Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe z historii sztuki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDHŚ-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe z historii sztuki
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

4 rok: 15 godzin 1 pkt ECTS

5 rok: 15 godzin 1 pkt 15 godzin 2 pkt ECTS


Łącznie 45 godzin 4 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01: ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną

K_W07: zna podstawy historii sztuki, z uwzględnieniem interpretacji i podstawowego wartościowania dzieł sztuki

K_W11: zna podstawy kształtowania się form artystycznych w ujęciu historycznym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02: potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych

K_U04: posiada umiejętność wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego

K_U08: potrafi zaplanować, zinterpretować i powiązać wyniki badań chemicznych, fizycznych, biologicznych z konserwatorskimi i technologicznymi z wykorzystaniem wiedzy na temat dawnych i współczesnych technik oraz tradycji warsztatowych

K_U10: rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych

K_U18: posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01: ma świadomość znaczenia wartości (artystycznej, historycznej, emocjonalnej itd.) dzieł sztuki i zabytków, ich nieodtwarzalności i obowiązku ich respektowania w procesie konserwacji-restauracji

K_K05: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

K_K07: rozumie potrzebę popularyzacji wiedzy, idei i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego

K_K08: rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje studenta do prowadzenia samodzielnych badań w dziedzinie historii w oparciu o warsztat badawczy obejmujący, obok metod z zakresu historii i historii sztuki, także badania materialnej struktury zabytku.

Pełny opis:

Zadaniem seminarium jest wprowadzenie seminarzysty w zagadnienia seminarium (podczas zajęć grupowych), sprecyzowanie przedmiotu badań (może być to obiekt będący przedmiotem prac konserwatorskich) oraz na pierwszym etapie wprowadzenie studenta w problematykę badawczą, metodologię badań i stymulowanie do poszukiwań literatury przedmiotu. Na tym etapie następuje więc przygotowanie koncepcji pracy i szczegółowego konspektu. W zależności od postępu prac i uzyskiwanych efektów temat może być ujęty problemowo lub przekrojowo. W trakcie drugiego semestru następuje poszerzenie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej oraz selekcjonowanie i uporządkowanie zebranego materiału. Seminarzyści przygotowują prezentacje dotychczasowych badań i uzyskanych efektów. W dyskusji omawia się rezultatów badań przeprowadzonej kwerendy kontrolując postęp prac. Finalnie powstaje praca seminaryjna związana z zabytkiem.

Literatura:

Literatura i źródła indywidualnie dobierana do przedmiotu badań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pierwszego semestru na podstawie konspektu, drugiego na podstawie postępu prac a trzeciego na podstawie dostarczonej pracy seminaryjnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Małgorzata Geron, Witold Miedziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Małgorzata Geron
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Małgorzata Geron
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)