Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SDK-RK-5Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe konserwatorskie z zakresu konserwacji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów studiów sem. 1- 8,

Całkowity nakład pracy studenta:

15 godzin kontaktowych

praca własna 15godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczących obszarów i sztuki i nauki przydatną do formowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z obiektem dyplomowym


K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich wybranej specjalności


K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich związanych z obiektem zabytkowym


K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków


K_W12 zna podstawy fotografii i technik dokumentacji dzieł sztuki, badań i procesów konserwatorsko

Efekty uczenia się - umiejętności:

K-U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i restauratorskich


K_U04 posiada umiejętności wykorzystania wiedzy konserwatorskiej, technologicznej oraz wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i przyrodniczych dla przygotowania projektu konserwatorskiego


K_U09 posiada umiejętność opracowania kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K-K02 ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej


K-K03 ma świadomość i rozumie aspekty i skutki działań konserwatorskich ich wpływ na dzieło sztuki lub zabytek i środowisko naturalne oraz świadomość związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.


K_K05 zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich
Metody dydaktyczne:

seminarium

Metody dydaktyczne poszukujące:

- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Drugi semestr seminarium poświęcony jest na dyskusję problematyki konserwatorskiej obiektu dyplomowego. Studenci przygotowują prezentację, w której przedstawiają rezultaty dotychczasowej pracy badawczej dotyczącej historii, stylistyki i techniki wykonania oraz określają szczególną problematykę konserwatorską.

Jest to dyskutowane przez uczestników.

Pełny opis:

Student przygotowuje prezentację, w której omawia wyniki dotychczasowych badań i ustaleń dotyczących obiektu dyplomowego, mówi o problemach badawczych, proponuje możliwe rozwiązania zarówno w zakresie technologii prac jak i estetyki proponowanych rozwiązań.

Szczególnie wartościowa i akcentowana przez prowadzących jest dyskusja dotycząca wielości i różnorodności możliwych rozwiązań i podejmowanych decyzji oraz uświadomienie studentom odpowiedzialności konserwatora za wdrażane postępowanie konserwatorskie i umiejętność świadomego prowadzenia prac.

Literatura:

Ostaszewska Maria, Aranżacja – rekonstrukcja – ekspozycja. Próba uściślenia pojęć [w:] Studia i materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, Tom IX, cz. 2, Kraków 2000, s. 28 - 35

Płuska Ireneusz, Międzynarodowa konferencja konserwatorska „Kraków 2000”, Karta Krakowska 2000 [w:] BIKDS, 2000, nr 4 (43), vol. 911 s. 58-65

Problemy restauracji i badania zabytków architektury - pod red. A. Kociałkowskiej wyd. EFOZ – Polsko-Rosyjska Szkoła Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, projekt Studzienka – s. 61 -95 ISBN 978-83-925809-4-2

Pronobis-Gajdzis Małgorzata, Wartościowanie obiektów zabytkowych w kontekście współpracy muzeum – konserwator i oczekiwań odbiorcy zabytku. [w:] Problemy muzeów związane z zachowaniem i konserwacją zbiorów, V Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Szreniawa, 5 – 6 października 2012, Szreniawa 2013, s. 304 - 310, ISBN 978-83-62119-12-5

Rouba Bogumiła J. – Etyka a estetyka w praktyce konserwatorskiej [w:] I Forum Konserwatorów – Etyka i Estetyka, Toruń 25–27 lutego 1998, s. 92–102. WO PSOZ, Toruń 1998

Rouba Bogumiła J., Potrzeba rozszerzania Kodeksu Etyki Zawodowej, [w:] BIKDS, 1998, nr 4 (35), vol. 9, s. 32-33

Rouba Bogumiła J. – Zasady postępowania etycznego w ochronie dóbr kultury BIKDS nr 2 (41) 2000, s 82 - 88.

Rouba Bogumiła. J. – Proces ochrony dóbr kultury – pojęcia, terminologia, [w:] Materiały z konferencji Ars longa – vita brevis – tradycyjne i nowoczesne metody badania dzieł sztuki, pod red. J. Flika, Wyd. UMK, Toruń 2003 s. 349 – 379

Rouba Bogumiła J. – Autentyczność i integralność zabytków, Ochrona Zabytków 4/2008 s. 35-55

Rouba Bogumiła J., Projektowanie konserwatorskie [w:] Ochrona Zabytków, 2008, nr 1 (240), s. 57-78

Bouba Bogumiła J., Wartościowanie w praktyce konserwatorskiej [w:] Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Praca zbiorowa pod red. B. Szmygina, PKN ICOMOS, BSKZ UMS Warszawa, Politechnika Lubelska Warszawa-Lublin 2012, s. 201-209,

Rouba Bogumiła J., Wartościowanie, jako narzędzie służące podejmowaniu decyzji w procesie konserwacji-restauracji; [w:] Pod lupą konserwatora. Wymiana doświadczeń w kontekście rewitalizacji zamku w Lidzbarku Warmińskim; Wyd. Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 2016, ss. 11-20 (polski), ss. 21-30 (angielski),

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega aktywne uczestnictwo na zajęciach, (dozwolona max. jedna usprawiedliwiona nieobecności) oraz praca własna przedstawiona w prezentacji.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Katarzyna Polak
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Gralińska-Grubecka, Piotr Niemcewicz, Anna Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)