Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu konserwacji sztuki nowosczesnej i współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDB-HSN-5L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu konserwacji sztuki nowosczesnej i współczesnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone 4 lata studiów jednolitych konserwacji i restauracji dzieł sztuki w specjalności konserwacja malarstwa rzeźby polichromowanej, uzyskane zaliczenia przedmiotów specjalnościowych.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godziny kontaktowe.

Godziny pracy indywidualnej studenta 15(zebranie literatury przedmiotu, inne prace przygotowujące do realizacji zadań).

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną

K_W02

wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań

konserwatorskich w wybranej specjalności

K_W04

zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków

K_W05

posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich

K_W06

zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków

K_W07

zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki

K_W08

zna podstawy historii i teorii ochrony i konserwacji-restauracji dzieł sztuki i zabytków

K_W09

posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych

K_W10

posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego

K_W11

zna podstawy kształtowania się form artystycznych w ujęciu historycznych

K_W12

zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko-restauratorskich

K_W13

ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01

umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich

K_U02

potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych

K_U03

potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła sztuki/zabytku

K_U04

posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego

K_U05

posiada umiejętność wykonywania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich

K_U06

potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków

K_U07

posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków

K_U08

potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych

K_U09

posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej

K_U10

rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych

K_U11

posiada umiejętności warsztatowe i potrafi zrealizować swoją wizję artystyczną w wybranej formie

K_U12

potrafi wykonać dzieło artystyczne w różnych konwencjach (dawnych i współczesnych)

K_U13

potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych w pracach konserwatorsko-restauratorskich i artystycznych

K_U14

potrafi wykorzystać umiejętności plastyczne i zastosować wiedzę z obszaru sztuk plastycznych w pracach konserwatorskich i restauratorskich

K_U15

potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w celu wykonania kopii technologiczno-konserwatorskiej zabytku

K_U16

umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac konserwatorskich

K_U17

jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

K_U18

posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U19

ma umiejętności językowe w zakresie sztuki oraz specjalistycznego słownictwa konserwatorskiego, właściwego dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U20

w sposób odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentowaniem zagadnień konserwatorskich

K_U21

posiada umiejętność przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony zabytków

K_U22

potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01

ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K02

ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K03

ma świadomość i rozumie aspekty i skutki (także dalekosiężne) działań konserwatorskich, ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K_K04

ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku w decyzjach konserwatorskich

K_K05

zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

K_K06

potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K_K07

rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego

K_K08

rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich


Metody dydaktyczne:

Przygotowanie pracy teoretyczno-badawczej z zakresu konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej. Prezentacja poszczególnych etapów zaawansowania, dyskutowanie zasadności tematu, założeń i celów pracy, określenie zakresu badań i zagadnień konserwatorskich.

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody integracyjne
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Student rozpoczyna realizację tematu teoretyczno-badawczego. Zapoznaje się z problematyką, określa założenia i cele pracy, zbiera literaturę przedmiotu.

Pełny opis:

Studenta realizuje pracę badawczo-konserwatorską z zakresu badań i konserwacji sztuki nowoczesnej i współczesnej. Omawiane są cele i założenia pracy, planowane badania. Student zbiera i prezentuje literaturę przedmiotu związaną z tematem pracy. Charakteryzuje jej wybór oraz konstruuje planowaną zawartość merytoryczną pracy.

Literatura:

Wybór literatury uzależniony jest od tematu pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest za wykonaną pracę, za jej postępy i zaangażowanie. Oceniana jest również zebrana literatura przedmiotu oraz zakres prac konserwatorskich na obiekcie jeśli jest on elementem ujętym w pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)