Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDB-6Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w seminarium magisterskim jest zaliczenie wszystkich przedmiotów od semestru 1-11. Zakłada się, że wcześniejsze wykłady i zajęcia praktyczne dostarczyły studentowi szeroką wiedzę i erudycję

konserwatorską, a także zorientowanie się w problematyce badawczej, aktualnej wiedzy w ramach specjalizacji oraz ogólną znajomością metodyki badań w tej dyscyplinie. Zakłada, się także, że student posiada elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie tekstu, rysunków i wykresów, zastosowanie programów statystycznych) oraz korzystania z biblioteki i zasobów piśmiennictwa (także poprzez internet).

Całkowity nakład pracy studenta:


- udział w seminarium 15 godz. (0,5 ECTS) (tryb zdalny, synchroniczny)

. (tryb bezpośredni)


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (15 godz.) (0,5 ECTS):

- czytanie literatury 7 godz.,

- przygotowanie prezentacji do seminarium 8 godz.Łącznie: 30 godz. (1 ECTS)
Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną, K_W01;

W2: wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju K_W02;

W3: ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności K_W03,

W4: zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków K_W06,

W5: posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich K_W05 ,

W6: posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych K_W09


Efekty uczenia się osiągane podczas zajęć zdalnych:

W1, W2, W3, W4, W5


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej K_U22,

U2: posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, związanych ze studiowaniem kierunku studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł K_U18,

U3: posiada umiejętność wykonywania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich K_U05

U4: w sposób odpowiedzialny podchodzi do wystąpień publicznych związanych z prezentowaniem zagadnień badawczych


Efekty uczenia się osiągane podczas zajęć zdalnych:

U1, U2, U4


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_K06,

K2: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich K_K05


Efekty uczenia się osiągane podczas zajęć zdalnych:

K1, K2


Metody dydaktyczne:

Na seminarium omawiany jest stan przeglądu literatury i stopień zaawansowania realizacji pracy. Student prezentuje pracę w formie

prezentacji, omawiany jest postęp prac, problematyka ich realizacji oraz problematyka interpretacji wyników

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Pracownicy samodzielni i upoważnieni przez Radę Wydziału z poszczególnych Zakładów prezentują listę zagadnień i tematów do realizacji w ramach pracy teoretyczno-badawczej. Student może zgłosić chęć realizacji jednego z nich i za zgodą osoby prowadzącej (promotora) przystąpić do realizacji zadania.

Pełny opis:

Celem seminarium (rok V - semestr 10/VI-semestr 11,12) jest wybór tematu pracy magisterskiej teoretyczno-badawczej i ustalenie schematu (planu) pracy magisterskiej. W trakcie zajęć dokonywana jest analiza doboru piśmiennictwa naukowego, formułowane są hipotezy badawcze, doskonalone są umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału i metod. Student poznaje sposoby logicznego prezentowania wyników badań. Seminarium magisterskie daje możliwość udoskonalenia umiejętności naukowych dyskusji prowadzonych w formie ustnej i pisemnej oraz umiejętności prezentowania wyników badań w postaci prezentacji, referatów, posterów i publikacji naukowych. Seminarium poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom teoretycznym i badawczym związanym z konserwacją - restauracją obiektów zabytkowych. Główne zagadnienia badawcze to: rodzaje i przyczyny zniszczeń obiektów, poznanie procesów ich degradacji, analiza czynników niszczących: mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych. Szeroko rozumiana profilaktyka konserwatorska. Opracowywanie nowatorskich metod konserwacji. Testowanie środków materiałów konserwatorskich i wdrażanie ich do praktyki konserwatorskiej.Badania warsztatu artysty, technologii i technik sztuk plastycznych.

Literatura:

Literatura zależna jest od tematyki pracy magisterskiej.

Ponadto przy realizacji badań i pisaniu pracy zalecane jest korzystanie z następujących baz publikacji:

1. Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, https://bg.cm.umk.pl/expertus/umk/

2. Dokumentów normalizacyjnych i patentowych, np.:

- Polski Komitet Normalizacyjny, https://www.pkn.pl/

- European Patent Office, https://www.epo.org/

3. Bibliotek cyfrowych, w których legalnie zamieszczane są skany dawniej wydanych książek, czasopism, katalogów, itp., np.:

- Federacja Bibliotek Cyfrowych, https://fbc.pionier.net.pl/

- Internet Archive, https://archive.org/index.php

- Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa, https://kpbc.umk.pl/dlibra

4. Opracowań naukowych o uniwersalnym przeznaczeniu, np.:

- Iwańska J. (i in.), "Leksykon naukowo-techniczny", Warszawa 2001.

- "Słownik terminologiczny sztuk Pięknych", red. K. Kubalska-Sulkiewicz, M. Bielska-Łach, A. Maneteuffel-Szarota, Warszawa 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia 11 semestru jest dokonanie przeglądu literatury i napisanie pełnej części teoretycznej pracy, wraz z naniesieniem poprawek przez promotora.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna Polak, Małgorzata Pronobis-Brzezińska
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Jolanta Czuczko, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Dorota Jutrzenka-Supryn, Sławomir Kamiński, Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec, Dariusz Markowski, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak, Katarzyna Zapolska, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz- informacje podstawowe o prowadzeniu przedmiotu w cyklu

Pełny opis:

patrz- informacje podstawowe o prowadzeniu przedmiotu w cyklu

Prezentowanie i omawianie zagadnień dot. następujących tematów prac magisterskich teoretyczn-badawczych (KK-RPiS):

1. Problematyka konserwacji zabytków ze skór garbowanych z włosem - zagadnienia metodyczne.

2. Problematyka usuwania produktów korozji metali z powierzchni skór zabytkowych drogą kompleksowania.

3. Problematyka konserwatorska papierów powlekanych mieszanką pigmentowo-klejową.

4. Zastosowania hydrożeli jako nośnika biocydów do dezynfekcji zabytków na podłożu papierowym.

5. Opracowanie metod konserwacji kart papieru po pożarze.

6. Problematyka usuwania taśm klejących z obiektów zabytkowych na podłożach papierowych - aspekty konserwatorskie.

7.Tradycyjne metody oprawy chińskich zwojów pionowych w świetle europejskich (zachodnich) zasad konserwatorskich.

Literatura:

Literatura Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry oraz bazy danych:

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

- Jakucewicz S., "Papier w poligrafii", Warszawa 1999;

- Iwańska J. (i in.), "Leksykon naukowo-techniczny", Warszawa 2001.

- Jakucewicz S., Czichon H., Dudziak H., "Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa poligraficznego", Warszawa 2001.

- Marion Kite; Roy Thomson, "Conservation of leather and related materials", Amsterdam 2007.

Internetowe bazy danych:

- Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

- Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

- Normy TAPPI, The Technical Association of Pulp and Paper Industry, https://www.tappi.org/publications-standards/standards-methods/;

- Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

- "Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

- Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

- "Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

- "Laboratorium jakości papieru", Politechnika Łódzka, http://www.ibwch.lodz.pl/pl30,laboratorium_jakosci_papieru.html

(kontakt z Laboratorium w sprawie możliwości wykonania badań)

- Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://

bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Uwagi:

w roku akademickim 2020/21

zajęcia są prowadzone online na platformie MS Teams

Kurs zawieszony na platformie moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1311

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Jolanta Czuczko, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Ivona Jablonskaja, Sławomir Kamiński, Joanna Karbowska-Berent, Dariusz Markowski, Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna Polak, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak, Katarzyna Zapolska
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Jolanta Czuczko, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Ivona Jablonskaja, Sławomir Kamiński, Joanna Karbowska-Berent, Dariusz Markowski, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak, Katarzyna Zapolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz- informacje podstawowe o prowadzeniu przedmiotu w cyklu

Pełny opis:

patrz- informacje podstawowe o prowadzeniu przedmiotu w cyklu

Prezentowanie i omawianie zagadnień dot. następujących tematów prac magisterskich teoretyczn-badawczych (KK-RPiS):

1. Problematyka konserwacji zabytków ze skór garbowanych z włosem - zagadnienia metodyczne.

2. Problematyka usuwania produktów korozji metali z powierzchni skór zabytkowych drogą kompleksowania.

3. Problematyka konserwatorska papierów powlekanych mieszanką pigmentowo-klejową.

4. Zastosowania hydrożeli jako nośnika biocydów do dezynfekcji zabytków na podłożu papierowym.

5. Opracowanie metod konserwacji kart papieru po pożarze.

6. Problematyka usuwania taśm klejących z obiektów zabytkowych na podłożach papierowych - aspekty konserwatorskie.

7.Tradycyjne metody oprawy chińskich zwojów pionowych w świetle europejskich (zachodnich) zasad konserwatorskich.

Literatura:

Literatura Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry oraz bazy danych:

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

- Jakucewicz S., "Papier w poligrafii", Warszawa 1999;

- Iwańska J. (i in.), "Leksykon naukowo-techniczny", Warszawa 2001.

- Jakucewicz S., Czichon H., Dudziak H., "Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa poligraficznego", Warszawa 2001.

- Marion Kite; Roy Thomson, "Conservation of leather and related materials", Amsterdam 2007.

Internetowe bazy danych:

- Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

- Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

- Normy TAPPI, The Technical Association of Pulp and Paper Industry, https://www.tappi.org/publications-standards/standards-methods/;

- Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

- "Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

- Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

- "Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

- "Laboratorium jakości papieru", Politechnika Łódzka, http://www.ibwch.lodz.pl/pl30,laboratorium_jakosci_papieru.html

(kontakt z Laboratorium w sprawie możliwości wykonania badań)

- Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://

bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Uwagi:

w roku akademickim 2020/21

zajęcia są prowadzone online na platformie MS Teams

Kurs zawieszony na platformie moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1311

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Jolanta Czuczko, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Ivona Jablonskaja, Sławomir Kamiński, Joanna Karbowska-Berent, Dariusz Markowski, Justyna Olszewska-Świetlik, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Elżbieta Szmit-Naud, Mirosław Wachowiak, Katarzyna Zapolska
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Jolanta Czuczko, Dorota Jutrzenka-Supryn, Sławomir Kamiński, Joanna Karbowska-Berent, Dariusz Markowski, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Jarosław Rogóż, Mirosław Wachowiak, Katarzyna Zapolska, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

patrz- informacje podstawowe o prowadzeniu przedmiotu w cyklu

Pełny opis:

patrz- informacje podstawowe o prowadzeniu przedmiotu w cyklu

Prezentowanie i omawianie zagadnień dot. następujących tematów prac magisterskich teoretyczn-badawczych (KK-RPiS):

1. Problematyka konserwacji zabytków ze skór garbowanych z włosem - zagadnienia metodyczne.

2. Problematyka usuwania produktów korozji metali z powierzchni skór zabytkowych drogą kompleksowania.

3. Problematyka konserwatorska papierów powlekanych mieszanką pigmentowo-klejową.

4. Zastosowania hydrożeli jako nośnika biocydów do dezynfekcji zabytków na podłożu papierowym.

5. Opracowanie metod konserwacji kart papieru po pożarze.

6. Problematyka usuwania taśm klejących z obiektów zabytkowych na podłożach papierowych - aspekty konserwatorskie.

7.Tradycyjne metody oprawy chińskich zwojów pionowych w świetle europejskich (zachodnich) zasad konserwatorskich.

Literatura:

Literatura Katedry Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry oraz bazy danych:

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

- Jakucewicz S., "Papier w poligrafii", Warszawa 1999;

- Iwańska J. (i in.), "Leksykon naukowo-techniczny", Warszawa 2001.

- Jakucewicz S., Czichon H., Dudziak H., "Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa poligraficznego", Warszawa 2001.

- Marion Kite; Roy Thomson, "Conservation of leather and related materials", Amsterdam 2007.

Internetowe bazy danych:

- Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

- Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

- Normy TAPPI, The Technical Association of Pulp and Paper Industry, https://www.tappi.org/publications-standards/standards-methods/;

- Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

- "Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

- Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

- "Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

- "Laboratorium jakości papieru", Politechnika Łódzka, http://www.ibwch.lodz.pl/pl30,laboratorium_jakosci_papieru.html

(kontakt z Laboratorium w sprawie możliwości wykonania badań)

- Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://

bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Uwagi:

w roku akademickim 2020/21

zajęcia są prowadzone online na platformie MS Teams

Kurs zawieszony na platformie moodle:

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1311

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)