Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu technik i technologii rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDB-RK-5L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe teoretyczno-badawcze z zakresu technik i technologii rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zaliczenie wszystkich przedmiotów od semestru 1-9. Zakłada się, że wcześniejsze wykłady i zajęcia praktyczne dostarczyły studentowi szeroką wiedzę i erudycję konserwatorską, a także zorientowanie się w problematyce badawczej, aktualnej wiedzy w ramach specjalizacji oraz ogólną znajomością metodyki badań w tej dyscyplinie. Zakłada, się także, że student posiada elementarne umiejętności obsługi komputera (edycja i formatowanie tekstu, rysunków i wykresów, zastosowanie programów statystycznych) oraz korzystania z biblioteki i zasobów piśmiennictwa (także poprzez internet).

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin kontaktowych

15 godzin pracy własnej studenta

1 punkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiów, a także potrafi wykorzystywać tę wiedzę dla dalszego rozwoju - K_W02,

W2: ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności - K_W03,

W3: zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków - K_W06,

W4: posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich - K_W05,

W5: posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych - K_W09.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przedstawić wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej - K_U22,

U2: posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych, związanych ze studiowaniem kierunku studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł - K_U18,

U3: posiada umiejętność wykonywania wszystkich zabiegów konserwatorskich i restauratorskich - K_U05.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - K_K06,

K2: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich - K_K05.


Metody dydaktyczne:

Obserwacja - określenie techniki wykonania i stanu zachowania.

Dyskusja - założenia konserwatorskie i ustalenie metodyki zabiegów konserwatorskich (wstęp do przygotowania projektu konserwatorskiego).

Doświadczenie - przeprowadzanie doświadczeń i analiz badawczych.

Obserwacja - wnikliwa obserwacja i porównanie efektów działań badawczych.

Case study - opracowanie specjalistycznych zagadnień.


Skrócony opis:

Pracownicy samodzielni i upoważnieni przez Radę Wydziału z poszczególnych Zakładów prezentują listę zagadnień i tematów do realizacji w ramach pracy teoretyczno-badawczej. Student może zgłosić chęć realizacji jednego z nich i za zgodą osoby prowadzącej (promotora) przystąpić do realizacji zadania.

Pełny opis:

Celem seminarium (rok V - semestr 10/VI-semestr 11,12) jest wybór tematu pracy magisterskiej teoretyczno-badawczej i ustalenie schematu (planu) pracy magisterskiej. W trakcie zajęć dokonywana jest analiza doboru piśmiennictwa naukowego, formułowane są hipotezy badawcze, doskonalone są umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału i metod. Student poznaje sposoby logicznego prezentowania wyników badań. Seminarium magisterskie daje możliwość udoskonalenia umiejętności naukowych dyskusji prowadzonych w formie ustnej i pisemnej oraz umiejętności prezentowania wyników badań w postaci prezentacji, referatów, posterów i publikacji naukowych. Seminarium poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom teoretycznym i badawczym związanym z konserwacją - restauracją obiektów zabytkowych. Główne zagadnienia badawcze to: rodzaje i przyczyny zniszczeń obiektów, poznanie procesów ich degradacji, analiza czynników niszczących: mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych. Szeroko rozumiana profilaktyka konserwatorska. Opracowywanie nowatorskich metod konserwacji. Testowanie środków materiałów konserwatorskich i wdrażanie ich do praktyki konserwatorskiej.Badania warsztatu artysty, technologii i technik sztuk plastycznych.

Literatura:

Literatura zależna jest od tematyki pracy magisterskiej.

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

Internetowe bazy danych:

Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

"Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

"Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Becker S. Howard, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2017.

Kalita Cezary, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów”, Warszawa 2011.

Krajewski Mirosław, Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

Młyniec Waleria, Ufnalska Sylwia, Scientific Communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań (2003).

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena merytoryczna sporządzonego konspektu pracy magisterskiej oraz stanu badań.

2. Ocena ciągła umiejętności rozwiązywania problemu, inwencji własnej, terminowości, realizacji zadania, umiejętności przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących szczegółowych zagadnień konserwacji-restauracji i ochrony zabytków, przedstawiania wyniki swojej pracy w postaci prezentacji multimedialnej.

Obecność jest obowiązkowa. W razie przypadków losowych lub z powodów zdrowotnych należy ubiegać się o urlop u dziekana wydziału (regulamin studiów § 42 - 46). Obecności reguluje § 23, pkt 2 regulaminu studiów. Obecność nieusprawiedliwiona skutkuje obniżeniem oceny (nieobecność na 2 zajęciach o jeden stopień, na 4 zajęciach o dwa stopnie).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Andrzej Podgórski, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pracownicy samodzielni i upoważnieni przez Radę Wydziału z poszczególnych Zakładów prezentują listę zagadnień i tematów do realizacji w ramach pracy teoretyczno-badawczej. Student może zgłosić chęć realizacji jednego z nich i za zgodą osoby prowadzącej (promotora) przystąpić do realizacji zadania.

Pełny opis:

Celem seminarium (rok V - semestr 10/VI-semestr 11,12) jest wybór tematu pracy magisterskiej teoretyczno-badawczej i ustalenie schematu (planu) pracy magisterskiej. W trakcie zajęć dokonywana jest analiza doboru piśmiennictwa naukowego, formułowane są hipotezy badawcze, doskonalone są umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału i metod. Student poznaje sposoby logicznego prezentowania wyników badań. Seminarium magisterskie daje możliwość udoskonalenia umiejętności naukowych dyskusji prowadzonych w formie ustnej i pisemnej oraz umiejętności prezentowania wyników badań w postaci prezentacji, referatów, posterów i publikacji naukowych. Seminarium poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom teoretycznym i badawczym związanym z konserwacją - restauracją obiektów zabytkowych. Główne zagadnienia badawcze to: rodzaje i przyczyny zniszczeń obiektów, poznanie procesów ich degradacji, analiza czynników niszczących: mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych. Szeroko rozumiana profilaktyka konserwatorska. Opracowywanie nowatorskich metod konserwacji. Testowanie środków materiałów konserwatorskich i wdrażanie ich do praktyki konserwatorskiej.Badania warsztatu artysty, technologii i technik sztuk plastycznych.

Literatura:

Literatura zależna jest od tematyki pracy magisterskiej.

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

Internetowe bazy danych:

Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

"Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

"Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Becker S. Howard, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2017.

Kalita Cezary, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów”, Warszawa 2011.

Krajewski Mirosław, Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

Młyniec Waleria, Ufnalska Sylwia, Scientific Communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań (2003).

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Andrzej Podgórski, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pracownicy samodzielni i upoważnieni przez Radę Wydziału z poszczególnych Zakładów prezentują listę zagadnień i tematów do realizacji w ramach pracy teoretyczno-badawczej. Student może zgłosić chęć realizacji jednego z nich i za zgodą osoby prowadzącej (promotora) przystąpić do realizacji zadania.

Pełny opis:

Celem seminarium (rok V - semestr 10/VI-semestr 11,12) jest wybór tematu pracy magisterskiej teoretyczno-badawczej i ustalenie schematu (planu) pracy magisterskiej. W trakcie zajęć dokonywana jest analiza doboru piśmiennictwa naukowego, formułowane są hipotezy badawcze, doskonalone są umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału i metod. Student poznaje sposoby logicznego prezentowania wyników badań. Seminarium magisterskie daje możliwość udoskonalenia umiejętności naukowych dyskusji prowadzonych w formie ustnej i pisemnej oraz umiejętności prezentowania wyników badań w postaci prezentacji, referatów, posterów i publikacji naukowych. Seminarium poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom teoretycznym i badawczym związanym z konserwacją - restauracją obiektów zabytkowych. Główne zagadnienia badawcze to: rodzaje i przyczyny zniszczeń obiektów, poznanie procesów ich degradacji, analiza czynników niszczących: mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych. Szeroko rozumiana profilaktyka konserwatorska. Opracowywanie nowatorskich metod konserwacji. Testowanie środków materiałów konserwatorskich i wdrażanie ich do praktyki konserwatorskiej.Badania warsztatu artysty, technologii i technik sztuk plastycznych.

Literatura:

Literatura zależna jest od tematyki pracy magisterskiej.

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

Internetowe bazy danych:

Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

"Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

"Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Becker S. Howard, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2017.

Kalita Cezary, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów”, Warszawa 2011.

Krajewski Mirosław, Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

Młyniec Waleria, Ufnalska Sylwia, Scientific Communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań (2003).

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Andrzej Podgórski, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pracownicy samodzielni i upoważnieni przez Radę Wydziału z poszczególnych Zakładów prezentują listę zagadnień i tematów do realizacji w ramach pracy teoretyczno-badawczej. Student może zgłosić chęć realizacji jednego z nich i za zgodą osoby prowadzącej (promotora) przystąpić do realizacji zadania.

Pełny opis:

Celem seminarium (rok V - semestr 10/VI-semestr 11,12) jest wybór tematu pracy magisterskiej teoretyczno-badawczej i ustalenie schematu (planu) pracy magisterskiej. W trakcie zajęć dokonywana jest analiza doboru piśmiennictwa naukowego, formułowane są hipotezy badawcze, doskonalone są umiejętności logicznego i sprawnego doboru materiału i metod. Student poznaje sposoby logicznego prezentowania wyników badań. Seminarium magisterskie daje możliwość udoskonalenia umiejętności naukowych dyskusji prowadzonych w formie ustnej i pisemnej oraz umiejętności prezentowania wyników badań w postaci prezentacji, referatów, posterów i publikacji naukowych. Seminarium poświęcone jest przede wszystkim zagadnieniom teoretycznym i badawczym związanym z konserwacją - restauracją obiektów zabytkowych. Główne zagadnienia badawcze to: rodzaje i przyczyny zniszczeń obiektów, poznanie procesów ich degradacji, analiza czynników niszczących: mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych. Szeroko rozumiana profilaktyka konserwatorska. Opracowywanie nowatorskich metod konserwacji. Testowanie środków materiałów konserwatorskich i wdrażanie ich do praktyki konserwatorskiej.Badania warsztatu artysty, technologii i technik sztuk plastycznych.

Literatura:

Literatura zależna jest od tematyki pracy magisterskiej.

Do często rekomendowanych pozycji literatury należą m.in.

Internetowe bazy danych:

Biblioteka Wirtualna Nauki, https://wbn.edu.pl/;

Normy PL, Polski Komitet Normalizacyjny, https://pkn.pl/;

Biuro Patentowe USA, "US Patent and Trademark Office", https://www.uspto.gov/;

"Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books...", https://archive.org/;

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC), https://fbc.pionier.net.pl/;

"Gallica", (Francuska Biblioteka Narodowa), https://gallica.bnf.fr/;

Bibliografia publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, (System "Expertus"), http://bg.cm.umk.pl/splendor/umk/;

Becker S. Howard, Warsztat pisarski badacza, Warszawa 2013.

Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2017.

Kalita Cezary, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów”, Warszawa 2011.

Krajewski Mirosław, Praca dyplomowa z elementami edytorstwa, Włocławek 1998.

Młyniec Waleria, Ufnalska Sylwia, Scientific Communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań (2003).

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)