Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Apokalipsa - rzeczywistość czy fikcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-OG-AP
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Apokalipsa - rzeczywistość czy fikcja
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Student otrzyma podstawową wiedzę nt. Księgi Apokalipsy oraz umiejętność interpretowania symbolicznych tekstów Apokalipsy w świetle Starego Testamentu i tradycji żydowsko – chrześcijańskiej.

Pełny opis:

Apokalipsa św. Jana (dalej jako Ap), ostatnia księga Biblii chrześcijańskiej, należy do najtrudniejszych w interpretacji. Jest ona jedyną księga prorocką Nowego Testamentu. Z uwagi na bogatą i bardzo skomplikowaną symbolikę była różnie interpretowana w historii egzegezy. Ciągle aktualnym pytaniem jest kwestia, czy jej obrazy odnoszą się do bliżej nieokreślonej przyszłości czy też są symbolicznym opisem aktualnego - dla czytelników różnych epok – czasu. W trakcie wykładów student zostanie wprowadzony w tematykę apokaliptyki żydowskiej i chrześcijańskiej, krytykę historyczną Ap, zostanie zapoznany z kryteriami jej właściwej interpretacji oraz zostanie wprowadzony w egzegezę kilku tekstów Ap, która pomoże mu w samodzielnym odszyfrowaniu wybranego przez siebie obrazu z Ap. Szczegółowa tematyka wykładów jest następująca:

• Apokalipsa św. Jana na tle apokaliptyki żydowskiej: 2 godziny

• Kryteria interpretacji Apokalipsy oraz zagadnienia historyczne i literackie: 3 godziny

• Chrystus Zmartwychwstały (Ap 1,9-20): 2 godziny

• Zasiadający na tronie i Baranek (Ap 5-6): 2 godziny

• Jeźdźcy Ap (Ap 6,1-9): 2 godziny: 2 godziny

• Dwaj świadkowie (Ap 11): 2 godziny

• Bestie i Wielka Prostytutka (Ap 13.17): 2 godziny.

Literatura:

1. Ravasi, G., Apokalipsa, Kielce 2005;

2. Bogacz, R., Chrystusowe wskazania na czas próby. Listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy, Kraków 2015;

3. Kotecki, D., „Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana”, Częstochowa 2008;

4. Ostański, P., Objawienie Jezusa Chrystusa, praktyczny komentarz do Apokalipsy, Ząbki 2005;

5. Wojciechowski, M., Apokalipsa św. Jana, Częstochowa 2012.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się – wiedza

W1: Ma wiedzę z zakresu krytyki historycznej i literackiej dotyczącej Apokalipsy św. Jana oraz apokaliptyki

W2: Objaśnia zasady hermeneutyki biblijnej

W2: Wyjaśnia kryteria prawidłowej interpretacji Apokalipsy św. Jana

Efekty uczenia się – umiejętności

U1: Wykorzystuje teksty Ap do opisania obecnej rzeczywistości

U2: Analizuje wybrane obrazy z Apokalipsy św. Jana z wykorzystaniem swojej wiedzy i profesjonalnych komentarzy egzegetycznych

Efekty uczenia się – kompetencje społeczne

K1: Ma świadomość poziomu własnej wiedzy

K2: Posiada umiejętność opisywania rzeczywistości posługując się tekstami z Apokalipsy św. Jana

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- obecność na zajęciach (dopuszcza się jedną nieobecność nieusprawiedliwioną)

- esej tematyczny

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach oraz przedstawionej pracy pisemnej, przy ocenie której będą brane pod uwagę w równym stopniu: 1) wykorzystanie źródeł (25%), literatury przedmiotu (25%), struktura i jasność wywodu (25%), samodzielność wyprowadzania wniosków (25 %) .

ndst – od 60 pkt (60 %)

dst- od 68 pkt (68 %)

dst plus- od 76 pkt (76 %)

db- 82 pkt (82%)

db plus- 88 pkt ( 88 %)

bdb- 95 pkt (95 %)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kotecki
Prowadzący grup: Dariusz Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kotecki
Prowadzący grup: Dariusz Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)