Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SM-1L-K-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku sem. letni Ochrona dóbr kultury(s2)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe seminarium przewidziane w programie): 30 godz. na semestr = 120 godz. / 4 pkt. / w module dwuletnim

2. Konsultacje z prowadzącym podczas dyżuru, korekty pracy pisemnej (godziny kontaktowe): 120 godz. / 4 pkt. / w module dwuletnim

3. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: kwerendy biblioteczne i archiwalne (krajowe i zagraniczne – jeśli są konieczne), zebranie bibliografii do opracowywanego tematu, praca z materiałami źródłowymi – 180 godz. /6 pkt.

4. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: kwerendy terenowe krajowe i zagraniczne – jeśli temat tego wymaga; praca przy obiekcie lub obiektach będącym przedmiotem opracowania in situ, badania zabytkoznawcze, dokonanie pomiarów, wykonanie dokumentacji fotograficznej: 180 godz. / 6 pkt.

5. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta: przeprowadzenie analiz szczegółowych i porównawczych wynikających z przyjętej w pracy metodologii, opracowanie dokumentacyjne – jeśli temat tego wymaga (wykonanie rysunków inwentaryzacyjnych i projektowych, wykonanie schematów), obróbka zdjęć i opracowanie dokumentacji fotograficznej: 240 godz. / 8 pkt.

6. Napisanie pracy magisterskiej, wprowadzanie korekt, czas poświęcony na opracowanie edytorskie i graficzne: 150 godz./ 5 pkt.


Łączna liczba pkt. ECTS = 33 w module dwuletnim – w tym godzin kontaktowych 240 za 8 pkt.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: zna i rozumie specyfikę badań humanistycznych, w tym – interpretację dziedzictwa kulturowego w aspekcie różnych ujęć, także – interdyscyplinarnych (K_W01, K_W07)

W2: Zna i rozumie interdyscyplinarność badań nad zabytkiem / dziełem sztuki w aspekcie ochrony dóbr kultury (K_W06)

W3: uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemów badawczych i zastosowania metod danej dziedziny nauk o sztuce (konserwatorstwo, muzealnictwo, historia sztuki, zabytkoznawstwo) (K_W08, K_W12, K_W13)

W4: Ma szczegółową orientację na obszarze wybranego zakresu chronologicznego, dotyczącą materiału zabytkowego, problemów badawczych i metodologicznych oraz literatury przedmiotu (K_W04, K_W05)

W5 Posiada szczegółową, specjalistyczną, uporządkowaną wiedzę w zakresie opracowywanego zagadnienia (K_W04, K_W05)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student jest przygotowany do podejmowania badań szczegółowych i prac analitycznych w praktyce zawodowej:


U1: W sposób krytyczny czyta, analizuje i zestawia literaturę przedmiotu (K_U02)

U2: Potrafi przeprowadzić ukierunkowaną kwerendę bibliograficzną / archiwalna / ICT i wyprowadzić z niej kwestionariusz badawczy (K_U01, K_U02)

U3: Posługuje się metodami badawczymi, wskazanymi przez prowadzącego, twórczo integrując wiedzę z różnych dyscyplin (K_U04, K_U06, K_U08)

U4: Swobodnie stosuje pełen aparat naukowy, fachowy język i terminologię, charakterystyczną dla badań nad sztuką i dziedzictwem kulturowym (K_U11, K_U14)

U5: Potrafi przeprowadzić samodzielne analizy, zaproponować i uargumentować sposoby interpretacji oraz w sposób spójny i uporządkowany zawrzeć je w formie pracy pisemnej o charakterze naukowym, dającej podstawy do nadania tytułu zawodowego magistra (K_U09, K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności badawczych (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna poszukująca:

- seminaryjna


Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do prowadzenia samodzielnych badań w wybranej dziedzinie ochrony dóbr kultury w oparciu o nowoczesny warsztat badawczy, charakterystyczny dla dyscypliny. Obejmują pracę grupową, konsultacje indywidualne oraz pracę własną studenta, zwieńczoną napisaniem pracy pisemnej zgodnej ze specyfiką kierunku ochrona dóbr kultury (problemy ze specjalnościowego zakresu konserwatorstwa, muzealnictwa lub krytyki artystycznej / lub historii sztuki zintegrowanej z naukami o sztuce – z elementami zabytkoznawstwa, konserwatorstwa itd.). Głównym efektem seminarium jest naukowe opracowanie wybranego problemu, o dużym stopniu samodzielności w procesie pisania, możliwie pionierskie w zakresie merytorycznym, dające podstawę do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje następujące elementy:

Wprowadzenie do problematyki badawczej, związanej z daną dyscypliną / epoką dziejów sztuki / zagadnieniem problemowym – ukierunkowanie studenta na wybór tematu o charakterze monograficznym / problemowym / przekrojowym.

Kwerenda biblioteczna i archiwalna, w tym (jeśli temat tego wymaga) także źródłowa – wyselekcjonowanie i uporządkowanie materiału, charakterystyka krytyczna.

Wybór metody badawczej pod kierunkiem promotora i próba samodzielnego wyprowadzenia kwestionariusza badawczego przez studenta.

Kwerenda terenowa – badania zabytkoznawcze prowadzone przez studenta przy obiekcie / obiektach, samodzielne analizy.

Przygotowanie koncepcji pracy i szczegółowego konspektu według metody, proponowanej przez promotora.

Próba interpretacji i samodzielnego rozwiązania zagadnień z kwestionariusza badawczego.

Literatura:

Zależna od tematu pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach, systematyczne referowanie postępów pracy oraz przedstawienie do oceny pracy końcowej w formie pisemnej.

Oceniane jest zaangażowanie studenta podczas zajęć seminaryjnych, umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy i stawiania problemów badawczych, postępy w doskonaleniu warsztatu oraz praca pisemna, stanowiąca podstawę procedury o nadanie tytułu zawodowego magistra.

W przypadku samej pracy, ocenie (zgodnie z systemem APD) podlega oryginalność ujęcia problemu, rzetelność i zakres przeprowadzonych kwerend oraz dobór źródeł, samodzielność wnioskowania i umiejętność logicznego argumentowania, struktura pracy, poprawność strony formalnej (język, staranność zastosowanego aparatu naukowego).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Monika Jakubek-Raczkowska, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jakubek-Raczkowska, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Daria Jagiełło, Monika Jakubek-Raczkowska, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska
Prowadzący grup: Daria Jagiełło, Maciej Prarat, Ulrich Schaaf, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)