Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Transfer dekoracji ściennych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-TDŚ-4Z-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Transfer dekoracji ściennych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 4 rok, sem. zimowy - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończone 3 lata studiów jednolitych na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki w specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej, zdany egzamin z przedmiotu: konserwacja i restauracja malarstwa ściennego.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w ćwiczeniach: 105 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim: 15 godz.


Czas poświęcony na pacę indywidualną studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń: 35 godz.

- przygotowanie do kolokwium: 25 godz.


Łącznie: 180 godz. (6 pkt ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- posiada ogólną i szczegółową wiedzę dotyczącą obszarów sztuki i nauki potrzebną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z przenoszeniem malowideł ściennych -K_W01

W2- wykazuje głębokie zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi aspektami studiów, wiedzą zdobytą na wykładach poprzedzających ćwiczenia, a praktycznymi umiejętnościami zdobytymi na ćwiczeniach - K_W02

W3 - ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w zakresie transferu dekoracji ściennych - K_W03

W4 - posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów zabytkowych stosowanych przy przenoszeniu malowideł ściennych - K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1- potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną przenoszonego malowidła z uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych - K_U02

U2 - posiada umiejętność wykonywania zabiegów konserwatorskich i restauratorskich związanych z przenoszeniem malowideł ściennych- K_U05

U3 - potrafi w znacznym stopniu kontrolować proces przenoszenia malowideł ściennych oraz określić zasady profilaktyki bezpiecznej pracy przy zabytku -K_U06

U4 - potrafi wykorzystać umiejętności i wiedzę na temat dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych podczas wykonywania transferu malowidła ściennego - K_U13

U5 - jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz potrafi przejąć inicjatywę w zespole podczas podejmowania działań przy przenoszeniu malowideł ściennych - K_U17


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1- ma świadomość znaczenia wartości dzieł sztuki i zabytków oraz respektuje te wartości w procesie przenoszenia malowideł ściennych i wszystkich zabiegów konserwatorskich - K_K01

K2 - ma świadomość funkcjonowania zasad etyki zawodowej oraz profesjonalizmu, jest obowiązany do ich przestrzegania w trakcie działań konserwatorskich - K_K02

K3- ma świadomość i rozumie skutki działań konserwatorskich związanych z przenoszeniem malowideł ściennych oraz jest świadomy odpowiedzialności za podjęte decyzje - K_K03

K4- ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki lub zabytku podczas podejmowania decyzji o jego przenoszeniu - K_K04

K5 - rozumie potrzebę dalszego kształcenia, pogłębiania wiedzy i umiejętności oraz potrzebę włączenia specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z przenoszeniem malowideł ściennych - K_K05

K6- potrafi pracować samodzielnie i w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania - K_K06

K7- rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-restauratorskich - K_K08Metody dydaktyczne:

Prace konserwatorskie prowadzone na modelach dekoracji ściennych, łączone z wyborem metod i środków.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

- laboratoryjna

- obserwacji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student wykonuje zabiegi przenoszenia dekoracji ściennych metodami stacco i strappo. Po oddzieleniu dekoracji od murowanego podłoża wykonuje niezbędne zabiegi konserwatorskie i restauratorskie. Oddzielone dekoracje ścienne są osadzane na podłożach zastępczych, umożliwiających przemieszczanie dekoracji ściennych i eksponowanie w dowolnych lokalizacjach.

Pełny opis:

Student samodzielnie przygotowuje dekoracje ścienne (freski, malowidła w innych technikach, sgraffita) do zabiegów oddzielenia od macierzystego podłoża i umieszczenia na podłożach zastępczych, umożliwiających eksponowanie dekoracji w dowolnym miejscu.Przygotowane dekoracje ścienne oddziela od podłoża wraz z tynkiem lub pobiałą, wykonują niezbędne prace konsolidujące i zabezpieczające. Na oddzielonych od podłoża dekoracjach ściennych student wykonuje szereg zabiegów, polegających m.in. na konsolidacji, usunięciu zbędnych warstw, przyklejeniu warstw dublujących i interwencyjnych. Dekoracje ścienne osadzane są na odpowiednio przygotowanych podłożach zastępczych. W ostatnim etapie wykonywane są zabiegi restauratorskie, służące nadaniu obiektom odpowiednich walorów estetycznych.W czasie wykonywania wszystkich zabiegów student organizuje swoje stanowisko pracy, a efekty pracy dyskutowane są z pozostałymi uczestnikami zajęć.

Literatura:

Mora P., Mora L., Philippot P., Conservation of Wall Paintings, London 1984.

Philippot P., Mora P., Konserwacja malowideł ściennych, Ochrona Zabytków, 22/4 (87), s. 285-295.

Ostaszewska M., Przenoszenie malowideł ściennych w Polsce, Warszawa 1979.

Ostaszewska M.,(red.), Wybrane problemy i nietypowe rozwiązania w transferze malowidła ściennego, Kraków 2007.

Ostaszewska M.,(red.), Problematyka rozwarstwiania malowideł ściennych i sztalugowych w świetle dotychczasowych dokonań, Kraków 2007.

Ostaszewska M., Negatyw-odlew powierzchni malowidła ściennego (ze studiów nad utrzymaniem nierównej powierzchni tynku w transferze malowidła ściennego), Ochrona Zabytków, 1991, nr.3, s. 171-190.

Ostaszewska M.,Aranżacja-rekonstrukcja-ekspozycja. Próba uściślenia pojęć, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t.9, Kraków 2000, s. 28-36.

Ostaszewska M., Transfer malowidła ściennego w projektowaniu zabytkowego wnętrza, [w:] Od badań do konserwacji. Materiały z konferencji 23-24 października 1998 , Toruń, 2002, s. 49-55.

Rogal R., Mowińska J., Roznerska M., Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXIV, Toruń 2003, s.369-393.

Rogal R., Filip M., Transfer i konserwacja malowideł ściennych z Domu Sitt Wasilli w Kairze, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, Toruń 2005, s. 35-44.

Rogal R., Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. I, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXVI, Toruń 1995, s. 63-69.

Rogal R.,Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. II, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXII, Toruń 2002, s. 109-126.

Rogal R.,Metodyczne aspekty transferu profili glebowych w rezerwacie Genius lici, Fontes Archaeologici Posnanienses, Poznań 2013, s.329-342.

Rogal R.Washi kozo i funori jako materiały do licowania przenoszonych malowideł ściennych, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLII, Toruń 2011, s. 71-96.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest na podstawie jakości wykonywanych zabiegów, aktywności na zajęciach i końcowego kolokwium sprawdzającego nabytą wiedze i umiejętności i kompetencje.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 105 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Rogal
Prowadzący grup: Wojciech Iwaszczuk, Robert Rogal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student wykonuje zabiegi przenoszenia dekoracji ściennych metodami stacco i strappo. Po oddzieleniu dekoracji od murowanego podłoża wykonuje niezbędne zabiegi konserwatorskie i restauratorskie. Oddzielone dekoracje ścienne są osadzane na podłożach zastępczych, umożliwiających przemieszczanie dekoracji ściennych i eksponowanie w dowolnych lokalizacjach.

Pełny opis:

Student samodzielnie przygotowuje dekoracje ścienne (freski, malowidła w innych technikach, sgraffita) do zabiegów oddzielenia od macierzystego podłoża i umieszczenia na podłożach zastępczych, umożliwiających eksponowanie dekoracji w dowolnym miejscu.Przygotowane dekoracje ścienne oddziela od podłoża wraz z tynkiem lub pobiałą, wykonują niezbędne prace konsolidujące i zabezpieczające. Na oddzielonych od podłoża dekoracjach ściennych student wykonuje szereg zabiegów, polegających m.in. na konsolidacji, usunięciu zbędnych warstw, przyklejeniu warstw dublujących i interwencyjnych. Dekoracje ścienne osadzane są na odpowiednio przygotowanych podłożach zastępczych. W ostatnim etapie wykonywane są zabiegi restauratorskie, służące nadaniu obiektom odpowiednich walorów estetycznych.W czasie wykonywania wszystkich zabiegów student organizuje swoje stanowisko pracy, a efekty pracy dyskutowane są z pozostałymi uczestnikami zajęć.

Literatura:

Mora P., Mora L., Philippot P., Conservation of wall paintings, London 1984.

Philippot P., Mora P., Konserwacja malowideł ściennych, Ochrona Zabytków, 22/4 (87), s. 285-295.

Ostaszewska M., Przenoszenie malowideł ściennych w Polsce, Warszawa 1979.

Ostaszewska M.,(red.), Wybrane problemy i nietypowe rozwiązania w transferze malowidła ściennego, Kraków 2007.

Ostaszewska M.,(red.), Problematyka rozwarstwiania malowideł ściennych i sztalugowych w świetle dotychczasowych dokonań, Kraków 2007.

Ostaszewska M., Negatyw-odlew powierzchni malowidła ściennego (ze studiów nad utrzymaniem nierównej powierzchni tynku w transferze malowidła ściennego), Ochrona Zabytków, 1991, nr.3, s. 171-190.

Ostaszewska M.,Aranżacja-rekonstrukcja-ekspozycja. Próba uściślenia pojęć, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t.9, Kraków 2000, s. 28-36.

Ostaszewska M., Transfer malowidła ściennego w projektowaniu zabytkowego wnętrza, [w:] Od badań do konserwacji. Materiały z konferencji 23-24 października 1998 , Toruń, 2002, s. 49-55.

Rogal R., Mowińska J., Roznerska M., Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXIV, Toruń 2003, s.369-393.

Rogal R., Filip M., Transfer i konserwacja malowideł ściennych z Domu Sitt Wasilli w Kairze, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, Toruń 2005, s. 35-44.

Rogal R., Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. I, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXVI, Toruń 1995, s. 63-69.

Rogal R.,Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. II, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXII, Toruń 2002, s. 109-126.

Rogal R.,Metodyczne aspekty transferu profili glebowych w rezerwacie Genius lici, Fontes Archaeologici Posnanienses, Poznań 2013, s.329-342.

Rogal R.Washi kozo i funori jako materiały do licowania przenoszonych malowideł ściennych, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLII, Toruń 2011, s. 71-96.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Iwaszczuk, Robert Rogal
Prowadzący grup: Wojciech Iwaszczuk, Robert Rogal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student wykonuje zabiegi przenoszenia dekoracji ściennych metodami stacco i strappo. Po oddzieleniu dekoracji od murowanego podłoża wykonuje niezbędne zabiegi konserwatorskie i restauratorskie. Oddzielone dekoracje ścienne są osadzane na podłożach zastępczych, umożliwiających przemieszczanie dekoracji ściennych i eksponowanie w dowolnych lokalizacjach.

Pełny opis:

Student samodzielnie przygotowuje dekoracje ścienne (freski, malowidła w innych technikach, sgraffita) do zabiegów oddzielenia od macierzystego podłoża i umieszczenia na podłożach zastępczych, umożliwiających eksponowanie dekoracji w dowolnym miejscu.Przygotowane dekoracje ścienne oddziela od podłoża wraz z tynkiem lub pobiałą, wykonują niezbędne prace konsolidujące i zabezpieczające. Na oddzielonych od podłoża dekoracjach ściennych student wykonuje szereg zabiegów, polegających m.in. na konsolidacji, usunięciu zbędnych warstw, przyklejeniu warstw dublujących i interwencyjnych. Dekoracje ścienne osadzane są na odpowiednio przygotowanych podłożach zastępczych. W ostatnim etapie wykonywane są zabiegi restauratorskie, służące nadaniu obiektom odpowiednich walorów estetycznych.W czasie wykonywania wszystkich zabiegów student organizuje swoje stanowisko pracy, a efekty pracy dyskutowane są z pozostałymi uczestnikami zajęć.

Literatura:

Mora P., Mora L., Philippot P., Conservation of wall paintings, London 1984.

Philippot P., Mora P., Konserwacja malowideł ściennych, Ochrona Zabytków, 22/4 (87), s. 285-295.

Ostaszewska M., Przenoszenie malowideł ściennych w Polsce, Warszawa 1979.

Ostaszewska M.,(red.), Wybrane problemy i nietypowe rozwiązania w transferze malowidła ściennego, Kraków 2007.

Ostaszewska M.,(red.), Problematyka rozwarstwiania malowideł ściennych i sztalugowych w świetle dotychczasowych dokonań, Kraków 2007.

Ostaszewska M., Negatyw-odlew powierzchni malowidła ściennego (ze studiów nad utrzymaniem nierównej powierzchni tynku w transferze malowidła ściennego), Ochrona Zabytków, 1991, nr.3, s. 171-190.

Ostaszewska M.,Aranżacja-rekonstrukcja-ekspozycja. Próba uściślenia pojęć, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t.9, Kraków 2000, s. 28-36.

Ostaszewska M., Transfer malowidła ściennego w projektowaniu zabytkowego wnętrza, [w:] Od badań do konserwacji. Materiały z konferencji 23-24 października 1998 , Toruń, 2002, s. 49-55.

Rogal R., Mowińska J., Roznerska M., Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXIV, Toruń 2003, s.369-393.

Rogal R., Filip M., Transfer i konserwacja malowideł ściennych z Domu Sitt Wasilli w Kairze, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, Toruń 2005, s. 35-44.

Rogal R., Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. I, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXVI, Toruń 1995, s. 63-69.

Rogal R.,Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. II, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXII, Toruń 2002, s. 109-126.

Rogal R.,Metodyczne aspekty transferu profili glebowych w rezerwacie Genius lici, Fontes Archaeologici Posnanienses, Poznań 2013, s.329-342.

Rogal R.Washi kozo i funori jako materiały do licowania przenoszonych malowideł ściennych, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLII, Toruń 2011, s. 71-96.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Iwaszczuk, Robert Rogal
Prowadzący grup: Wojciech Iwaszczuk, Robert Rogal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W trakcie zajęć student wykonuje zabiegi przenoszenia dekoracji ściennych metodami stacco i strappo. Po oddzieleniu dekoracji od murowanego podłoża wykonuje niezbędne zabiegi konserwatorskie i restauratorskie. Oddzielone dekoracje ścienne są osadzane na podłożach zastępczych, umożliwiających przemieszczanie dekoracji ściennych i eksponowanie w dowolnych lokalizacjach.

Pełny opis:

Student samodzielnie przygotowuje dekoracje ścienne (freski, malowidła w innych technikach, sgraffita) do zabiegów oddzielenia od macierzystego podłoża i umieszczenia na podłożach zastępczych, umożliwiających eksponowanie dekoracji w dowolnym miejscu.Przygotowane dekoracje ścienne oddziela od podłoża wraz z tynkiem lub pobiałą, wykonują niezbędne prace konsolidujące i zabezpieczające. Na oddzielonych od podłoża dekoracjach ściennych student wykonuje szereg zabiegów, polegających m.in. na konsolidacji, usunięciu zbędnych warstw, przyklejeniu warstw dublujących i interwencyjnych. Dekoracje ścienne osadzane są na odpowiednio przygotowanych podłożach zastępczych. W ostatnim etapie wykonywane są zabiegi restauratorskie, służące nadaniu obiektom odpowiednich walorów estetycznych.W czasie wykonywania wszystkich zabiegów student organizuje swoje stanowisko pracy, a efekty pracy dyskutowane są z pozostałymi uczestnikami zajęć.

Literatura:

Mora P., Mora L., Philippot P., Conservation of wall paintings, London 1984.

Philippot P., Mora P., Konserwacja malowideł ściennych, Ochrona Zabytków, 22/4 (87), s. 285-295.

Ostaszewska M., Przenoszenie malowideł ściennych w Polsce, Warszawa 1979.

Ostaszewska M.,(red.), Wybrane problemy i nietypowe rozwiązania w transferze malowidła ściennego, Kraków 2007.

Ostaszewska M.,(red.), Problematyka rozwarstwiania malowideł ściennych i sztalugowych w świetle dotychczasowych dokonań, Kraków 2007.

Ostaszewska M., Negatyw-odlew powierzchni malowidła ściennego (ze studiów nad utrzymaniem nierównej powierzchni tynku w transferze malowidła ściennego), Ochrona Zabytków, 1991, nr.3, s. 171-190.

Ostaszewska M.,Aranżacja-rekonstrukcja-ekspozycja. Próba uściślenia pojęć, Studia i Materiały Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie, t.9, Kraków 2000, s. 28-36.

Ostaszewska M., Transfer malowidła ściennego w projektowaniu zabytkowego wnętrza, [w:] Od badań do konserwacji. Materiały z konferencji 23-24 października 1998 , Toruń, 2002, s. 49-55.

Rogal R., Mowińska J., Roznerska M., Zastosowanie włóknin Firet Coremat do wykonania podłoży zastępczych dla przenoszonych malowideł ściennych, sgraffit i mozaik, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXIV, Toruń 2003, s.369-393.

Rogal R., Filip M., Transfer i konserwacja malowideł ściennych z Domu Sitt Wasilli w Kairze, Toruńskie Studia o Sztuce Orientu, Toruń 2005, s. 35-44.

Rogal R., Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. I, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXVI, Toruń 1995, s. 63-69.

Rogal R.,Transfer renesansowego sgraffita z zamku Dewinów-Bibersteinów w Żarach,cz. II, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XXXII, Toruń 2002, s. 109-126.

Rogal R.,Metodyczne aspekty transferu profili glebowych w rezerwacie Genius lici, Fontes Archaeologici Posnanienses, Poznań 2013, s.329-342.

Rogal R.Washi kozo i funori jako materiały do licowania przenoszonych malowideł ściennych, AUNC Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLII, Toruń 2011, s. 71-96.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)