Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zagadnienia teorii sztuk wizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-TSW-1Z-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagadnienia teorii sztuk wizualnych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. zimowy - Ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo (s2)
Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku sem. zimowy Ochrona dóbr kultury(s2)
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii sztuki

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 15 - 0,5 pkt ECTS

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do zaliczenia przedmiotu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), przyswajanie i powtarzanie na bieżąco materiału z zajęć: 30 - 1 pkt ECTS


Razem 45 godzin: 1,5 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

Student(ka):

W1: Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej

i metodologicznej nauk o sztuce, którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności naukowej i profesjonalnej 
oraz integrować z metodami innych dyscyplin. (K_W01),

W2: Zna podstawy metodologiczne badań w dziedzinie humanistyki, z naciskiem na nauki
o sztuce . (K_W02),

W3: Zna w stopniu zaawansowanym szczegółowe teorie i doktryny artystyczne

XX wieku (K_W03),

W4: Ma szczegółową orientację 
w zakresie wybranych problemów sztuki nowożytnej, nowoczesnej i modernistycznej (teorie i doktryny, konteksty, kierunki badań i problemy metodologiczne, terminologia). (K_W04).

W5: Zna na poziomie pogłębionym współczesne dylematy wartościowania dzieł sztuki, ich uwarunkowania i problematykę, w tym także zasady ochrony własności i prawa autorskiego (K_W06).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student(ka):

U1: Szczegółowo analizuje problemy w zakresie teorii i doktryn artystycznych, posługując się odpowiednimi metodami, pojęciami i narzędziami badawczymi, właściwymi dla nauk o sztuce, które twórczo dobiera / przystosowuje / lub samodzielnie opracowuje (K_U02),

U2: Potrafi integrować wiedzę z zakresu nauk o sztuce z wiedzą z innych dyscyplin oraz stosować ją w sytuacjach profesjonalnych o różnym stopniu złożoności, związanych z dylematami teorii i doktryn artystycznych. (K_U03),

U3: Potrafi w sposób spójny i fachowy komunikować się na tematy 
z zakresu teorii sztuk wizualnych z różnymi kręgami odbiorców (w tym środowiskiem specjalistycznym),
z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji,( K_U04).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, a w pracy teoretyka sztuki kieruje się fachową wiedzą, samokrytycyzmem, opinią ekspercką i własną zdolnością oceny działań innych (K_K03),

K2: Jest wrażliwy(a) na problematykę odpowiedzialnego podejścia 
do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec oraz ocenić dobre i złe praktyki w tym zakresie, jest gotów (gotowa) do reakcji i zainicjowania stosownych przeciwdziałań, (K_K04),

K3: Identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z teoriami sztuk wizualnych i wartościowaniem dzieł sztuki, jest świadom swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie posiadanych kompetencji a w podejmowanych działaniach kieruje się zasadami etyki zawodowej, których przestrzega i które rozwija (K_K05),

K2: Jest gotowy(a) do podejmowania wyzwań zgodnych z etosem zawodowym teoretyka sztuki – potrafi być wytrwały(a) w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w zakresie propagowania kultury świata i regionu. (K_K06).

Metody dydaktyczne:

wykład prezentujący wybrane pozycje literatury XX wieku z zakresu teorii sztuki i percepcji w oparciu o material ilustracyjny.


Wykład może być przeprowadzony w trybie tradycyjnym lub online, za pomocą platformy MS Teams.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu Zagadnienia teorii sztuk wizualnych prezentowana będzie problematyka związana z teoriami psychologii widzenia, percepcji sztuki i recepcji sztuki w XX wieku.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu Zagadnienia teorii sztuk wizualnych prezentowana będzie problematyka związana z psychologią i percepcją sztuki.

Omówione zostaną podstawowe pojęcia należące do kanonu formalistycznej teorii sztuki, związane z analizami Heinricha Wolfflina, jak fazy stylów artystycznych (wczesna, klasyczna, barokowa), opozycyjne kategorie opisujące dzieło sztuki (linearność – malarskość, płaszczyznowość – głębia, forma zamknięta – forma otwarta itp.). Przedstawiona zostanie problematyka perspektywy w malarstwie, jej zmiennych kanonów w historii sztuki nowożytnej oraz jej umownego, symbolicznego charakteru (zgodnie z analizami Erwina Panofsky’go). Omówione i zilustrowane przykładami zostaną także złożone kwestie percepcji wzrokowej w odniesieniu do sztuki, zgodnie z elementami wyszczególnionymi przez Rudolfa Arnheima: równowaga, kształt, forma, rozwój, przestrzeń, światło, kolor, ruch, dynamika i ekspresja. Przedstawione zostaną psychologiczne uwarunkowania recepcji sztuki, związane z analizami Ernsta Gombricha i Richarda Wollheima. Zaprezentowane zostaną współczesne teorie koloru oraz jego symbolicznego i emocjonalnego znaczenia (na przykład w odniesieniu do traktatu Wassily’ego Kandinsky’ego „O duchowości w sztuce”). Wśród omawianych zagadnień znajdą się także kwestie formalnej analizy sztuki abstrakcyjnej i awangardowej, na przykładzie traktatu Kazimierza Malewicza „Świat bezprzedmiotowy”, pism Władysława Strzemińskiego (m.in. „Teoria widzenia”) i Leona Chwistka. Przedstawiony zostanie także nieukończony projekt "Mnemosyne" Aby Warburga, będący dziełem z pogranicza antropologii kulturowej i badania zbiorowej pamięci wizualnej, pomocnym w badaniu wielowiekowego dziedzictwa kulturowego Zachodu.

Wszystkie prezentowane tematy ilustrowane będą rozmaitymi przykładami z historii sztuki nowożytnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

H. Wölfflin, "Podstawowe pojęcia historii sztuki. Problem stylu w sztuce nowożytnej", tłum. D. Hanulanka, Gdańsk 2006;

E. H. Gombrich, "Norma i forma. Kategorie stylistyczne historii sztuki

i ich początki w renesansowych ideałach", tłum. K. Guz, „Artykuły”, Magazyn Studentów Historii Sztuki KUL, nr 5, 6/2012;

R. Arnheim, "Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka", tłum. J. Mach, Warszawa 1978;

E. Panofsky, "Perspektywa jako 'forma symboliczna'", tłum. i oprac. Grażyna Jurkowlaniec, Warszawa 2008;

W. Strzemiński, "Teoria widzenia", red. I. Luba, Łódź 2016;

W. Kandinsky, "O duchowości w sztuce", tłum. S. Fijałkowski, Łódź 1996;

K. Malewicz, "Świat bezprzedmiotowy", tłum. Stanisław Fijałkowski, Gdańsk 2006;

A. Warburg, "Atlas obrazów. Mnemosyne", red. M. Warnke, C. Brink, red. wyd. pol. i tłum. P. Brożyński, M. Jędrzejczyk, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest oceną z egzaminu ustnego dotyczącego zagadnień omawianych w trakcie zajęć, (W1, W2, W3, U4, U5, U1, U2, U3).

Kryteria oceny: --> 60-65% dst; 66-75% dst +; 76-85% db; 86-90% db +; 91-100% bdb.

Egzamin ustny może być przeprowadzony metodą zdalną, za pomocą platformy MS Teams.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Pręgowski
Prowadzący grup: Filip Pręgowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)