Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SHSz-3L-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty fakultatywne - 3 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s1)
Przedmioty fakultatywne - 3rok, sem. letni - ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s1)
Przedmioty obowiązkowe-3 rok sem. letni -Ochrona dóbr kultury, S1
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie proseminarium na II roku

Całkowity nakład pracy studenta:

DLA CAŁEGO PRZEDMIOTU NA DWÓCH SEMESTRACH:


1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe seminarium przewidziane w programie): 30 godz. na semestr = 60 godz. / 2 pkt.

2. Konsultacje z prowadzącym podczas dyżuru, korekty pracy pisemnej (godziny kontaktowe konsultacji): 30 godz. / 1 p.

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: analiza (autopsja) opracowywanego obiektu/zabytku; kwerendy biblioteczne / archiwalne, zebranie bibliografii do opracowywanego tematu, źródła ICT = 30 godz. / 1 p.

4. Napisanie pracy licencjackiej, wprowadzanie korekt, czas poświęcony na opracowanie edytorskie i graficzne: 30 godz./ 1 pkt.


Łącznie 5 p. ECTS, w tym 60 godz. kontaktowych zajęć i 30 godzin kontaktowych konsultacji. Pierwszy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, wynikającą z postępów w pracy (przedstawienie dotychczasowych wyników badań w formie ustalonej przez prowadzącego).


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Ma pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemów badawczych i metod humanistyki specyficznych dla kierunku ochrona dóbr kultury (nauki o sztuce i historia sztuki). (K_W01, K_W10, K_W16)


W2: Ma świadomość konieczności interdyscyplinarnego podejścia do zabytku / dzieła sztuki w aspekcie ochrony dóbr kultury (K_W11)


W3: Ma ogólną orientację na obszarze wybranego zakresu chronologicznego / problemowego, w którym osadzony jest badany obiekt (w tym: problemy badawcze, literatura przedmiotu, materiał porównawczy itd.) (K_W03, K_W11)


W4: Ma świadomość metodologii, typowej dla badań nad danym okresem / problemem / obiektem (K_W14, K_W16)


W5: Posiada szczegółową, uporządkowaną wiedzę na temat omawianego obiektu (historia, właściwości struktury i formy, stan zachowania, problemy stanu badań, wartości itd.) (K_W03, K_W09, K_W14)


W6: Ma orientację w problematyce innych, poruszanych na danym seminarium tematów, dzięki czemu pogłębia świadomość istoty badań humanistycznych (K_W01, K_W14)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Głównym efektem kształcenia są umiejętności, nabywane w trakcie rocznej pracy pod ścisłym kierunkiem prowadzącego, dzięki którym student jest przygotowany do podejmowania zaawansowanych badań szczegółowych w ramach seminarium magisterskiego na II stopniu studiów:


U1: Potrafi przeprowadzić kwerendę bibliograficzną / archiwalną i wyprowadzić z niej kwestionariusz badawczy (K_U01, K_U19)


U2: Ma podstawowe umiejętności w zakresie krytycznego podejścia do literatury przedmiotu, na podstawie której przygotowuje stan badań do omawianego obiektu i zestawia problemy badawcze (K_U02, K_U03, K_U19)


U3: Posługuje się metodami badawczymi i ujęciami teoretycznymi, właściwymi dla specyfiki tematu, wskazanymi przez prowadzącego w zakresie analizy i interpretacji opracowywanego obiektu (K_U04, K_U07)


U4: Opisuje, dokumentuje i analizuje wybrany obiekt badań od strony struktury, techniki, formy, stanu zachowania (K_U11, K_U14, K_U17, K_U18)


U5: Potrafi napisać spójną pracę monograficzną o charakterze naukowym z wykorzystaniem aparatu naukowego (K_U21, K_U22)


U6: Stale rozwija umiejętności badawcze i doskonali język, charakterystyczny dla dyscypliny (K_U06, K_U08, K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego (K_K01)


K2: Jest wrażliwy na problematykę wartości kulturowej i opieki konserwatorskiej w odniesieniu do analizowanego obiektu, potrafi dostrzec dylematy i krytycznie ocenić zastane rozwiązania (K_K04, K_K05)


Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w formie seminaryjnej, oparte na realizacji tematów własnych i dyskusji w grupie oraz konsultacjach indywidualnych z prowadzącym.

Forma prowadzenia zajęć w semestrze zimowym -

zob. zajęcia w cyklu.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wypracowanie u studenta podstawowych umiejętności badawczych i przygotowanie go do prowadzenia samodzielnych badań w ramach humanistyki, z uwzględnieniem specyfiki ochrony dóbr kultury (integracja wybranych metod zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, historii sztuki, i in.).

Głównym efektem zajęć jest przygotowanie przez studenta pracy pisemnej o charakterze monograficznym, poświęconej wybranemu obiektowi należącemu do dziedzictwa kulturowego (dzieło sztuki / zabytek), zawierającej jego analizę i interpretację w oparciu o spójny kwestionariusz badawczy, z pełnym wykorzystaniem aparatu naukowego na poziomie, umożliwiającym ubieganie się o tytuł zawodowy licencjata.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują:

Wprowadzenie do problematyki badawczej i metodologii, ukierunkowanie studenta na wybór tematu.

Przygotowanie przez studenta krytycznego stanu badań, wyprowadzenie kwestionariusza badawczego przy współpracy prowadzącego, samodzielna kwerenda biblioteczna, archiwalna (jeśli temat tego wymaga), ICT – zebranie bibliografii z uwzględnieniem literatury rodzimej i (w miarę możliwości) obcojęzycznej związanej z realizowanym tematem, przygotowanie szczegółowego pisemnego stanu badań nt. omawianego obiektu.

Samodzielna analiza znawcza wybranego obiektu, prowadzona przez studenta w oparciu o bezpośrednią autopsję.

Przygotowanie koncepcji dalszej pracy i szczegółowego konspektu pod ścisłym kierunkiem promotora.

Praca nad problematyką tematu z wykorzystaniem metod, zależnych od jego charakteru: badania historyczne, stylistyczno-formalne, ikonograficzne, zabytkoznawcze, typologiczne, konserwatorskie, muzeologiczne etc.

Synteza problematyki badawczej, próba samodzielnego rozwiązania wybranych zagadnień, związanych z analizowanym obiektem.

Literatura:

Zależna od profilu seminarium i realizowanej problematyki.

Zob. opis przedmiotu w cyklu (grupy).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Oceniane jest zaangażowanie studenta podczas zajęć seminaryjnych, umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, postępy w doskonaleniu warsztatu oraz praca pisemna, której ocena jest częścią składową oceny ogólnej z egzaminu licencjackiego.

PIERWSZY SEMESTR kończy się zaliczeniem na ocenę, wynikającą z postępów w pracy (przedstawienie dotychczasowych wyników badań w formie ustalonej przez prowadzącego).

DRUGI SEMESTR kończy się oceną pracy licencjackiej, gotowej do obrony.

W przypadku samej pracy, ocenie (zgodnie z systemem APD) podlega oryginalność ujęcia problemu, zakres przeprowadzonych kwerend, umiejętność logicznego argumentowania, struktura pracy i poprawność strony formalnej (język, staranność zastosowanego aparatu naukowego).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Juliusz Raczkowski
Prowadzący grup: Daria Jagiełło, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska, Juliusz Raczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

UWAGA, w sem. zimowym 2020/21 zajęcia będa prowadzone HYBRYDOWO:

20 godz. z 30 będzie przeprowadzone tradycyjnie - w grupach (pierwsze spotkania na początku semestru, trzy spotkania w trakcie semestru i dwa spotkania pod koniec semestru) oraz w formie konsultacji indywidualnych, pozostałe godziny w formie konsultacji online i mailowo.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Juliusz Raczkowski
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Daria Jagiełło, Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

UWAGA, w sem. zimowym 2020/21 zajęcia będa prowadzone HYBRYDOWO:

20 godz. z 30 będzie przeprowadzone tradycyjnie - w grupach (pierwsze spotkania na początku semestru, trzy spotkania w trakcie semestru i dwa spotkania pod koniec semestru) oraz w formie konsultacji indywidualnych, pozostałe godziny w formie konsultacji online i mailowo.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)