Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDK-RK-4L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczenia przedmiotów z semestrów 1-7

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - godziny kontaktowe.

Godziny pracy indywidualnej studenta


15 godzin kontaktowych

15 godzin praca własna: zbieranie literatury i przygotowanie pracy


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności AJA_W03


K_W04 zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków PJA_W01 XJA_W01


K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich


K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków XJA_W03


K_W10 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu artystycznego

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich AJA_U01 XJA_U01


K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych AJA_U02 XJA_U02


K_U03 potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania

konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła

sztuki/zabytku AJA_U03 HJA_U01


K_U06 potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków PJA_U04 XJA_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego

dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie

w tym zakresie

K_K05 dostrzega i formułuje dylematy, związane z ochroną zabytków, jest świadom H1A_K04

ma świadomość swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie kompetencji zawodowych H1A_K05

K_K06 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego

Metody dydaktyczne:

Student uczy się zbierać literaturę i informacje na zadany temat- tworzyć bazę danych do dalszej krytycznej oceny i wykorzystania w pracy z obiektem dyplomowym. Uczy się oceniać je krytycznie i opracowywać naukowo w formie pracy pisemnej, oraz prezentacji multimedialnej.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do opracowania programu oraz praktycznego zrealizowania konserwatorskiej pracy dyplomowej.Pierwsze seminarium konserwatorskie poświęcone jest zbieraniu informacji, które poszerzają stan wiedzy powiązanej z obiektem dyplomowym. Służy to lepszemu zrozumieniu problematyki konserwatorskiej obiektu dyplomowego i przygotowuje do opracowania kompletnego programu prac.

Pełny opis:

Student zbiera informacje w literaturze i dokumentacjach konserwatorskich dotyczące szeroko rozumianej problematyki konserwatorskiej obiektów zbliżonych do obiektu dyplomowego studenta pod względem techniki wykonania, stanu zachowania lub według innych uzgodnionych kryteriów.

Student przygotowuje opracowanie - pracę seminaryjną według zasad obowiązujących w pracach naukowych oraz prezentację dotyczącą opracowywanego zagadnienia.

Wystąpienia (także multimedialne) poddawane są ocenie oraz dyskusji wśród uczestników seminarium.

Literatura:

Literatura uzależniona jest od rodzaju opracowywanego obiektu. Student korzysta z wydawnictw, czasopism, dokumentacji i prac magisterskich dostępnych na UMK oraz w sieci.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest na podstawie swojej pracy pisemnej i prezentacji oraz aktywnego udział w dyskusjach. Oceniana jest wartość opracowania pod względem umiejętności wykorzystania literatury, merytorycznej zawartości i poprawności redakcyjnej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)