Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SM-2Z-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe -2 rok, sem. zimowy-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku sem. zimowy Ochrona dóbr kultury(s2)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie przygotowuje studenta do prowadzenia samodzielnych badań w dziedzinie zabykoznawstwa i konserwatorstwa w oparciu o warsztat badawczy obejmujący, obok metod z zakresu historii i historii sztuki, także badania materialnej struktury zabytku.

Seminarium jest poświęcone dwóm głównym zagadnieniom: architekturze szkieletowej i architekturze protestanckiej, i dlatego wymagana jest, oprócz opanowania podstawowych zasad pisania pracy naukowej, dobra orientacja w tych tematach.

Pełny opis:

Główne zagadnienia seminarium (zajęć grupowych) oraz konsultacji indywidualnych to:

- Wprowadzenie studenta w problematykę badawczą z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa architektury drewnianej i architektury protestanckiej.

- Ukierunkowanie studenta na wybór tematu o charakterze monograficznym, problemowym lub przekrojowym.

- Samodzielne stworzenie przez studenta kwestionariusza badawczego i wstępne opracowanie harmonogramu projektu badawczego.

- Przeprowadzenie kwerendy bibliotecznej i archiwalnej. Wyselekcjonowanie i uporządkowanie zebranego materiału, krytyczna charakterystyka rezultatów przeprowadzonej kwerendy.

- Przygotowanie koncepcji pracy i szczegółowego konspektu według metody, proponowanej przez promotora. Opracowanie konspektu pracy.

- Realizacja kolejnych etapów projektu badawczego przez studenta. Rozwiązanie zagadnień wprowadzonych do kwestionariusza badawczego.

- Opracowanie wyników poszczególnych prac.

Literatura:

Nie dotyczy (wybór literatury zależny jest od tematyki wybranego na pracę magisterską tematu)

Efekty uczenia się:

Głównym efektem kształcenia jest naukowe opracowanie wybranego tematu, o dużym stopniu samodzielności w procesie zgromadzenia i analizy materiałów oraz syntetycznego opracowanie wyników, możliwie nowatorskie w zakresie merytorycznym, dające podstawę do uzyskania tytułu naukowego magistra.

- Student uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu naukowego, problemu badawczego i zastosowania metod z zakresu zabytkoznawstwa i konserwatorstwa architektury drewnianej i architektury protestanckiej.

- Student ma pogłębioną wiedzę z dziedziny zabytkoznawstwa i konserwatorstwa powiązana z innymi dyscyplinami (historią, historią sztuki, historią technik budownictwa, historią wyznania protestanckiego).

- Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i łączyć informacje z różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

- Student posiada pogłębione umiejętności badawcze obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników postępowania badawczego.

- Student swobodnie stosuje aparat naukowy, fachowy język i terminologię, charakterystyczną dla architektury drewnianej względnie protestanckiej.

- Student posiada umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin oraz jej zastosowania w ramach pogłębionego studium historyczno-konserwatorskiego.

- Student potrafi dokonywać interpretację zabytków architektury drewnianej względnie protestanckiej w celu określenia ich wartości, niezbędnych do formułowania wytycznych konserwatorskich.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny studenta jest systematyczne referowanie postępu w opracowaniu własnej pracy magisterskiej oraz uczestnictwo w dyskusjach nad temat prac magisterskich innych studentów. Ponadto należy na końcu 1 2 i 3 semestru przedstawić wymagane poszczególne rozdziały, a po 4 semestrze całą pracę magisterską.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Andrzej Majdowski, Jerzy Malinowski, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak, Bożena Zimnowoda-Krajewska
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska, Andrzej Majdowski, Rafał Moczkodan, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Andrzej Majdowski, Jerzy Malinowski, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak, Bożena Zimnowoda-Krajewska
Prowadzący grup: Joanna Kucharzewska, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Andrzej Majdowski, Jerzy Malinowski, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak, Bożena Zimnowoda-Krajewska
Prowadzący grup: Tomasz De Rosset, Janusz Krawczyk, Joanna Kucharzewska, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Birecki, Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Katarzyna Kulpińska, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Karolina Zimna-Kawecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Joanna Kucharzewska, Katarzyna Kulpińska, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Monika Jakubek-Raczkowska, Dorota Kamińska-Jones, Janusz Krawczyk, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Michał Woźniak
Prowadzący grup: Dorota Kamińska-Jones, Maciej Prarat, Juliusz Raczkowski, Ulrich Schaaf, Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)