Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDB-6Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w seminarium magisterskim jest zaliczenie wszystkich przedmiotów od semestru 1-11. Zakłada się, że wcześniejsze wykłady i zajęcia praktyczne dostarczyły studentowi szeroką wiedzę i erudycję

konserwatorską, a także zorientowanie się w problematyce badawczej, aktualnej wiedzy w ramach specjalizacji oraz ogólną znajomością metodyki badań w tej dyscyplinie. Zakłada, się także, że student posiada elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie tekstu, rysunków i wykresów, zastosowanie programów statystycznych) oraz korzystania z biblioteki i zasobów piśmiennictwa (także poprzez internet).

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin kontaktowych

15 godzin pracy własnej studenta

1pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną, K_W01;

W2: wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju K_W02;

W3: ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności K_W03,

W4: zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków K_W06,

W5: posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich K_W05 ,

W6: posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych K_W09


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej K_U22,

U2: posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, związanych ze studiowaniem kierunku studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł K_U18,

U3: posiada umiejętność wykonywania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania K_K06,

K2: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich K_K05


Metody dydaktyczne:

Na seminarium omawiany jest stan przeglądu literatury i stopień zaawansowania realizacji pracy. Student prezentuje pracę w formie

prezentacji, omawiany jest postęp prac, problematyka ich realizacji oraz problematyka interpretacji wyników

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Pracownicy samodzielni i upoważnieni przez Radę Wydziału z poszczególnych Zakładów prezentują listę zagadnień i tematów do realizacji w ramach pracy teoretyczno-badawczej. Student może zgłosić chęć realizacji jednego z nich i za zgodą osoby prowadzącej (promotora) przystąpić do realizacji zadania.

Pełny opis:

Celem seminarium (rok V - semestr 10/VI-semestr 11,12) jest wybór tematu pracy magisterskiej teoretyczno-badawczej i ustalenie schematu (planu) pracy magisterskiej. W trakcie zajęć dokonywana jest analiza doboru piśmiennictwa naukowego, formułowane są hipotezy badawcze, doskonalone są umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału i metod. Student poznaje sposoby logicznego prezentowania wyników badań. Seminarium magisterskie daje możliwość udoskonalenia umiejętności naukowych dyskusji prowadzonych w formie ustnej i pisemnej oraz umiejętności prezentowania wyników badań w postaci prezentacji, referatów, posterów i publikacji naukowych. Seminarium poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom teoretycznym i badawczym związanym z konserwacją - restauracją obiektów zabytkowych. Główne zagadnienia badawcze to: rodzaje i przyczyny zniszczeń obiektów, poznanie procesów ich degradacji, analiza czynników niszczących: mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych. Szeroko rozumiana profilaktyka konserwatorska. Opracowywanie nowatorskich metod konserwacji. Testowanie środków materiałów konserwatorskich i wdrażanie ich do praktyki konserwatorskiej.Badania warsztatu artysty, technologii i technik sztuk plastycznych.

Literatura:

Literatura zależna jest od tematyki pracy magisterskiej.

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

Jakucewicz S., "Papier w poligrafii", Warszawa 1999;

Iwańska J. (i in.), "Leksykon naukowo-techniczny", Warszawa 2001.

Jakucewicz S., Czichon H., Dudziak H., "Ćwiczenia laboratoryjne z materiałoznawstwa poligraficznego", Warszawa 2001.

Marion Kite; Roy Thomson, "Conservation of leather and related materials", Amsterdam 2007.

Internetowe bazy danych:

Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

Normy TAPPI, The Technical Association of Pulp and Paper Industry, https://www.tappi.org/publications-standards/standards-methods/;

Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

"Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

"Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

"Laboratorium jakości papieru", Politechnika Łódzka, http://www.ibwch.lodz.pl/pl30,laboratorium_jakosci_papieru.html

(kontakt z labortorium w sprawie możliwości wykonania badań)

Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://

bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia semestru jest dokonanie przeglądu literatury i napisanie pełnej części teoretycznej pracy, wraz z naniesieniem poprawek przez promotora.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Elżbieta Jabłońska, Sławomir Kamiński, Tomasz Kozielec, Jadwiga Łukaszewicz, Dariusz Markowski, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Tomasz Ważny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Tomasz Kozielec, Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Jolanta Czuczko, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Elżbieta Jabłońska, Dorota Jutrzenka-Supryn, Sławomir Kamiński, Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Jarosław Rogóż, Jacek Stachera, Elżbieta Szmit-Naud, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Tomasz Ważny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Tomasz Kozielec, Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Elżbieta Basiul, Aleksandra Gralińska-Grubecka, Sławomir Kamiński, Joanna Karbowska-Berent, Tomasz Kozielec, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jarosław Rogóż, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Tomasz Ważny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Tomasz Kozielec, Justyna Olszewska-Świetlik, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Elżbieta Basiul, Sławomir Kamiński, Tomasz Kozielec, Dariusz Markowski, Piotr Niemcewicz, Justyna Olszewska-Świetlik, Andrzej Podgórski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Jarosław Rogóż, Alina Tomaszewska-Szewczyk, Mirosław Wachowiak, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.