Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabytkoznawstwo tkaniny artystycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1402-ZTA-1L-MZ-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0228) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z naukami humanistycznymi
Nazwa przedmiotu: Zabytkoznawstwo tkaniny artystycznej
Jednostka: Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa
Grupy: Przedmioty obowiązkowe- 1 rok, sem. letni -ODK, zabytkoznawstwo i muzealnictwo (s2)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

orientacja w historii sztuki powszechnej i polskiej oraz historii Polski

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe: 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta, potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (zebranie materiałów, zapoznanie się z literaturą), stałe, bieżące przyswajanie i powtarzanie materiału z zajęć, materiałów e-learningowych, literatury: 60

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (zal. z oceną – przygotowanie i przedstawienie referatu / prezentacji, powtórzenie materiału do kolokwium końcowego):30

4. Czas poświęcony na konsultacje: 5

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej zabytkoznawstwa (tkaniny artystycznej), którą jest w stanie twórczo rozwijać w działalności profesjonalnej

W02: zna terminologię zabytkoznawczą w zakresie tkaniny artystycznej

W05: posiada szczegółową, specjalistyczną wiedzę w zakresie opracowywanego samodzielnie zagadnienia o możliwie pionierskim charakterze merytorycznym, związanego z zabytkoznawstwem w zakresie tkaniny artystycznej

W12: uzyskuje pogłębioną świadomość warsztatu znawczego (tkanina artystyczna), problemów badawczych i zastosowania metod danej dziedziny nauk o sztuce (konserwatorstwo, muzealnictwo, historia sztuki, zabytkoznawstwo) do konkretnych zadań i problemów badawczych (w wybranych obszarach).

W13: jest przygotowany do podejmowania badań szczegółowych i prac analitycznych w praktyce zawodowej danej specjalności (ekspertyzy znawcze)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 01: potrafi przeprowadzić kwerendę merytoryczną (wyszukać, przeanalizować, wyselekcjonować informacje), korzystając z materiałów bibliograficznych, źródłowych (w tym – niepublikowanych), ICT;

U02: w sposób krytyczny czyta, analizuje i zestawia zastaną literaturę przedmiotu oraz potrafi dokonać analizy znawczej badanych obiektów (dzieł sztuki), w oparciu o co przygotowuje krytyczny stan badań do problemu i wyprowadza z niego szczegółowy kwestionariusz badawczy i rozwiązuje jego problematykę

U 03: ma podstawowe umiejętności w zakresie krytycznego podejścia do literatury z dziedziny historii sztuki (typy publikacji, charakter wywodów, ocena argumentacji itd.);

U 07: potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla historii sztuki, ochrony zabytków i muzeologii oraz wykorzystywać tę umiejętność w sytuacjach profesjonalnych, wymagających analizy struktury, sensu i wartości zabytku;

U 23: posiada umiejętność przygotowania klarownych i spójnych wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych historii sztuki i ochrony zabytków

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K 01: ma świadomość poziomu swojej wiedzy – swych kompetencji i niedostatków, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju naukowego i zawodowego

K 04: jest wrażliwy na problematykę właściwego podejścia do materialnego dziedzictwa kulturowego, potrafi dostrzec i ocenić niewłaściwe postępowanie w tym zakresie

K 06: ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy oraz ćwiczenia ze szczególnym zaakcentowaniem pracy przy obiekcie zabytkowym

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- referatu

Skrócony opis:

Rozpoznawanie różnych rodzajów i typów utworów tekstylnych, europejskich i bliskowschodnich,, szczególnie tkanin jedwabnych, tapiserii, kobierców; podssawowe informacje o historycznym rozwoju tkactwa.

Pełny opis:

Treści nauczania: Materiały tkackie, technika tkania, sploty; sposoby uzyskiwania wzorów. Tkaniny jedwabne na Bliskim Wschodzie i w Bizancjum; tkactwo w Italii od XII/XIII w. do XVII w.; podstawowe typy wzorów: diagonalny pod wpływem chińskim, owocu granatu, sieciowy, kwietny; tkaniny francuskie k. XVII-XVIII w.: bizarre, wzór koronki, wzór Ravela, chinoiserie, motywy kwietne i pasowe okresu rokoka i klasycyzmu. Tapiserie: zabytki średniowieczne; tkactwo francuskie i flamandzkie XV w.; Bruksela k. XV-XVIII w; prowincjonalne ośrodki w płd. Niderlandach; Paryż i tkactwo francuskie XVII-XVIII w. Kobierce: technika, podstawowe typy kompozycji, wzornictwo; kobierce Azji Centralnej, Persji, Turcji, Kaukazu. Kilimy (ziemie d. Rzeczypospolitej, Skandynawia, Bałkany).Koron ki. Hafty.

Literatura:

a)

Marta Michałowska: Słownik terminologiczny włókiennictwa (Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, seria B, t. XCII). Warszawa: ODZ 1995

Marta Michałowska: Leksykon włókiennictwa. Surowce i barwniki, narzędzia i maszyny, techniki i technologie, wyroby i dziedziny, Warszawa: KOBiDZ 2006

Jadwiga Chruszczyńska, Ewa Orlińska-Mianowska, Tkaniny dekoracyjne. Przewodnik dla kolekcjonerów, Warszawa: Arkady 2009

Arrasy flamandzkie na Zamku Królewskim na Wawelu, red. Jerzy Szablowski, wyd. 1, Warszawa: Arkady 1975; - wyd. 2: Arrasy Wawelskie, 1994.

Agnieszka Bender: Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin: KUL 2004

Adam Nahlik: Zarys historii jedwabnej tkaniny dekoracyjnej do końca XVIII wieku. Toruń 1971

Jadwiga Chruszczyńska: Pasy kontuszowe z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Warszawa: MNW 1996

Tadeusz Mańkowski: Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII w. Wrocław: Ossolineum 1954

Tkanina polska. Red. Ksawery Piwocki. Warszawa 1959

Maria Teresa Michałowska-Barłóg, Kilimy polskie od XVIII do XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Poznań 2008

Tadeusz Wierzejski, Maria Kałamajska-Saeed: Kobierce wschodnie. Warszawa: Arkady 1970

Andrew Middleton: Wielka księga dywanów. Tradycje, techniki, wzory. Warszawa: Twój Styl 1998

Enza Milanesi: Kobierce [Typy, wzory, techniki tkania dywanów wschodnich i europejskich]. Wyd. oryg.: Tapeti. Guida completa al riconoscimento dei tapeti d’antiquariato. Milano: Arnoldo Mondadori Editore 1992, [tł. Barbara Kowalska]. Warszawa: Arkady 1999

Mehdi Zarif: Dywany orientalne, tłum. Alina Picazio (wyd. oryg. Novara 1998), Warszawa: Amber 2000

b)

Leonie von Wilckens: Die textilen Künste. Von der Spätantike bis um 1500, München: Verlag C.H.Beck 1991

Maria Bernasikowa, Maria Markiewicz, Aleksandra Wasilkowska: Gobeliny zachodnio-europejskie w zbiorach polskich XVI-XVIII w. Poznań: Muzeum Narodowe 1971

Maria Hennel-Bernasikowa: Gobeliny katedry wawelskiej. Kraków: PZSz na Wawelu 1994

Maria Hennel-Bernasikowa: Arrasy Zygmunta Augusta. The Tapestries of Sigismund Augustus. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 1998

Magdalena Piwocka: Arrasy Zygmunta Augusta. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu 2007

Maria Hennel-Bernasikowa: Gobeliny XV-XIX wieku w Zamku Królewskim na Wawelu. Kraków 2000

Julian Pagaczewski: Gobeliny polskie. Kraków: PAU 1929

Aleksandra Wasilkowska: Gobeliny. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań: MNP 1971

Stefan Szuman: Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie. Poznań 1929

Ernst Flemming: Tkanina, Warszawa 1928

Barbara Markowsky: Europäische Seidengewebe des 13.-18. Jahrhunderts. Köln: Kunstgewerbemuseum 1976

Marta Michałowska: Zabytkowe tekstylia kieleckie. Warszawa: ODZ 1989

Ewa Andrzejewska, Skarby z dawnej zakrystii. Zabytkowe szaty liturgiczne z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, Kalisz 2018

Maria Taszycka: Włoskie tkaniny odzieżowe w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku. Wrocław etc: Ossolineum 1971

Tkanina turecka XVI-XIX w. ze zbiorów polskich. Katalog wystawy, red. Jadwiga Chruszczyńska. Warszawa: MNW 1983

Maria Kałamajska-Saaed: Polskie pasy kontuszowe. Warszawa 1987

Tadeusz Mańkowski: Pasy polskie (Prace Komisji Historii Sztuki 7). Kraków 1938

Maria Taszycka: Polskie pasy kontuszowe. Kraków: Wydawnictwo Literackie 1985

Maria Taszycka: Pasy wschodnie. (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 4: Pasy kontuszowe, cz. 1). Kraków: MNKr. 1990

Maria Taszycka: Pasy francuskie. (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 4: Pasy kontuszowe, cz. 4). Kraków: MNKr. 1994

Aleksandra Wasilkowska: Pasy jedwabne polskie i wschodnie. Katalog zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Poznań: MNP 1967

Beata Biedrońska-Słota: Leksykon sztuki kobierniczej, Kraków 1999

Beata Biedrońska-Słotowa: Kobierce tureckie (Katalogi zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 3: Kobierce wschodnie, cz. 1). Kraków: MNKr. 1985

Haftowane szaty liturgiczne a tradycja Kościoła. Teksty referatów wygłoszonych podczas sesji naukowej 8 czerwca 2005, Kraków 2005

Tekstylia w zbiorach sakralnych. Inwentaryzacja - konserwacja - przechowywanie, red. Helena Hryszko, Anna Kwaśnik-Gliwińska, Monika Stachurska, Warszawa: ASP 2013

Anna Kwaśnik-Gliwińska: Tkaniny. Katalog zbiorów. Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach 1991

Irena Huml: Polska sztuka stosowana XX wieku. Warszawa: WAiF 1978

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Wykonanie opisu i analizy zabytkoznawczej wybranego paramentu kościelnego

Przygotowanie referatu na zadany temat

Aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Maria Michałowska-Barłóg
Prowadzący grup: Maria Michałowska-Barłóg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Maria Michałowska-Barłóg
Prowadzący grup: Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz De Rosset, Maria Michałowska-Barłóg
Prowadzący grup: Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Woźniak
Prowadzący grup: Michał Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin lub zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.