Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia technologii i technik sztuk plastycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-TTS-5L-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia technologii i technik sztuk plastycznych
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-wiedza z zakresu dawnych i współczesnych technologii i technik sztuk plastycznych,

- wiedza z zakresu materiałoznawstwa,

-wiedz z zakresu umiejętności przygotowania projektu badawczego, konserwatorskiego


Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 15

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu, tj.wcześniejsze przygotowanie i uzupełnienie notatek; zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć,wymagane powtórzenie materiału, pisanie prac, projektów, czytanie literatury:20

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach):15


Efekty uczenia się - wiedza:

-ma gruntowną wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów nauki i sztuki,

K_WO1

-posiada wiedzę na temat technologii i technik malarskich od XV do

pocz.XVII wieku,K_W09

-posiada wiedzę w zakresie warsztatu artystycznego, K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

-potrafi określić,rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki, odróżniając oryginał od warstw wtórnych,K_UO2

-posiada umiejętność wykorzystania wiedzy technologicznej dla przygotowania projektu konserwatorskiego,K_UO4

-rozpoznaje techniki sztuk plastycznych, K_U10

-potrafi wykorzystać wiedzę o warsztacie dawnych mistrzów w celu wykonania kopii malarskiej K_U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

-ma świadomość znaczenia wartości artystycznej dzieł sztuki i zabytków,K_KO1

-ma świadomość znaczenia profesjonalizmu i konieczności przestrzegania etyki zawodowej, K_KO2

-ma świadomość i rozumie konieczność uwzględniania kontekstu kulturowego dzieła sztuki ub zabytku w decyzjach konserwatorskich, K_KO4

-zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego kształcenia,K_KO5

-rozumie znaczenie kształtowania estetyki dzieła jako wyniku prac konserwatorsko-resturatorskich,K_KO8


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Wykłady mają na celu przekazanie najnowszych wiadomości dotyczących badań nad dawnymi technikami malarskimi . Wykłady maja charakter monograficzny i opierają się na aktualnej wiedzy i badaniach wykładowców z zakresu technologii i technik sztuk plastycznych.

Pełny opis:

Omawiane są wybrane zagadnienia z technologii i technik malarskich, analiz dzieł sztuki na podstawie badań własnych .Przedstawione zostaną zagadnienia związane z badaniami malarstwa polskiego i europejskiego.Uzupełnione zostaną wiadomości na temat technik zdobniczych, rysunkowych oraz wybranych materiałów malarskich w aspekcie najnowszych wyników badań m.in podobrazia , zaprawy, pigmentów, barwników organicznych, spoiw malarskie. Przekazanie dodatkowych informacji na temat dawnych traktatów malarskich oraz teorii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem traktatów między innymi : Leonarda da Vinci, G. de Lairesse, W.Hogartha.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Prace doktorskie powstałe w ZTiTM.

2.Prace magisterskie powstałe w ZTiTM.

3 Czasopisma krajowe i zagraniczne

4.Publikacje autorskie:

1.J.Flik, J.Olszewska-Świetlik,Tryptyk "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga z Muzeum Narodowego w Gdańsku. Technologia i technika malarska, Toruń, 2005

2.J.Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486/87, Toruń 2002

3.J. Olszewska-Świetlik, Technologia i technika gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV wieku, Toruń 2005

4.J.Olszewska-Świetlik, Nieznany obraz na średniowiecznej predelli ''Chrystus i dwunastu apostołów" z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, red. J. Olszewska-Świetlik,), Toruń 2007, s. 278-283

5.J. Olszewska-Świetlik, Z. Rozłucka, Możliwości diagnozowania stanu zachowania warstw malarskich przy pomocy ultrafioletu na przykładzie ołtarza antwerpskiego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi, red. J. Olszewska-Świetlik, Toruń, 2007, s. 285-297

6..M. Pańczyk, E. Pańczyk, J. Olszewska-Świetlik, Petrological analysis of paint layers in 15th-18th century icons from SE Poland, ,,Mineralogia”, 32 (2008), s. 125

7.M. Pańczyk, E.Pańczyk , L.Giro, E.Gaździcka, J. Gemza, J. Olszewska-Świetlik, Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej i instrumentalnej neutronowej analizy aktywacyjnej do identyfikacji pigmentów z ikony „Chrzest Chrystusa”(Objawienia Pańskiego), ,,Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego”, 439 (2010), p. 459-468,

8.J. Olszewska-Świetlik, Zagadnienia warsztatu malarskiego epitafium Hansa Gronau z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, ,,Acta Universitatis Nicolai Copernici” – Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, 38 (2010), s. 129-142,

9.J. Olszewska-Świetlik, Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVIII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych, Toruń 2010

10.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski osiemnastowiecznych portrecistów gdańskich na przykładzie dwóch portretów z Biblioteki Gdańskiej PAN, ,,Gdańskie Studia Muzealne”, 7 (2010), s. 91-101

11. J. Flik , J. Olszewska-Świetlik, J Tylicki , Koronacja Najświętszej Marii panny z kościoła p.w. Św. Trójcy w Jeżewie. Domniemany obraz Hermana Hana w świetle badań historycznych i technologicznych, Ochrona Zabytków nr 3 /4 2003 , s.73-85

12.W. Nowik, J. Olszewska-Świetlik, Identyfikacja czerwonych barwników organicznych w tablicowym malarstwie gdańskim 2 poł. XV wieku,Ochrona Zabytków nr 1/2, 2004 , s.71-78

13.J. Olszewska-Świetlik, Technologia i technika Tryptyku Jerozolimskiego datowanego na koniec XV wieku z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV, Toruń 2005 , s.223-239

14.J. Olszewska-Świetlik, Z. Rozłucka, Badania czerwonych laserunków metodą mikroskopii fluorescencyjnej UV,Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV, Toruń 2005 , s.141-160

15.J. Olszewska-Świetlik, A. Ruszkowska, Zachowane skrzydła malarskie dawnego ołtarza z Wróblewa, datowane na koniec XV w.-materiał i technika,Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXXIV, Toruń 2005 , s.201-222

16.J. Olszewska-Świetlik, Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2008

17.J. Olszewska-Świetlik ,Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, Toruń 2009

18.Olszewska-Świetlik , Nieznany obraz na średniowiecznej predelli ,,Chrystus i dwunastu apostołów "z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, s. 278-283, [w:] Badania technologii i technik malarskich, konserwacja dzieł sztuki, kopia .Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi ,pod redakcją Justyny Olszewskiej - Świetlik , UMK ,Toruń, 2007

19.J .Olszewska-Świetlik , Z. Rozłucka , Możliwości diagnozowania stanu zachowania warstw malarskich przy pomocy ultrafioletu na przykładzie ołtarza antwerpskiego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, [w:] Badania technologii i technik malarskich ,konserwacja dzieł sztuki, kopi Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia racy dedykowana prof. dr. art. kons. Józefowi Flikowi pod redakcją Justyny Olszewskiej - Świetlik, UMK, Toruń, 2007

20.J. Olszewska-Świetlik, K. Cybulska, Warsztat malarski drewnianych- lakierowanych tarcz zegarów szwarcwaldzkich na podstawie wybranych zabytków w zbiorach muzeów polskich, [w:] Album Amicorum . Między Wilnem a Toruniem.Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu, Toruń 2008 ,s.211-230

21.M. Pańczyk, E. Pańczyk, J. Olszwska-Świetlik , Petrological analysis of the paint layers from 5th-18th century icons from se Poland, [w:] MINERALOGIA - Special Papers 2008, vol. 32, s.126

22.J. Olszewska-Świetlik, E. Pańczyk, L. Waliś , INAA In the studies of the lead-thin-yellow pigment in the mediaeval polish painting of the Pomerania school [w:] Recent developments and applications of nuclear technologies, conference abstracts, Białowieża, Poland (15-17 September 2008 ) s.131

23.J. Flik, J. Olszewska – Świetlik, Imitacje tkanin brokatowych w śląskim warsztacie malarskim Mistrza z lat 1486/1487, ,, Ochrona Zabytków 1/ 2001”, s. 49-55.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, przygotowanie prezentacji na wybrany temat

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Olszewska-Świetlik
Prowadzący grup: Justyna Olszewska-Świetlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.