Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia i techniki sztuk plastycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-TTS-1L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Technologia i techniki sztuk plastycznych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 1 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (sj)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):30


- udział w wykładach – 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):60


- czytanie literatury- 40 godz.

- przygotowanie do egzaminu- 20 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik dzieł sztuki w ujęciu historycznym

W2 Zna podstawowe rodzaje oraz właściwości materiałów artystycznych, występujących w budowie dzieła sztuki

W3 Potrafi wymienić najważniejszych przedstawicieli oraz przykłady dzieł dla poszczególnych technik artystycznych


(K_W09: posiada wiedzę dotyczącą dawnych technologii i technik artystycznych)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1Samodzielnie analizuje budowę technologiczną dzieła sztuki (rodzaj zastosowanego podłoża i medium twórczego)

U2 Trafnie klasyfikuje dzieło sztuki pod kontem zastosowanej techniki

U3 Potrafi korzystać z literatury, w tym z traktatów dawnych mistrzów w celu zdobywania wiedzy dotyczącej poszczególnych technik malarskich.

(K_U10: rozpoznaje rodzaje technik sztuk plastycznych)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1Zdaje sobie sprawę z kwestii złożoności budowy dzieła sztuki pod względem materialnym i technologicznym

K2 Potrafi ukierunkować swoje dalsze kształcenie celem rozwijania wiedzy dotyczącej technologii i technik sztuk plastycznych

K3 Rozumie potrzebę szczegółowych badań dzieła sztuki w celu określenia technologii i techniki jego wykonania


(K_K05: zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz potrzebę włączania specjalistów z innych dziedzin do rozwiązywania szczególnie złożonych zagadnień konserwatorskich)


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne eksponujące: - pokaz

Metody dydaktyczne podające: - wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące: - klasyczna metoda problemowa

- obserwacji


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi charakterystyki poszczególnych technologii i technik sztuk plastycznych przedstawianych w aspekcie historycznym.

Pełny opis:

W ramach wykładu prezentowane są poszczególne techniki sztuk plastycznych analizowane przede wszystkim w ujęciu technologiczno-technicznym. Studenci zapoznawani są z budową technologiczną dzieł sztuki, poznają właściwości materiałów tworzących dzieła plastyczne (pigmenty, spoiwa, podłoża) a także warsztat pracy artysty, typowy dla omawianych technik. Wykładowi towarzyszą prezentacje multimedialne wraz z materiałem poglądowym prezentującym wybrane techniki sztuk plastycznych.

Tematy spotkań:

1. Techniki rysunkowe,

2. Technika malarska - pastel.

3. Technika malarska - akwarela, gwasz.

4. Technika malarska - miniatura, iluminatorstwo książkowe.

5. Technika malarska - tempera.

6. Technika malarska - olejna, olejno-żywiczna.

7. Technika malarska - akryl i współczesne spoiwa farb.

8. Technika malarska - enkaustyka.

9. Technika malarska - malarstwo ścienne (spoiwa mineralne)

10. Technika sgraffita i mozaiki.

11. Techniki pozłotnicze - tradycyjne i współczesne.

12. Technika laki orientalnej.

13. Technika emalii.

14. Techniki złotnicze, dekoracje z użyciem pereł.

15. Techniki rzeźbiarskie (wybrane)

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie wykładu i mają na celu praktyczne zapoznanie studenta z podstawami technologii i technikami sztuk plastycznych przydatnych na wszystkich specjalnościach kierunku Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki.Stanowią uzupełnienie wykładów.Poznanie wybranych materiałów plastycznych. Praktyczne zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z technologii i technik sztuk plastycznych z uwzględnieniem technik pozłotniczych i zdobniczych(podłoża, zaprawy, spoiwa, lakiery,farby, technika pozłoty na poler, mat) oraz wybranymi materiałami plastycznymi.

Literatura:

1. Artymowski R., Materiały i narzędzia malarskie, Skrypt 6, Warszawa 1989.

2. Basiul E., Droga powstawania określonych efektów kolorystycznych na powierzchniach obrazów sztalugowych, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXII, Toruń 2002

3. Brochwicz Z., Folie pozłacarskie w zabytkowych obiektach - ich charakterystyka i metody identyfikacji, Materiały Zachodniopomorskie, t. XVII, 1971.

4. Cenniki C., Rzecz o malarstwie (Il Libro dell’Arte / Trattato Della Pittura), tłum. Samuel Tyszkiewicz, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 1955.

5. Doerner M., Materiały malarskie i ich zastosowanie, Arkady 1975.

6. Engelman Z. Pozłotnictwo, Zielona Góra 2007.

7. Hopliński J., Farby i spoiwa malarskie, Wrocław-Kraków 1959

8. Losos L., Techniki malarskie, Warszawa 1991

9. Merrifield P. M., Original Treatieses on the Arts of Painting, Vol. I i II, New York 1967.

10. Rudniewski P., Pigmenty i ich identyfikacja, Skrypt 13, ASP w Warszawie, Warszawa 1994.

11. Sadziak T., Klejowe i olejne prace pozłotnicze, Ośrodek Dokumentacji Zabytków, Warszawa 1981.

12. Slansky B., Technika malarstwa, t. I, Warszawa 1960.

13. Smith R., Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa 1994.

14. Ślesiński W., Techniki malarskie, spoiwa mineralne, wyd. Arkady 1983.

15. Ślesiński W., Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 1984.

16. Teofila kapłana i zakonnika o sztukach rozmaitych, ksiąg troje, przeł. T. Żebrowski, Kraków 1880.

17. Tyrlewicz A., Sztuka pozłotnictwa i inne techniki zdobienia, Poznań 2007.

18. Ważny T., Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2001.

19. Zwolińska K., Mała technologia malarstwa, Warszawa 1989.

Uzupełniająca w tym najnowsza - np. artykuły prowadzących

1. Basiul E., Sitkiewicz M., Jakie tajemnice kryją obrazy monachijczyków? Kilka nowych spostrzeżeń na temat warsztatu malarskiego Alfreda Wierusza-Kowalskiego. [w:] Report, academic session „Egzotyczna Europa. Malarstwo monachijskie 1870–1914”. Suwałki, 5-6th October, 2015.

2. Basiul E., Sitkiewicz M., Selected aspects of painting technique of Alfred Wierusz-Kowalski, "Acta UNC Zabytkozn. Konserw.", Z. 48, 2017, s. 277-301. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2017.011

3. Basiul E., Warsztat malarski gotyckiego tryptyku z Matką Boską Apokaliptyczną i św. Barbarą z bazyliki katedralnej we Włocławku, Toruń 2007.

4. Jadzińska M., Nieznośna zmienność materii. Tworzywa sztuczne w sztuce, "Sztuka i Dokumentacja", 2017, nr 17, s. 47-57.

5. Klaudia Rajmann, « Workshop of the painter Gottfried Ezekiel – the technique of 18th-century decorations in Bodø (Norway) », CeROArt [En ligne], 5 | 2016, mis en ligne le 10 mars 2016, consulté le 10 juin 2016. URL : https://journals.openedition.org/ceroart/4894

6. Olszewska-Świetlik J., Warsztat malarski mistrza ołtarza ze Strzegomia (1486/87), Toruń 2002.

7. Szmelter I., Wyniki wielokryterialnych badań Sądu Ostatecznego z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Nowe odczytanie tryptyku jako dzieła Rogiera van der Weydena i Hansa Memlinga, [w:] Muzea a nauka, 2014 (55), s. 37-59.

8. Techniki wielkich mistrzów malarstwa. Co-writers David A. Anfam, Mary Beal, Edwin Bowes, Anthea Callen, David Chandler, Judith Collins, Stephen Hackney, Clare Meredith, Jenny McCleery, Roy Perry, Caroline Villers, Nicholas Watkins, John Welchman. Translated by Dorota Stefańska-Szewczuk, Monika Dolińska, and Bożena Mierzejewska. Warszawa: Arkady, 2006.

9. Żychowska M. J., Sztuka a eksperymenty technologiczne, "Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych", 2010, T. 6, s. 170-176.

Metody i kryteria oceniania:

wykład:

Metody oceniania:

- egzamin pisemny

Kryteria oceniania:

obecność na wykładach, znajomość podstawowych technologii i technik sztuk plastycznych, a także odnoszącej się do nich terminologii (W1-W3, U1-U3, K1- K3)

ndst - 50 %

dst-51-60%)

dst plus- 61-70%

db- 71-80%

db plus- 81-90%

bdb- 91-100%

ćwiczenia-ocena semestralna (na podstawie uczestnictwa i zaangażowania na zajęciach oraz oceny komisyjnej wykonanej pracy z wykorzystaniem technik zdobniczych i pozłotniczych)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

jak w sekcji nadrzędnej

Literatura:

jak w sekcji nadrzędnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

jak w sekcji nadrzędnej

Literatura:

jak w sekcji nadrzędnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
Prowadzący grup: Elżbieta Basiul, Klaudia Rajmann
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

jak w sekcji nadrzędnej

Pełny opis:

jak w sekcji nadrzędnej

Literatura:

jak w sekcji nadrzędnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.