Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe konserwatorskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDK-6Z-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0213) Sztuki plastyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe konserwatorskie
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty obowiązkowe - 6 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja papieru i skóry (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Warunkiem uczestnictw w seminarium jest zaliczenie 10 semestru studiów, w tym specjalnościowego seminarium konserwatorskiego oraz pracowni konserwatorskiej, a także wykonanie i zanalizowanie badań technik i technologii obiektu dyplomowego.

Całkowity nakład pracy studenta:

30 godzin kontaktowych

30 godzin pracy własnej studenta


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczących obszarów i sztuki i nauki przydatną do formowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z obiektem dyplomowym

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich związanych z obiektem zabytkowym

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U04 posiada umiejętności wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskieg

K_U09 posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K-K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej

K-K03 ma świadomość i rozumie aspekty i skutki działań konserwatorskich ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich

Metody dydaktyczne:

Na seminarium analizowane i dyskutowane są postępy w pracach badawczych, konserwatorskich, restauratorskich i dokumentacyjnych prowadzonych przy obiektach zabytkowych i dziełach sztuki, będących obiektami dyplomowymi (artystyczno-konserwatorska część dyplomu na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki). Studenci przygotowują multimedialne wystąpienia ilustrujące przebieg ich pracy i uzyskane wyniki. W dyskusji nad stosowanymi metodami biorą udział wszyscy uczestnicy seminarium. Poza analizą zagadnień technologiczno-konserwatorskich omawiane są zasady pisania prac naukowych.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- seminaryjna

Skrócony opis:

Na seminarium omawiana jest problematyka związana z kontynuacją prac nad projektem konserwatorskim stanowiącym artystyczno-konserwatorską część pracy dyplomowej. Omawiane zagadnienia studenci prezentują w formie multimedialnych prezentacji.

Pełny opis:

Na zajęciach seminaryjnych omawiane są szczegółowe zagadnienia związane z realizacją projektu konserwatorskiego - konserwacją i restauracja obiektu zabytkowego lub dzieła sztuki. W prowadzonej dyskusji wykorzystywana jest wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie pracy przy obiektach w poprzednich semestrach studiów. Zebrane informacje o historii obiektów, ich technice wykonania, użytych materiałach, przyczynach i objawach zniszczeń oraz problemach z ich konserwacją i restauracją są relacjonowane i dyskutowane. celem tej dyskusji jest akceptacja lub korekta metod postępowania konserwatorskiego, np. w zakresie stosowanych materiałów lub sposobów ich aplikacji. Dyskutowane są także sposoby i warunki eksponowania lub przechowywania obiektów po konserwacji oraz doprecyzowywane są zalecenia dla użytkownika - właściciela obiektu. W ramach seminarium omawiana jest też dokumentacja konserwatorska - jej zakres i sposób przedstawienia procesu konserwatorskiego.

Literatura:

Wykorzystywana literatura związana jest ze specjalnością dyscypliny konserwatorskiej i uzależniona od specyfiki konserwowanego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywne uczestnictwo na zajęciach (dozwolona max. jedna usprawiedliwiona nieobecności) oraz praca własna studenta. Student zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej dokumentację konserwatorską w stanie zaawansowania 90%. W trakcie zajęć każdy student wykonuje prezentację multimedialną, w której przedstawia stan zaawansowania prac nad obiektem dyplomowym i problemy wynikające w trakcie wykonywania projektu.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jabłońska, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Elżbieta Jabłońska, Sławomir Kamiński, Tomasz Kozielec, Dariusz Markowski, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Omówienie zagadnień związane z konserwacją i restauracją obiektów na podłożu drewnianym. Metody i środki stosowane do uzupełniania ubytków drewna, zapraw, złoceń, polichromii. Zagadnienia estetyki i ekspozycji obiektu zabytkowego po zakończeniu prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Elżbieta Jabłońska, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Elżbieta Jabłońska, Dorota Jutrzenka-Supryn, Sławomir Kamiński, Tomasz Kozielec, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Elżbieta Szmit-Naud
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Omówienie zagadnień związane z konserwacją i restauracją obiektów na podłożu drewnianym. Metody i środki stosowane do uzupełniania ubytków drewna, zapraw, złoceń, polichromii. Zagadnienia estetyki i ekspozycji obiektu zabytkowego po zakończeniu prac.

Pełny opis:

Na zajęciach seminaryjnych omawiane są szczegółowe zagadnienia związane z realizacją projektu konserwatorskiego - konserwacją i restauracja obiektu zabytkowego lub dzieła sztuki. W prowadzonej dyskusji wykorzystywana jest wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie pracy przy obiektach w poprzednich semestrach studiów. Zebrane informacje o historii obiektów, ich technice wykonania, użytych materiałach, przyczynach i objawach zniszczeń oraz problemach z ich konserwacją i restauracją są relacjonowane i dyskutowane. celem tej dyskusji jest akceptacja lub korekta metod postępowania konserwatorskiego, np. w zakresie stosowanych materiałów lub sposobów ich aplikacji. Dyskutowane są także sposoby i warunki eksponowania lub przechowywania obiektów po konserwacji oraz doprecyzowywane są zalecenia dla użytkownika - właściciela obiektu. W ramach seminarium omawiana jest też dokumentacja konserwatorska - jej zakres i sposób przedstawienia procesu konserwatorskiego.

Literatura:

Literatura ogólna związana z problematyką konserwatorską drewnianych obiektów polichromowanych i malowideł ściennych.

Literatura szczegółowa dotycząca obiektów:

R. Kąsinowska, Dobrzyca. Fortalicja. Pałac. Muzeum, Dobrzyca 2007.

R. Łuczyński, Zamki, dwory i pałace w Sudetach, Legnica 2008.

R. Łuczyński,Zamki i pałace Dolnego Śląska. Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska - część wschodnia, Wrocław 2001.

M. Ostaszewska, M. Bogdanowska, Konserwacja zabytków na Dolnym Śląsku i terenach przyległych: 50 lat działalności Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t.14, Kraków 2005.

K. Bartnik, Prace konserwatorskie na terenie województwa dolnośląskiego w latach 1979-1999, Wrocław 2005.

K. Bartnik, Prace konserwatorskie na terenie województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego w latach1974-1978, Wrocław 1985.

J. Pilch, Leksykon architektury Dolnego Sląska, Warszawa 2005.

J. Pilch, Zabytki architektury Dolnego Śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

M. Chorowska, Rezydencje Średniowieczne na Śląsku, zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Elżbieta Jabłońska, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Joanna Arszyńska, Jolanta Czuczko, Elżbieta Jabłońska, Dorota Jutrzenka-Supryn, Sławomir Kamiński, Solida Lim, Małgorzata Pronobis-Brzezińska, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Omówienie zagadnień związane z konserwacją i restauracją obiektów na podłożu drewnianym. Metody i środki stosowane do uzupełniania ubytków drewna, zapraw, złoceń, polichromii. Zagadnienia estetyki i ekspozycji obiektu zabytkowego po zakończeniu prac.

Pełny opis:

Na zajęciach seminaryjnych omawiane są szczegółowe zagadnienia związane z realizacją projektu konserwatorskiego - konserwacją i restauracja obiektu zabytkowego lub dzieła sztuki. W prowadzonej dyskusji wykorzystywana jest wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie pracy przy obiektach w poprzednich semestrach studiów. Zebrane informacje o historii obiektów, ich technice wykonania, użytych materiałach, przyczynach i objawach zniszczeń oraz problemach z ich konserwacją i restauracją są relacjonowane i dyskutowane. celem tej dyskusji jest akceptacja lub korekta metod postępowania konserwatorskiego, np. w zakresie stosowanych materiałów lub sposobów ich aplikacji. Dyskutowane są także sposoby i warunki eksponowania lub przechowywania obiektów po konserwacji oraz doprecyzowywane są zalecenia dla użytkownika - właściciela obiektu. W ramach seminarium omawiana jest też dokumentacja konserwatorska - jej zakres i sposób przedstawienia procesu konserwatorskiego.

Literatura:

Literatura ogólna związana z problematyką konserwatorską drewnianych obiektów polichromowanych i malowideł ściennych.

Literatura szczegółowa dotycząca obiektów:

R. Kąsinowska, Dobrzyca. Fortalicja. Pałac. Muzeum, Dobrzyca 2007.

R. Łuczyński, Zamki, dwory i pałace w Sudetach, Legnica 2008.

R. Łuczyński,Zamki i pałace Dolnego Śląska. Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska - część wschodnia, Wrocław 2001.

M. Ostaszewska, M. Bogdanowska, Konserwacja zabytków na Dolnym Śląsku i terenach przyległych: 50 lat działalności Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t.14, Kraków 2005.

K. Bartnik, Prace konserwatorskie na terenie województwa dolnośląskiego w latach 1979-1999, Wrocław 2005.

K. Bartnik, Prace konserwatorskie na terenie województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego w latach1974-1978, Wrocław 1985.

J. Pilch, Leksykon architektury Dolnego Sląska, Warszawa 2005.

J. Pilch, Zabytki architektury Dolnego Śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

M. Chorowska, Rezydencje Średniowieczne na Śląsku, zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Arszyńska, Elżbieta Jabłońska, Robert Rogal, Jacek Stachera, Mirosław Wachowiak
Prowadzący grup: Jolanta Czuczko, Sławomir Kamiński, Tomasz Kozielec, Dariusz Markowski, Robert Rogal, Jacek Stachera, Kinga Szczepińska, Mirosław Wachowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Omówienie zagadnień związane z konserwacją i restauracją obiektów na podłożu drewnianym. Metody i środki stosowane do uzupełniania ubytków drewna, zapraw, złoceń, polichromii. Zagadnienia estetyki i ekspozycji obiektu zabytkowego po zakończeniu prac.

Pełny opis:

Na zajęciach seminaryjnych omawiane są szczegółowe zagadnienia związane z realizacją projektu konserwatorskiego - konserwacją i restauracja obiektu zabytkowego lub dzieła sztuki. W prowadzonej dyskusji wykorzystywana jest wiedza i doświadczenia zdobyte w trakcie pracy przy obiektach w poprzednich semestrach studiów. Zebrane informacje o historii obiektów, ich technice wykonania, użytych materiałach, przyczynach i objawach zniszczeń oraz problemach z ich konserwacją i restauracją są relacjonowane i dyskutowane. celem tej dyskusji jest akceptacja lub korekta metod postępowania konserwatorskiego, np. w zakresie stosowanych materiałów lub sposobów ich aplikacji. Dyskutowane są także sposoby i warunki eksponowania lub przechowywania obiektów po konserwacji oraz doprecyzowywane są zalecenia dla użytkownika - właściciela obiektu. W ramach seminarium omawiana jest też dokumentacja konserwatorska - jej zakres i sposób przedstawienia procesu konserwatorskiego.

Literatura:

Literatura ogólna związana z problematyką konserwatorską drewnianych obiektów polichromowanych i malowideł ściennych.

Literatura szczegółowa dotycząca obiektów:

R. Kąsinowska, Dobrzyca. Fortalicja. Pałac. Muzeum, Dobrzyca 2007.

R. Łuczyński, Zamki, dwory i pałace w Sudetach, Legnica 2008.

R. Łuczyński,Zamki i pałace Dolnego Śląska. Przedgórze Sudeckie, Nizina Śląska - część wschodnia, Wrocław 2001.

M. Ostaszewska, M. Bogdanowska, Konserwacja zabytków na Dolnym Śląsku i terenach przyległych: 50 lat działalności Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t.14, Kraków 2005.

K. Bartnik, Prace konserwatorskie na terenie województwa dolnośląskiego w latach 1979-1999, Wrocław 2005.

K. Bartnik, Prace konserwatorskie na terenie województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego w latach1974-1978, Wrocław 1985.

J. Pilch, Leksykon architektury Dolnego Sląska, Warszawa 2005.

J. Pilch, Zabytki architektury Dolnego Śląska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.

M. Chorowska, Rezydencje Średniowieczne na Śląsku, zamki, pałace, wieże mieszkalne, Wrocław 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.