Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-WKSNW-5L-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0218) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane ze sztuką Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia konserwacji dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe - 5 rok, sem. letni - Konserwacja i restauracja malarstwa (sj)
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Poszerzona wiedza w zakresie warsztatu naukowego.

Podstawowe umiejętności w zakresie określania problemu badawczego, analizy, syntezy i wnioskowania.

Umiejętność wyszukiwania literatury przedmiotu.

Poszerzona wiedza z zakresu problematyki konserwatorskiej i restauratorskiej dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe 15 godz.

czas pracy własnej studneta 45 w tym

Poszerzanie wiedzy w oparciu o literaturę przedmiotu. Przygotowanie prezentacji wybranego artykułu traktującego o konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 ma gruntowną wiedzę w zakresie ogólnym i szczegółowym dotyczącą obszarów sztuki i nauki przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień związanych z reprezentowaną dyscypliną

K_W03 ma szczegółową wiedzę teoretyczną i praktyczną z metodyki działań konserwatorskich w wybranej specjalności AJA_W03

K_W04 zna mechanizmy oddziaływania fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię dzieł sztuki i zabytków PJA_W01 XJA_W01

K_W05 posiada wiedzę w zakresie materiałoznawstwa substancji zabytkowej oraz historycznych i współczesnych materiałów konserwatorskich

K_W06 zna podstawowe metody fizyczne i chemiczne badania dzieł sztuki i zabytków XJA_W03

K_W10 posiada wiedzę w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie warsztatu

artystycznego

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 umie przeprowadzić rozpoznanie stanu zachowania zabytku, określić przyczyny

zniszczeń i sformułować program prac badawczych oraz konserwatorskich i

restauratorskich AJA_U01 XJA_U01

K_U02 potrafi określić, rozpoznać i opisać budowę techniczną dzieła sztuki i zabytku z

uwzględnieniem oryginału i warstw wtórnych AJA_U02 XJA_U02

K_U03 potrafi określać główne i szczegółowe cele służące realizacji zadania

konserwatorskiego z uwzględnieniem kontekstu kulturowego dzieła

sztuki/zabytku AJA_U03 HJA_U01

K_U06 potrafi określić zasady profilaktyki i minimalizacji niszczącego oddziaływania

fizycznych, chemicznych i biologicznych czynników środowiskowych na materię

dzieł sztuki i zabytków PJA_U04 XJA_U04

K_U07 posiada umiejętność wykonania dokumentacji badań dzieł sztuki i zabytków XJA_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K04 jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego

dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie

w tym zakresie

K_K05 dostrzega i formułuje dylematy, związane z ochroną zabytków, jest świadom H1A_K04

ma świadomość swej odpowiedzialności decyzyjnej w zakresie kompetencji zawodowych H1A_K05

K_K06 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego


Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z seminarium - dyskusją nad rozwiązaniami konserwatorskimi i restauratorskimi w sztuce nowoczesnej i współczesnej.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu

Skrócony opis:

Zapoznanie z problematyką konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej. Zwrócenie uwagi na technikę wykonania, warunki ekspozycji i przechowywania oraz wynikające stąd uszkodzenia i zniszczenia. Scharakteryzowanie zniszczeń poszczególnych warstw technologicznych oraz określenie przyczyn ich powstawania. Współczesne metody i środki stosowane w pracach konserwatorskich i restauratorskich dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Pełny opis:

Omówienie budowy wybranych dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej. Charakterystyka ich stanu zachowania i przyczyn zniszczeń. W wykładach duży nacisk jest położony na zależności wynikające z wpływu budowy na stan zachowania. Prezentacja na podstawie literatury oraz własnych doświadczeń metod i środków stosowanych w konserwacji obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej. Znaczną część wykładów stanowi omówienie współczesnych metod i środków konserwatorskich stosowanych w Polsce i na świecie. Przedmiotem wykładów są przykłady budowy, zniszczeń oraz przebiegów prac konserwatorskich i restauratorskich obiektów sztuki nowoczesnej i współczesnej. W ramach wykładów poruszane są następujące zagadnienia:

1. Budowa wybranych dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej.

2. Zniszczenia poszczególnych warstw technologicznych i ich przyczyny.

3.Wpływ budowy na stan zachowania.

4. Konserwacja i restauracja powierzchni monochromatycznych.

5. Problematyka konserwacji obiektów (obrazów) dwustronnych.

6. Konserwacja dzieł sztuki wykonanych w technikach mieszanych (techniki własne).

7. Konserwacja dzieł sztuki wykonanych z plastiku.

8. Konserwacja obrazów wielkoformatowych.

9. Podłoża zastępcze w konserwacji sztuki współczesnej.

10. Profilaktyka konserwatorska sztuki nowoczesnej i współczesnej.

11. Transport, przechowywanie, ekspozycja i reinstalacja dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej.

12. Rola i znaczenie idei dzieła sztuki w procesie konserwacji i restauracji.

13. Dialog artysta - konserwator

Wykłady ilustrowane są materiałem fotograficznym, filmami video oraz analizą dokonywaną na oryginalnych obrazach.

Literatura:

Althöfer, Heinz Restaurierung moderner Malerei : Tendenzen- Material-Technik,

Appelbaum, Barbara Conservation treatment methodology,

Ashley-Smith, Jonathan Science for conservators Vol. 1, An introduction to materials,

Ashley-Smith, Jonathan Science for conservators Vol. 2, An introduction to materials;

Ashley-Smith, Jonathan Science for conservators Vol. 3, An introduction to materials;

Ayres, James The artist's craft : a history of tools, techniques, and materials;

Bassett, Jane, Fogelman, Peggy Looking at European sculpture : a guide to technical terms;

Berger, Gustav A. Russell, William H. Conservation of paintings: research and Innovations;

Bomford, David Kirby, Jo LEIGHTON, John, ASHok, roy Impressionism;

Bomford, David Leonard, Mark Issues in the conservation of paintings;

Brenner, Robert Celluloid : collectibles from the dawn of plastics;

Conti, Alessandro, History of the restoration and conservation of works of art;

Corzo M. A., ed., Mortality immortality, the legancy of 20th-century art, London, 2006;

Creagh D. C., Bradley D. A., Radiation in art and archeometry,

Cuttle, Christopher Light for art's sake : lighting for artworks and museum displays,

Dardes, Kathleen Rothe, Andrea, The structural conservation of panel paintings proceedings of a symposium at the J. Paul Getty Museum, 24-28 April 1995,

Florian, Mary-Lou E. Fungal facts : solving fungal problems in heritage collections;

Folga-Januszewska D (red.), Konserwacja zapobiegawcza w muzeach, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski komitet Narodowy ICOM oraz Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Muzeum Narodowym w Warszawie 6-7 listopada 2006, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Warszawa, 2007;

GETTINGS, Fred, Polymer painting manual;

GILL, Kathryn, Eastop, Dinah, Upholstery conservation : principles and practice;

Hather, Jon G. The identification of the Northern European woods: a guide for archaeologists and conservators;

Heuman Jackie, From marble to chocolate, The conservation ofmodern sculpture;

Heuman, Jackie Material matters : the conservation of modern sculpture;

Horie, Charles Velson Materials for conservation : organic consolidants adhesives and coatings;

Hummelen, Ijsbrand, Sillé, Dionne, Zijlmans, Marjan, Modern art: who cares? : an interdisciplinary research project and an international symposium on the conservation of modern and contemporary art;

Keene, Suzanne Managing conservation in museums;

Kingsley, Helen Integrated pest management for collections : proceedings of 2001 : a pest odyssey;

Lang, Janet, Middleton, Andrew Radiography of cultural material;

Learner Thomas J. S.,Modern paints uncovered : proceedings from the modern paints uncovered symposium;

Learner, Thomas J. S. Analysis of modern paints;

Markowski D., Wokół idei konserwacji malarstwa współczesnego, Sztuka konserwacji, Materiały z Konferencji z okazji pięćdziesięciolecia Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie, 1997, s. 179-183;

Markowski D., Kamiński S.A., Wachowiak M., Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010;

Markowski D., Manna P., Zagadnienia badawczo-konserwatorskie wybranych obrazów olejnych na płótnie Eugeniusza Eibischa – wpływ ich budowy na stan zachowania i zakres prac konserwatorskich, AUNC, XXXIV, Toruń 2005, s. 241-270;

Meikle, Jeffrey L. American plastics : a cultural history;

Munoz Vinas, Salvador, Contemporary theory of conservation;

Oddy, Andrew The art of the conservator;

Odegaard, Nancy, Carroll, Scott, Zimmt, Werner S. Material characterization tests for objects of art and archaeology;

Peres C., Hoyle M., van Tilborgh L. (ed.), A Closer Look. Technical and Art-Historical studies on Works by Van Gogh and Gauguin, Amsterdam 1991;

Oddy A., The art of the conservation, Washington: Smithsonian Institution, 1992

Quye A., Williamsin C., Plastics collecting and conserving, Edinburgh NMS Pulishing, 1999;

Rogerson, Cordelia Garside, Paul The future of the 20th century : collecting, interpreting and conserving modern materials : postprints;

Schwartz, Therese Plastic sculpture and collage : designs, materials, methods;

Seymour, Raymond B. History of polymer science and technology;

Shashoua, Yvonne Conservation of plastics materials science, degradation and preservation;

Sitwell, Christine, Staniforth, Sarah Studies in the history of painting restoration;

Stulik, Dusan Solvent gels for the cleaning of works of art : the residue question;

Szmelter I., Fenomen sztuki nowoczesnej a konserwacja, Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki, Vol.8 No 2 (29), 1997;

Taft, W. Stanley, Mayer, James W., The science of paintings;

Thomson, Garry The museum environment;

Townsend, Joyce H, Doherty, Tiarna Heydenreich, Gunnar, Ridge, Jacqueline Preparation for painting : the artist's choice and its consequences;

Wehlte, Kurt, The materials and techniques of painting;

Wolbers, Richard, Cleaning painted surfaces : aqueous methods

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przedstawionego problemu z zakresu konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej i współczesnej wraz z prezentacją.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Markowski
Prowadzący grup: Sławomir Kamiński, Dariusz Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Markowski
Prowadzący grup: Dariusz Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Markowski
Prowadzący grup: Dariusz Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)