Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka w telewizji i internecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-SwTiI-3Lka-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Sztuka w telewizji i internecie
Jednostka: Wydział Sztuk Pięknych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - III rok, sem. letni, krytyka artystyczna (s1)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość obsługi komputera, oraz urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – kamer, aparatów itp.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe:

30 godz. – godziny kontaktowe (zajęcia w pracowni specjalistycznej) 1 pkt

Praca własna studenta:

30 godz. - czas na pogłębianie wiedzy na temat multimediów, oglądanie filmów, udział w wystawach, festiwalach, pokazach itp. Czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia 1 pkt

Razem – 100 godz. i 4 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Dysponuje ogólną wiedzą na temat zastosowania multimediów w sztukach wizualnych, galeriach i muzeach oraz do upowszechniania kultury i sztuki (K_W05)


W2. Ma wiedzę o zasobach sztuki w Internecie, zbiorach prac multimedialnych, sposobach kolekcjonowania i upowszechniania sztuki w mediach (K_W14).


W3. Ma uporządkowaną wiedzę na temat terminologii technologii cyfrowych i środków przekazu, sposobów cyfrowego dokumentowania sztuki (K_W06).


W4. Posiada podstawową wiedzę o powiązaniach sztuk wizualnych wykorzystujących nowe media z innymi dyscyplinami, z psychologią i filozofią, kategoriami estetycznymi (K_W09).Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. Na poziomie podstawowym prowadzi analizę oraz określa kulturowy kontekst sztuki mediów. Potrafi przedstawić wyniki analizy w przystępny sposób w prostej formie filmowej lub multimedialnej. (K_U06).


U2. Charakteryzuje dzieło sztuki, określając jego rolę i znaczenie posługując się mediami cyfrowymi. (K_U07).


U3. Ma warsztat naukowy w zakresie krytycznego omówienia działań artystycznych, wystawienniczych i promocyjnych w obszarze telewizji i Internetu. (K_U11).Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:


K1. Ma świadomość poziomu swej wiedzy, kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego w dziedzinie sztuki mediów (K_K01)


K2. Potrafi współdziałać i współpracować w grupie, przygotowującej i realizującej wspólnie działania multimedialne służące do upowszechniania sztuki w obszarze telewizji i Internetu (K_K02)


K3. Dostrzega i rozwiązuje problemy etyczne, związane z własną i cudzą działalnością oraz postawą społeczną w dziedzinie sztuki mediów, przestrzegając zasad etyki zawodowej. (K_K04)


K4. Posiada zrozumienie nowatorskich zjawisk w sztuce i kulturze, odczuwa potrzebę utrwalania i upowszechniania współczesnej sztuki w nowych mediach. (K_K05)Metody dydaktyczne:

Praca w grupach nie większych niż 12 osób pozwalająca na indywidualizację procesu kształcenia, niezbędnego w odniesieniu do charakteru przedmiotu.

Realizacje własnych projektów multimedialnych są poprzedzone cyklem prezentacji pokazujących możliwości nowych mediów i ich roli w upowszechnianiu i rozwijaniu sztuk wizualnych.

Studenci poznają narzędzia do realizacji multimedialnych, dokumentacji i upowszechniania sztuki w obszarze telewizji i Intermediów.

W miarę możliwości realizują własne projekty indywidualnie lub w grupach.

Prowadzący konsultuje i nadzoruje indywidualnie projekt każdego ze studentów sugerując i wyjaśniając najlepsze sposoby do osiągnięcia danego efektu.


Zajęcia mogą się odbywać zdalnie na platformie MS Teams, w takiej sytuacji studenci korzystają z darmowych narzędzi do obróbki materiałów audiowizualnych i przygotowanych samodzielnie materiałów. Prowadzący zdalnie nadzoruje pracę i ocenia przesłane projekty.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- sytuacyjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot "Sztuka w telewizji i Internecie" ma na celu:

- Przekazanie podstawowej wiedzy o charakterze i roli mediów cyfrowych w sztuce współczesnej oraz w działaniach promocyjnych i wystawienniczych w obszarze telewizji i Internetu.

- Służy również wykształceniu u studentów umiejętności posługiwania się nowymi mediami do analizy, krytyki i upowszechniania i kolekcjonowania sztuki współczesnej.

- Skupia się na rozwijaniu wrażliwości studentów w zakresie problemów związanych z dynamiką rozwoju Internetu i telewizji, publikacji i promocji sztuki w sieci.

- Służy wykształceniu umiejętności komunikowania się przy pomocy nowych mediów.

Pełny opis:

Przedmiot "Sztuka w telewizji i Internecie" ma na celu:

- Rozwijanie wiedzy studentów o nowych mediach, ich znaczącej roli nie tyko w twórczości artystycznej, ale również w upowszechnianiu sztuki i kultury. Poszerzanie aparatu pojęciowego studenta o terminy związane ze sztuką wykorzystującą media cyfrowe, zasadach jej działania i możliwościach kreacji.

- Włączanie dostępnych mediów w upowszechnianie sztuki i kultury artystycznej, umiejętność wykorzystania potencjału nowych mediów do realizacji projektów artystycznych oraz do realizacji dokumentacji sztuki.

- Wykształcanie umiejętności wypowiedzi poprzez media oraz wyrabianie umiejętności obsługi urządzeń rejestrujących i odtwarzających obraz i dźwięk. - Student uczy się analizować sztukę wykorzystując media cyfrowe, uczy się komunikować przy ich pomocy, obsługiwać programy komputerowe oraz tworzyć własne, proste realizacje multimedialne. Nabywa umiejętności współpracy z mediami, organizowania i realizowania samodzielnych projektów w obszarze telewizji i Internetu. Uczy się stosować media cyfrowe do promocji, edukacji i upowszechniania sztuki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Joseph V. Mascelli, "5 tajników warsztatu filmowego" Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2018

2. "Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku", pod red. Wandy Lipnik, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Ryszard W. Kluszczyński, "Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu", Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010

2. Daniel Arijon, "Garmatyka języka filmowego", Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2019

3. Sheilla Curran Bernsrd, "Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie" Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie kolejnego semestru i roku studiów następuje w oparciu o zrealizowane przez studenta ćwiczenia, projekty i wszelkie realizacje określone szczegółowo w planach semestralnych. W przypadku zajęć zdalnych, ocenie podlegają przesłane prace wykonane w oparciu o zajęcia odbywające się na platformie MS Teams. Zaliczenie polega na indywidualnym omówieniu, dyskusji i krytycznej analizie przedstawionych prac.

Kryteria oceniania:

praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy (W1, W2, W3, W4, W5)

zgodność pracy z zadanym tematem (U.3)

poziom artystyczny i estetyczny wykonanych prac (U.1, U.2)

rozwój indywidualnych zdolności studenta w oparciu o zdobytą wiedzę (K1)

oryginalne ujęcie treści - umiejętność odniesienia swojej pracy do panujących trendów, schematów, konkurencyjnych przedstawień. (K3, K4)

udział w zajęciach oraz zaangażowanie w zrealizowany projekt (K2)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska
Prowadzący grup: Dorota Chilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Chilińska, Dorota Kamińska-Jones
Prowadzący grup: Dorota Chilińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.