prezentacja wybranego problemu badawczo-technologicznego.

Kryteria oceniania:

ndst - 50 %

dst-51-60%)

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.