Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SL-3Lka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 10.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 30 h; 1 ECTS

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 30 h; 1 ECTS


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- czytanie literatury, nanoszenie poprawek, uzupełnień zasugerowanych przez promotora- 60 h; 2 ECTS

-napisanie i obrona pracy licencjackiej pracy: 180 h; 6 ECTS


Łącznie: 300 godz. (10 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

Student/studentka

W1 ma uporządkowaną wiedzę ogólną na poziomie podstawowym z zakresu historii sztuki europejskiej i pozaeuropejskiej (malarstwa, rzeźby, grafiki) iK_W03

W2 ma podstawową wiedzę o stylach i epokach sztuki światowej (pozaeuropejskiej) oraz ich współczesnych interpretacjach K_W05

W3 ma uporządkowaną wiedzę na temat terminologii, teorii i metodologii badań w zakresie nauk o sztuce oraz estetyki. K_W06

W4 ma podstawową wiedzę o powiązaniach nauk o sztuce z innymi dyscyplinami humanistycznymi oraz działalnością artystyczną K_W09

W5 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł sztuki (także w zakresie grafiki użytkowej i artystycznej) K_W11

W 6 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego w kontekście działalności krytyka artystycznego (K_W12)

W 7 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń w kontekście historii sztuki i myśli o sztuce, daje temu wyraz w złożonej wypowiedzi pisemnej. (K_W13)

W8 ma szczegółową wiedzę z zakresu przygotowywanej pracy teoretycznej, potrafi dokonać wnikliwej analizy i interpretacji zagadnień i dziel sztuki będących tematem pracy licencjackiej (K_W04, K_W06)
Efekty uczenia się - umiejętności:

Student/studentka

U1 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, korzystając z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy. (K_U03)

U2 charakteryzuje dzieło sztuki nowoczesnej i współczesnej od strony formy artystycznej / oddziaływania artystycznego, krytycznie je analizuje i interpretuje, określając jego rolę w ewolucji sztuki.(K_U07)

U3 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi (teorie sztuki nowoczesnej i współczesnej) i wykorzystuje tę umiejętność podczas pisania pracy( K_U04)

U4 ma podstawowy warsztat naukowy w zakresie krytycznego omówienia pracy/grupy prac z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki artystycznej i użytkowej (K_U11)

U5 posiada umiejętności badawcze pozwalające na opracowanie tematu z zakresu historii sztuki lub krytyki artystycznej i przedstawienie wyników w formie pracy teoretycznej (K_U07, K_U11)

U6 potrafi formułować problemy badawcze i dążyć do ich rozwiązywania, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U02)

U7 umie logicznie argumentować i prezentować wyniki pracy (prezentacja tematu, referat) i prowadzić dyskusję. Kształtuje warsztat pisania pracy.(K_U08)

U8 posiada umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk kulturowych i artystycznych; selekcjonuje i użytkuje informacje ze źródeł tradycyjnych i elektronicznych i wykorzystuje je do przygotowania pracy pisemnej (K_U01)

U 9 posiada umiejętność prowadzenia dyskusji; bierze udział w debacie na temat sztuki, potrafi przygotować tekst naukowy (K_U13).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student/studentka

K1 ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego. K_K01

K2 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji, określonego przez siebie lub innych, zadania badawczego. K_K03

K3 dostrzega i rozumie znaczenie nowatorskich zjawisk w różnych dyscyplinach sztuki współczesnej K_K05

K4 dostrzega problemy etyczne związane z własną i cudzą działalnością oraz postawą społeczną, przestrzegając zasad etyki zawodowej, szczególnie w formie wypowiedzi pisemnej (K_K04).

Metody dydaktyczne:

-seminaryjna

-samodzielna praca studenta koordynowana przez prowadzącego


W roku akademickim 2020/21 seminarium prowadzone jest w sposób zdalny synchroniczny poprzez MS Teams; materiały zamieszczane są także na dysku Google Suit oraz przesyłane za pośrednictwem U-maila

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem prowadzonego seminarium jest pogłębienie umiejętności opisu, analizy i interpretacji wybranych dzieł / zjawisk z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej lub zagadnień z zakresu krytyki artystycznej, wykształcenie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemu badawczego. Seminarium ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnej realizacji tematu pracy licencjackiej z zakresu historii sztuki, wieńczącego trzyletni okres studiów.

Pełny opis:

W ramach seminarium licencjackiego trwającego dwa semestry (V i VI) jego uczestnicy skupiają się na napisaniu pracy z historii sztuki. Problematyka seminarium obejmuje głównie zagadnienia z zakresu krytyki artystycznej oraz nowoczesnego i współczesnego malarstwa polskiego lub obcego, w tym monografii twórczości wybranego artysty lub grup artystycznych, bądź też analizę określonego tematu albo motywu, w kontekście dorobku konkretnych artystów. Mile widziane są tematy zaproponowane przez samego studenta wynikające z jego osobistych zainteresowań. Na seminarium studenci poznają warsztat pisania pracy, metodologię, doskonalą umiejętności korzystania z zasobów bibliotecznych, archiwalnych (także przez Internet) oraz materiałów gromadzonych przez instytucje związane ze sztuką. Celem seminarium jest wyrobienie umiejętności określenia problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania, prezentacji wyników badań w formie pisemnej i ustnej, a także prowadzenie merytorycznej dyskusji.

Literatura:

Lit. dotycząca techniki pisania pracy:

-R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich: krótki przewodnik po metodologii pisania pracy dyplomowej, Warszawa 2009.

9.

Lit. ogólna:

-"Biuro" 2019, nr 18 (numer pt. Krytyka artystyczna i po krytyce)

-Krytyka i rynek sztuki. Art Criticism and the Market.[Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Sekcję Polską AICA przy współpracy Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Warszawa, 31 maja - 1 czerwca 2008], Warszawa 2008.

-Krytyka sztuki. Filozofia, praktyka, dydaktyka, red. Ł. Guzek, Gdańsk 2013.

- Porębski M., Pożegnanie z krytyką, Warszawa 1983.

Indywidualny dobór literatury wynikający z realizowanego tematu

Metody i kryteria oceniania:

Ciągła weryfikacja, w trakcie dyskusji, wiedzy i umiejętności studenta w zakresie korzystania z tradycyjnych i nowoczesnych źródeł wiedzy, formułowania problemów badawczych, opanowania warsztatu naukowego oraz postępów w przygotowaniu kolejnych etapów pracy. Ocenie podlegać będzie umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy, poprawność / oryginalność ujęcia problemu, umiejętność rozwiązania problemu badawczego i logicznego argumentowania.

Pierwszy semestr kończy się zaliczeniem na ocenę, wynikającą z postępów w pracy (przedstawienie dotychczasowych wyników badań w formie prezentacji). Semestr drugi kończy się oceną pracy licencjackiej. Obecność obowiązkowa.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Katarzyna Kulpińska, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska, Katarzyna Kulpińska, Jerzy Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Pełny opis:

Harmonogram prac:

Semestr zimowy

- przedstawienie specyfiki pracy licencjackiej

-określenie problematyki pracy

-przegląd materiałów, wybór literatury

--indywidualna praca z literaturą

--wstępne opracowanie konspektu pracy

-przygotowanie prezentacji wybranego tematu w wersji pisemnej i ustnej wraz z prezentacją multimedialną zawierającą :

• charakterystykę wybranego problemu badawczego

• przedstawienie wyników kwerendy bibliotecznej

• materiał ilustracyjny

-dyskusja dotycząca prezentowanego tematu

Semestr letni

-przygotowanie do napisania pracy licencjackiej: określenie tytułu, struktury pracy, kolejności i zawartości rozdziałów, doboru ilustracji, bibliografii, właściwego przedstawienia wyników, estetyki pracy

-realizacja kolejnych rozdziałów pracy i korekta prowadzącego

-prezentacja wyników w formie referatów, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, zawierających charakterystykę problemu badawczego pracy, metodę jego rozwiązania oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych badań, wystąpienia połączone są z dyskusją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Katarzyna Kulpińska, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Jerzy Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Pełny opis:

Harmonogram prac:

Semestr zimowy

- przedstawienie specyfiki pracy licencjackiej

-określenie problematyki pracy

-przegląd materiałów, wybór literatury

--indywidualna praca z literaturą

--wstępne opracowanie konspektu pracy

-przygotowanie prezentacji wybranego tematu w wersji pisemnej i ustnej wraz z prezentacją multimedialną zawierającą :

• charakterystykę wybranego problemu badawczego

• przedstawienie wyników kwerendy bibliotecznej

• materiał ilustracyjny

-dyskusja dotycząca prezentowanego tematu

Semestr letni

-przygotowanie do napisania pracy licencjackiej: określenie tytułu, struktury pracy, kolejności i zawartości rozdziałów, doboru ilustracji, bibliografii, właściwego przedstawienia wyników, estetyki pracy

-realizacja kolejnych rozdziałów pracy i korekta prowadzącego

-prezentacja wyników w formie referatów, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, zawierających charakterystykę problemu badawczego pracy, metodę jego rozwiązania oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych badań, wystąpienia połączone są z dyskusją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Katarzyna Kulpińska, Jerzy Malinowski
Prowadzący grup: Piotr Birecki, Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska, Katarzyna Kulpińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Pełny opis:

Harmonogram prac:

Semestr zimowy

- przedstawienie specyfiki pracy licencjackiej

-określenie problematyki pracy

-przegląd materiałów, wybór literatury

--indywidualna praca z literaturą

--wstępne opracowanie konspektu pracy

-przygotowanie prezentacji wybranego tematu w wersji pisemnej i ustnej wraz z prezentacją multimedialną zawierającą :

• charakterystykę wybranego problemu badawczego

• przedstawienie wyników kwerendy bibliotecznej

• materiał ilustracyjny

-dyskusja dotycząca prezentowanego tematu

Semestr letni

-przygotowanie do napisania pracy licencjackiej: określenie tytułu, struktury pracy, kolejności i zawartości rozdziałów, doboru ilustracji, bibliografii, właściwego przedstawienia wyników, estetyki pracy

-realizacja kolejnych rozdziałów pracy i korekta prowadzącego

-prezentacja wyników w formie referatów, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, zawierających charakterystykę problemu badawczego pracy, metodę jego rozwiązania oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych badań, wystąpienia połączone są z dyskusją

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kamińska-Jones, Katarzyna Kulpińska
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska, Katarzyna Kulpińska, Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Egzamin
Pełny opis:

Harmonogram prac:

Semestr zimowy

- przedstawienie specyfiki pracy licencjackiej

-określenie problematyki pracy

-przegląd materiałów, wybór literatury

--indywidualna praca z literaturą

--wstępne opracowanie konspektu pracy

-przygotowanie prezentacji wybranego tematu w wersji pisemnej i ustnej wraz z prezentacją multimedialną zawierającą :

• charakterystykę wybranego problemu badawczego

• przedstawienie wyników kwerendy bibliotecznej

• materiał ilustracyjny

-dyskusja dotycząca prezentowanego tematu

Semestr letni

-przygotowanie do napisania pracy licencjackiej: określenie tytułu, struktury pracy, kolejności i zawartości rozdziałów, doboru ilustracji, bibliografii, właściwego przedstawienia wyników, estetyki pracy

-realizacja kolejnych rozdziałów pracy i korekta prowadzącego

-prezentacja wyników w formie referatów, w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, zawierających charakterystykę problemu badawczego pracy, metodę jego rozwiązania oraz wnioski wypływające z przeprowadzonych badań, wystąpienia połączone są z dyskusją

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.