Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Techniki komunikacji i negocjacji społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-TNSP-2Z-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Techniki komunikacji i negocjacji społecznych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem zimowy - ODK, krytyka artystyczna (s2)
Przedmioty obowiązkowe - 2 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe -2 rok, sem. zimowy-Ochrona dóbr kultury, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku sem. zimowy Ochrona dóbr kultury(s2)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot pomocniczy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. 15 godzin realizowanych z udziałem nauczyciela;


2. 15 godzin poświęcony na pracę indywidualną studenta, zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury;


3. 15 godzin to czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie zaliczenia kolokwium.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma poszerzoną wiedzę na temat warsztatu pracy w zakresie wybranej specjalności.

- K_W01 - Student/Studentka ma wiedzę dotyczącą istoty skutecznych form komunikowania, realizowanej w ramach założonej strategii oraz różnych form i metod oddziaływania na otoczenie.


- K_W02 - Student/Studentka ma wiedzę dotyczącą specyfiki pracy nad określonym odbiorcom / grupą odbiorców, sposobów i metod nawiązania i podtrzymania kontaktu.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych


- K_U01 - Student/Studentka potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy z zakresu nauk o sztuce z różnymi kręgami odbiorców (w tym środowiskiem specjalistycznym), z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, w języku polskim i języku obcym.


- K_U02- Student/Studentka potrafi wskazać mechanizmy i zasady skutecznego działania w sferze komunikacji.


- K_U03 - Student/Studentka jest przygotowany/a do spójnej argumentacji z wykorzystaniem poglądów własnych i poglądów innych autorów oraz do prowadzenia debaty w zakresie problemów nauk o sztuce i dylematów ochrony dziedzictwa kulturowego.


- K_U04 – Student/Studentka potrafi umiejętnie wykorzystać odpowiednie narzędzia i techniki komunikacji.


- K_U05 - Ma pogłębioną umiejętność przygotowania klarownych wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk o sztuce, powiązanych z ochroną dóbr kultury.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Nabywa kompetencji społecznych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku komunikacyjnym


- K_K01 - Potrafi współdziałać w profesjonalnym zespole i kierować nim.


- K_K02- Student/Studentka nabywa kompetencji do funkcjonowania w środowisku negocjacyjnym.

Metody dydaktyczne:

Obejmują ćwiczenia warsztatowe, omawianie, rozwiązywanie przypadków; dyskusje panelowe; metodę problemową.

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- seminaryjna
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Zajęcia te przygotują studentów do wykorzystania w swojej przyszłej pracy umiejętności związanych ze wykorzystaniem mechanizmów i zasad skutecznego działania w sferze komunikacji na poziomie interpersonalnym i grupowym. Obejmują ćwiczenia warsztatowe, omawianie, rozwiązywanie przypadków; dyskusje panelowe; metodę problemową.

Pełny opis:

Zajęcia te przygotują studentów do wykorzystania w swojej przyszłej pracy umiejętności związanych ze wykorzystaniem mechanizmów i zasad skutecznego działania w sferze komunikacji na poziomie interpersonalnym i grupowym. Uczestnicy i uczestniczki kursu poznają rolę profesjonalnego przygotowania komunikacji w prowadzonych działaniach. Wskazana zostanie znaczenie podstaw planowania swojej strategi negocjacyjnej, wykorzystywanych technik i narzędzi oraz rozpoznania swoich mocnych i słabych stron komunikacyjnych.

Zakres tematyczny kursu:

1. Pojęcie, istota, geneza negocjacji

2. Sylwetka negocjatora (cechy pożądane i niepożądane)

3. Zespół negocjacyjny - skład i role poszczególnych uczestników

4. Rodzaje negocjacji

5. Przebieg negocjacji

6. Formułowanie strategii w negocjacjach - rozmowy oparte na zasadach

7. Taktyki negocjacyjne i ich związek ze strategią rozmów

8. Scenariusz i program rozmowy negocjacyjnej

9. Specyfika zachowań negocjacyjnych przedstawicieli różnych krajów

10. Komunikacja niewerbalna w negocjacjach

Literatura:

Podstawowa :

1. Adler R.B, Rosenfeld L.B., Proctor II R.F. Proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007.

2. Steele P., Murphy J., Russill R., Jak odnieść sukces w negocjacjach, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Uzupełniająca:

1. Tabernacka M., Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

2. Fisher R, Ury W, Patron B. Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa 1990.

3. Pease A. i B. Mowa ciała. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010.

4. Sujak E. Psychologia komunikacji. Wyd. WAM, Kraków 2006.

5. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja miedzy ludźmi. Motywacja , wiedza i umiejętności, Warszawa 2007.

6. Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa 2014.

7. Bargiel-Matusewicz, K. Negocjacje i mediacje, PWE, Warszawa 2007.

9. Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

Metody i kryteria oceniania:

Sposób oceny zgodnie z obowiązującą punktacja końcowa:

60%-64% - 3,0 (trzy)

65%-74% - 3,5 (trzy i pół)

75%-84% - 4,0 (cztery)

85%-94% - 4,5 (cztery i pół)

95% -100% - 5,0 (pięć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Adler R.B, Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., 2007: Proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

2. Fisher R, Ury W, Patron B. 1990: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa.

3. Pease A. i B., 2010: Mowa ciała. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

4. Sujak E., 2006: Psychologia komunikacji. Wyd. WAM, Kraków.

5. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja miedzy ludźmi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Adler R.B, Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., 2007: Proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

2. Fisher R, Ury W, Patron B. 1990: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa.

3. Pease A. i B., 2010: Mowa ciała. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

4. Sujak E., 2006: Psychologia komunikacji. Wyd. WAM, Kraków.

5. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja miedzy ludźmi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piechowicz
Prowadzący grup: Michał Piechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Adler R.B, Rosenfeld L.B., Proctor II R.F., 2007: Proces porozumiewania się. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

2. Fisher R, Ury W, Patron B. 1990: Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Warszawa.

3. Pease A. i B., 2010: Mowa ciała. Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

4. Sujak E., 2006: Psychologia komunikacji. Wyd. WAM, Kraków.

5. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja miedzy ludźmi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)